Minulá volební období

Zápis 2. zasedání AS FF UK konaného dne 8. 4. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis 2. zasedání AS FF UK konaného dne 8. 4. 2004

Přítomni: M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Kovář, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, Z. Vaněčková, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Januška, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: L. Bareš, M. Lyčka, O. Pilný, J. Wiendl, K. Chamonikolas, J. Chromý

Hosté: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., děkan; PhDr. J. Jindrová, doc. PhDr. J. Králová, proděkanky; ing. M. Marcolla, tajemník; Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc., prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc., AS UK

Jednání řídil předseda AS FF UK doc. P. Zemánek

1. Schválení programu zasedání

Pan děkan navrhl doplnit program o schválení jeho návrhů na jmenování předsedů a předsedkyň fakultních komisí. Doc. J. Pelikán navrhl přiřadit toto jednání kbodu č. 5 návrhu programu. Program byl tedy schválen v následující podobě:

 1. Schválení programu jednání

 2. Schválení zápisu 1. jednání AS FF UK

 3. Problematika umístění zápisů zjednání kolegia děkana a elektronických diskusních příspěvků na webových stránkách FF UK

 4. Vyjádření kuzavření nájemní smlouvy na umístění tří prodejních automatů.

 5. Volba zástupců AS FF UK do společných komisí děkana fakulty a AS FF UK (pro vědu – UKAS, zahraniční – UKAS, likvidační – SKAS, náhradová – UKAS, SKAS, inventarizační – UKAS, SKAS) a schválení děkanem navrhnutých kandidátů na předsedy komisí hospodářské, etické, likvidační, legislativní, studijní, pro vědu, zahraniční, ediční a inventarizační

 6. Organizační záležitosti spojené sčinností AS FF UK a PAS – viz bod 1) zápisu zjednání PAS dne 1. 4. 2004

 7. Různé

Tento program schválil AS poměrem 21-0-0

2. Schválení zápisu 1. jednání AS FF UK

Dr. G. Maiello se zeptal dr. W. Oertera, zda souhlasí sformulací „Dr. Oerter popřál dr. Hermanovi ke zvolení členem předsednictva“ zbodu č. 4. zápisu, když při zmíněném přání zdůraznil, že to je pouze ze slušnosti. Dr. Oerter odpověděl, že sformulací souhlasí a že jeho blahopřání bylo skutečně pouze ze slušnosti. Poté byl zápis 1. zasedání AS FF UK schválen tak, jak jej navrhlo PAS, a to jednomyslně vpoměru 21-0-0.

3. Problematika umístění zápisů zjednání kolegia děkana a elektronických diskusních příspěvků na webových stránkách FF UK

Děkan prof. Vacek dle požadavku AS z25.3.2004 podal kdané problematice písemné vyjádření. Vúvodu diskuse prohlásil, že věc je ve vývoji, že je součástí záměru nějakým způsobem změnit celou prezentaci fakulty na webu a že to není úplně definitivní řešení. V této souvislosti uvítal iniciativu senátu, neboť podle jeho názoru je o těchto věcech třeba jednat. Zdůraznil, že při zveřejňování zápisů zkolegia děkana nebyla porušena pravidla.

Zůstává jenom otázka, mají-li nadále a vjakém časovém rozmezí všechny zápisy případné jiné aktivity být na webu vnějším nebo vnitřním. Vyjádřil přání, abychom otázku zveřejňování, nejenom co se týče těchto věcí, definitivně vyřešili do léta, kdy by měla být kdispozici nová verze fakultního webu. P. děkan sdělil, že už od loňského června vyvíjel snahu o zlepšení našeho webu, protože je nepřehledný, a vyslechl vtomto smyslu i řadu stížností. Proto se nakonec rozhodl řešit celou věc pomocí mediální komise, během podzimu oslovil řadu kolegů sprosbou, aby se na práci komise podíleli. Komisi svolal vlednu a vtéto chvíli už existuje návrh na konkurz na fakultní webové stránky, který bude příležitostí pro studenty.

Otázku vyvěšování nebo nevyvěšování případně místa vyvěšování různých záležitostí je rovněž potřeba řešit komisionelně a zřejmě i zprávního hlediska, protože je to věc velmi citlivá. Stojí tu proti sobě požadavek ochrany informací, ochrany osobních dat a na druhé straně je to otázka demokracie, potřeby veřejné informovanosti atd. P. děkan uvítá, aby se ti ze senátorů, které tato otázka eminentně zajímá, zúčastnili práce takové komise, aby vté věci pomohli. Podle p. děkana se fakulta má na webu prezentovat důstojně a věcně. Definitivní řešení by mělo být do začátku prázdnin. Je přitom potřeba zvážit, které ztěchto potřeb mají prioritu.

Co se týče diskuse, nejedná se o upostranění diskuse, přesun odkazu na fakultní diskusi „důležité informace“ byl veden snahou zprůhlednit internetovou prezentaci fakulty. P. děkan prohlásil, že je možno vést debatu o tom, má-li diskuse být někde úplně na předních stranách. Krozhodnutí nechat pouze odkaz vedla úvaha nad uspořádáním fakultního webu a trochu i vliv pana kvestora, který loni na jaře vedení fakulty upozornil, že některé věci na našem webu nedělají příliš dobré jméno univerzitě. Ale tato změna nebyla zamýšlena jako potlačení diskuse. Diskuse původně vznikla na podnět senátu a mohla by být také na stránkách senátu. P. děkan prohlásil, že se nebrání jakýmkoli dalším úvahám, a vyjádřil přesvědčení, že tuto otázku společně vyřešíme.

Hlavní témata diskuse:

1) Sdělení p. děkana o kritickém postoji p. kvestora kfakultním internetovým stránkám zpochybnili K.Volná, J.Hron a J.Hon, neboť pan kvestor na jejich přímý dotaz kritiku této věci popřel. Podle Jana Hrona kvestor vrozhovoru řekl, že ona panem děkanem zmiňovaná „ostuda“ se týká něčeho zcela jiného než elektronické diskuse na internetových stránkách FF, že ani nemůže vtomto smyslu fakulty omezovat a že je pro otevřenou diskusi. Pan děkan poté zdůraznil, že kvestor mluvil o některých aspektech probíhající elektronické diskuse na stránkách FF, a ne o umístění odkazu na diskusi. Dr. Oerter vyzval AS, aby si uvědomil, že je na pováženou, když i univerzitnímu vedení přijde, že se elektronická diskuse FF ubírá špatným směrem.

2) Umístění odkazu na fakultní diskusi – Jan Hron konstatoval, že odkaz na diskusi byl při systémové proměně fakultních stránek vlétě minulého roku přesunut zhlavní stránky na stránku AS a následně diskuse ustala. Zdůraznil, že kvestor proti odkazu na diskusi na hlavní stránce FF nic nemá a vyjádřil názor, že by AS měl doporučit vedení fakulty okamžitý návrat odkazu na elektronickou diskusi na hlavní stránku FF až do vyřešení nové koncepce stránek. Názor podpořil Dr. Herman, Pavel Polák a dr. Maiello. Pro pana děkana není otázka umístění odkazu na diskusi zásadní. Podle dr. Kalivody a doc. Beneše by odkaz na celofakultní diskusi neměl být umístěn na stránce AS, mohlo by dojít komylu, že za veřejnou diskusi nese AS zodpovědnost.

3) Míra otevřenosti fakultní internetové diskuse – Kateřina Volná vyjádřila přesvědčení, že diskuse kdění na FF je veřejná záležitost, a to i když se týká koncepčních věcí. Názor podpořili J. Hron, Pavel Polák a dr. Herman požadavkem maximální otevřenosti internetových stránek FF UK vůči veřejnosti. Podle dr. Kalivody je míra omezení přístupu k internetové diskusi otevřenou otázkou. Jan Hon upozornil na možnost, že by diskuse byla veřejně přístupná pro čtení, ale přispívat do ní by směli jen členové akademické obce.

4) Nebezpečí zneužití neřízené diskuse zhlediska obecné slušnosti a korektnosti konstatoval dr. Kalivoda. Podle K.Volné dosavadní diskuse zúnosných mezí nevybočila, tento názor podpořili dr. Herman, doc. Beneš a Jan Hron. Podle Jana Hona je strach o „kulturnost“ diskuse irelevantním argumentem pro její uzavření Proděkanka Králová upozornila Jana Hrona na to, že má špatné představy o kulturnosti. Podle dr. Hermana a doc. Beneše je třeba řešit zneužití diskuse až ve chvíli, kdy kněmu skutečně dojde. Tajemník ing. Marcolla vreakci na příspěvek doc. Beneše položil otázku, kdo rozhodne o tom, zda je diskuse nekorektní. Podle dr. Maiella a dr. Hermana je třeba elektronické diskusi na stránkách FF předepsat jednoduchý řád a sledovat jeho dodržování. Denisa Kera navrhla ponechat elektronickou diskusi tak, jak probíhala dřív, a o možné proměně uvažovat vsouvislosti stvorbou nové koncepce internetových stránek fakulty.

5) Využití registrace a osobního hesla vpřístupu kinformacím a do diskuse na internetových stránkách FF podpořil dr. Kalivoda. Denisa Kera sdělila, že informační systém připravovaný na UK má sloužit především studijní agendě (zápisy do studia, do kurzů, výsledky atestací apod.) a prozatím nepočítá svyužitím osobního hesla vpřístupu kinformacím. Ktomu podotkl tajemník ing. Marcolla, že vedoucí LVT zkoumá další možnosti využití loginu a připomněl, že tímto způsobem se již řeší přístup členů AS kněkterým projednávaným materiálům. Denisa Kera upozornila na daleko širší možnosti využití internetových stránek při použití loginu, včetně budoucích voleb do AS.

6) Způsoby řešení přístupu kinformacím a kdiskusi na internetových stránkách jiných univerzit u nás i vzahraničí navrhli prozkoumat Dr. Oerter, prof. Bouzek, dr. Kalivoda a proděkanka Králová. Na základěvlastní zkušenosti uvedli příklady fakult, na nichž je přístup umožněn jen na základě registrace a hesla.

7) Rozpor mezi vnitřními předpisy FF UK, které hovoří o zveřejnění zápisů kolegia děkana na internetu, a současnou praxí jejich zveřejňování na intranetu konstatoval dr. Herman a upozornil na nezbytnost odstranit tento rozpor změnou vnitřních předpisů nebo stávající praxe. Dr. Kalivoda názor podpořil stím, že současný přístup kzápisům zkolegia děkana pouze vbudově FF UK považuje za nouzové řešení. Podle tajemníka ing. Marcolly zvnitřních předpisů jednoznačně nevyplývají pravidla pro zveřejňování zápisů ani pro vedení internetové diskuse.

8) Právní posouzení přístupu kfakultním informacím požadoval děkan prof. Vacek a dodal, že případné důsledky právních chyb mohou mít celouniverzitní rozměr. Názor podpořili dr. Zemánek, dr. Herman, dr. Kalivoda.

9) Ochrana fakultního know how při zveřejňování informací na internetových stránkách fakulty – Děkan prof. Vacek upozornil na to, že fakultní žádosti o akreditace zřejmě inspirovaly některé jiné fakulty. Podle dr. Hermana ochrana takových informací není otázkou míry zveřejnění na intranetu nebo internetu, neboť je vzhledem k průběhu projednávání žádostí (na fakultě, univerzitě, ministerstvu školství) i při realizaci studia prakticky nemožná.

10)Způsob a postup přípravy nové koncepce internetových stránek FF – Podle dr. Kalivody by se řešením nové koncepce internetových stránek neměla zabývat pouze Mediální komise, která je děkanova, a ne senátní. Děkan prof. Vacek upozornil, že dva členové Mediální komise jsou zároveň členy AS a nabídl účast vMediální komisi dalším zájemcům zřad AS sdůrazem na odbornost, kterou do práce komise vnesou. Nabídku uvítala Denisa Kera i dr. Kalivoda, podle něhož by tito zájemci neměli být jmenováni dalšími členy Mediální komise, ale bylo by jim umožněno účastnit se její práce ad hoc. Dr. Herman navrhl komisionálně posoudit též elektronickou diskusi. AS by podle něho měl zkontrolovat postup prací na proměně fakultních stránek vzáří nebo vříjnu.

Dr. Herman navrhl pět usnesení.

Usnesení č. 3: AS FF UK doporučuje panu děkanovi vrátit odkaz na diskusi o problémech FF na hlavní webovou stránku FF UK. Hlasování: 24-1-0.

Usnesení č. 4: AS FF UK doporučuje panu děkanovi diskusi technicky zajistit tak, aby příspěvky mohly být přidávány jen členy akademické obce a aby přístup kjejímu čtení byl neomezený. Hlasování: 15-3-7.

Usnesení č. 5: AS FF UK podporujenávrh pana děkana na rekonstrukci webových stránek fakulty, jejíž koncepci připraví mediální komise. AS současně doporučuje, aby tato komise posoudila kromě technických aspektů tohoto problému též aspekty právní, a to vsouladu skoncepcí rozvoje internetových stránek UK a vsouladu svnitřními předpisy UK a FF UK. Hlasování: 24-0-1.

Usnesení č. 6: AS FF UK doporučuje panu děkanovi rozšířit plénum mediální komise pro účel projednávání těchto otázek o další zájemce zřad členů AS FF UK. Hlasování: 22-1-2.

Usnesení č. 7: AS FF UK ukládá předsednictvu AS, aby problematiku rekonstrukce webových stránek FF UK zařadil na program jednoho zpodzimních zasedání AS FF UK. Hlasování: 25-0-0.

4. Vyjádření kuzavření nájemní smlouvy na umístění tří prodejních automatů

Tajemník ing. Marcolla seznámil členy AS splánem uzavřít smlouvu sfirmou Š. Sch.

V diskusi dr. Herman, Josef Šlerka a doc. Beneš zpochybnili ustanovení smlouvy o bagetách, které bude firma dodávat zdarma jako občerstvení pro členy vědecké rady, jak se objevilo vpísemné žádosti ing. Marcolly oprojednání smlouvy, a doporučili toto ustanovení ze smlouvy vypustit jako pro FF UK nedůstojné. Na dotaz K.Volné odpověděl tajemník ing. Marcolla, že výše nájmu je srovnatelná se stávajícími nájemci automatů, nový nájemce má zvýšit konkurenci na fakultě mezi firmami.

Senát poté hlasoval o dvou návrzích usnesení:

Usnesení č. 8:AS FF UK bere na vědomí úmysl uzavřít nájemní smlouvu o umístění prodejních automatů firmou Š. Sch. s.r.o. vprostorách FF UK, zároveň doporučuje, aby součástí smlouvy nebyla žádná forma nefinančního vyrovnání mezi nájemcem a pronajímatelem. Hlasování: 15-7-3.

Návrh usnesení: AS FF UK nemá námitek protiuzavření nájemní smlouvy o umístění prodejních automatů firmou Š. Sch. s.r.o. vprostorách FF UK. Hlasování10-5-10, usnesení nebylo přijato.

5. Volba zástupců AS FF UK do společných komisí děkana fakulty a AS FF UK (pro vědu – UKAS, zahraniční – UKAS, likvidační – SKAS, náhradová – UKAS, SKAS, inventarizační – UKAS, SKAS) a schválení děkanem navrhnutých kandidátů na předsedy komisí hospodářské, etické, likvidační, legislativní, studijní, pro vědu, zahraniční, ediční a inventarizační

5a) Schválení děkanem navrhnutých kandidátů na předsedy komisí hospodářské, etické, likvidační, legislativní, studijní, pro vědu, zahraniční, ediční a inventarizační

Děkan prof. Vacek předložil následující návrhy kandidátů na předsedy jednotlivých komisí:

Hospodářská: Doc. PhDr. Milan Beneš, CSc.

Etická: Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.

Likvidační: Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

a dále navrhl, aby vnásledujících komisích zůstali stávající předsedové:

Legislativní: PhDr. Jan Kalivoda

Studijní: Doc. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Pro vědu: Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc

Zahraniční: Doc. PhDr. Martin Procházka, CSc.

Ediční: PhDr. Libuše Drnková

Inventarizační: PhDr. Jiří Hasil

Vdiskusi na dotaz dr. Maiella, proč nepředložil návrhy na obsazení předsedy komisí knihovní a stipendijní, děkan prof. Vacek odpověděl, že o těchto kandidátech teprve jedná a předloží je později. Dr. Maiello vyjádřil politování nad tím, že navržení kandidáti nejsou přítomni jednání AS a požádal o podrobnější zdůvodnění návrhu, děkan prof. Vacek, dr. Herman a dr. Zemánek jednoznačně podpořili všechny kandidáty. Dr. Nedvědová navrhla hlasovat o všech kandidátech na předsedy komisí en bloc. (Schváleno poměrem 22-2-0)

Návrh na obsazení předsedkyň a předsedů komisí byl schválen (24-0-0).

5b) Volba zástupců AS FF UK do společných komisí děkana fakulty a AS FF UK (pro vědu – UKAS, zahraniční – UKAS, likvidační – SKAS, náhradová – UKAS, SKAS, inventarizační – UKAS, SKAS)

AS schválil návrh doc. J.Pelikána, aby se o obou podbodech hlasovalo společně (20-0-4) a složení volební komise D. Kera, J. Hron a Z.Vaněčková.

Do společných komisí děkana fakulty a AS FF UK byli navrženi následující kandidáti:

Vědecká: za UKAS prof. J. Bouzek

Zahraniční: za UKAS doc. L. Bareš

Likvidační: za SKAS Jakub Jareš

Náhradová: za UKAS Dr. M. Koldinská, za SKAS Jiří Januška

Inventarizační: za SKAS Petr Pešek

Na základě tajného hlasování byl návrh byl schválen (23-0-1).

6. Organizační záležitosti spojené sčinností AS FF UK a PAS

Předseda AS doc. Zemánek vysvětlil některé organizační aspekty fungování AS navržené vbodě 1. zápisu z1. jednání PAS ze dne 1.4.2004, zejména zásady komunikace uvnitř AS a předávání materiálů. Zdůraznil, že vzásadě zůstává zachován způsob zavedený minulý senátem. AS FF UK vtomto bodě přijal následující:

Usnesení č. 9:

 1. AS FF UK bere na vědomí obsah bodu 1 zápisu z1. jednání PAS ze dne 1.4.2004.

  Hlasování: 23-0-0.

 2. AS FF UK souhlasí snavrženým způsobem distribuce materiálů pro svá jednání podle návrhu PAS zbodu 1e tohoto zápisu. Hlasování: 23-0-0.

7. Různé

Dr. Maiello zahájil diskusi o dopisu doc. Šulové, kterým rezignovala na funkci proděkanky pro zahraniční styky, návrhem dopis zveřejnit, neboť se týká celé fakulty a je třeba o něm veřejně diskutovat. Doc. Zemánek upozornil, že zveřejnění je pouze na rozhodnutí autorky dopisu, doc. Šulová zveřejnění odmítla.

Hlavní témata diskuse:

Stanovisko pana děkana a proděkanek doc. Králové a doc. Jindrové krezignačnímu dopisu – Všichni tři zástupci vedení fakulty respektují rozhodnutí doc. Šulové. Proděkanka Jindrová upozornila na opakované kritiky práce doc. Šulové a způsob, jakým svoji rezignaci podala, a obsah jejího dopisu, považuje za emočně nezvládnutou reakci na oprávněnou kritiku její práce, a to výsledků i celé její koncepce. Proděkanka Králová kategoricky odmítla na základě svých zkušeností zejména tu pasáž dopisu, která se týká údajného nedostatečného prostoru pro vlastní práci. Děkan prof. Vacek podotkl, že se po zralé úvaze rozhodl rezignaci přijmout a nechce záležitost dále komentovat, na dotaz Jana Hona, zda argumenty uvedené doc. Šulovou ho nechávají chladným, uvedl řadu výhrad vůči práci doc. Šulové ve funkci proděkanky. Doc. Šulová se proti argumentům pana děkana ohradila a vyjádřila údiv nad tím, že se nespokojenost pana děkana sjejí prací neobjevila vzápisech zpříslušných jednání už dříve. Dr. Herman doporučil v diskusi zkoumat systémové chyby, ne osobní zodpovědnost konkrétních lidí spadající do oblasti pracovněprávní, což přináleží vedení fakulty a vyzval k ukončení takto vedeného sporu sdoc. Šulovou na půdě AS.

Systémové problémy zejména vpráci zahraničního oddělení – K. Volná a dr. Herman konstatovali, že rezignační dopis obsahuje řadu upozornění na systémové objektivizovatelné problémy voblasti řízení a realizování zahraničních styků, mimo jiné vobtížích personálně řešit problémy zahraničního oddělení. Doc. Šulová konstatovala, že se jí podařilo vybudovat agendu zahraničního oddělení „na zelené louce“, Denisa Kera potvrdila zpozice koordinátorky programu Erasmus za své pracoviště zlepšení činnosti zahraničního oddělení. Doc. Pelikán upozornil, že problémy zřejmě souvisejí se skutečností, že FF již 10 let chybí organizační řád, proděkanka doc. Jindrová sdělila, že tajemník ing. Marcolla dokončuje práce na návrhu organizačního řádu. Josef Šlerka navrhl, aby se problémy voblasti zahraničních styků zabývala etická a zahraniční komise. Doc. Pelikán, dr. Kalivoda a dr. Herman na dané problematice nevidí nic, co by vdaném okamžiku příslušelo etické komisi. Děkan prof. Vacek podpořil jejich stanovisko, když prohlásil, že pokud by někdo měl dát tuto věc etické komisi, měl by to být on. Považuje to za svou věc, aby to zvážil. Dr. Maiello vyjádřil názor, že se vdané problematice jedná i o morální problém, proto podporuje projednání záležitosti i vetické komisi.

Po diskusi byla navržena dvě usnesení:

10a. AS FF UK pověřuje zahraniční a etickou komisi, aby ve vzájemné spolupráci prozkoumaly oblast koncepce a řízení zahraničních styků FF UK a přitom se zaměřily na činnost zahraničního oddělení a přihlédlyk personální politice vedení FF UK vůči tomuto oddělení a vymezení jeho vztahu kostatním povinnostem a pravomocím vuplynulém období. Po prozkoumání obě komise předloží zprávu o situaci, a to nejpozději na červnovém zasedání AS FF UK. Hlasování 13-1-6.

10b. AS FF UK pověřuje zahraniční komisi, aby prozkoumala oblast koncepce a řízení zahraničních styků FF UK a přitom se zaměřila na činnost zahraničního oddělení a přihlédlak personální politice vedení FF UK vůči tomuto oddělení a vymezení jeho vztahu kostatním povinnostem a pravomocím vuplynulém období. Po prozkoumání komise předloží zprávu o situaci, a to nejpozději na červnovém zasedání AS FF UK. Hlasování 12-4-4

Vzhledem kvýsledku hlasování, který způsobil nesprávný postup při hlasování, navrhl dr. Kalivoda rozhodování revokovat – návrh byl přijat poměrem 18-0-2.

Poté J. Šlerka znovu navrhl usnesení 10a. Dr. Kalivoda kněmu podal pozměňující návrh vypustit zusnesení etickou komisi. Tento pozměňující návrh nebyl přijat. (hlasování 7-11-4). Poté senát hlasoval o návrhu J.Šlerky vnezměněném znění, který přijal jako

Usnesení č. 10:AS FF UK pověřuje zahraniční a etickou komisi, aby ve vzájemné spolupráci prozkoumaly oblast koncepce a řízení zahraničních styků FF UK a přitom se zaměřily na činnost zahraničního oddělení a přihlédlyk personální politice vedení FF UK vůči tomuto oddělení a vymezení jeho vztahu kostatním povinnostem a pravomocím vuplynulém období. Po prozkoumání obě komise předloží zprávu o situaci, a to nejpozději na červnovém zasedání AS FF UK. Hlasování: 12-4-4.

Poté předseda AS doc. Zemánek jednání ukončil a popřál všem pěkné velikonoce.

Zapsali: Jan Hon a Josef Herman

Kontrolovali: Jan Kalivoda a Petr Zemánek

AS FF UK schválil dne: 13.5.2004