Minulá volební období

Zápis 3. zasedání AS FF UK konaného dne 13. 5. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis 3. zasedání AS FF UK konaného dne 13. 5. 2004

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Januška, M. Kaplický, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: M. Kovář, K. Chamonikolas, J. Chromý, D. Kera.

Hosté: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., děkan; doc. PhDr. J. Králová, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., proděkani; PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc., AS UK, doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., doc. Tomislav Volek, prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., doc. PhDr. Jiří Štaif, CSc., Jan Bárta.

Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání.

 2. Schválení zápisu 2. jednání ASFFUK.

 3. Návrh na jmenování proděkanky FF UK (zahraničí – Ivana Bozděchová)

 4. Návrh na jmenování předsedů stálých komisí (komise stipendijní – Mgr. Monika Žárská; komise knihovní – doc. Roman Prahl)

 5. Projednání návrhu akreditace – žádost o prodloužení a rozšíření akreditace na FEL ČVUT (doktorský studijní program historické vědy, obor hospodářské a sociální dějiny/historie techniky).

 6. Návrh Volebního a jednacího řádu AS FF UK

 7. Zpráva o činnosti FF UK.

 8. Zpráva o hospodaření FF UK.

 9. Stížnost doc. Volka

 10. Informace o elektronizaci agendy studijního oddělení

 11. Různé (informace o Týdnu neklidu)

Jednání, které trvalo od 13:30 do 19:15, řídil kol. Kalivoda (body 1-9) a kol. Zemánek (body 10-11).

 1. Schválení programu zasedání.

  Jednání AS zahájil kol. Kalivoda. Úvodem kol. Bouzek požádal, aby především grafické soubory velektronických materiálech byly zmenšeny tak, aby byly dobře čitelné. Kol. Pilný by přivítal zrušení automatického spouštění CD.

  Návrhy na změny programu:

  1. Pan děkan požádal o doplnění bodu 4, a to o návrh na sloučení likvidační a náhradové komise. Tento návrh podal spolu snávrhem na jmenování předsedů komisí.

  2. Kol. Pelikán se otázal na důvody nezveřejnění materiálů kbodu 9 na internetu. Kol. Zemánek uvedl, že to bylo po jeho uvážení obsahu jednotlivých vyjádření, ale že pokud je vůle senátu ke zveřejnění těchto materiálů, lze to učinit. Kol. Pelikán upozornil, že nezveřejněno má zůstat jen to, co odporuje zákonu, což u bodu 9 neshledává. Kol. Pilný navrhl, aby účastníci jednání byli vždy dotázáni, zda si přejí zveřejnění svých podkladů kjednání AS. Kol. Kalivoda vyzval korientačnímu hlasování votázce úplného zveřejnění materiálů. Hlasování 20-0-6.

  3. AS FF UK schválil program jednání sdoplněním bodu 4. Hlasování 26-0-0

Program byl schválen vnásledující podobě:

 1. Schválení programu jednání.

 2. Schválení zápisu 2. jednání ASFFUK.

 3. Návrh na jmenování proděkanky FF UK (zahraničí – Ivana Bozděchová)

 4. Návrh na jmenování předsedů stálých komisí (komise stipendijní – Mgr. Monika Žárská; komise knihovní – doc. Roman Prahl) a sloučení likvidační a náhradové komise.

 5. Projednání návrhu akreditace – žádost o prodloužení a rozšíření akreditace na FEL ČVUT (doktorský studijní program historické vědy, obor hospodářské a sociální dějiny/historie techniky).

 6. Návrh Volebního a jednacího řádu AS FF UK

 7. Zpráva o činnosti FF UK.

 8. Zpráva o hospodaření FF UK.

 9. Stížnost doc. Volka

 10. Informace o elektronizaci agendy studijního oddělení

 11. Různé (informace o Týdnu neklidu)

 1. Schválení zápisu 2. jednání AS FF UK.

  1. Většina připomínek, které PAS obdržel, byla zapracována. Pan děkan vyslovil uznání autorům zápisu; a požádal o zapracování své původní připomínky kjednání o rezignaci proděkanky Šulové: vbodě sedm na místě písemně navrhl novou variantu znění zápisu. Kol. Herman informoval vté souvislosti o kritériích PASu při tvorbě zápisu: má být formulačně sjednocený, hutný a stručný; děkanova připomínka nebyla přijata, neboť členové PAS usoudili, že původní text vše znově navrženého obsahuje; je úlohou senátu rozhodnout mezi variantou PASu a variantou pana děkana, proto byly všechny připomínky kzápisu, včetně děkanovy, přiloženy knávrhu zápisu.

  2. Hlasování o vyškrtnutí formulace „vyzval pana děkana“: 21-0-5. Návrh byl přijat.

  3. Vnásledující debatě o plném znění děkanových připomínek, se kol. Hon zeptal, včem se text navržený panem děkanem liší od věcného obsahu návrhu zápisu. Pan děkan řekl, že vnávrhu není geneze webové historie vplné šíři. Kol. Bouzek připomněl, že obecně je tradicí senátu přiklonit se knávrhům připomínek. Kol. Kalivoda upozornil na nemožnost doslovného přepisu jednání; nyní se již vše nahrává a bude tedy možné sporná místa dohledávat. Kol. Herman navrhl nedebatovat o obecných věcech, ale rozhodnout o konečném znění zápisu.

  4. Hlasování o návrhu na záměnu prvního odstavce podle děkanovy varianty: 8-6-10. Návrh nebyl přijat.

  5. Hlasování o přijetí všech nezapracovaných připomínek: 0-4-22. Návrh nebyl přijat.

  6. Kol. Pelikán doporučil, aby senát vycházel vstříc těm, kdo namítají. Dále měl kol. Pelikán připomínku kpodobě zápisu: je nevhodné zápis členit dle jednotlivých témat a problémů, jelikož to zvyšuje míru subjektivity; proto navrhl návrat ktradiční formě zápisu svystoupeními vřadě po sobě i stím rizikem, že budou zachycena vedlejší témata, ale zápis tak nebude ohrožen zkreslením. Kol. Herman potvrdil, že obavy kol. Pelikána nelze bagatelizovat, zápis členěný po tématech je však přehlednější; navíc jakýsi „absolutní zápis“ bude od tohoto jednání kdispozici na CD. Kol. Bouzek vyslovil pochopení pro nutnost zestručnění zápisu, ale upozornil na praxi mnohých grémií, minulého senátu, i dalších organizací, sjejichž zápisy měl příležitost se seznámit a které nečlení zápisy tématicky. Kol. Hron upozornil, že obavami zpřílišné subjektivity zápisu nelze argumentovat vokamžiku, kdy text podléhá kontrole více než dvaceti dalších lidí.

  7. AS FF UK schvaluje zápis ze svého2. jednání se zapracováním připomínky pana děkana kbodu 7 (2. odstavec). Hlasování: 26-0-1.

  Kol. Kalivoda upozornil na akustický záznam jednání, který se začal pořizovat. Kol. Oerter upozornil na nutnost mluvit nahlas. Podle kol. Maiella nahrávání pomůže předejít problémům ve sporech o formulace.

  Usnesení č. 11: AS FF UK souhlasí snahráváním svého jednání na dnešním zasedání i na zasedáních budoucích. Hlasování: 27-0-0.

 2. Návrh na jmenování proděkanky FF UK.

  1. AS schválil volební komisi pro bod tento i následující ve složení kol. Herman, kol. Čmejrková, kol. Wiendl. Hlasování 24-0-3.

  2. Pan děkan představil senátorům dr. Ivanu Bozděchovou, navrženou jako proděkanku pro zahraničí.Ta následně promluvila o svých zkušenostech ze zahraniční oblasti, o nutnosti využít otevírající se možnosti a o směřování květšímu přímému kontaktu smédii. Kol. Herman se zeptal na zkušenosti dr. Bozděchové s prací ve fakultních komisích a grémiích. Dr. Bozděchová informovala o své činnosti v zahraniční komisi. Kol. Herman se zeptal pana děkana, zda není nestandardní, aby proděkanka začala pracovat dříve, než se kzáměru na její jmenování vyjádřil senát. Pan děkan odpověděl, že nemohl ztrácet čas a proto dr. Bozděchovou požádal, aby zatím plnila tuto funkci, definitivní jmenování samozřejmě přijde až po vyjádření senátu. Kol. Bouzek vystoupil se svou vzpomínkou na začátek 90-tých let, kdy dr. Bozděchová byla vnímána jako nadějná pracovnice. Kol. Maiello vystoupil se vzpomínkou na kolej Větrník vroce 1985, kde on sám pobýval mezi zahraničními studenty a dr. Bozděchová tam působila jako patrový důvěrník, kterého se všichni báli, a požádal dr. Bozděchovou o vysvětlení. Dr. Bozděchová sdělila, že tam vtu dobu bydlela a že byla pověřena vykonávat funkci pedagogického dozoru, aby studenti měli neformální kontakt sfakultou; neměla pocit, že by byla příliš přísná, a ráda na to vzpomíná. Kol. Maiello si vyžádal krátkou přestávku před hlasováním. Kol. Pelikán se dotázal na účel přestávky, kol. Maiello vysvětlil jako účel přemýšlení. Kol. Kalivoda vyhlásil 10-minutovou přestávku na provedení hlasování.

  3. Hlasování o vyjádření AS k děkanovu návrhu na jmenování proděkanky PhDr. Ivany Bozděchové, CSc. do funkce proděkanky pro zahraničí: 12-7-8. AS vyjádřil nesouhlas s návrhem.

 3. Návrh na jmenování předsedů stálých komisí.

  1. Pan děkan promluvil o výhodách sloučení komisí likvidační a náhradové: je to praktické, je tu nedostatek lidských zdrojů. Kol. Oerter vyslovil předpoklad, že předsedové komisí stím souhlasí; pan děkan tento předpoklad potvrdil.

  2. Kol. Pelikán vyslovil nejistotu, zda tento krok neznamená změnu vnitřních předpisů, při níž by bylo třeba žádat o schválení velký senát. Kol. Kalivoda odpověděl, že ne, a kol. Zemánek jej doplnil informací o tom, co lze nalézt vpředpisech: tyto komise jsou odvozeniny od rektorátních komisí a dohoda o nich je na nás.

  3. AS FF UK veřejně hlasoval o sloučení komise likvidační a náhradové: 19-0-5. Návrh byl přijat.

  4. Hlasování o předsedech komisí:

  Stipendijní komise: předsedkyně Mgr. Monika Žárská: hlasování 25-0-1.

  Knihovní komise: předseda doc. Roman Prahl: hlasování 25-0-1.

  Kol. Kalivoda poděkoval volební komisi za odvedenou práci.

 4. Projednání návrhu akreditace – žádost o prodloužení a rozšíření akreditace na FEL ČVUT (doktorský studijní program historické vědy, obor hospodářské a sociální dějiny/historie techniky).

  Vystoupili zástupci Ústavu (doc. Štaif, prof. Čechura), předseda studijní komise doc. Jakubec a proděkanka Králová, která informovala o projednání akreditace studijní komisí a o tom, že týž model byl již schválen u etnologie.

  Usnesení č.12: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace doktorského studijního programu Historické vědy, obor Hospodářské a sociální dějiny/historie techniky. Hlasování: 26-0-0.

 5. Návrh Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

  Kol. Kalivoda informoval o genezi problému: AS UK nepřijal vnovelizovaném znění řádu bod, který doktorandy jednoznačně řadil do učitelské kurie; hlasovat je nutné celek, nikoliv formulaci. Kol. Januška upozornil na to, že stávající řád umožňuje navrhnout rektorovi více než jednoho kandidáta na děkana. Kol. Bárta vyslovil nesouhlas stvrzením kol. Janušky. Kol. Kalivoda navrhl vzhledem kčasové a věcné náročnosti programu této schůze AS, aby tento bod byl vzhledem knové námitce kol.Janušky přeložen na příští jednání senátu.

  Usnesení č. 13: AS FF UK ukládá legislativní komisi, aby projednala námitku J. Janušky kVolebnímu a jednacímu řádu FF UK a předložila nový návrh ke schválení na příští schůzi AS FF UK. Hlasování: 20-2-4.

 6. Zpráva o činnosti FF UK.

  1. Kol. Volná vznesla připomínku knepřesnému názvu ÚSVS (kol. Králová sdělila, že to bude opraveno) a požádala o doplnění pasáže o evaluacích, která bez přesných čísel o malé účasti studentů nemá odpovídající výpovědní hodnotu (kol. Králová přislíbila doplnění číselných údajů).

  2. Kol. Hron se vsouvislosti se zprávou otázal pana děkana na jeho vize směřování filosofické fakulty, které ve zprávě postrádá. Pan děkan upozornil, že od zprávy o minulém roce nelze vize očekávat.

  3. Kol. Maiello oponoval, že zpráva jistou vizi obsahuje, a to nehledat integrující cesty a zachovat stávající stav; dále prohlásil zprávu za nedostačující a upozornil, že personální změny (např. odvolání ředitele ÚSVS) nevedou ke stabilizaci; dále kol. Maiello upozornil, že v děkanově pojetí komunikace se základními pracovišti on sám komunikaci neshledává; dále se otázal, kdo diskutuje o doktorském studiu. Kol. Kalivoda pozastavil příspěvek a požádal pana děkana o vyjádření. Pan děkan byl rád, že kol. Maiello spatřuje ve zprávě vizi, knávštěvě na ÚSVS doplnil, že jeho návštěva byla určena především pro jeho informaci o stavu pracoviště a jeho problémech.

  4. Kdoktorandskému studiu vystoupila kol. Králová a připomněla problémy sakreditacemi: jednooborové studium je pro celou řadu oborů neakreditovatelné, pro ně je nadále možná pouze dvouoborovost ve strukturovaném studiu, navíc fakulta ztratila vřadě oborů právo jmenovat profesory; dále informovala o spolupráci sdidaktiky na nové akreditaci učitelství a o očekávání dalšího kola akreditací na podzim. Kol. Maiello poděkoval a vznesl dotaz na počet přijatých postgraduálních studentů: bereme-li 145 studentů ze 180 zájemců, neznamená to již přílišné snižování požadavků? Dále kol. Maiello vznesl otázku na rekonstrukci oborových rad a nezřejmá, a tudíž diskutabilní kritéria; na situaci gender studies; a dále kol. Maiello zpochybnil povinnost odevzdat dvacet procent získaného grantu zpět fakultě; jeho celkové vyjádření ke zprávě i situaci na filozofické fakultě bylo kritické, není důvod, aby se slavilo.

  5. Pan děkan kdoktorskému studiu a poměru přijatých a nepřijatých uvedl, že je to záležitost debaty, ale že vedení univerzity jde tímto směrem; khabilitacím pak dodal, že fakulta se bohužel „prostárla“ do určitého věku a postrádá mladé docenty. Pan děkan zároveň odmítl, že by vpředložené zprávě docházelo kjakékoliv glorifikaci vedení fakulty.

  6. Proděkanka Králová připomněla situaci, kdy studentům nebylo možné vydat diplom, jelikož fakticky studovali na neexistujícím oboru; dále upozornila, že díky iniciativám pana tajemníka přestane fakulta učit zdarma pro fakulty jiné. Kproblematice postgraduálních studentů navrhla možnost uveřejnění přesných čísel přijatých a nepřijatých uchazečů po jednotlivých programech.

  7. Proděkan Rychlík referoval o oblasti doktorandského studia, které vminulém roce spadalo do jeho kompetencí: vydal oběžník, vněmž vyzýval, aby byli přijati všichni, kteří mají předpoklady, mají-li kvalifikované školitele. Khabilitacím uvedl, že jde o nedorozumění, nezměkčují se kritéria, jde o zjednodušení formální a administrativní: je třeba posuzovat úroveň odbornosti článků a naprosto nelze habilitovat kvůli tomu, že někde potřebují docenta.

  8. Kol. Herman se otázal na téma zjednodušování přijímacích testů a následnou formulaci ve výroční zprávě, která je vrozporu spraxí vuměnovědných oborech. Kol. Králová oznámila, že filologické obory jsou největším problémem. Na uměnovědných oborech došlo kodstranění faktického tříkolového přijímacího řízení.

  9. Kol. Pelikán přijímání doktorandů zhodnotil jako pozitivum a varoval před širším ventilováním těchto informací, které by mohlo vést kproblémům. Kol. Beneš namítl, že neví, jak si ono zamezení ventilace problému navenek kol. Pelikán představuje, ale že on je proti tomu. Kol. Pelikán zareagoval, že nemyslel žádné zamlčování.

  10. Kol. Oerter upozornil na fakt, že egyptologové získali terénní vozy za poloviční cenu.

  11. Kol. Herman se vsouvislosti sbodem 1.4 výroční zprávy o podobě dvouoborového studia otázal, zda bude možné pokračovat ve volné kombinovatelnosti oborů. Proděkanka Králová vysvětlila, že jde o reakci na konkrétní požadavky konkrétních oborů a že po r. 2008 bude neakreditovatelné nestrukturované studium, čímž dojde komezené kombinovatelnosti, která není cílem, ale důsledkem.

  12. Kol. Pilný ve zprávě postrádal zásadní věc: zda existuje konkrétní dlouhodobá snaha vyřešit neúnosnost finanční situace pedagogů. Pan děkan upozornil na změny: khabilitaci lze podávat i umělecké práce (komentovaný překlad, slovník…).

  13. Kol. Zemánek uvedl, že FF se musí rozhodnout, zda chce být fakultou bakalářskou či doktorandskou a že podpora doktorandů je vcelouniverzitní tendenci.

  14. Kol. Zemánek dále upozornil, že publikační činnost uvedená ve zprávě jistě neodráží reálný stav, když tam má tolik základních součástí uvedenou nulu. Dále měl připomínku ke stylu zprávy, do něhož nezapadá dosti mechanicky přejatá zpráva o činnosti SVI. Pan děkan doplnil, že již vydal příkaz, aby se sběr informací o publikační činnosti změnil. Proděkan Rychlík uvedl svou zkušenost, kdy sám vdatabázi nenašel, co do ní sám uvedl.

  15. Kol. Hon kevaluačnímu problému upozornil na nutnost zlepšit komunikaci a na katedrách, kde provádějí i katedrové evaluace, vysvětlit i důležitost evaluace celofakultní. Proděkanka Králová uvedla, že o katedrových evaluacích má vedení fakulty jen rámcové informace a že jako chyba byla shledána nepřehlednost dotazníku; ten je nyní vypracován ve spolupráci sprofesionály a evaluace bude probíhat jako automatická možnost při zápisu do dalšího ročníku.

  16. Kol. Hon se otázal, zda opravdu zazněla odpověď na otázku kol. Pilného. Pan děkan komentoval neúnosnost finanční situace vysokoškolských pedagogů.

  17. Kol. Herman se vrátil ktématu volné kombinovatelnosti oborů a upozornil, že takto se kombinovatelnost bohužel bude zvolna odbourávat, až docela zanikne, přičemž volná kombinovatelnost je na této fakultě velmi žádoucí. Proděkanka Králová připustila, že není schopna říct, jak to dopadne (buď bude nutné po roce 2008 dvouoborové studium zlikvidovat, či na přechodnou dobu omezit kombinovatelnost, která bude kompenzována prostupností studia), ale ostře se ohradila proti vyjádření o „likvidaci volné kombinovatelnosti oborů“.

  18. Kol. Pelikán poukázal na to, že se diskuse rozplétá do podtémat a senát se vní může ztrácet. Dále upozornil, že zapadla otázka nadnesená kol. Pilným, na niž pan děkan doposud neodpověděl, což by měl nyní učinit. Pan děkan se omluvil, že nejspíš otázce špatně porozuměl a uvedl, že fakulta musí hledat vnitřní rezervy, kčemuž není mnoho příležitostí (honorování vedení diplomových prací zjiného než mzdového zdroje…); navíc chybí 37 milionů, aby bylo možné financování nového mzdového předpisu zfakultních peněz.

  19. Pan děkan dále oznámil, že podle pana rektora na přechod na nový mzdový předpis peníze budou a že již informoval vedoucí kateder, a uvedl, že primární otázkou evaluace je definovat, co se na této fakultě dělá; dále upozornil na nepřijatelnost případného propouštění učitelů pro zajištění financování mzdové vyhlášky. Pan děkan vyslovil své přesvědčení o kvalitě této fakulty. Kol. Hon se ke mzdovému předpisu otázal, zda zůstává prostor pro vedoucího katedry. Pan děkan odpověděl, že pevně ukotvená by měla být střední hodnota platu a že se sjistou oscilací kolem ní počítá. Kol. Hon se zeptal pana děkana, jaká je jeho představa o dalších zdrojích financování. Pan děkan dal příklad zahraničních kurzů a proděkanka Králová zmínila racionalizaci přijímacích pohovorů a působení fakulty navenek.

  20. Kol. Kalivoda navrhl ukončení diskuse.

  21. Kol. Pilný se novému kplatovému předpisu otázal, zda to znamená zrušení osobních příplatků. Pan děkan uvedl, že věc je vývoji a že konečné slovo přijde zrektorátu patrně na podzim; dá se očekávat, že to přinese určitou škálu, která ovšem bude znamenat především to, že fakultě bude chybět víc než 37 milionů korun.

  22. Usnesení č. 14: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za období od 1. února 2003 – 31. ledna 2004. Hlasování: 18-1-6.

 7. Zpráva o hospodaření FF UK.

  1. Pan děkan předal slovo panu tajemníkovi, ten se omluvil za objemnost zprávy (téměř 90.000 kB). Kol. Lyčka za hospodářskou komisi informoval o schůzce spanem tajemníkem, kol. Vondráčkovou a kol. Zemánkem, na níž projednali zprávu a požádali o rozpracování některých bodů; komise došla kzávěru, že hospodaření fakulty je vpořádku.

  2. Kol. Volná vyzvala kupravení bodu 4 zprávy, aby název souhlasil snázvem vobsahu, a zhodnotila technickou úpravu zprávy jako nepřehlednou. Pan tajemník vysvětlil, že tabulky byly zrektorátu dodány uzavřené a nešlo snimi manipulovat.

  3. Kol. Hron se otázal, kde se ztratil milion na straně 19 a 20. Pan tajemník uvedl, že tabulka 2.1.1 je bez grantových investic, a vyslovil domněnku, že problém „chybějícího“ milionu je v tom. Kol. Šlerka vyslovil pochybu, zda jde o odpověď na položenou otázku: jde o milion tři sta tisíc ze čtyř milionů na reprodukci majetku od MŠMT, znichž je v bodě 1.b je 2.359 tisíc. Pan tajemník řekl, že vtuto chvíli nedovede odpovědět.

  4. Kol. Hron kritizoval nepřehlednost zprávy a tabulek.

  5. Kol. Herman vystoupil snávrhem příště jednat o ekonomických záležitostech na základě upravených podkladů, nikoliv vpodobě nepřehledné účetní uzávěrky. Kol. Lyčka uvedl, že nebylo možné procházet zprávu celou, jelikož by to trvalo měsíc; hlavní práci hospodářské komise spatřuje vposouzení nového rozpočtu fakulty. Kol. Bouzek se otázal, zda lze ještě pozvat paní Vondráčkovou. Kol. Šlerka doplnil, že dotazy ke zprávě se při jednání komise se týkaly konkrétních bodů stím, že kněkterým těmto dotazům bylo podáno dodatečné písemné vysvětlení. Pan tajemník prohlásil, že nic nebrání tomu, aby byl příště materiál předložen také vjednodušší a přehlednější podobě.

  6. Usnesení č. 15: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2003. Hlasování: 24-0-0.

 8. Stížnost doc. Volka.

 1. Doc. Volek pochválil otevřenost diskuse AS a promluvil o komunistickém období na oboru Hudební věda. Kol. Kalivoda upozornil doc. Volka na nutnost věcnosti jeho vyjádření. Doc. Volek pokračoval popisem prověrek řízených panem Mužíkem a upozorněním, že reflexe poválečné muzikologie je na katedře dosud tabu; dále představil problémy na ÚHV po roce 1995, kdy např. při závěrečných zkouškách na jeho otázky místo studentky odpovídala vedoucí práce nebo kdy byl přijat doktorand, který chce zkoumat Wagnerovské opery, aniž by kdy studoval hudební vědu a uměl číst noty, kdy doc.Volek přestal být zván na zasedání oborové rady, což jeho doktorandy dostává do znevýhodněné situace; o těchto i dalších problémech (viz přílohy kbodu 9) informoval doc. Volek rektorát i děkanát a odpověď přišla jen zrektorátu, čímž podle doc. Volka došlo kporušení Statutu.

 2. Kol. Pelikán navrhl jednat o pochybení vedení fakulty. Pan děkan vystoupil somluvou doc. Volkovi za to, že neobdržel jeho odpověď: měnil se sekretariát a došlo kpochybení; kostatním záležitostem vyzval k odpovědi proděkana Rychlíka.

 3. Kol. Kalivoda vyzval kreakci nařčeného předsedu oborové rady doc. Černého. Kol. Maiello navrhl naopak držet se linky diskuse, jak ji navrhl kol. Pelikán. Kol. Kalivoda trval na reakci doc. Černého. Doc. Černý informoval o tom, že doc. Volek byl zván na OR během podzimu 2003 až do svých mediálních útoků na ÚHV FF UK, po nichž. doc. Černý upozornil na obtížnost spolupráce sdoc. Volkem kol. Rychlíka. Na upřesňující otázku doc. Volka doc. Černý uvedl, že šlo o text publikovaný vLN na podzim roku 2003. Doc.Volek dal na základě toho knahlédnutí tento text, aby dokázal, že se v něm o útocích na fakultní pracoviště nehovoří; kol. Hon potvrdil, že o fakultním pracovišti se včlánku vůbec nehovoří, natožpak o útocích na něj.

 4. Proděkan Rychlík se vyjádřil kproblémům sčlenstvím doc. Volka v oborové radě: po rezignaci předsedy Vojtěcha došlo k rozhodnutí UHV doc. Volka dále nenominovat, nešlo ovšem o odvolání, ale o celkovou rekonstrukci oborové rady. Proděkan Rychlík upozornil, že jde o věc rady samotné, na vědecké radě je pak kontrolovat, zda kandidát má oprávnění pedagogického a vědeckého stupně. Dodal, že cítí svou zodpovědnost a že záležitost doc. Volka vědecké radě kprojednání předloží; dále se omluvil, že došlo kadministrativní chybě, když slečna Koutná doc. Volka nevymazala zdatabáze, podle níž se vystavují dekrety – a dekret byl tedy vydán. Dále doplnil, že na vědecké radě se tato otázka neprojednala, neboť vprosinci minulého roku se VR sešla bez kvora.

 5. Kol. Kalivoda seznámil senátory se zněním statutu vtéto věci a navrhl přejít kusnesení. Doc. Volek se otázal, kde je ve statutu obrana proti vyřazení a odvolání zoborové rady. Proděkan Rychlík požádal o terminologické vyjasnění a zopakoval, že nešlo o odvolání, ale o rekonstrukci rady. Kol. Šlerka oproti tomu upozornil, že pokud má doc. Volek odvolací list, kfaktu odvolání nepochybně došlo.

 6. Proděkanka Králová upřesnila, že není nestandardní situace, kdy voborové radě nesedí ti, kteří nevedou doktorandy. Proděkan Rychlík potvrdil, že ani vkompetenci vědecké rady není určovat, zda školitel má či nemá být vOR, to je záležitostí diskuse odborného grémia. Kol. Herman dodal, že teprve vpřípadě, že by vOR seděli nekompetentní lidé, je to důvodem dalšího projednání.

 7. Kol. Pelikán vyslovil souhlas skol. Hermanem a připomněl upozornění doc. Volka, že by mohlo být ukřivděno jeho doktorandům; dodal, že očekával okamžité nesouhlasné vystoupení prof. Gabrielové a doc. Černého. Prof. Gabrielová uvedla, že mohou učinit místopřísežnou přísahu, že doktorandů se tyto záležitosti netknou. Doc. Černý uvedl, že se žádnému doktorandovi samozřejmě křivda nestane. Kol. Herman připomněl, že pro takové případy existují opravná opatření.

 8. Prof. Gabrielová se vyjádřila kjednotlivým bodům stížnosti doc. Volka a uvedla, že možné porušení grantových pravidel i kumulaci funkcí (předsednictví vkomisi) konzultovala.

 9. Kol. Maiello si položil otázku, co má senát dělat, pokud uslyší, že někdo upadl do nemilosti jen pro publikování článku vnovinách; a vyjádřil nesouhlas stím, aby se kvůli názorům vnovinách zapomínalo na odbornost. Kol. Kalivoda varoval před tím, aby senát zaujímal postoj výboru obecného blaha.

 10. Kol. Volná vyslovila podezření, zda nuceným odchodem doc. Volka neutrpěla odbornost ÚHV a vsouvislosti súdaji uvedenými ve vyjádření prof. Gabrielové se otázala na to, jak proběhla generační výměna, kterou prof. Gabrielová mj. zdůvodňovala nutnost odchodu doc. Volka zÚHV. Prof. Gabrielová odpověděla, že generační výměna nemohla proběhnout, neboť doc. Volek působil na ÚHV jako externista a jeho odchodem se tedy neuvolnilo žádné místo pro někoho dalšího. Kol. Hon upozornil prof. Gabrielovou, že její slovní a písemné vyjádření si protiřečí.

 11. Doc. Volek připomněl iniciativu studentů, kteří tehdy zorganizovali petici na jeho podporu a zajistili možnost existence mozartovského semináře i mimo ÚHV; přičemž na tento seminář hudební věda odmítla poskytnout jak prostory, tak techniku.

 12. Kol. Kalivoda navrhl ukončit diskusi. Hlasování: 13-1-8

 13. Usnesení č. 16: AS FF UK konstatuje, že vpřípadě členství doc. Tomislava Volka voborové radě došlo kadministrativnímu pochybení vedení fakulty. Hlasování: 19-0-3.

 14. Usnesení č. 17: AS FF UK pověřuje etickou komisi, aby prověřila důvody přerušení spolupráce Ústavu hudební vědy sdoc. Tomislavem Volkem. Hlasování: 14-0-8.

 15. Usnesení č. 18: AS FF UK souhlasí se záměrem proděkana Rychlíka předložit otázku členství doc. Tomislava Volka voborové radě kprojednání Vědecké radě FF UK do konce letního semestru tohoto akademického roku. Hlasování: 22-0-0.

 1. Informace o elektronizaci agendy studijního oddělení.

  1. Proděkanka Králová oznámila, že kol. Pabianové již skončila pracovní doba a sama proto převzala úkol informovat o elektronizaci; dodala informace o probíhajících úpravách studijního řádu a postupném zapracovávání drobných změn a požádala všechny o připomínky a návrhy kfungování elektronické agendy.

  2. Kol. Pilný se zajímal o existenci instrukcí vangličtině pro cizince (kol. Králová uvedla, že takové instrukce nejsou připraveny, jelikož fakulta nemá finanční zdroje pro překlad a student nemá právo takové služby po fakultě požadovat, pokud není studium vcizím jazyce akreditováno); o periodu možných změn vzapisování kurzů na začátku semestru (kol. Králová uvedla měsíční periodu); a o to, zda se počítá sregistrací pouze zfakultní sítě (kol. Králová uvedla, že bude možné využít i mimofakultních PC).

  3. Kol. Maiello se otázal na existenci kreditního systému na FF a poukázal na potíže svolitelnými přednáškami a nevolitelností stupně ohodnocení. Proděkanka Králová vysvětlila, že kreditní systém musí být zaveden kvůli prostupnosti sUK, přičemž kredit se započítává na objem výuky, ne na stupeň atestace; dále zmínila složitost a kurióznost hodnocení mezi stupni 1-3. Kol. Maiello upozornil, že se zužuje možnost výběru stupně atestace, jelikož student si nemůže vybrat mezi kolokviem, zápočtem a zkouškou. Proděkanka Králová nesouhlasila, jelikož atestace je dána studijním plánem, a student si předmět vybírá i stypem atestace.

  4. Kol. Januška se otázal na časový horizont dokončení elektronizace studijní agendy. Proděkanka Králová odpověděla, že jde o dlouhodobou záležitost.

  5. Kol. Hon se otázal, dokdy je zapotřebí dodat připomínky. Proděkanka Králová uvedla jako termín polovinu listopadu; zápis proběhne vzáří a pak budou mít studenti ještě možnost se k elektronizaci vyjadřovat, aby se chyby systému odstranily; zatím paralelně poběží elektronické a jiné zapisování.

 2. Různé.

  1. Informace o Týdnu neklidu.

   Kol. Čmejrková informovala AS o situaci a plánech Iniciativy Týdne neklidu, která požaduje urychlené dopracování reformy veřejného vysokého školství a chystá na podzim další celorepublikové akce.

  2. Senátní internetová diskuse.

Kol. Kalivoda informoval o fungování nové senátní diskuse: je zřízena jedna všeobecná diskuse, do které mohou přispívat všichni členové fakultní obce, kteří mají příslušný fakultní login. Číst diskusní příspěvky má možnost každý návštěvník této webové stránky.

Zapsali: K. Volná 23.5.2004

Kontroloval: P. Zemánek

AS FF UK schválil dne 10. 6. 2004