Minulá volební období

Zápis 11. jednání AS FF UK konaného dne 10.3.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, J. Wiendl, P. Zemánek, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, D. Kera, F. Martínek, J. Nedvěd, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: L. Bareš, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Nedvědová, A. Čmejrková, K. Chamonikolas, J. Januška, M. Kaplický, P. Polák.

Nepřítomna: Z. Vaněčková.

Host: doc. PhDr. J. Králová, CSc., později tajemník Ing. Marcolla

Návrh programu 11. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu 10. jednání AS
 3. Výroční zpráva AS FF UK za období březen 2004 – únor 2005
 4. Stanovisko AS FF UK knávrhům stipendijního a mzdového řádu UK
 5. Podnět kol. Hrona kobnovení prospěchových stipendií na FF UK
 6. Podnět kol. Volné a kol. Hrona kvýzvě děkana fakulty z10. jednání AS FF UK
 7. Organizační otázky AS FF UK (podněty prof. Bouzka, dr. Kalivody)
 8. Vyjádření děkana fakulty k usnesení 117-118/9 a k podnětu kol. Šlerky ke struktuře zaměstnanců FF UK
 9. Různé (vyjádření právního oddělení RUK kzveřejňování informací)

Předseda AS kol. Zemánek zahájil jednání sdrobným zpožděním způsobeným pozdním příchodem senátorů. Přivítal přítomné, jako zástupce vedení fakulty proděkanku Královou, omluvil pana děkana a další proděkany i členy AS, kteří vKarolinu zastupují fakultu při předávání čestného doktorátu. Proděkanka Jindrová je nemocná.

 1. Schválení programu

Na výzvu předsedy Zemánka kprojednání programu navrhl kol. Oerter přesunout bod č.7 na místo čtvrté, po námitce předsedy Zemánka, že by nebylo vhodné předřadit ho projednávání vnitřních předpisů, pak na místo páté (hlasování 12-0-6).

Kol. Šlerka navrhl stáhnout zprogramu jednání bod 6 stím, že pan děkan není přítomen a že by bylo vhodné dostát procedurálním náležitostem, tj. jednat o výzvě pana děkana z10. jednání AS až poté, co ji jako podnět předloží písemně předsednictvu AS. Kol. Volná jako navrhovatelka vyjádřila se stažením bodu souhlas stím, že by nebylo šťastné vytvářet precedens, kdy AS FF UK jedná o tom, co pouze zaznělo při senátní diskusi(hlasování 17-0-1). Kratší diskusi ke způsobu budoucího projednání tohoto bodu (kolegové Šlerka, Volná, Hon) ukončil předseda na základě upozornění kol. Pelikána, že taková rozprava nepatří do schvalování programu jednání. Kol. Zemánek řekl, že sdůvody stažení bodu 6 seznámí za PAS pana děkana.

Kol. Pelikán vznesl připomínku s omluvou, že také bezprostředně nepatří do projednávání programu – a sice vyzval PAS kobšírnějším zápisům zjednání PAS, aby znich bylo patrné, proč se které body zařazují na program jednání AS. Kol. Herman připomněl, že při minulých debatách o zápisech bylo doporučeno pořizovat zápisy stručné a vyzval další senátory, aby se kproblému vyjádřili. Kol. Pelikán namítl, že se diskuse týkaly zápisů zjednání AS, nikoli PAS.

Na upřesňující otázku kol. Oertera, jak bude projednáván dodatečný podnět kol. Hrona, bylo rozhodnuto na návrh předkladatele přiřadit jednání kbodu 4.

Program jednání byl schválen (18-0-0):

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu 10. jednání AS

3. Výroční zpráva AS FF UK za období březen 2004 – únor 2005

4. Stanovisko AS FF UK knávrhům stipendijního a mzdového řádu UK

5. Organizační otázky AS FF UK (podněty prof. Bouzka, dr. Kalivody)

6. Podnět kol. Hrona kobnovení prospěchových stipendií na FF UK

7. Vyjádření děkana fakulty k usnesení 117-118/9 a k podnětu kol. Šlerky ke struktuře zaměstnanců FF UK

8. Různé (vyjádření právního oddělení RUK kzveřejňování informací)

 1. Schválení zápisu 10. jednání AS

  Kol. Pelikán požádal o nápravu zjevného omylu vzápisu své věty: „Nebylo by korektní obviňovat pouze současné vedení …“ – má být „minulé vedení“. Přijato (15-0-3). Zápis byl schválen (16-0-2) bez dalších změn.

 2. Výroční zpráva AS FF UK za období březen 2004 – únor 2005

  Předseda Zemánek zahájil rozpravu nad materiály výroční zprávy. Kol. Bouzek pochválil PAS za dobrou práci, předseda Zemánek poděkoval. Výroční zpráva byla schválena bez další diskuse (17-0-1).

 3. Stanovisko AS FF UK knávrhům stipendijního a mzdového řádu UK

  Předseda Zemánek navrhl rozdělit rozpravu kjednotlivým předpisům a začít stipendijním a kolejním řádem. Zrekapituloval vývoj předložených předpisů, záměr změny vznikl na MŠMT na základě iniciativy studentů, nových pravidlům se musí přizpůsobit příslušné vnitřní předpisy škol. Hlavní zásadou novely je změna dotací – nepůjdou vysokým školám, ale prostřednictvím vysokých škol přímo studentům, kteří si pak mohou zvolit bydlení i mimo koleje.

  Kol. Hron seznámil senátory se stanoviskem studijní komise FF UK, které obsahuje hlavní výhrady vůči novele.

  Kol. Zemánek konstatoval, že zavedení novely budou provázet zvýšené náklady UK, spojené sdistribucí těchto prostředků jednotlivým studentům. Upozornil, že vedení UK se snaží částku pro jednotlivé studenty navýšit a snaží se ve vnitřních předpisech uplatnit nad rámec požadavků MŠMT sociální kritéria. Kol. Herman upozornil, že právě administrativa těchto kritérií bude finančně náročná (ověřování sociální potřebnosti), později připojil pochybnost o průkaznosti takového ověřování a připomněl dřívější praxi, kdy se obcházela (např. změnou trvalého bydliště) kritéria dostupnosti.

  Diskuse se dále vedla dle bodů zformulovaných stipendijní komisí.

  Diskutovalo se o možných negativních dopadech na zahraniční studenty (kolegové Zemánek, Hon, Bouzek, Herman), o obavách, že novela zvýší náklady na jejich pobyt vPraze, což může vést kodlivu zájmu zahraničních studentů o UK (toho se kol. Bouzek na rozdíl od kol. Hona neobává). Kol. Pilný se dotázal, zda mohou cizinci získat sociální stipendium, proděkanka Králová odpověděla, že ano, nicméně připojila se kobavám o zhoršení image otevřenosti UK vůči cizincům.

  Kol. Pilný upozornil na faktické zvýhodnění pražských studentů, resp. těch, kteří mají bydliště vmístě školy.

  Diskutovalo se také o zásadách vyplácení stipendií. Pochybnosti vznikly jednak o tříměsíční lhůtě zpětného vyplácení stipendií (tajemník Ing. Marcolla potvrdil, že administrativně není problém vyplácet stipendium měsíčně), jednak o kontrolovatelnosti opakovaného (resp. předešlého) vysokoškolského studia (kol. Martínek; proděkanka Králová potvrdila, že opakované či souběžné studium lze zjistit okamžitě ztzv. matriky studentů). Při úvahách o výši stipendií se letmo diskutovalo i o malé šanci na zavedení školného (kolegové Bouzek, Zemánek, Šlerka).

  Diskuse byla ukončena na návrh kol. Pelikána. Po krátké rozpravě o způsobu přípravy usnesení byla zvolena dvoučlenná návrhová komise kprojednávanému bodu (kolegové Hron a Herman) a vyhlášena přestávka pro přípravu usnesení. Na základě připomínek stipendijní komise a rozpravy AS byla připravena usnesení, která byla upřesněna na začátku dalšího jednání. AS knovému předpisu přijal následující usnesení:

  Usnesení č. 137: AS FF UK souhlasí s principem vyplácení dotace na ubytování. Nesouhlasí ale s pravidly stanovenými MŠMT pro rozdělování dotace na ubytovací stipendia a podporuje aktivity směřující ke stanovení vhodnějších pravidel pro rok 2006. V případě zachování současných pravidel považuje AS FF UK situaci, která by tím vznikla pro stávající studenty UK v roce 2006, za neudržitelnou a nespravedlivou, neboť mění podmínky jejich studia. (19-0-0)

  Usnesení č. 138:AS FF UK podporuje změnu Stipendijního řádu UK a Řádu vysokoškolské koleje.

  AS FF UK upozorňuje na nebezpečí plynoucí z uplatnění tržních cen kolejí pro studenty studující v cizím jazyce. Znamená to další finanční zatížení těchto studentů, což může snížit zájem o studium na UK.

  AS FF UK upozorňuje na administrativní náročnost navrhované změny Stipendijního řádu UK, která může být i ekonomicky náročná. Jedná se především o naplnění kritérií pro uznání ubytovacího stipendia podle sociálního klíče (prokazování sociální potřebnosti).

  AS FF UK upozorňuje na to, že sociálně slabé studenty, kteří mají bydliště v místě studia, systém zvýhodňuje oproti studentům, kteří nemají bydliště v místě studia. Tito studenti mohou zažádat o sociální stipendium, přestože nejsou zatíženi zvýšenými náklady na bydlení.

  AS FF UK doporučuje proplácet stipendium na ubytování ne v tříměsíční, ale měsíční lhůtě.

  AS FF UK upozorňuje na rozpor mezi čl. 8 odst. 1 a 3 Řádu Vysokoškolské koleje.

  (18-0-0)

  Projednávání návrhu nového mzdového předpisu zahájil kol. Pilný shrnutím dosavadního vývoje. Upozornil především na to, že navrhovaná rozpětí mzdové tabulky jsou stále ve srovnání sjinými profesemi ostudná a že vrámci představ univerzity existuje ještě jistý manévrovací prostor, co se týče dolních hranic u jednotlivých tarifních kategorií. Konstatoval, že je sice otázkou, zda fakulta získá prostředky vpotřebné výši, neboť zuniverzitních zdrojů jistě nepřijdou, ovšem toto není problém, který by měli řešit zaměstnanci.

  Kol. Oerter vnávrhu postrádá kategorii vědeckých pracovníků a podporuje písemná stanoviska doc. Gladkové a dr. Humpla ke mzdovému předpisu. Vpozdější diskusi nad návrhem usnesení konstatoval kol. Pelikán, že vědečtí pracovníci mají na UK jiné postavení než odborní asistenti, a navrhl dolní hranici jejich kategorie vmzdové tabulce zvýšit na 20.000 Kč, návrh však posléze stáhl. Kol. Beneš zapochyboval nad tradičním výlučným postavením vědeckých pracovníků na UK, kol. Oerter připomněl, že vědecký pracovník na rozdíl od pedagogického nemá možnost dalšího kvalifikačního postupu. Proděkanka Králová konstatovala, že pracovník stitulem docent či profesor v kategorii vědeckých pracovníků je pro FF UK nevýhodný, protože se nezapočítává do dotací na specifický výzkum. Vsouvislosti stím zmínil kol. Zemánek problém recenzovaných a impaktovaných časopisů, kol. Bouzek toto kritérium vědecké výkonnosti zásadně zpochybnil.

  Kol. Oerter také odmítl projednávaným materiálem předpokládanou kvalifikaci lektora nejméně Ph.D., která naprosto odporuje fakultní praxi.

  Kol. Beneš připomněl písemné upozornění dr. Čumpla, že vnovele mzdového předpisu jsou oproti jiným pracovištím podhodnoceni knihovníci. Vdiskusi se postupně došlo kzávěru, že není možné vrámci samotného předpisu dále specifikovat různé profese. Kol. Kovář připomněl, že problém při dostatku peněz lze řešit zvláštním ohodnocením. Bylo vté souvislosti navrženo podpořit stanovisko fakultních odborů. Podle kol. Bouzka se při této příležitosti ukazuje, že vAS FF chybí „třetí stav“, tedy zástupci technicko-organizačních pracovníků fakulty.

  Kpřípravě usnesení byla opět vyhlášena přestávka a ustanovena návrhová komise ve stejném složení, na její práci se podíleli také kol. Pilný, Beneš a Zemánek. K navrženým usnesením po přestávce proběhla krátká rozprava, vníž se diskutovalo (kromě otázky výše zmíněných vědeckých pracovníků) o formulacích týkajících se katalogu prací (nesouhlas splným výčtem prací u jednotlivých kategorií pracovníků, vymezení publikační činnosti). Na základě podnětu kol. Zemánka byla jednotlivým stanoviskům předřazena obecná preambule.

  AS posléze schválil následující usnesení:

  Usnesení č. 139: AS FF UK podporuje změnu vnitřního mzdového předpisu UK stěmito připomínkami (21-0-0):

  AS FF UK žádá, aby spřihlédnutím ke kvalifikačním nárokům na místa akademických pracovníků, jejich společenskému postavení a výši průměrné mzdy vČeské republice byly dolní hranice navrhovaného tarifního rozpětí mzdových tříd upraveny takto: odborný asistent 19000 Kč, docent 23000 Kč, profesor 26000 Kč, vědecký pracovník 19000 Kč. (21-0-0)

  AS FF UK považuje za nepřiměřeně tvrdou formulaci článku 4 odst. 7, požadující splnění všech činností uvedených vkatalogu prací jako podmínku zařazení do dané kategorie a doporučuje toto znění zmírnit (např. vymezením základních činností, určením minimálního procentuálního podílu na vyjmenovaných činnostech apod.).

  (20-0-1)

  AS FF UK považuje kvalifikační předpoklad Ph.D. pro kategorii „lektor“ za neadekvátní. Obvyklé činnosti lektora nevyžadují tuto vědeckou kvalifikaci. (19-0-2)

  AS FF UK upozorňuje, že vkatalogu prací při hodnocení publikační činnosti se zřejmě vychází především ze specifik technických a přírodovědných oborů. AS FF UK doporučuje zohlednit vtextu kompletní publikační činnost pracovníka (včetně vědeckých monografií). (21-0-0)

  AS FF UK podporuje připomínky odborové organizace FF UK kvnitřnímu mzdovému předpisu UK. (20-0-0)

  Celkové hlasování kusnesení č. 139: 21-0-0

  Vsouvislosti sprojednáváním nového mzdového předpisu a vnávaznosti na podněty kol. Šlerky ohledně způsobu financování základních součástí FF UK upozornil kol. Kovář na to, že vedoucím základních součástí fakulty nebyla dosud oznámena ani kritéria, podle kterých budou pracoviště od 1. dubna financována. Navrhl usnesení, které vybízí děkana FF UK taková kritéria neprodleně zveřejnit.

  Vnásledné diskusi se vyjasňovaly technické detaily požadavku (termín, způsob zveřejnění). Kol. Herman předpokládal, že takový materiál již musí mít vedení fakulty zpracovaný, a tudíž ho může předložit prakticky okamžitě, kol. Bouzek sdělil, že podle jeho informací (náhodných od tajemníka fakulty) se na materiálu ještě pracuje, podle kolegů Lyčky, Zemánka a Pelikána stačí, budou-li informace kdispozici začátkem dubna. Kol. Šlerka vznesl požadavek zveřejnit kritéria na internetu.

  Na základě diskuse bylo přijato usnesení:

  Usnesení č. 140: Vsouvislosti snávrhem změn vnitřního předpisu UK a stím spojenými změnami ve financování základních součástí FF UK (evaluace, výzkumné záměry atd.) AS FF UK žádá vedení fakulty, aby jej vnejbližším možném termínu – nejpozději pak na dubnovém zasedání akademického senátu – informovalo o obecných kritériích, podle nichž budou na jednotlivá pracoviště přidělovány finanční prostředky. AS FF UK zároveň žádá vedení fakulty, aby tato kritéria zveřejnilo na internetových stránkách Filozofické fakulty. (20-0-0)

 4. Organizační otázky AS FF UK (podněty prof. Bouzka, dr. Kalivody)

  Předseda Zemánek navrhl rozdělit diskusi kpodnětům kolegy Bouzka a nepřítomného kolegy Kalivody. Kol. Bouzek sice namítl, že jde vobou případech o totéž – aby nebyla navrhována a přijímána usnesení unáhleně, bez předchozího prodiskutování vrozpravě, jednání však začalo podnětem kol. Kalivody.

  Předseda Zemánek připomněl věcný záměr připomínky kol. Kalivody a navrhl čtyři způsoby řešení:

  a) předsedající by vyžadoval návrhy usnesení už vprůběhu diskuse,

  b) usnesení by bylo možné podat pouze písemně,

  c) občas nebo většinou by se zvolila skupina senátorů pověřená návrhem konkrétních usnesení

  d) volit na začátku jednání návrhovou komisi.

  Kol. Lyčka potvrdil stanovisko kol. Kalivody, že není třeba zasahovat do předpisů, je třeba jen změnit naši praxi.

  Kol. Herman nedoporučil přijmout jako závazné některé zpředsedou Zemánkem navržených způsobů řešení, ale používat je podle potřeby. Jádro problému vidí vtom, že po uzavření diskuse už lze polemizovat spředloženým návrhem usnesení pouze jiným návrhem usnesení a není prostor pro věcnou debatu. Řešením by tedy byla možnost vrátit se vodůvodněných případech a po schválení senátory zpět kdiskusi. Stanovisko podpořil kol. Šlerka. Také podle kol. Pelikána je to věc gentlemanské dohody, nikoli změny předpisu.

  Kol. Oerter naopak podpořil ustanovení návrhové komise na začátku jednání, proti tomu vystoupili kolegové Lyčka, Šlerka, Herman.

  Na základě návrhu kol. Pelikána byla diskuse ktomuto bodu uzavřena.

  Kol. Bouzek svůj návrh o potřebě zvýšení dostatečné informovanosti před rozhodnutími AS uvedl připomínkou dle jeho mínění chybných či sporných usnesení, která AS přijal: jinak pěkné usnesení o Miriam Jevíkové mohlo vdaném momentu jednání o jejím propuštění zvýšit požadavek na výši výkupného, usnesení o tom, že někdo lže vsouvislosti se sporem doc. Volka svedením Ústavu hudební vědy bylo směšné, usnesení vypustit ze smlouvy sdodavatelskou firmou automatů pasáž o bagetách zdarma pro členy vědecké rady zdražilo celkovou částku za obé. Podle kol. Bouzka bychom měli ověřovat informace zvíce stran, a ne „střílet od boku“. Některé bezprostřední příspěvky např. kol. Maiella považuje kol. Bouzek za „pěkné oživení“, ale lépe by bylo dodržovat zásadu „dvakrát měř, jednou řež“.

  Kol. Maiello se proti napadení ohradil a navrhl ukončit diskusi ktomuto bodu.

  Kol. Herman zásadně odmítl snahu kol. Bouzka vylepšit obraz AS vočích fakultní veřejnosti. Podstatné je, jak AS rozhoduje, nikoli jak vypadá. Každý má vdiskusi možnost ovlivnit budoucí usnesení, tedy upozornit na možná nebezpečí nebo omyly, ale nelze zpětně poukazovat na to, co jsme údajně rozhodli špatně, a obecně žádat, abychom se do budoucna rozhodovali jen dobře. Připomínku kol. Bouzka odmítl jako pro něho nepřijatelnou.

  Kol. Bouzek odpověděl, že obraz AS ve fakultní veřejnosti se týká nás všech, hlavně však mladých lidí.

  Předseda Zemánek nechal hlasovat o ukončení diskuse, což bylo přijato.

  Kol. Šlerka navrhl usnesení, aby mediální obraz AS projednala fakultní mediální komise. Kol. Beneš podotkl, že je třeba ponechat obraz AS na voličích vpříštích volbách. Kol. Hon požádal kol. Šlerku o stažení návrhu usnesení, kol. Šlerka vyhověl a dodal, že chce upozornit na mediální komisi, která existuje, ale delší dobu nepracuje.

 5. Podnět kol. Hrona kobnovení prospěchových stipendií na FF UK.

Kpodnětu kol. Hrona vystoupila proděkanka Králová. Vysvětlila, že problémem pro udělování prospěchových stipendií jsou celofakultní kritéria, neboť se tu studují nesrovnatelné obory. Naposledy byla prospěchová stipendia přidělována podle průměru dosažených známek za atestace vroce 1998. Hledají se nová kritéria – jako příklad analogického řešení uvedla proděkanka prémie studentům a školitelům za včasné ukončení doktorského studia. Připomněla také existenci účelových stipendií, které lze na návrh katedry studentovi udělit i za vynikající výsledky ve studiu, připustila však, že to není příliš známo, a slíbila, že studijní oddělení obešle katedry spříslušnou informací. Hranice pro tato stipendia je 15.000 Kč, ale šlo by tuto hranici zvýšit. Slíbila připravit příslušný návrh na příští jednání AS.

Předseda Zemánek vtéto chvíli konstatoval, že jednání ztratilo předepsané kvorum a zasedání AS ukončil (17:05).

Zapsal: Hron, Herman

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne:14.4.2005