Volební období 2004-2006

Zpráva o situaci v oblasti zahraničních styků FF UK – vypracovaná zahraniční komisí na základě usnesení AS FF č. 10 ze dne 8. 4. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Z pověření AS FF a se ouhlasem pana děkana prozkoumala zahraniční komise situaci na zahraničním oddělení, zejména příčiny rezignace doc. PhDr. Lenky Šulové, CSc. na funkci proděkanky pro zahraniční styky. Dne 18.5. 2004 se sešla zvlášť s pracovníky zahraničního oddělení (byli přítomni všichni, včetně vedoucí) a dále s doc. Šulovou. Komise (zastoupená prof. Procházkou) také hovořila s tajemníkem FF a vedoucí zahraničního oddělení a pověřila Mgr. Takács, aby promluvila s koordinátory zahraničních styků některých větších základních součástí FF. Všichni členové komise prostudovali rezignační dopis doc. Šulové a prodiskutovali jeho základní body s ní i s pracovníky zahraničního oddělení.

Z výše uvedených schůzek a diskusí vyplynuly tyto obecné poznatky:


  1. Není dostatečně vyjasněno rozdělení pravomocí proděkana pro zahraniční styky a tajemníka FF při řízení zahraničního oddělení.
  2. Není jasně vymezena funkce zahraničního oddělení ve vědeckopedagogické činnosti FF. Mají se úředníci zahraničního oddělení podílet na koncepční práci FF v oblasti zahraničních styků (např. získávání informací o zahraničních grantových projektech a zjišťování možností vstupu do nich, spoluúčast na přípravě a projednávání nových mezinárodních dohod o akademických výměnách apod.), nebo se mají starat především o to, aby toto oddělení bylo kvalitním servisním pracovištěm?
  3. Není vypracován režim součinnosti zahraničního oddělení s ostatními odděleními děkanátu, zejména ekonomickým, pro vědu a studijním. To se týká jak technických otázek (způsob předávání a podepisování dokumentů), tak i vlastních schvalovacích procedur.
  4. Po vyjasnění předchozích bodů lze teprve rozvíjet úvahy o kvalifikaci, jazykových znalostech, reprezentativním vystupování a organizačních schopnostech pracovníků zahraničního oddělení. Přitom je nutno vést v patrnosti, že i odstupující proděkanka hodnotila činnost jednotlivých pracovníků zahraničního oddělení vesměs kladně, u některých se dokonce vyjádřila, že pracují iniciativně a s elánem. Podle našeho zjištění jsou pracovníci zahraničního oddělení vesměs dostatečně jazykově vybaveni pro plnění servisních úkolů, někteří dokonce dokáží využít svých jazykových znalostí k samostatnému a iniciativnímu řešení složitějších situací (např. při organizování výměnných programů s univerzitami v USA).
  5. Existují však i kritické připomínky ke komunikaci některých pracovníků jak se zaměstnanci FF, tak i se studenty. Šest z devíti koordinátorů pro zahraniční styky mělo podle Mgr. Takács vážné výhrady k práci vedoucí zahraničního oddělení. Konkrétně jde o neochotu a nepružnost při řešení problémů, absenci manažerských schopností, nedostatečnou jazykovou vybavenost a neprofesionalitu.
  6. Přes tyto připomínky je zřejmé, že v případě hodnocení práce zahraničního oddělení došlo na obou stranách ke směšování systémových a personálních hledisek. Je proto obtížné souhlasit bezvýhradně s názorem doc. Šulové a některých koordinátorů, že jednou z hlavních příčin uvedených nedostatků byla nekompetence vedoucí zahraničního oddělení nebo nesystematický styl práce oddělení jako administrativní jednotky. Nejsme přesvědčeni o tom, že by řešením byla urychlená personální výměna; naopak dáváme přednost stabilitě situace na zahraničním oddělení, která umožní jeho fungování jako kvalitního servisního pracoviště, zejména v souvislosti s nárůstem agendy v oblasti výměn v rámci programu Erasmus. Sdělení uvedená v tomto bodě lze chápat také jako doporučení panu děkanovi a AS FF.

V Praze, 1. 6. 2004Prof. Dr. Martin Procházka, CSc.
předseda zahraniční komise

Poznámky:


  1. Pracovník zahraničního oddělení a člen zahraniční komise, pan Jan Stodola, se na vlastní žádost nezúčastnil projednávání zprávy a zdržel se rovněž veškerých připomínek při její formulaci i ke konečnému znění.
  2. Se zněním zprávy se odmítla ztotožnit členka zahraniční komise, Mgr. Lea Takács, ačkoli byly některé její přípomínky zapracovány do textu.