Volební období 2004-2006

ZÁPIS – z jednání hospodářské komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS – z jednání hospodářské komise

Předmět jednání: Návrh rozpočtu Filozofické fakulty na rok 2004Datum jednání: 27.5. 2004Přítomni: doc. Milan Beneš (předseda), dr. Zuzana Jettmarová, dr. Milan Lyčka
Omluveni: prof. Jan Bouzek, Josef ŠlerkaHosté: Ing. Michal Marcolla, tajemník UK FFHospodářská komise projednala návrh rozpočtu Filozofické fakulty na rok 2004, který předkládá děkan prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.Přítomný tajemník fakulty vysvětlil východiska, priority a hlavní problémy při přípravě rozpočtu. Rozpočet vychází z nutnosti stabilizace financí na UK FF a z vyrovnaného plánu očekávaných příjmů a nákladů v roce 2004. Nejasné jsou především dopady nového zákona o DPH, které se projeví jak v růstu cen některých vstupů a zvýšených nárocích na administrativní činnost, tak i v nižších než původně plánovaných výnosech, např. z kurzů CŽV.Tajemník fakulty akceptoval připomínky komise, které se týkaly především přílišné obecnosti některých položek. V přepracované verzi návrhu budou tyto připomínky zohledněny.Komise podporuje snahu o vyrovnaný rozpočet, která ovšem za současné situace vede k nutnosti hledat úsporná opatření a další zdroje příjmů. Vzhledem k tomu, že komise nevidí velký prostor pro výrazná úsporná opatření, doporučuje obrátit zvýšenou pozornost k zvyšování příjmů z vlastní činnosti.Hospodářská komise doporučuje Akademickému senátu FF UK předložený návrh rozpočtu schválit.V Praze, dne 31.5.04
Milan Benešpředseda hospodářské komise