Minulá volební období

Zápis z 13. jednání AS FF UK konaného dne 12. 5. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, P. Zemánek, J. Hon, J. Hron, K. Chamonikolas, J. Chromý, M. Kaplický, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, K. Volná.

Omluveni: J. Kalivoda, M. Koldinská, Z. Vaněčková, J. Wiendl, A. Čmejrková, J. Januška, D. Kera, R. Schich J. Šlerka L. Takács.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; PhDr. J. Jindrová, prof. PhDr. J. Rychlík, DrSc., proděkani; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., J. Jareš, P. Köppel, AS UK; doc. PhDr. I.Jakubec, CSc., předseda SK; PhDr. R. Papík, PhDr. Z. Jettmarová, PhDr. E. Bidlová.

Předseda Zemánek zahájil jednání AS sněkolikaminutovým zpožděním poté, co bylo dosaženo potřebného kvóra.

 1. Schválení programu

Úvodem předseda Zemánek omluvil pozdní distribuci podkladových materiálů pro jednání. Oznámil také, že PAS stahuje znávrhu jednání vystoupení kandidáta na rektora prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, původně 2. bod programu, a sice jako nevhodné vdobě, kdy ještě nebyla zahájena oficiální volební kampaň.

Kol. Pelikán vznesl dotaz, kdo je autorem nepodepsaného materiálu ksystemizaci. Předseda Zemánek odpověděl, že doc. Lomová a že materiál byl podepsán elektronicky. Jde o připomínku, kterou doc. Lomová a několik signatářů zrůzných kateder podala na poradě vedoucích základních součástí a PAS dokument obdrželo teprve včera, považovalo však za vhodné přiložit ho kdnešnímu jednání AS.

Kol. Pelikán poděkoval za vysvětlení a upozornil, že je třeba hlasovat o změně jako o novém návrhu programu ze strany PAS.

Diskuse tím skončila a AS hlasováním schválil nový návrh programu jednání:

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu 12. jednání AS
 3. Projednání žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (obor estetika) a žádosti o akreditaci habilitačního řízení (obor informační věda)
 4. Projednání žádostí o změnu studijního plánu (obor psychologie) a změnu názvů předmětů studijního plánu (obor portugalština)
 5. Stanovisko AS FF UK k návrhu změny Stipendijního řádu UK
 6. Rozpočet FF UK na rok 2005
 7. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2004
 8. Zpráva Evaluační komise
 9. Různé
 1. Schválení zápisu 12. jednání AS

  Nikdo nevznesl knávrhu zápisu připomínky, AS zápis schválil.

 2. Projednání žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (obor estetika) a žádosti o akreditaci habilitačního řízení (obor informační věda)

  Do diskuse knávrhům se nikdo nepřihlásil, hlasováním poté AS přijal následující usnesení přednesená předsedou Zemánkem:

  Usnesení č. 144: AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem voboru estetika. Hlasování: 18-0-0.

  Usnesení č. 145:AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci habilitačního řízení pro obor informační věda. Hlasování: 17-0-0.

  Předseda Zemánek poté poděkoval hostům, omluvil se, že je vúvodu jednání nepřivítal a věc nyní napravil.

 3. Projednání žádostí o změnu studijního plánu (obor psychologie) a změnu názvů předmětů studijního plánu (obor portugalština)

  Do diskuse se nikdo nepřihlásil, AS hlasováním přijal následující usnesení přednesená předsedou Zemánkem a upřesněná kol. Lyčkou:

  Usnesení č. 146: AS FF UK schvaluje změny studijního plánu oboru psychologie. Hlasování: 16-0-1.

  Usnesení č. 147: AS FF UK schvaluje změny názvů předmětů studijního plánu oboru portugalština. Hlasování: 16-0-1.

 4. Stanovisko AS FF UK k návrhu změny Stipendijního řádu UK

  Předseda Zemánek vyzval kol. Jareše, aby zrekapituloval stanovisko stipendijní komise FF UK: ta podporuje dřívější stanoviska AS, která polemizovala spůvodním návrhem AS UK rozdělovat stipendia na bydlení nikoli plošně, ale podle sociálního klíče. Vzhledem ktomu, že se pozměňovací návrhy pro nové projednání Stipendijního řádu vAS UK znovu vracejí kpůvodnímu „sociálnímu“ návrhu, požádal senátory o opětovnou podporu dřívějších připomínek AS FF UK. Návrh podpořili kolegové Hron a Herman.

  Kol. Jareš dále informoval o pravděpodobném navýšení rozpočtu UK na stipendia na 90 miliónů Kč a vdalším roce až na 116 miliónů Kč, podle něho tedy lze prostředky rozdělovat plošně. Cena kolejí bude podle něho hodně vysoká. Některé skupiny studentů chystají demonstrace, jenže neví, kam protesty směřovat. Pokud by MŠMT nenavýšilo prostředky na stipendia, hodlají požadovat odvolání ministryně školství Petry Buzkové, která naopak poslala studentům „rozzlobený“ dopis. Na dotaz kol. Volné upřesnil, že sněkterými protestujícími je vkontaktu.

  Diskuse tím skončila, předseda Zemánek proto navrhl hlasovat o usneseních na základě návrhu stipendijní komise. Kol. Jareš přidal návrh usnesení č.149, které by podpořilo pozměňovací návrhy, jež vobdobném duchu podala členka AS UK Mgr. Stanislava Koucká.

  AS poté hlasováním přijal následující usnesení:

  Usnesení č. 148: AS FF UK upozorňuje na administrativní náročnost navrhované změny Stipendijního řádu UK, která může být i ekonomicky náročná. Dále upozorňuje na zdvojování stipendia za ubytování a stipendia vpřípadě tíživé sociální situace studenta. Jedná se především o naplnění kritérií pro uznání ubytovacího stipendia podle sociálního klíče (prokazování sociální potřebnosti).

  AS FF UK upozorňuje na to, že současný návrh Stipendijního řádu UK znevýhodňuje sociálně slabé studenty, kteří nemají bydliště vmístě studia, oproti studentům, kteří bydliště vmístě studia mají. Tito studenti mohou žádat o sociální stipendium, přestože nejsou zatíženi zvýšenými náklady na bydlení.

  AS FF UK doporučuje rozdělovat stipendia za ubytování mezi studenty plošně kromě těch studentů, kteří mají trvalé bydliště vmístě školy a kteří nesplňují podmínky včl. 8 (překážky poskytnutí stipendia). Dále navrhuje případně zvýšit včl. 5 odst. 2 celkový limit částky účelového stipendia vpřípadě tíživé sociálního situace studenta, kterou lze studentovi vyplatit vdaném akademickém roce.

  AS FF UK doporučuje proplácet stipendium ubytování ne vtříměsíční, ale měsíční lhůtě.

  AS FF UK upozorňuje na chybějící slovo „dobu“ včl. 7a odst. 5. Hlasování: 20-0-0.

  Usnesení č. 149: AS FF UK podporuje pozměňovací návrhy ke změně Stipendijního řádu UK podané Mgr. Stanislavou Kouckou, členkou AS UK. Hlasování: 20-0-0.

 5. Rozpočet FF UK na rok 2005

  Předseda Zemánek otevřel diskusi, která navazuje na neukončené projednávání rozpočtu na minulém zasedání AS.

  Kol. Herman vznesl dotaz, na který na minulém jednání nedostal uspokojivou jasnou odpověď, a sice zda po jednání vedení FF UK sjednotlivými katedrami už lze vrozpočtu navrženou částku na mzdy považovat za reálnou. Tajemník Ing. Marcolla potvrdil, že tato částka je reálná.

  Kol. Volná požádala o tabulku nových mzdových balíčků, jak bylo slíbeno vpondělí. Děkan Vacek zdůraznil, že balíčky srozpočtem přímo nesouvisejí, ale souhlasil stím, že jde o důležitou záležitost, proto vedení FF UK tabulky připravilo a nyní je rozdá senátorům – což se vzápětí stalo.

  Jednotlivé položky tabulky vysvětlila a okomentovala proděkanka Jindrová: Tabulka nezahrnuje výzkumné záměry. Je výsledkem evaluace, která však nemá být zúžena jen na tuto tabulku, vníž je různými způsoby a kritérii vyčíslen pouze procentuální podíl základních součástí na výkonu fakulty. Tabulka také obsahuje návrh nových mzdových balíčků pro rok 2005, ovšem ten se ještě znovu přepočítá se mzdovou účetní paní Markvartovou. Tabulka je také výsledkem jednání sjednotlivými pracovišti. Velká většina znich není finančně soběstačná – 12 kateder ostatní dotovalo. Zapojení výzkumných záměrů do mezd je složité – kryje se znich povinná spoluúčast na mzdách, finančně nesoběstačná pracoviště si znich víceméně doplácejí své platy. Pro letošní rok všechny katedry mají na podlahy mzdového předpisu, přestože vněkterých případech po drastických opatřeních. Letos je situace ještě jednoduchá, neboť mzdové předpisy vstoupí v platnost až 1. 9. a zatíží letošní rozpočet pouze podobu čtyř měsíců. Problém proděkanka očekává vrozpočtu fakulty pro rok 2006, přestože existuje určitá rezerva.

  Kol. Kovář postrádal vtabulce oproti verzi rozdané na poradě vedoucích základních součástí přímé procentuální vyjádření finanční soběstačnosti kateder, které umožňovalo porovnání dvou odlišných věcí: jak si na sebe vyděláme a jak jsou na tom katedry vůči novému mzdovému předpisu. Po kratší diskusi proděkanka Jindrová připustila, že údaj je možné do tabulky znovu zapracovat a vypočítat poté, co budou údaje upřesněny.

  Kol. Oerter se zeptal na podíl vědeckých a pedagogických pracovníků na katedrách, neboť vědečtí pracovníci nemají povinnost učit. Proděkanka Jindrová odpověděla, že je pouze několik pracovišť s převahou vědeckých pracovníků: Český egyptologický ústav, Ústav Českého národního korpusu a Ústav teoretické a komputační lingvistiky. A také Psychologický ústav, který je sice veden jako zvláštní účetní jednotka, ale financuje ho velmi výdělečná Katedra psychologie. V červených číslech je Ústav Českého národního korpusu, měl by být hrazen z vědy, ale mají plnou spoluúčast vědeckého záměru. U Českého egyptologického ústavu to tak není.

  Kol. Bouzek upozornil na podnět doc. Lomové. Podle něho se problém financování FF UK nyní prezentuje nepřesně. Na archeologii se přidalo, ale vevaluaci není zohledněno ani to, čím Ústav klasické archeologie z GAČR fakultě přispívá (údajně ústav čerpá tuto částku zpět za telefony, které však měsíčně stojí zhruba 1000 Kč). Evaluace obsahuje mnoho dalších nepřesností. Univerzita by měla být univerzitou a měla by zvýšit počty přijímaných studentů, sčímž by fakulta měla začít už letos. Uváděné počty studentů neodpovídají současnému stavu. Způsob financování vysokých škol může být při nové vládě nový. Byly tu různé způsoby financování – balíčky apod. Chceme mít univerzitu, nebo kurzy za peníze? Asi obojí. Je třeba si uvědomit, že to, co projednáváme, je pouze jeden aspekt problému financování fakulty. Neabsolutizujme proto jedno stanovisko, hledejme druhou cestu.

  Děkan Vacek podpořil myšlenku, že možných cest je více, ne pouze zvyšování počtu studentů. V tomto aspektu evaluace (pedagogická činnost, spjatá surčitým balíčkem peněz) je tato korelace spočty financovaných studentů přímá. O záležitosti vedení jednalo se zástupci kateder a ústavů a snažilo se o maximálně uměřený postup. V obecné poloze vyjádřil souhlas s profesorem Bouzkem.

  Kol. Hron se podivil nad tím, že se vevaluaci použily počty studentů zroku 2003. Proděkanka Jindrová vysvětlila, že jiné údaje nejsou kdispozici a že se používají i pro výpočet fakultní dotace. Připomněla také, že ne každý student je tzv. započitatelný do dotace – dvouoboroví studenti se započítávají pouze zpoloviny na jednom oboru, někteří se nezapočítávají vůbec apod.

  Kol. Polák se zeptal, čím je způsoben schodek ÚSVS ve výši 1,5 milionů korun, zda je tam příliš mnoho vědeckých pracovníků nebo málo studentů. Proděkanka Jindrová sdělila, že podle ústavu vstupní čísla neodpovídají skutečnosti, odvolávají se na to však až poté, co dostali do rukou konečné výsledky evaluace, což už však není chybou evaluační komise. Nechce kritizovat, ale podle ní je katedra špatně nastavená – pokud je pět studentů na oboru, odrazí se to ve financování. Existuje poradní komise pro řešení další podoby ÚSVS, ale je to velký problém.

  Podle děkana Vacka evaluace ukázala, že při současném způsobu financování proudí finance pro různé katedry různě příznivě. Možná jako fakulta nemáme plné pochopení toho, jak peníze proudí a že jsme již dříve mohli udělat opravné kroky. Pokud by se tím vedení zabývalo před deseti lety, bylo by možná bývalo schůdné např. opravit koeficienty apod. Nejde o nějaká rychlá razantní řešení, protože by tím mohly zaniknout některé obory. Stojíme však před řešením, jak optimalizovat financování. To je proces na 4 až 5 let. To, že se zahájení tohoto procesu setkalo snovým mzdovým předpisem, je pro nás nepříjemnou okolností, na druhé straně skutečnost, že fakulta získala výzkumné záměry, je okolností velmi příznivou.

  Proděkan Rychlík vsouvislosti sÚSVS dodal, že mechanismus je jednoduchý: na malých oborech je málo studentů na hodně vyučujících. Určitým řešením by tedy mohlo být scelit takové obory, malé by měly být jenom jako lektorské.

  Kol. Beneš upozornil, že se vdiskusi ztrácí téma rozpočtu fakulty a že problém ÚSVS je na vedení katedry a fakulty.

  Předseda Zemánek proto vyzval, aby se diskuse vrátila kprojednávání rozpočtu a zeptal se na výhled financování fakulty pro příští rok. Podle něho v tomto roce fakulta nějak vyjde, otázkou je, zda je přijaté nastavení financování příslibem dobrého řešení i vpříštím roce, nebo zda zase budou všechna pracoviště jednat svedením fakulty o financování.

  Podle tajemníka Marcolly v globálu bude mít fakulta dostatek mzdových prostředků, pakliže dostane stejné výzkumné záměry. Závisí ovšem na míře redistribuce, tedy na tom, jak vzroste míra výuky i počty studentů. Podle něho závěry evaluační komise pouze mapují efektivitu výuky a schopnost oborů přinést fakultě finanční prostředky. Neznamená to, že musí být vodítkem pro určování mezd.

  Kol. Herman navrhl ukončit diskusi krozpočtu a otázky, knimž se diskuse stále vrací, projednat až v bodě 8 vsouvislosti sevaluační zprávou. Předseda Zemánek dal poté o návrhu hlasovat a AS schválil ukončení diskuse, která bude pokračovat pouze dříve přihlášenými příspěvky – některé přihlášení diskutující stáhli a přesunuli do bodu 8.

  Kol. Kovář zapochyboval o vstupních datech evaluace, počty studentů jsou podle něho na vodě, pokud není elektronická kontrola studia.

  Kol. Martínek vyjádřil přání, aby v tabulce příště nebyly chyby, které vtéto tabulce evidentně jsou.

  Předseda Zemánek vznesl dotaz, na který nedostal odpověď na poradě vedoucích základních součástí, a sice zda je ještě možné dohledat vnavrženém rozpočtu úspory, které by bylo možné přesunout do mezd? Poměr provozních výdajů a mzdových výdajů vyzněl ve prospěch výdajů mzdových. Podle tajemníka Marcolly jsou možnosti vnitřních přesunů velmi omezené, ani ne v řádu procent. Podle analýzy UK podíl osobních nákladů na celkových nákladech FF UK klesl z 62 procent vroce 2000 na 60 procent vroce 2004. Pohybujeme se nad průměrem univerzity.

  Kol. Chamonikolas se zeptal, zda jsme schopni zjistit, kolik procent našich studentů studuje vdalším studijním programu, a tudíž podle nové metodiky na ně UK na rozdíl od minula dostává dotaci. Pokud je u nás 10, 15, 20 procent takových studentů, pak by měl rozpočet vzrůst o 5, 7, 10 procent. Byl vzat v úvahu tento možný nárůst? Tajemník Marcolla odpověděl, že vzdělávací dotace narůstá o 4 procenta, dochází ale k absolutnímu poklesu dotace na specifický výzkum – celkový nárůst dotace je pouze 1,46 procenta. Neví však, kolik procent studentů bylo tzv. nefinancovaných, ale podle něho tím fakulta nyní diskriminovaná není. Kol. Chamonikolas se tedy znovu zeptal, zda letos už dostáváme peníze navíc. Podle předsedy Zemánka dle informací podaných na Radě vysokých škol by tomu tak být mělo, nicméně nikdo zvedení fakulty tuto informaci nepotvrdil. Vedoucí hospodářského oddělení Vondráčková řekla, že by jí počty „nefinancovaných“ studentů také zajímaly, jejich zjištění je však věcí studijního oddělení – prý to nelze zmatriky studentů zjistit, což potvrdila proděkanka Jindrová. Nad tím zapochybovali předseda Zemánek, který upřesnil, že se nejedná o univerzitní, ale celostátní databázi, a kol. Herman, podle něhož matrika studentů vznikla právě proto, aby bylo možné evidovat všechna studia konkrétního studenta.

  Tím skončila diskuse a kol. Herman navrhl usnesení č.150. Úmysl kol. Volné navrhnout usnesení kmateriálu doc. Lomové byl po kratší diskusi přesunut do bodu 8.

  AS FF UK poté přijal usnesení:

  Usnesení č. 150: AS FF UK schvaluje rozpočet FF UK na rok 2005. Hlasování: 17-0-4.

 6. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2004

  Na výzvu předsedy Zemánka referoval o stanovisku hospodářské komise ke zprávě o hospodaření kol. Beneš. Konstatoval, že se komise poprvé sešla skoro v plném počtu, chyběl jenom jeden člen, který se vyjádřil korespondenčně. Zpráva o hospodaření byla doplněna o dodatky, které reagovaly na námitky při schvalování minulý rok. Komise se zaměřila na věci sporné, diskutovala o možnostech dalších ziskových aktivit. Hospodářská komise by chtěla být u toho, kde se bude rozhodovat o investicích, o tom, kdo má kde zrenovovanou učebnu apod. Hospodářská komise doporučuje senátu zprávu o hospodaření schválit.

  Na dotaz kol. Hrona, zda byly vpořádku investice, kol. Beneš upřesnil, že jsou to rozhodnutí, která je třeba diskutovat. Proč např. Fonetický ústav dostal na investice 3,5 milionu a jiné pracoviště nic. Hospodářská komise nevidí nikde konkrétní problém, jen bychom chtěli být u té diskuse.

  Kol. Beneš na základě stanoviska hospodářské komise také navrhl usnesení č.151.

  Předseda Zemánek podpořil stanovisko kol. Beneše a dodal, že senát byl postaven před hotovou věc například vpřípadě koupi „domečku“ u Mělníka.

  Proděkanka Jindrová kuvedenému příkladu investice přidělené Fonetickému ústavu dodala, že byla vplánu už za minulého vedení fakulty. Na velké požadavky ústavu byla vyžádána dotace, která však nepřišla a AS schválil, že investice půjdou zrozpočtu fakulty.

  Kol. Bouzek ocenil, že zpráva je velmi podrobná, předseda Zemánek však podotkl, že viděl vminulosti na fakultě i podrobnější zprávy.

  Kol. Hron se zeptal na rubriku Ostatní náklady, vedoucí hospodářského oddělení Vondráčková konstatovala, že všechny položky jsou uvedeny vpřiložené tabulce.

  Kol. Pilný se zeptal na financování výuky zahraničních studentů a vyjádřil podezření, že vedení fakulty samo neví, jak financování probíhá. Studenti Aktion, CEEPUS jsou financováni státem, jak jsou ale financováni studenti Erasmu? Jako naši normostudenti? Vedoucí HO Vondráčková odpověděla, že zahraniční studenti nejsou obsaženi vdotacích MŠMT, náklady těch, kteří vyjedou, jsou refundovány rektorátem.

  Kol. Pilný se ještě zeptal, zda se tito studenti započítávají do evaluací a zda na ně dostáváme peníze. Proděkan Rychlík odpověděl, že od státu na tyto studenty nedostáváme nic, možná z nějakých podpůrných fondů. Proděkanka Jindrová to potvrdila a dodala, že tito studenti byli započteni do výkonů evaluace.

  Kol. Hron jako člen stipendijní komise připomněl, že na začátku roku mělo být na kontě stipendií cca 1,2 miliónu korun, a přitom tam bylo pouze 200 tisíc, po nějaké době se na kontě se objevily 4 miliony – ptá se, zda je to standardní. Vedoucí HO Vondráčková odpověděla, že na vině nesrovnalostí je načasování a formulace dotazu členů stipendijní komise na stav fondu – takovýto dotaz nelze vždy odpovědět obratem.

  Kol. Pelikán jako člen likvidační komise upozornil na špatnou evidenci majetku. Posledním případem byla absence elektroniky za 700 tisíc korun. Nebyl k dohledání jeden celý počítač a kopírka. Děkan Vacek za podnět poděkoval a dodal, že o tomto stavu ví. Je podle něj potřeba systém evidence zpevnit.

  Poté AS schválil předložený návrh usnesení:

  Usnesení č. 151: AS FF UK schvaluje předloženou výroční zprávu o hospodaření FF za rok 2004. Hlasování: 19-0-2.

  Před dalším jednáním navrhl kol. Pelikán krátkou přestávku, kterou AS schválil.

 7. Zpráva Evaluační komise

  Evaluační zprávu uvedl děkan Vacek: Do popředí se dostala kritéria výuky studentů. Toto sebepoznání fakulty mělo být uděláno už dávno. Bylo by padlo do daleko příznivějšího období. Zdůraznil obtížnost celého procesu a snahu o vyrovnání se se situací, připustil, že některá čísla nejsou plně spolehlivá. Na základě výsledků evaluace dodal, že podle něj musí jít o kontinuální proces.

  Předsedkyně evaluační komise (EK) Jettmarová zdůraznila, že nejde o všechny evaluační materiály, ale pouze o ty nejdůležitější, o závěrečná data. Určité výsledky jsou pouze komentovány. Konstatovala, že senátorům rozdala vysvětlivky kjednotlivým sloupcům a tabulky výkonů jednotlivých pracovišť, jako příklad tam uvedla údaje za svůj ústav. Dospěli ktomuto řešení skol. Kalivodou v osobním rozhovoru.

  Kol. Volná se zeptala pana děkana na osud podnětu kolegy Šlerky zminulého jednání AS, který požadoval zjistit počet pracovníků na částečný úvazek. Mělo to být součástí evaluační zprávy. Děkan Vacek odpověděl, že materiál právě rozdává proděkanka Jindrová. Situace není na všech katedrách ideální a některé problémy je třeba řešit individuálně a do budoucna. Naším cílem není zbourat fakultu, ale je potřeba se začít vyvíjet novým způsobem. Kol. Volná uvedla, že předpokládala, že vznikne tabulka pracovníků na částečný úvazek podle jednotlivých kateder, souhrnná tabulka, kterou vedení fakulty nyní rozdalo, nemá tuto výpovědní hodnotu.

  Kol. Pilný se zeptal předsedkyně EK Jettmarové, zda evaluace brala vpotaz případné tvůrčí volno některých pracovníků, a dále jak jsou do evaluace započítáni studenti Erasmu. Předsedkyně Jettmarová uvedla, že z kateder byly sebrány rozvrhy za ZS a LS akademického roku 2003-2004, tvůrčí volno započítáno nebylo, ale předpokládá se, že si takový pracovník své předměty přesune do dalšího semestru nebo je za něj někdo odučí. Tato otázka byla vkompetenci vedoucích kateder. Studenti Erasmu byli započítáni v mezích tolerance – chodí na češtinu, anglistiku, romanistiku, atd., tam byli v počtech vykázáni. Toto byla optimální cesta kpodchycení výkonu.

  Kolega Herman navázal na děkanovu myšlenku, že evaluace přišly ve špatné době zavádění nového mzdového předpisu, proto se využily jednostranně pouze z pedagogického výkonu – alespoň soudě dle projednávání katedry divadelní vědy. Na druhé straně proděkanka Jindrová hovořila o tom, že evaluace ÚSVS je možná zkreslená proto, že nějaká katedra nezapočítala nějaké odučené kurzy. Herman proto zpochybnil takto provedenou evaluaci systémově – zkoumá vytížení pedagogů, nikoli nezbytnost kurzů, nesměřuje kracionalizaci, ale ke kontrole zaměstnanosti. Katedra divadelní vědy nabídla vedení systémové změny, ale dopady okamžitého krácení mzdového balíčku vedením FF UK jsou takové, že by učitelé divadelní vědy pro udržení oboru měli přistoupit na zkrácené úvazky. V průběhu dvou let, nežli začne působit koncepční úprava studia, tak dojde ktěžko napravitelným škodám. Kol. Herman tedy nezpochybňuje vlastní evaluace, ale uplatnění jejich výsledků vedením fakulty.

  Děkan Vacek potvrdil, že jednání s Katedrou divadelní vědy bylo konstruktivní, ocenil vstřícnost, sníž se vedení ne vždy setkalo: vedení fakulty prožívá obtíže s jednotlivými ústavy, není to jednoduché. Používají se finanční toky na studenty. Byla řeč o vědě, o akreditaci oborů, momenty, které vstupují do rozhodování nad některými konkrétními obory. Možná i na ÚSVS. Vedení si nepřeje nevratné změny a sám děkan nechce, aby jeho jméno bylo spojováno se „zbouráním“ fakulty. Změny, které se provádějí, se nemají stát trvalými změnami. Souhlasí, že zvýšený počet studentů se projeví během dvou tří let a zvažuje jistý námět, jak ještě korelovat precizní způsob kalkulace prostého součtu studentonormohodin spočtem studentů zapsaných na oboru. Mělo by se to všechno znovu prověřit při evaluacích na podzim. Kdyby tu nebyla otázka nového mzdového předpisu, nebyl by takový tlak na momentální tvrdé řešení. První výsledek evaluací jej nepříjemně překvapil, také ve vztahu koborům, které se vsoučasném systému neufinancují. Ocenil vstřícný přístup divadelní vědy, i když znamená bolestivá opatření.

  Předsedkyně EK Jettmarová připomněla, že je stejné, zda se výkon bude určovat přes studentonormohodiny, nebo přes kredity. Studenti se ale mohou rozhodnout chodit na více kurzů než mají ve studijním plánu, nikdo to nesledoval, nikdo tomu nebránil. Počet reálných studentů proto mohl přesáhnout počet zapsaných studentů. Elektronický zápis umožní sledovat, zda student nepřeplňuje penzum.

  Kol. Volnou překvapilo, že se nedostatek financí na některých katedrách má řešit krácením úvazků, což ohrožuje loajalitu pracovníků k fakultě. Jaká je tedy koncepce, když máme tak málo peněz? Nejvíc ztrátové pracoviště je dle tabulky slavistika, přitom jsou tu vypsány 4 konkurzy na nové pracovníky, kteří budou stát mnoho peněz. Přemýšlí někdo o té koncepci?

  Děkan Vacek konstatoval nedostatek finančních prostředků pro některé obory. Kolegům, pro něž peníze tečou lépe, jsou finance přerozděleny jinak. Základní platy byly o někdy až o třetinu nižší než jinde. Krácení úvazků vyplynulo znezbytnosti, znamená snížení podlahy, kterou mají pracovníci teď, a plat zůstává stejný. Co se týče konkurzů na ÚSVS, je to náhrada za stávající pracovníky a otázka akreditovatelnosti. Obory jako ruština jsou důležité, ale budou těžko akreditovatelné, pokud se neobjeví ordinář. Je to výsledek delší vývojové periody, kdy se více věcí nedělo koncepčně.

  Kol. Hron znovu připomněl otázku kol. Volné na možné koncepce řešení, na což opět zareagoval děkan Vacek prohlášením, že vedení přemýšlí o koncepci právě vkontextu nových skutečností. Výsledek evaluace odhalil řadu skutečností, kterých si fakulta nebyla vědoma. Musí se to odrazit vhlavních dokumentech, například v dlouhodobém plánu rozvoje fakulty. V červnu proběhne další jednání svedoucími a je třeba udělat ještě některé kroky. Cesta není jenom přes počty studentů. Musíme se vážně zamýšlet i nad jistou proměnou politiky financování vysokých škol, jisté možnosti financování podle kvality dávají naději, že se do dotace vejdeme. Jeden z konceptů, který se připravuje od loňska, není úplně uspokojivě dořešený – jde o tzv. „unikátní obory“. Fakulta je však velmi znevýhodněna oproti jiným, protože je tu velká koncentrace těchto oborů. Tady je prostor, který se budeme snažit využít. Jak uspějeme, se nedá předvídat, podle děkana je tu více cest, apeloval zde již před měsícem na všechny učitele, aby přemýšleli, jak přispět do tohoto inventáře možností, podle jeho názoru patrně nebyl pochopen. Jsou možná kvality, které má ÚSVS a které může prodat.

  Proděkan Rychlík ke konkurzům na ÚSVS podotkl, že nejde o počet lidí, ale o jejich kvalitu. Struktura pracovníků je špatná, chybí docenti a profesoři. Vyjádřil nedůvěru vto, že konkurzy tento problém vyřeší.

  Kol. Volná této argumentaci rozumí a podporuje myšlenku perspektivní obory nezavírat. Pochybuje však o tom, zda je koncepční nabírat mnoho nových lidí.

  Podle děkana Vacka je to otázka definice perspektivních oborů. Měly by to být obory se zastoupením habilitovaných učitelů. Je těžké říkat, že například baltistika je obor akreditovatelný, ale je udržitelný třeba jako kurzy vedle jiných jazyků. Jakmile vznikne příznivá situace, lze ho akreditovat. Fakticky z hlediska akreditace některé obory neexistují jako obory, takže těžko hovořit o jejich zavírání.

  Předseda Zemánek vyjádřil relativní uspokojení súrovní zprávy, zvláště vprvním běhu evaluace a vzhledem ktomu, že vstupní údaje jsou různé kvality. Rozumí i tomu, že zpráva posloužila k přerozdělení peněz na fakultě do nových mzdových balíčků, upozorňuje však, že při tomto procesu vznikají některé patrně nezamýšlené tendence či fámy (možné snížení kvality výuky; zadržování docentur kvůli nemožnosti zvýšit plat), které však mohou mít systémové dopady, které je třeba ošetřit brzdnými mechanismy. Upozornil na slova kol. Hermana o efektivitě vnitřní (otázka nezbytnosti některých kurzů) a čistě kvantitativní formou hodnocení práce. Upozornil na trendy snižování podílu přímé výuky, které je např. ve Francii či Británii menší, je ovšem nahrazováno samostatnou přípravou studentů. Podle něj proto jdeme směrem opačným, proti současným trendům.

  Děkan Vacek vyjádřil souhlas skol. Zemánkem a prohlásil, že vedení vyvíjí snahy o zabránění negativním tendencím. Pokud někdo někde bude bránit habilitaci, bude to destruktivní čin. Vedení udělalo kroky ke zvýšení počtu studentů vhorizontu příštích dvou let. Vyjádřil nespokojenost se současným vývojem vysokých škol, některé příklady z této republiky můžou být odstrašující ve smyslu kvality, ale jisté rezervy fakulta má, i když jsou např. některá omezení prostorová. Kroky kefektivitě jsme zahájili již před dvěma roky (návrhy společných celofakultních přednášek některých oborů). Fakulta někde na počátku 90. let ztratila integritu, možná za to mohla prostá spontaneita. Tady je prostor pro racionalizaci fakulty. Zopakoval obavy zmožného rušení některých oborů a konstatoval nevyrovnanost toků finančních prostředků.

  Proděkanka Jindrová konstatovala, že cesta nemusí vést jen přes omezování oborů. Tři katedry uměnovědné jsou malé, ale mohla by být jedna velká, uměnovědné obory by mohly mít společný bakalářský program. Tam, kde navrhujeme snížení úvazků, nebyl dlouhodobě výkon, nejenom studentonormohodiny. Nesouhlasí sobavami předsedy Zemánka ze ztráty kvality. Evaluace nemůže být přesná, jde o to určit mantinely, aby se obor mohl rozvíjet a mohl vydělávat. Například anglistika je na všech filozofických fakultách pilíř, který fakulty živí. U nás je vysoce ztrátová, stejně jako germanistika. Kdybychom dali včas impuls, mohlo být třeba na nordistice více studentů. Romanistika – držíme rumunštinu jenom ze sentimentality. Nemyslím, že by kvalitativně byla horší francouzština než němčina či angličtina. Anglistika má podle ní špatně nastavené akreditace. Východoevropská studia – většina oborů je v relaci, jeden je velmi ztrátový. Není to zas tak nesrovnatelné.

  Kol. Herman uvedl, že proděkanka Jindrová tu zopakovala návrh řešení existence divadelní vědy a malých uměnovědných oborů předložený Katedrou divadelní vědy, který však nelze realizovat dřív než během dvou tří let. Uvedl, že nemá rád slůvko „solidarita“ mezi obory při financování fakulty a domnívá se, že všechny obory „platí“ fakulta ze svých peněz, je to jeden podnik, jeden celek. Nezdá se mu úplně korektní říci, že je obor dlouhodobě „špatně nastaven“ a řešit to okamžitým ekonomickým opatřením sdalekosáhlými dopady. Také nemá zásadní problém svlastní evaluační zprávou, jenom se vstupními daty a pak sjejím využitím při přerozdělení balíčků. Je to věcí vedení fakulty – těžko může jednotlivý pracovník iniciovat spojení tří kateder. Nezpochybňuje potřebu přijmout na ÚSVS některé pracovníky, ale hned čtyři? Pracovníci Katedry divadelní vědy se náhle stali hříšníky, kteří se sice snaží napravit, ale možná budou definitivně „potrestáni“ dřív, než se stihnou napravit. Kol. Herman se proto musí znovu ptát na to nejpodstatnější: jaká jsou a budou pravidla hry? Ani po evaluacích je nezná, a jestli tohle nebudeme vědět, nehneme se z místa. Důležité procesy musí být průhledné a jasné.

  Děkan Vacek sdílí naznačenou frustraci. Fakulta se v této chvíli chová jako celek. Může jmenovat katedry, které mají převis vtoku peněz, například katedry pedagogiky, psychologie, andragogiky či kulturologie. Je možné říci, že jsou v tom nezaviněně stejně jako katedry, které převis nemají. Katedry spřevisem se chovají vpřevážné míře velmi velkoryse, musí tu ale platit nějaká parita, podíl na celku. Pokud jde o místa na slavistice, jde o náhradu za odchody. Tady jsou pravidla hry dána navíc také otázkami akreditovatelnosti, vědeckými výstupy, atd. To se zvažuje také vkontextu rozhodování, co má která katedra zachovat. Nelze však postupovat zcela mechanicky.

  Kol. Pilný uvedl, že anglistika je „vysoce ztrátová“ z toho důvodu, že chce poskytovat kvalitní magisterské vzdělání a zároveň chce nabírat více studentů, jenže v tom bylo dříve bráněno. Můžete to vnímat jako jistou disproporci. Podle proděkanky Jindrové má anglistika špatně nastavené akreditace, což je její osobní názor, akreditace přece byly schvalovány na několika úrovních a přijaty. Anglistika přechází na magisterské navazující studium. Nabízí oproti zahraničí věci, které jsou ve středoevropském regionu unikátní. Je potřeba v evaluací rozlišovat mezi zjištěnými čísly a způsobem, jakým snimi vedení fakulty nakládá. Značnou část jeho kolegů uráží, že jsou „neefektivní“ na základě normostudentohodin, když se používá pouze ta část evaluací, která se týká výuky, a opomíjí se část, která se týká vědy. Velice si váží toho, co udělala evaluační komise, zároveň upozornil, že odučení studenti jsou nepřesné kritérium. Stejně tak je potřeba mít na paměti, že údaje se sbíraly za určité období a balíčky jsou za jiné období. Anglistika na základě použitých kritérií dopadla relativně špatně, ale to je jen konkrétní příklad možná obecnějších nepřesností vevaluaci – například údaje o publikační a vědecké činnost anglistiky jsou na první pohled nereálně malé. Byly poskytnuty údaje, na základě kterých se vědecká rada shodla, že anglistika je pátá nejlepší katedra, podle evaluační zprávy ale pátá od konce. Podobných nesrovnalostí bude na jiných katedrách pravděpodobně více. Považuje za velký problém, že nikdo nekontroloval údaje za vědeckou činnost. Navrhl proto dvě usnesení (č.156a a b).

  Děkan Vacek prohlásil, že nezpochybňuje kvalitu anglistiky. Mluvíme o různých zdrojích financování a o tom, jak tuto část peněz rozdělovat nebo nerozdělovat. Uvedl, že vědecká činnost byla do evaluace zahrnuta, ovšem v případě pětileté evaluace dodal prof. Procházka údaje pouze za jeden rok. Bolestí této fakulty je, že data na knihovní středisko nedodává přesně. Zjistil, že se staly drobné chyby vúdajích o vědeckých výstupech ve výroční zprávě, a proto požádal šéfy o verifikaci údajů. Věda zahrnuta byla, ale dnes je zhodnocena ve výzkumných záměrech. Od letošního roku jde dotace na dvě činnosti, jedna je obligátní za výuku, druhá se týká vědecké činnosti na základě vyhodnocení soutěže. Nepochybuje o kvalitě odbornosti kolegů na anglistice.

  Kol. Chromý upozornil na únorový podnět AS, aby pan děkan zveřejnil strukturu pedagogických a nepedagogických pracovníků. Vjeho první odpovědi však nebylo žádné číslo. Na minulém jednání senátu děkan slíbil, že fakta budou zveřejněna v evaluační zprávě, kde však očividně nejsou.

  Děkan Vacek odpověděl, že věc nechá přešetřit administrativě fakulty.

  Podle kol. Pelikána tato diskuse ukazuje důležitost problému. Oponoval by kol. Hermanovi, nejedná se o aktuální řešení krize, ale o dlouhodobé koncepční řešení krize. Banální otázka: fakulta je neobyčejně složitě strukturovaná, je univerzitou v malém. Každé zhodnocení bude nutně narážet na oprávněnou kritiku, a to jak z hlediska vstupních údajů, tak z hlediska zhodnocení. My jsme nuceni podřizovat dění na fakultě jakýmsi kritériím nastaveným podle jiného typu škol. Stím se budeme muset vypořádat, a to jak na úrovni vedení fakulty, senátu i celé akademické obce. Navrhuje, aby na příštím senátu byl projednán podnět doc. Lomové, aby diskuse byla strukturovaná a jednali jsme o jednotlivých bodech tohoto materiálu. Nechť dnes zazní všechny hlasy a ukáže se na všechny problémy. Nechť zkusíme dospět k nějakému stanovisku a načrtnout nějaké cesty. Poukázal na to, že šetření vede k omezení externistů a to vede ke zhoršení kvality výuky. I historie se dá vyučovat pro sto studentů, ale kvalita by šla dolů. Je poněkud naivní očekávat nalezení východiska, které by vyhovovalo všem. Vždy se bude někdo cítit poškozen. My máme najít co nejspravedlivější, nejefektivnější model solidarity. Poukázal na pokus o ozdravění fakulty, který tu byl za minulého vedení, materiál o vědeckém postupu zaměstnanců, který byl schválen senátem. Pokud by se vedení fakulty řídilo tímto předpisem, vypukly by další vášně a fakulta by směřovala někam jinam. Osobně bude prosazovat to, aby byli učitelé fakulty ve stejných akademických kategoriích placeni stejně, pokud nemají vědecké záměry – docent na arabistice aby dostával řádově stejný plat jako docent na hudební vědě. V tom vidí solidaritu na této fakultě. Nenaplnily se jeho obavy, že diskuse o evaluacích bude plna vášní a hájení jednotlivých ústavů a jednotlivců a doufám, že bude i takto pokračovat – pokud má tento senát nějaký úkol, pak je to nalézání východiska.

  Kol. Pilný upozornil na snižující se kvórum, proto kol. Chamonikolas vyzval kpodání a schvalování usnesení. S tím nesouhlasila předsedkyně EK Jettmarová, která před přijímáním usnesení chtěla reagovat na diskusi, ale také další přihlášení do diskuse. Kol. Pelikán navrhl ukončení diskuse a zároveň usnesení: AS FF UK doporučuje PAS FF UK, aby zařadil na červnové jednání podnět doc. Lomové (č.152). Kol. Herman upozornil na materiál skupiny senátorů, který nebyl na jednání AS nedopatřením doručen stím, že bude podán na PAS, a navrhl usnesení (č.153) vytvořit senátní komisi pro restrukturalizaci v čele sdocentem Kovářem. Ten své jmenování přijal a upřesnil, že by mělo jít o komisi sestavenou nikoli pouze ze senátorů, ale ze zástupců akademické obce kposouzení vývojových trendů fakulty. Slíbil vpřípadě přijetí usnesení do dalšího zasedání AS komisi sestavit, vše ostatní by se dořešilo na červnovém jednání AS. Kol Chromý navrhl usnesení č.154, kol. Volná usnesení č.155, předseda Zemánek č.156.

  Předseda Zemánek navrhl nyní hlasovat o všech usneseních svýjimkou schvalování vlastní evaluační zprávy (usnesení č.156), návrh byl po kratší diskusi přijat. AS hlasováním schválil usnesení:

  Usnesení č. 152: AS FF UK doporučuje PAS FF UK zařadit na příští jednání podnět doc. Lomové. Hlasování: 16-1-0.

  Usnesení č. 153: AS FF UK pověřuje doc. Kováře, aby na červnovém jednání AS navrhl personální složení komise pro otázky restrukturalizace FF UK. Hlasování: 14-0-3.

  Usnesení č. 154: AS FF UK žádá vedení FF, aby do příštího zasedání zveřejnilo informace o struktuře fakultních zaměstnanců na neakademických místech, s jejichpočty a umístěním, a informaci o struktuře a počtu hlavních a částečných úvazků na akademických místech a informaci o dohodách mimo pracovní poměr. Hlasování: 15-0-1.

  Usnesení č. 155: AS FF UK vyslovuje podivení nad tím, že vedení FF UK vyhlásilo v průběhu projednávání rozpočtu na rok 2005 čtyři konkursy na obsazení pracovních míst pro ÚSVS, který dle provedené evaluace vykazuje výrazný nedostatek finančních prostředků. Hlasování: 14-0-3.

  Poté předseda Zemánek znovu otevřel diskusi.

  Kol. Kovář připomněl, že je třeba dořešit vypsané konkurzy na ÚSVS zhlediska potřeb akreditace. Dotázal se, zda jsou nutné opravdu všechny čtyři úvazky a zda by nebylo lépe problém řešit částečnými úvazky. Proděkan Rychlík přislíbil, že znovu prověří oprávněnost vypsání těchto konkurzů.

  Předsedkyně EK Jettmarová zareagovala na některé výtky vůči evaluační zprávě. Případná minimalizace přímé výuky závisí na rozhodnutí vedení fakulty, při přechodu studia na kreditní systém se tomu lze vyhnout. Minimalizace přímé výuky se však už děje přechodem na strukturované studium, kde je součet hodin 150 oproti 160 hodinám vsouvislém magisterském plánu. Kontrola vstupních dat výuky proběhla, vedoucí kateder podpisem stvrdili, že údaje kontrolovali. To, že například z Ústavu informačních studií, ÚSVS a Ústavu bohemistických studií se vrátily jako verifikované chybné údaje, už EK nemohla řešit. Ke zmíněné diskrepanci ve výkonu publikační činnosti anglistiky za rok 2003 mohlo dojít ze stejných důvodů, jaké se nakonec ukázaly při prvním přehledu (1998-2002) – vyšlo najevo, že pracovníci nezaložili své položky do databáze ProCite, zníž SVI data čerpá. Na to nesouhlasně reagoval kol. Pilný, podle něhož jsou příslušné údaje za anglistiku vdatabázi vpořádku, ale nebyly správně extrahovány na SVI. Jeho stanovisko podpořil kol. Chamonikolas.

  Kol. Maiello jako jediný přítomný učitel slavistiky reagoval nesouhlasně na vypsané konkursy, které zpochybnil.

  Kol. Hon zdůraznil, že považuje za zvláštní schvalovat materiál, o němž víme, že obsahuje chybné údaje. Předseda Zemánek upřesnil, že evaluační zprávu AS neschvaluje, pouze ji bere na vědomí. Podle děkana Vacka jsou sice vstupní data nepřesná, hrubá čísla však patrně odpovídají a budou verifikovaná vdalších evaluacích. Kol. Beneš doporučuje vzít evaluační zprávu na vědomí a upozornit na nepřesnosti, které obsahuje. Podle kol. Pilného naopak nelze zprávu přijmout, když obsahuje zásadní nepřesnosti – jak se máme jinak reagovat v situaci, kdy podkladové materiály nebyly ani správně vytaženy z databáze? Proděkanka Jindrová tlumočila stanovisko některých vedoucích kateder, kteří potvrdili, že nejsou schopni dodat přesnější informace.

  Kol. Volná navrhla ukončit diskusi. AS po prvním zmatečném hlasování přijal usnesení navržené předsedou Zemánkem:

  Usnesení č. 156: AS FF UK bere na vědomí zprávu Evaluační komise a zároveň upozorňuje na nepřesnosti ve vstupních údajích. Hlasování: 11-3-2.

  Přijetím usnesení 156 už se dále nehlasovalo o následujících dvou návrzích usnesení:

  Usnesení č.156a: AS FF UK nepřijímá předloženou evaluační zprávu.

  Usnesení č.156b: AS FF UK žádá vypracovat novou evaluační zprávu, vníž by byly použity pouze ověřené údaje.

 8. Různé

Vzhledem knedostatečnému kvóru předseda Zemánek jednání AS ukončil.


Zapsal: Hron, Herman.

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne 10.6.2005