Minulá volební období

Zápis 9. jednání AS FF UK konaného dne 13.1.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, K. Chamonikolas, J. Chromý, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, K. Volná.

Omluveni: M .Koldinská, Z. Vaněčková, J. Wiendl, J. Januška, L. Takács.

Hosté: PhDr. J. Jindrová, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., proděkani; PhDr. ing. M. Marcolla, tajemník; V. Novotný , AS UK; doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.,

Návrh programu 9. jednání AS

 1. Schválení programu.
 2. Schválení zápisu 8. jednání AS.
 3. Projednání návrhů na prodloužení akreditací (magisterský SP filozofie, SO filozofie [prez. jednoobor. studium; na dostudování], magisterský navazující SP filologie, SO klínopis [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO srovnávací jazykověda [prez. jednoobor. studium], doktorský SP historické vědy, SO dějiny a kultury zemí Asie a Afriky [prez., komb. studium], doktorský SP pedagogika, SO andragogika [prez., komb. studium].
 4. Návrh na rozšíření vědecké rady FF UK.
 5. Projednání situace na oboru polonistika.
 6. Podnět kolegů Šlerky a Hermana.
 7. Různé.
  1. Schválení programu.

Jednání akademického senátu zahájil a jeho průběh nadále řídil předseda Petr Zemánek. Konstatoval osmiminutové zpoždění, přivítal senátory a hosty a pro nemoc omluvil děkana prof. J.Vacka a proděkanku prof. J.Královou.

Zdůvodnil návrh změny programu, který senátoři obdrželi při prezenci vpísemné podobě, a sice projednání komplexní změny Studijního a zkušebního řádu UK – PAS obdrželo žádost AS UK kprojednání této novely dva dny před jednáním senátu, připomínky je nezbytné zaslat nejpozději 10. února, proto PAS navrhuje materiál projednat už na tomto jednání AS jako nový bod 5. Diskuse nebyla, AS schválil zařazení Návrhu komplexní změny SZŘ UK jako bod 5 (hlasování: 17-0-1).

Kol. Volná vystoupila za studentské senátory snávrhem odložit projednání bodu 5 o situaci na polonistice, neboť by jednání měl být přítomen pan děkan vzhledem ktomu, že dosud uspokojivě nezodpověděl některé důležité otázky, položené už vzáří. Po kratší diskusi AS schválil přesunutí stávajícího bodu 5 na únorové jednání AS (hlasování: 16-0-4). Předseda Zemánek se omluvil hostům, kteří se zbytečně dostavili kprojednání tohoto bodu.

AS poté schválil program 9. jednání AS FF UK (hlasování: 19-0-1):

 1. Schválení programu.
 2. Schválení zápisu 8. jednání AS.
 3. Projednání návrhů na prodloužení akreditací (magisterský SP filozofie, SO filozofie [prez. jednoobor. studium; na dostudování], magisterský navazující SP filologie, SO klínopis [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO srovnávací jazykověda [prez. jednoobor. studium], doktorský SP historické vědy, SO dějiny a kultury zemí Asie a Afriky [prez., komb. studium], doktorský SP pedagogika, SO andragogika [prez., komb. studium].
 4. Návrh na rozšíření vědecké rady FF UK.
 5. Návrh komplexní změny SZŘ UK.
 6. Podnět kolegů Šlerky a Hermana.
 7. Různé.

Následně předložila kol. Volná návrh usnesení kodložení původního bodu 5 o situaci na polonistice: AS FF UK konstatuje politování nad tím, že musí pro nepřítomnost pana děkana odložit projednání situace na oboru polonistika. AS FF UK považuje přítomnost pana děkana na důležitou. Na základě krátké diskuse (kol. Lyčka, kol. Zemánek, kol. Šlerka) byl vytvořen nový návrh usnesení a kol.Volná původní návrh usnesení stáhla.

Usnesení č. 109: AS FF UK vyjadřuje politování nad neúměrně dlouhou dobou projednávání situace na oboru polonistika a doufá, že po brzkém uzdravení pana děkana bude možno věc projednat za jeho přítomnosti a za přítomnosti všech ostatních zainteresovaných hostů. Hlasování: 17-0-3.

 1. Schválení zápisu 8. jednání AS.

  Předseda Zemánek omluvil opožděné rozeslání návrhu zápisu kpřipomínkám a konstatoval, že PAS neobdržel žádnou připomínku. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a následně AS jednomyslně schválil zápis 8. jednání AS FF UK (hlasování: 20-0-0).

  Kol. Zemánek poté připomněl slib zminulého jednání AS, že bude na internetu zveřejněn jeho dopis předsedovi AS UK ve věci nové mzdové vyhlášky, ten je však běžnou pracovní korespondencí a je tedy otázkou, zda AS má takovou korespondenci na internetu zveřejňovat – senátorům je kdispozici vsekretariátu AS. Kol. Herman vysvětlil, že se na minulém zasedání předpokládal závažný obsah dopisu a kol. Zemánek, který jediný mohl podat vysvětlení, se zjednání omluvil. Poté AS schválil nezveřejňovat běžnou pracovní korespondenci AS na webové stránce fakulty (hlasování: 16-0-5).

 2. Projednání návrhů na prodloužení akreditací (magisterský SP filozofie, SO filozofie [prez. jednoobor. studium; na dostudování], magisterský navazující SP filologie, SO klínopis [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO srovnávací jazykověda [prez. jednoobor. studium], doktorský SP historické vědy, SO dějiny a kultury zemí Asie a Afriky [prez., komb. studium], doktorský SP pedagogika, SO andragogika [prez., komb. studium].

  Předseda Zemánek vyzval kdiskusi, do které se nikdo nepřihlásil. Poté AS hlasoval o jednotlivých návrzích akreditací:

  Usnesení č. 110: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace magisterského studijního programu filozofie, studijního oboru filozofie (prezenční studium jednooborové). Hlasování: 21-0-0.

  Usnesení č. 111: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie, studijního oboru klínopis (prezenční studium jednooborové). Hlasování: 21-0-0.

  Usnesení č. 112: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie, studijního oboru srovnávací jazykověda (prezenční studium jednooborové). Hlasování: 20-0-1.

  Usnesení č. 113: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu historické vědy, studijního oboru dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (prezenční studium kombinované). Hlasování: 22-0-0

  Usnesení č. 114: AS FF UK nemá námitek proti prodloužení akreditace doktorského studijního programu pedagogika, studijního oboru andragogika (prezenční studium kombinované). Hlasování: 22-0-0.

  V závěru tohoto bodu kol. Zemánek poděkoval členům studijní komise, která AS velmi usnadňuje práci se studijní agendou.

 3. Návrh na rozšíření vědecké rady FF UK.

  Návrh uvedl proděkan J.Rychlík konstatováním, že reaguje na aktivitu AS ve věci neuspokojivé docházky na jednání vědecké rady (VR). Vyzval členy vědecké rady, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit jednání, krezignaci, čehož využili dva externí členové VR. Aby byla VR usnášeníschopná, je třeba jmenovat nové externí členy VR – proděkan tedy navrhuje prof. Tyllnera a PhDr. Čmejrkovou. Poděkoval AS, jmenovitě kol. Hronovi, za iniciativu.

  Do diskuse knávrhu se nikdo nepřihlásil. Na výzvu kol. Zemánka knávrhům členů volební komise se přihlásili kol. Polák, kol. Pilný a kol. Chromý. AS schválil volební komisi ve složení P. Polák, PhDr. O. Pilný, J. Chromý (hlasování: 19-0-3).

  Na základě tajné volby byli navržení kandidáti do VR schváleni (hlasování 22-0-0).

 4. Návrh komplexní změny SZŘ UK.

  Vúvodu kol. Zemánek navrhl harmonogram projednávání novely SZŘ UK, který předběžně konzultoval sproděkankou Královou – předpokládá celofakultní diskusi do 25.ledna, kdy náměty projedná studijní komise a poté AS. Dohodl také stajemníkem AS UK, že AS FF UK pošle své připomínky velektronické podobě večer 10. února po svém řádném zasedání, písemně je pak předá následující den, aby se AS FF UK nemusel kprojednání novely scházet ve zvláštním termínu.

  Vdiskusi se projednala organizace celofakultní diskuse ve spolupráci svedením fakulty (maily na katedry) a také podstata předkládané novely, kterou je zavedení jednotného kreditního systému hodnocení studia pro celou univerzitu.

  Usnesení č. 115: AS FF UK souhlasí s navrhovaným postupem a harmonogramem zpracování stanoviska AS FF UK k novele Studijního a zkušebního řádu UK.

  Hlasování: 22-0-0.

  Usnesení č. 116: AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby informovalo fakultní veřejnost o připomínkovém řízení k návrhu novely Studijního a zkušebního řádu UK. Hlasování: 22-0-0.

 5. Podnět kolegů Šlerky a Hermana.

  Nejprve se projednával podnět kol. Šlerky, který znovu přednesl a zdůvodnil svůj písemně podaný návrh na zveřejnění přehledu financování jednotlivých základních součástí fakulty, včetně návrhů dvou usnesení, která se liší pouze mírou požadovaného zveřejnění – buď pouze pro potřeby AS, nebo na internetu pro širokou veřejnost.

  Vúvodu diskuse informoval kol. Beneš o projednání podnětu ekonomickou komisí, přestože tím nebyla přímo pověřena. Dva členové podnět podporují, dva nikoli, kol. Beneš se knávrhu staví neutrálně. Vzávěru vystoupení požádal kol. Beneš proděkanku Jindrovou a tajemníka fakulty Ing. Marcollu o vyjádření, zda návrhy lze vůbec realizovat technicky. Kol. Zemánek upozornil, zda další požadavky na ekonomický management neohrozí včasné projednání rozpočtu.

  Tajemník Ing. Marcolla odpověděl, že technicky požadavky vzásadě splnitelné jsou, zapochyboval však nad účelností těchto požadavků a vyjádřil obavu, aby se citlivé ekonomické informace nedostaly na veřejnost. Dodal, že by bylo jednodušší údaje poskytnout za kalendářní (fiskální) rok a nikoli za rok akademický (což vnásledné diskusi podpořil mj. kol. Bareš a kol. Volná). Proděkanka Jindrová také pochybovala o účelnosti požadavku a vyjádřila obavu, aby zveřejnění údajů neohrozilo princip solidarity, na kterém je financování základních součástí založeno – podle ní doplácejí „větší“ obory na „menší“, ovšem často právě ty jsou exkluzivní a pro fakultu důležité. Dodala také, že takové informace nezveřejňuje žádná fakulta. Zpochybnila také Šlerkovo tvrzení, že stavem financování kateder jsou znepokojeni studenti – podle ní tohle studenty vůbec nezajímá, alespoň se stím mezi svými studenty nesetkala.

  Analogicky argumentoval též kol. Bouzek, podle kterého se na fakultě už teď „lidé pomlouvají“ a zveřejnění údajů jen situaci zhorší. Přitom jde o směšné částky na provoz kateder, navíc všechny relevantní údaje jsou už teď zveřejněny. Zhoršení vztahů mezi katedrami se obává též kol. Zemánek, zejména zpochybnil zveřejnění informací na internetu.

  Kol. Polák namítl, že fámy a závisti obecně vznikají zneinformovanosti, kol. Šlerka dodal, že princip solidarity nemůže fungovat, když se neví, kdo ským solidarizuje (k tomu se později připojili kol. Hon a kol. Herman). Kol. Kera se podivila nad tím, že jakákoli snaha o transparentnost naráží na obavy zjakýchsi temných sil a namítla, že studenty financování zajímá už proto, že si fakultu platí. Vnásledné krátké polemice (kol. Zemánek, kol. Chamonikolas) se tvrzení upřesnilo – všichni ji platíme ze svých daní.

  Kol. Pelikán navrhl ukončení diskuse (přijato 14-5-4), která poté pokračovala do té doby přihlášenými příspěvky.

  Kol. Kalivoda také varoval před zveřejněním informací na internetu a doporučil nejprve důkladně prozkoumat, která data již zveřejněná jsou a ještě jednou promyslet případné další požadavky na zveřejnění dalších údajů. Kol. Herman Šlerkův návrh podpořil jako způsob, jak zjistit data potřebná pro správné a kompetentní rozhodování AS o hospodaření fakulty při schvalování rozpočtu i zprávy o financování. Bez požadovaných údajů nelze dobře pochopit systém financování fakulty včetně kritérií, na základě kterých by se financování jednotlivých základních součástí fakulty mělo realizovat. Návrh podpořila též kol. Volná.

  Kol. Zemánek poté navrhl rozdělit hlasování o obou usneseních, neboť jde o dvě různé věci. Kol. Šlerka namítl, že jde o věc jedinou a předložil návrhy usnesení:

  1. AS FF UK žádá děkana Filozofické fakulty UK, aby nechal nejpozději k 15. březnu 2005 zveřejnit na internetových stránkách FF UK vsekci Fakulta – Úřední deska – Výroční zpráva přehled o financování jednotlivých základních součástí FF UK. Přehled by měl obsahovat informaci o nákladech spjatých s provozem jednotlivých pracovišť FF UK, včetně přehledů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců, pracovních úvazků a případně dalších informací, které p. děkan uzná za vhodné. Tento přehled bude rozdělen podle určení, aby bylo zřetelné, kolik dostávají pracoviště na mzdy a samotný provoz. Dále bude tento přehled obsahovat i velikost a původ příjmů jednotlivých pracovišť zjiných zdrojů než zdrojů fakultních jako např. granty, sponzorské dary či podnikatelské aktivity. Tyto údaje budou obsahovat informaci za kalendářní rok 2004.

  2. AS FF UK žádá děkana Filozofické fakulty UK, aby nechal nejpozději k 15. březnu 2005 předložit AS FF UK přehled o financování jednotlivých základních součástí FF UK. Přehled by měl obsahovat informaci o nákladech spjatých s provozem jednotlivých pracovišť FF UK, včetně přehledů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců, pracovních úvazků a případně dalších informací, které p. děkan uzná za vhodné. Tento přehled bude rozdělen podle určení, aby bylo zřetelné, kolik dostávají pracoviště na mzdy a samotný provoz. Dále bude tento přehled obsahovat i velikost a původ příjmů jednotlivých pracovišť zjiných zdrojů než zdrojů fakultních jako např. granty, sponzorské dary či podnikatelské aktivity. Tyto údaje budou obsahovat informaci za kalendářní rok 2004.

  Poté AS přijal usnesení:

  Usnesení č. 117/9: AS FF UK žádá děkana FF UK, aby nejpozději k 15. 3. 2005 předložil AS FF UK přehled o financování jednotlivých základních součástí FF UK. Přehled by měl obsahovat informaci o nákladech spjatých s provozem jednotlivých pracovišť FF UK, včetně přehledů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců, pracovních úvazků a případně dalších informací, které pan děkan uzná za vhodné.

  Tento přehled bude rozdělen podle určení, aby bylo zřetelné, kolik dostávají pracoviště na mzdy a samotný provoz. Dále bude tento přehled obsahovat i velikost a původ příjmů jednotlivých pracovišť z jiných zdrojů než zdrojů fakultních jako např. granty, sponzorské dary či podnikatelské aktivity. Tyto údaje budou obsahovat informaci za kalendářní rok 2004. Hlasování: 16-1-7.

  Usnesení č. 118: AS FF UK žádá děkana FF UK, aby nechal nejpozději k 15. 3. 2005 zveřejnit na internetových stránkách FF UK v sekci Fakulta – Úřední deska – Výroční zpráva přehled o financování jednotlivých základních součástí FF UK. Přehled by měl obsahovat informaci o nákladech spjatých s provozem jednotlivých pracovišť FF UK, včetně přehledů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců, pracovních úvazků a případně dalších informací, které pan děkan uzná za vhodné.

  Tento přehled bude rozdělen podle určení, aby bylo zřetelné, kolik dostávají pracoviště na mzdy a samotný provoz. Dále bude tento přehled obsahovat i velikost a původ příjmů jednotlivých pracovišť z jiných zdrojů než zdrojů fakultních jako např. granty, sponzorské dary či podnikatelské aktivity. Tyto údaje budou obsahovat informaci za kalendářní rok 2004. Hlasování: 13-9-2.

  Předseda Zemánek seznámil senátory s dopisem děkanovi na základě připomínky kol. Hermana ke chvatnému rozdělení mimořádných odměn vzávěru minulého roku. Obrátil se na proděkanku Jindrovou, zda je připravena na podněty reagovat.

  Proděkanka Jindrová uvedla, že šlo o prostředky zfondu na specifický výzkum zbylé na fakultě (2 mil. Kč) a zaslané zrektorátu (1 mil. Kč), proto bylo vedoucím kateder doporučeno rozdělit je dle účasti zaměstnanců na tomto výzkumu (vedení diplomových prací, účast na grantech apod.). Odměnu vedoucím kateder stanovil sám děkan. Kol. Zemánek dodal, že jde o prostředky přidělované fakultě na základě vědeckých výsledků vsouvislosti s výukou, tedy počtu doktorandů, diplomových a disertačních prací apod.

  Kol. Maiello vznesl dotaz, jak mohli vedoucí základních součástí během jediného dne prostředky zodpovědně rozdělit a jak mohlo rozhodnout tak narychlo vedení fakulty o přidělení konkrétních částek na jednotlivá pracoviště. Proděkanka Jindrová zopakovala, že nešlo o konkrétní výzkum, ale o to peníze „rozdělit lidem, kteří vedli diplomové práce“.

  Kol. Bareš navrhl ukončit diskusi (20-0-1), která pokračovala ještě do té doby přihlášenými příspěvky.

  Kol. Maiello znovu zapochyboval o možnosti správně rozdělit odměny během jediného dne. Proděkanka Jindrová namítla, že nešlo o jediný den, což kol. Maiello vyvrátil citací příslušného dopisu. Tajemník Ing. Marcolla se ohradil tím, že „když napíšeme termín 23. prosince, přijímáme odpověď ještě o týden později“. Podle něho by „šéf základní součásti měl vědět, jak odměňovat svoje lidi“.

  Tajemník ještě podpořil vyjádření proděkanky Jindrové, že fakulta je velmi nedisciplinovaná také vúčtování výdajů, které se protahuje až do Vánoc, a proto lze až velmi pozdě zjistit reálný stav financí, zda je fakulta vdluhu nebo zda má naopak rezervu. Ktomu si také mj. vinkriminovaném fondu drží finanční zálohu až do vyjasnění skutečného stavu.

  Na dotaz kol. Hermana na celkový objem prostředků ve fondu a na kritéria jeho průběžného rozdělování proděkanka Jindrová uvedla, že ve fondu bylo celkem 15 mil. Kč, které se čerpaly průběžně dle pevných kritérií, a že prostředky jsou směřovány ke studiu a studentům, například část byla uvolněna na stipendia; o příspěvek mohou požádat doktorandi. Kol. Bouzek doložil, že např. jeho studenti dostali podporu na výzkumy vUzbekistánu a Bulharsku, dohodnuté se zahraničními pracovišti.

  Vzhledem kzpůsobu argumentace zástupců vedení fakulty ve věci nedostatečného termínu na rozdělení odměn i ve vztahu ktermínům obecně navrhla kol. Volná usnesení: AS FF UK považuje za nestandardní nezávaznost v nakládání s termíny, jak o něm informoval pan tajemník. Po krátké diskusi návrh stáhla. Poté navrhl kol. Bouzek usnesení: AS FF UK žádá vedení fakulty o vysvětlení, podle jakých kritérií byla rozdělena částka na jednotlivá pracoviště. Vzhledem ktomu, že požadované údaje ústně sdělila proděkanka Jindrová při jednání, svůj návrh po krátké diskusi kol. Bouzek také stáhl.

 6. Různé.

Kol. Zemánek seznámil sodpovědí proděkanky Králové na dotaz zminulého jednání AS, proč do hodnocení výuky studenty nebyly zapracovány připomínky Evaluační komise FF UK. Důvodem podle dopisu Králové byla finanční náročnost, proto v roce 2005 bylo o tyto prostředky požádáno z rozvojových grantů.

Proděkanka Jindrová informovala, že se v úterý na fakultu dostavila Miriam Jevíková, která poděkovala AS a dalším za podporu a přihlásila se znovu ke studiu.

Kol. Novotný aktuálně informoval o semináři AS UK a komise AS UK o mzdovém předpisu dne 18. ledna, a o dalším průběhu projednávání tohoto předpisu (do 30. ledna paragrafové znění, 31.1. projedná kolegium rektora). Vznesl dotaz, zda a jak se ksemináři postaví AS FF UK. Kol. Zemánek stručně informoval o dosavadních krocích, které se odehrály vučitelské kurii, podotkl, že termín semináře jako předseda AS neobdržel a vyzval zainteresované kolegy ke krátké pracovní poradě po skončení jednání AS.

Kol. Bouzek informoval o svém podnětu na zlepšení diskuse o usneseních AS, který odevzdal PAS a který by chtěl projednat na některém zdalších jednání AS. Spoukazem na přijaté usnesení vpřípadu sporu doc. Volka a vedení Ústavu hudební vědy konstatoval, že „učitelé zde často řeší své spory prostřednictvím studentů, kteří nevědí, o co jde, a pak přijímají usnesení, ve kterém někdo lže, což je směšné“. Varoval studenty, aby se nenechali zatáhnout do sporů mezi dva učitele, jinak budou zmanipulováni. Kol. Hon poděkoval kol. Bouzkovi „za starost o náš duchovní vývoj“.

Poté kol. Zemánek jednání AS ukončil a všem popřál do nového roku vše dobré.

Zapsal: Hron, Herman

Kontroloval: Zemánek

AS FF UK schválil dne 10.2.2005