Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 7. jednání konaného dne 10. 10. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, W. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, J. Wiendl, V. Abrhám, B. Bobáková, T. Bursík, J. Cieslar, V. Cvrček, D. Gabľasová, Z.Machát, E. Petrovská, J. Podhajský, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek, N. Vostrá.

Omluveni: V. Nálevka, Z. Zbořil, J. Bárta, D. Hrodek.

Hosté: doc. RNDr. Petr Kolář, děkan; PhDr. Josef Herman, doc. PhDr. J. Koťa, Prof. PhDr. Aleš Skřivan – proděkani, doc. PhDr. Petr Vavroušek; doc. PhDr. P. Zemánek, RVŠ; doc. PhDr. O. Lomová, prof. PhDr. J. Sláma, prof. PhDr. J. Vacek, vedoucí ústavů; prof. PhDr. M. Bořek-Dohalská, AS UK; Mgr.M. Koldinská, Ph.D., Mgr. R. Lainová, Mgr. L. Velek, Mgr. L. Velková, členové akademické obce.

Předseda AS dr. Pelikán přivítal senátory, vedení fakulty a přítomné hosty. Popřál dr. Z. Jettmarové k jejímu životnímu jubileu

1. Schválení programu 7. zasedání AS FF UK

Předseda AS dr.Pelikán předložil návrh programu:

 1. Schválení programu 7. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z6. zasedání AS FF UK.
 3. Informace o přípravě voleb kandidáta na funkci děkana FF UK.
 4. Návrh delegáta za FF UK do Rady VŠ.
 5. Doplnění zástupců AS FF UK do komisí pro výběrová řízení.
 6. Návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004.
 7. Informace o přípravě závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu.
 8. Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze.
 9. Podnět Mgr. R.Lainové ke změně Studijního a zkušebního řádu FF UK.
 10. Podnět Mgr. L.Velka, podnět Mgr. A.Velkové, podnět Mgr. M.Koldinské, PhD.
 11. Podnět PhDr. P. Müllerové, PhD.
 12. Podnět prof. PhDr. J. Slámy, CSc. ve věci stanovení výše osobního ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK.
 13. Návrh Z.Macháta na změnu způsobu vedení zápisů ze zasedání AS FF UK.
 14. Podnět prof. PhDr. O. Uličného, DrSc. kreformě studia a kzavádění bakalářského studia.
 15. Různé (dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK kotázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace Dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES / ERASMUS).

 1. Dr.Pelikán připomněl, že na zasedání jsou přítomni hosté pozvaní k projednání bodů 9.-12. a že hrozí, že by AS neprojednal body, k jejichž projednání byli pozváni. Dr.Pelikán navrhl dvě varianty řešení: (1.) posunout stávající bod 8. za stávající bod 12. programu (2.) vyřadit bod 8. z programu zasedání a přesunout na program příštího zasedání.
 2. T.Bursík doporučil svolat mimořádné zasedání k projednání Návrhu hlavních zásad personální politiky FF UK.
 3. Dr.Jettmarová navrhla stáhnout z programu podnět prof.Uličného (bod 14), protože navrhovatel nedodal písemné podklady v souladu s čl.9 odst.1 Volebního a jednacího řádu AS FF UK. Dále doporučila stáhnout z programu podnět prof.Slámy (bod 12) a podnět dr.M llerové (bod 11) s tím, že jde o spor, který má být v souladu s čl.8 odst.3 Statutu FF UK řešen nejprve mimo půdu senátu.
 4. Prof.Bouzek podpořil stažení bodu 14 z programu, přimlouval se však za ponechání bodů 11 a 12.
 5. Dr.Jettmarová se dotázala, proč předsednictvo nezařadilo na program vysvětlení skutečnosti, že PAS nedodalo podle čl.8 odst.2 Volebního a jednacího řádu mezi podklady k zasedání zápisy ze svých posledních zasedání a proč byl na internetu zveřejněn zápis zPAS9 vpodobě, která byla nedůstojná.
 6. Dr.Pelikán podal za předsednictvo vysvětlení ve věci zápisů z jednání PAS. Kritisovaná podoba zápisu se objevila na internetu opomenutím předsedy AS. PAS se rozhodlo zápisy stáhnout a M. Téra byl pověřen jejich přepracováním. Dr.Pelikán uvedl, že se nedomnívá, že by podoba zápisu poškozovala dobré jméno senátu, nicméně soudí, že by zápisy neměly být vedeny takovým stylem.
 7. Návrh na stažení bodu 8 z programu podpořili V. Abrhám a dr. Mistrová, proti vystoupili prof. Bouzek a doc.Králová. Děkan doc.Kolář nabídl úvahu, zda by tento problém nepomohlo vyřešit, pokud by děkan vtělil dosud vznesené námitky členů AS a podané pozměňující návrhy do nové podoby Hlavních zásad personální politiky.
 8. Poté dal předseda AS postupně hlasovat o návrzích na změny programu.
  Stažení bodu 14 z programu: hlasováno 17-0-4, návrh byl přijat.
  Stažení bodu 12 z programu: hlasováno 2-15-4, návrh nebyl přijat.
  Stažení bodu 11 z programu: hlasováno 2-14-7, návrh nebyl přijat.
  Návrh na přeložení bodu 8 na mimořádné zasedání AS FF UK:

Usnesení č. 29: AS FF UK přeřazuje další projednávání materiálu Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verse na program mimořádného zasedání senátu 31.října 2002.

Hlasování: 13-4-6, usnesení bylo přijato.

Program 7. zasedání AS byl schválen v následující podobě:

 1. Schválení programu 7. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z6. zasedání AS FF UK.
 3. Informace o přípravě voleb kandidáta na funkci děkana FF UK.
 4. Návrh delegáta za FF UK do Rady VŠ.
 5. Doplnění zástupců AS FF UK do komisí pro výběrová řízení.
 6. Návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004.
 7. Informace o přípravě závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu.
 8. Podnět Mgr. R. Lainové ke změně Studijního a zkušebního řádu FF UK.
 9. Podnět Mgr. L. Velka, podnět Mgr. A. Velkové, podnět Mgr. M. Koldinské, PhD.
 10. Podnět PhDr. P. Müllerové, PhD.
 11. Podnět prof. PhDr. J. Slámy, CSc. ve věci stanovení výše osobního ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK.
 12. Návrh Z. Macháta na změnu způsobu vedení zápisů ze zasedání AS FF UK.
 13. Různé (dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK kotázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace Dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES / ERASMUS).

Hlasování: 18-0-6.

2. Schválení zápisu z 6.zasedání AS FF UK

 1. Děkan doc.Kolář navrhl tyto změny v zápisu:

(1.) v bodě 5 (g) psát namísto „kde návrh nepodpořilo“ „která návrh nepodpořila“ ; hlasováno 24-0-0, návrh byl přijat,
(2.) bod 5 (dd) vyškrtnout ; hlasováno 16-0-6, návrh byl přijat,
(3.) v bodě 6 (a) škrtnout slova „odmítl návrh znovu uvádět a“ ; hlasováno 21-0-3, návrh byl přijat.

 1. Z. Machát navrhl v bodě 6 (gg) nahradit výraz „nikdo“ slovem „předsedající“ ; hlasováno 20-0-2, návrh byl přijat.
 2. Zápis z 6.zasedání AS FFUK byl schválen se zapracovanými připomínkami po hlasování: 22-0-2.

3. Informace o přípravě voleb kandidáta na děkana FF UK

Dr. Cadorini spolu s dr. Pelikánem informovali o postupu příprav na děkanské volby. PAS vyhlásilo volbu děkana na 12.prosince, návrhy kandidátů je možné podávat prostřednictvím sekretariátu AS do 12.listopadu. Předvolební zasedání senátu se uskuteční 28.listopadu 2002 od 14 hodin ; p.děkan vyhlásil na odpoledne 28.listopadu děkanské volno. Termíny příslušných zasedání jsou součástí zápisu z 11.jednání předsednictva a budou rovněž oznámeny v provolání k členům akademické obce, které dr. Cadorini připravuje ve spolupráci s volební komisí.

4.Návrh delegáta za FF UK do Rady VŠ

Dr. Cadorini za PAS navrhl na funkci delegáta fakulty v RVŠ doc. Zemánka, který v radě úspěšně působil v minulém funkčním období. Doc.Zemánek kandidaturu přijal. Dr.Cadorini připomněl, že AS jedná v časové tísni a že kandidáta je třeba zvolit do 8.listopadu. Dr. Jettmarová podpořila návrh dr. Pelikána přeložit navržení delegáta do RVŠ na mimořádné zasedání, aby bylo možné prodiskutovat kandidaturu spřípadnými dalšími kandidáty.

Usnesení č. 30: AS FF UK překládá navržení delegáta FF UK na mimořádné zasedání 31.října 2002.
Hlasování: 14-0-10, usnesení bylo přijato.

Dr. Pelikán poté vyzval členky a členy AS k předkládání eventuálních dalších návrhů na delegáta a ukončil projednávání bodu 4.

5. Doplnění zástupců AS FF UK do komisí pro výběrová řízení

M. Voříšek informoval, že PAS obdrželo rezignaci J. Bárty, který je na dlouhodobém studjním pobytu v zahraničí, na místo zástupce AS v komisích pro výběrová řízení. Na jeho místo navrhl zvolit Bibianu Bobákovou, která kandidaturu přijala. O návrhu usnesení bylo hlasováno tajně, skrutátory byli určeni prof. Gabrielová a T. Bursík.

Usnesení č. 31: AS FF UK jmenuje Bibianu Bobákovou svou zástupkyní do komisí pro výběrová řízení ve studijním programu Filologie – obory, jejichž garanty jsou doc.Králová, prof.Macurová a prof.Vacek. Výsledky tajného hlasování: 21-1-3, usnesení bylo přijato.

6. Návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004

Proděkan dr. Herman stručně uvedl předložený návrh. Seznámil AS se změnami, které v materiálu nastaly oproti původní versi, kterou vedení fakulty předložilo senátu 30.září. Některé obory předložily vlastní alternativní návrhy: latina a řečtina oproti původnímu návrhu požadují jednokolové přijímací zkoušky ; hudební věda se neztotožňuje s podobou uměnovědného programového testu a předložila návrh podmínek pro hudební vědu ve dvou alternativách ; pro obory francouzština, němčina a ruština oznámil garant doc. Procházka že bude zaslána žádost o oborové testy, avšak žádný konkrétní návrh nedošel. Podle nejnovějšího rozhodnutí akreditační komise nelze přijímat studenty na obory japanologie, turkologie a vietnamistika – vedení fakulty proto stahuje z návrhu vypsání přijímacího řízení na tyto obory. Dr. Herman dále připomněl, že je v zájmu fakulty nutné schválit podmínky přijímacího řízení na tomto zasedání AS. V závěru dr. Herman poděkoval předsednictvu AS za vstřícný přístup při přípravě materiálu k projednávání. P.proděkan konstatoval, že zpoždění předloženého materiálu oproti řádným termínům stanoveným Volebním a jednacím řádem zavinil laxní přístup základních součástí k podávání doplňujících návrhů.

1) Další informace vedení fakulty k návrhu

 1. Na podnět dr.Kalivody objasnil proděkan dr.Herman funkci formulací „1.kolo“ a „2.kolo“ v textu podmínek: tyto pojmy umožňují přesně stanovit, ve kterém termínu se příslušná část přijímací zkoušky uskuteční. V případě jednokolového přijímacího řízení se z formálního hlediska má za to, že první kolo se nekoná a proběhne až kolo druhé.
 2. Na dotazy prof. Bouzka, T. Bursíka a dr. Pelikána informovali děkan proděkani dr.Herman a doc.Koťa o oficiální proceduře akreditace, a konstatovali, že formální postup tohoto řízení může fakultu postavit před nepříjemné zvraty (jako je rozhodnutí o pozastavení přijímání studentů). Děkan doc.Kolář a doc.Koťa ujistili AS, že vedení fakulty usiluje o zachování „malých oborů“ na fakultě a podporuje jejich snahu o úspěšnou akreditaci. Na japanologii úspěšně proběhla habilitace doc.Švarcové a připravuje se nový návrh akreditace.
 3. Na dotazy dr. Cadoriniho a dr. Pelikána se proděkani dr. Herman a doc. Koťa vyjádřili k dalšímu postupu fakulty v případě neúspěšné akreditace vietnamistiky. Upozornili, že akreditační komise klade velký důraz na personální zajištění výuky. Připravenost zajistit uspokojivé personální obsazení zůstává hlavním měřítkem životaschopnosti oboru i pro fakultu. Z tohoto hlediska zváží vedení FF UK i další kroky v případě vietnamistiky.

  2) Pozměňovací návrh Ústavu hudební vědy

 4. Prof. Gabrielová poté představila návrh Ústavu hudební vědy (ÚHV) na stanovení podmínek přijímacího řízení pro obor hudební věda. Podoba podmínek, kterou navrhl proděkan dr.Herman, se v minulosti neosvědčila, proto ÚHV podává protinávrh. Návrh formuluje dvě varianty, a žádá AS, aby se k nim vyjádřil. Ústav hudební vědy upřednostňuje variantu první, tj. dvoukolové oborové přijímací zkoušky ; druhá varianta je rovněž přijatelná, ač méně uspokojivá – jde o jednokolové oborové přijímací zkoušky.
 5. Dr.Oerter s důvěrou podpořil požadavky ÚHV.
 6. Proděkan dr. Herman nedoporučil první variantu návrhu, neboť porušuje zásadu programových písemných zkoušek (tj. společných pro všechny obory ve studijním programu). Dvoukolové oborové přijímací zkoušky ve větším měřítku by prakticky znemožnily přijímání uchazečů do volných kombinací oborů a omezily by počet přihlášek jednoho uchazeče na fakultu na jedinou. Šlo by o rozpor s kurzem, který fakulta již nastoupila. Jednokolové oborové přijímací zkoušky pokládá dr.Herman za přijatelné řešení.
 7. Dr. Jettmarová se rovněž vyslovila pro druhou variantu návrhu ÚHV s tím, že první varianta porušuje obecné podmínky přijímacího řízení (nepoužívá programové předměty) a v prvním kole označuje předměty, jež prověřují znalosti, jako talentové předměty.
 8. Prof. Gabrielová nabídla vypustit výraz „talentová zkouška“ z první verse návrhu.
 9. Prof. Bouzek upozornil, že současná programová struktura fakulty je umělá a vyzval k diskusi o restrukturalizaci studijních programů podle modelu 1 program= 1 obor.
 10. Proděkan dr. Herman odmítl podnět prof. Bouzka s tím, že 50 programových písemek opět znemožní účinnou organizaci přijímacího řízení.
 11. Dr. Kalivoda podpořil stanovisko proděkana Hermana a doporučil k přijetí druhou verzi návrhu ÚHV.
 12. Předseda AS dal poté hlasovat o návrhu ÚHV. Prof. Gabrielová předložila návrh usnesení: „AS FF UK schvaluje pozměňující návrh k materiálu Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 ve znění varianty č.1“ Hlasování: 10-5-9, návrh nebyl přijat.


  Prof .Gabrielová předložila nový návrh usnesení:

  Usnesení č. 32: AS FF UK schvaluje pozměňující návrh Ústavu hudební vědy k materiálu Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 ve znění varianty č.2.
  Hlasování: 22-0-4, usnesení bylo přijato.


  3) Menší pozměňovací návrhy

  V průběhu projednávání bodu 6. schválil AS FF UK také následující úpravy textu:

 13. AS schválil návrh dr. Drnkové a dr. Jettmarové na změnu formulace v bodu II.2.: v předposlední větě nahradit slova „Třetí kolo přezkoumává“ slovy „Talentová zkouška přezkoumává“. (Hlasování 20-0-0)
 14. AS schválil návrh dr. Jettmarové na změnu formulace v bodu II.2.: v poslední větě nahradit slova „písemná nebo ústní“ slovy „písemná, ústní nebo kombinovaná“. (Hlasování 17-0-3)
 15. AS schválil návrh prof. Uličného na změnu formulace v bodu II.3.: výraz „umístnil“ nahradit formulací „umístil“. (Hlasování: 25-0-2)
 16. AS FF UK schválil návrh M. Voříška na změnu formulace v bodě II.5.: výraz „postižení“ nahradit slovem „handicap“. (18-1-2)
 17. AS FF UK schválil návrh dr.Mistrové na vypuštění slov „ale je drobnou výhodou“ z podmínek přijímcího řízení na obor romistika. (Hlasování 15-1-5)

  4) Romistika

 18. Dr. Jettmarová vznesla na vedení fakulty dotaz, proč byla zařazena analýza romského textu do programového testu pro filologii jako volitelný ekvivalent testu z cizího jazyka (volba z A,F,N,R) nebo lingvistické analýzy textu.
 19. Děkan doc.Kolář spolu s proděkanem dr.Hermanem informovali, že k zařazení této podmínky došlo s ohledem na romské uchazeče o filologické studium, zejména na oboru romistika. Rozhodnutí inicioval president Mezinárodní romské unie dr. Ščuka, nicméně došlo k němu až na základě komplexních konsultací s romistikou a na přímou žádost oboru. Fakulta hledala takové řešení, které by odstranilo spontánní diskriminaci romských uchazečů, aniž by znevýhodňovalo někoho jiného. Fakulta si přála ujmout se své přirozené role při otevírání české kultury a společnosti menšinám.
 20. Garant oboru prof. Vacek navrhované znění podmínek podpořil a vyjádřil názor, že jde o rozumný kompromis, díky němuž lze vyzkoušet slibný způsob, jak umožnit nadaným romským uchazečům, aby prokázali své schopnosti. Ostatní složky testu musejí absolvovat všichni uchazeči.
 21. M. Voříšek uvítal návrh vedení fakulty jako příspěvek ke zrovnoprávnění jazykových a kulturních menšin v ČR.
 22. Prof. Uličný doporučil věnovat pozornost přípravě romistů v předmětu čeština pro cizince.
 23. Dr. Pelikán upozornil, že FF UK bude v rostoucí míře konfrontována s potřebou zaujmout konsistentní postoj k romské komunitě a promítnout jej do svého přístupu ; například si ujasnit, zda bude vychovávat neromské romisty, nebo romisty romské, kterým ale případně bude také povinna zajistit výuku v mateřském jazyce.
 24. Doc. Králová konstatovala, že již dnes mohou například rodilí mluvčí vybraných světových jazyků skládat část testu z mateřského jazyka.
 25. Dr. Cadorini zdůraznil, že navrhovaný postup nelze interpretovat jako positivní diskriminaci.
 26. Dr. Drnková připomněla, že fakulta by měla dbát také práv dalších jazykových menšin v ČR.

  5) Předkládání životopisu

 27. T. Bursík vznesl dotaz, proč je v přijímacím řízení na některé obory třeba předložit životopis a zda je takový požadavek věcně relevantní.
 28. Dr. Herman uvedl, že požadavek životopisu byl případně zařazen na základě žádosti oborů. Sám tomuto požadavku nerozumí, nicméně nebyl důvod jej neakceptovat.
 29. Prof. Gabrielová připomněla, že při pohovoru se komise na informace uvedené v životopise obvykle uchazeče beztak zeptá.
 30. Doc. Zemánek a Doc. Vavroušek uvedli, že v přijímacím řízení do magisterského navazujícího studia jsou strukturované životopisy s výčtem dosavadních odborných aktivit v oboru významným zdrojem informací a lze s nimi účelně pracovat, jak dokládá zkušenost z oboru srovnávací jazykověda.
 31. Dr. Cadorini, dr. Pelikán a dr. Mistrová se shodli, že životopis obsahuje řadu pro přijetí irelevantních údajů (např. konkrétní školu, kde uchazeč studoval), které by se potenciálně mohly stát zdrojem diskriminace. Dr.Pelikán navrhl životopisy při přijímacím řízení nevyžadovat.
 32. Mgr. Voříšek upozornil v této souvislosti na problematický přístup některých přijímacích komisí, které hodnotí uchazeče nejen podle odborných kvalit, nýbrž především podle toho, co uchazeč uvádí v životopisu, jak je oblečen, jestli hovoří spisovně ap.
 33. Prof. Uličný vyzval Mgr. Voříška, aby upřesnil, jaké komise a na jakých oborech tento přístup aplikují.
 34. Dr. Pelikán konstatoval, že debata příliš vybočila, a vyzval k návratu k tématu vhodnosti předkládání životopisu při výběrovém řízení.
 35. Dr. Herman uvedl, že nebezpečí diskriminace má mnoho rozměrů. Dále informoval AS, že někteří uchazeči napadli soudně samu skutečnost, že komise měla ve druhém kolek disposici výsledky prvního kola přijímacích zkoušek.
 36. Dr. Kalivoda ilustroval krajnosti, k nimž může vést požadavek po předložení životopisu, na příkladu oboru psychologie, který požaduje po uchazeči rukou psaný životopis.
 37. Prof .Uličný navrhl usnesení: „AS FF UK stanovil jako podmínku přijímacího řízení, že všechny obory budou při přijímacím řízení požadovat strukturovaný životopis.“ Hlasování: 1-16-8, návrh nebyl přijat.
 38. Dr. Pelikán a doc. Vavroušek podali návrh usnesení:


  Usnesení č.33: AS FF UK stanovuje, že v podmínkách přijímacího řízení nebudou jednotlivé obory požadovat od uchazečů životopis, s výjimkou navazujícího magisterského studia. Hlasování: 15-0-7, usnesení bylo přijato.


  6) Oborové testy na oborech francouzština, němčina a ruština

 39. Doc. Králová upozornila, že v návrhu vedení fakulty je obsažen jako varianta oborový test v prvním kole. AS musí rozhodnout mezi oborovou variantou a variantou děkanskou (společný test pro studijní program).
 40. Dr. Herman konstatoval, že tyto obory nedodaly žádné návrhy, takže AS prakticky nemá o čem hlasovat.
 41. Dr. Jettmarová navrhla usnesení: „AS FF UK nesouhlasí s oborovou variantou 1.kola přijímací zkoušky u oborů francouzština, němčina a ruština.“ Hlasování 11-0-14, návrh nebyl přijat.
 42. Dr. Herman připomněl senátorkám a senátorům vážnost situace ; AS by měl schválit jednu z versí podmínek přijímacího řízení.
 43. AS FF UK poté odhlasoval ukončení diskuse k bodu 6 po odeznění příspěvků všech přihlášených. (Hlasování 20-0-2)
 44. V. Abrhám navrhl nové usnesení:Usnesení č.34: AS FF UK schvaluje vyškrtnutí řádku: „varianta: oborový test podle doporučení garanta filologických oborů“ z podmínek přijímací zkoušky u oborů němčina, ruština a francouzština. Hlasování: 23-0-3, usnesení bylo přijato.

  7) Předpokládaný počet přijatých

 45. Dr. Kalivoda upozornil, že nízký předpokládaný počet přijatých (PPP) přímo ohrožuje malé obory ; pokud se z mála přijatých několik nedostaví v září k zápisu, zbude v ročníku neudržitelně málo studentů. Jeho stanovisko později podpořil rovněž prof.Vacek.
 46. Dr. Herman na to informoval o mechanismu výpočtu PPP. Vedení fakulty vyšlo z počtu uchazečů o obor v minulém roce a stanovilo PPP tak, aby převis poptávky nad nabídkou byl u všech oborů přibližně stejný. Obory s malým počtem uchazečů jsou obvykle zvýhodněny a mají garantován určitý minimální počet přijatých (např. 8). Vedení fakulty dále nevylučuje, že skutečné počty přijatých na obor přesáhnou s ohledem na situaci předpokládaný počet přijatých.
 47. Dr. Pelikán navrhl přijímat namísto těch přijatých uchazečů, kteří se nezapíší, náhradníky. Doc. Vavroušek jeho návrh přivítal jako racionální, nicméně konstatoval, že tento postup by vyžadoval komplexní přebudování harmonogramu FF UK tak, aby zápis bylo možné provést ještě před prázdninami. V dohledné době je taková transformace bohužel neproveditelná.
 48. Děkan doc. Kolář konstatoval, že s použitím stávajících instrumentů může fakulta přijmout určitý počet studentů v doplňkovém přijímacím řízení.
 49. Dr. Mistrová: konstrukce PPP je vážná otázka, jíž by se měl AS FF UK věnovat. Je však vhodné řešit ji jindy než v souvislosti s letošním přijímacím řízením.
 50. T. Bursík upozornil, že přijetí většího počtu studentů povede v současných poměrech k přetěžování prostorové a pedagogické kapacity fakulty, jak dokládají již dnes stížnosti na přeplněná cvičení, například na translatologii.
 51. Dr. Jettmarová se ohradila tomuto tvrzení, které není založeno na žádném objektivním šetření. T. Bursík doplnil, že vycházel z informací tří studujících ; omluvil se, pokud se jeho kritika dr. Jettmarové osobně dotkla.

  8) Pozměňující návrhy Ústavu pro řecká a latinská studia

 52. Proděkan dr. Herman stručně shrnul podstatu pozměňujícího návrhu Ústavu pro řecká a latinská studia (ÚŘLS) a vyádřil s návrhem souhlas.
 53. Dr. Kalivoda doplnil, že součástí návrhu je v případě latiny ještě další předmět přijímací zkoušky: „5) test ověřující znalost latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva“
 54. Na základě návrhu doc. Králové přijal AS usnesení:


Usnesení č.35: AS FF UK schvaluje u oborů řečtina a latina vypuštění původně navrhované verse a její nahražení novým zněním, navrženým Ústavem pro řecká a latinská studia ; u oboru latina schvaluje zařazení dalšího předmětu přijímací zkoušky: „5) test ověřující znalost latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva“. Hlasování 24-0-1, usnesení bylo přijato.

9) Závěrečné hlasování

Poté dal předseda AS FF UK hlasovat o celku Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 se zapracovanými pozměňovacími návrhy a přijatými variantními návrhy.


Usnesení č.36: AS FF UK schvaluje materiál Podmínky přijímacího řízení předložený děkanem a proděkanem pro bakalářské a magisterské studium, se schválenými pozměňovacími návrhy a se změnami vyplývajícími z usnesení přijatých k tomuto materiálu.
Hlasování 24-1-0, usnesení bylo přijato.


7. Informace o přípravě závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu

Proděkan doc.Vavroušek informoval AS, že pro velké pracovní zaneprázdnění nemohl předložit slíbenou závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu, které předsedá. Navrhl, že na příštím předloží průběžnou zprávu o činnosti této pracovní skupiny.

Dr.Pelikán a dr. Jettmarová formulovali návrh usnesení:

Usnesení č.37: AS FF UK žádá vedení fakulty, aby na listopadovém zasedání akademického senátu předložilo písemnou informaci o přípravě Závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogických výkonů.
Hlasování 16-0-4, usnesení bylo přijato.

8. Podnět Mgr.R.Lainové ke změně studijního a zkušebního řádu FF UK

Mgr.Lainová požádala, aby byl zpět na zasedání pozván proděkan doc.Koťa. Po jeho příchodu začalo projednávání bodu 8.

 1. Mgr.Lainová rekapitulovala aktuální momenty svého případu. Závěry její doktorské disertační práce nebyly nikdy zpochybněny, přesto byla práce při obhajobě odmítnuta. Práce byla znovu předložena v dubnu tohoto roku a byli jí přiděleni noví oponenti, přesto doposud chybí oponentský posudek. Mgr. Lainová dále uvedla, že doc.Koťa jí v soukromém rozhovoru s poukazem na výrok Maxe Webera „věda je podivný hazard“ doporučil, aby svou neúspěšnou disertační práci předložila jako práci habilitační, a požádala doc.Koťu o vysvětlení jeho výroků. Mgr.Lainová konstatovala, že žádný fakultní orgán neměl doposud odvahu zabývat se věcným obsahem její doktorské práce, nikoli pouze formálnímí okolnostmi obhajoby: tento případ dokládá absenci kontrolních mechanismů na fakultě. Na závěr Mgr.Lainová vyslovila přesvědčení, že AS by se měl vážně zabývat materiály, které předložila, a problémy, na které poukazují.
 2. Doc.Koťa uvedl, že jeho výrok pouze poukazoval na skutečnost, že podle zákona není titul PhD podmínkou habilitace ; byla-li práce tak pečlivě připravena, jak uvádí Mgr.Lainová, nic z akademického hlediska nebrání jejímu předložení v habilitačním řízení. Nešlo tedy o doporučení, nýbrž o obecnou úvahu. Jiný význam této rozmluvě ani citátu Maxe Webera nelze legitimně přikládat.
 3. Předsedkyně studijní komise Doc.Králová poděkovala Mgr.Lainové za její podněty a konstatovala, že upozornily na zásadní nedostatky ve Studijním a zkušebním řádu fakulty. Informovala AS, že studijní komise se na základě podnětu Mgr.Lainové rozhodla připravit komplexní reformulaci pasáží SZŘ o doktorském studiu a zařadit do ní také návrhy Mgr.Lainové. Jako příklad nedostatků SZŘ později uvedla mj. nejasnou formulaci hlasování (neveřejné/tajné? ; hlasovací právo školitele) a absenci termínů pro odevzdání posudků. Studijní komise si vyžádala od oddělení vědy přehled odmítnutých disertačních prací ; došlo však k metodologickému nedorozumění a tento materiál byl odevzdán neúplný. Proto studijní komise požádala o dopracování. Studijní komise ustanovila užší pracovní skupinu s většinovou účastí doktorandů nebo čerstvých absolventů doktorského studia. Tato skupina se již sešla a do konce října předloží první výsledky studijní komisi.
 4. Předseda legislativní komise dr.Kalivoda informoval o závěrech komise. Komise (1.) vyhověla usnesení AS č. 21/5 a dopracovala textaci návrhu Mgr.Lainové, (2.) doporučila AS, aby přistoupil na návrh studijní komise a hlasoval až o celku úprav SZŘ ve věci doktorského studia. Závěry legislativní komise podává in extenso zápis z jejího posledního zasedání.
 5. Mgr.Lainová vyzvala studjní komisi, aby při své práci sledovala závažné nedostatky, které odhalil její konkrétní případ. Později také doporučila využití zahraničních zkušeností. Přivítala sdělení prof.Skřivana, že členové komise pro její doktorskou obhajobu projevili zájem přečíst si její práci. K námitkám legislativní komise, poznamenala, že si nepřála, aby její návrh vedl k vázanosti platnosti protokolu na podpis doktoranda.
 6. M.Voříšek poznamenal, že komise nevystačí pouze s případem Mgr.Lainové, neboť SZŘ obsahuje závažných nedostatků podstatně více.
 7. Proděkan a zároveň předseda oborové rady prof.Skřivan informoval, že poté, co byla práce Mgr.Lainové v dubnu odevzdána, oborová rada rozhodla v červnu o oponentech. Jeden z nich posudek nedodal a bude urgován. Chybí rovněž posudek školitele prof.Nálevky, který je momentálně v zahraničí. Prof.Skřivan souhlasil se stanovením konkrétních termínů pro oponentské posudky v předpisech, nicméně uvedl, že úřední úkony spojené s nedodáním posudku by patrně obhajobu neurychlily. Podobně tomu je tehdy, jestliže všichni členové komise čtou práci.
 8. AS FF UK rozhodl o ukončení dikuse k bodu 8 po odeznění příspěvků všech dosud přihlášených. Hlasování 14-2-4.
 9. Doc.Králová na závěr informovala, že Studijní komise se bude prvními návrhy užší pracovní skupiny pro reformu předpisů doktorského studia zabývat na svém zasedání 29.října 2002. Na příští schůzku pracovní skupiny pozve doc.Králová také Mgr.Lainovou.
 10. Dr.Jettmarová, dr.Kalivoda, doc.Králová a dr.Pelikán předložili návrh usnesení:

Usnesení č.38: AS FF UK ukládá studijní komisi, aby v nejbližším možném termínu předložila první versi návrhu na změnu Studijního a zkušebního řádu ve věci doktorského studia a využila při tom podnět Mgr.Lainové a dosavadní diskusi k němu.
Hlasování 20-0-0, usnesení bylo přijato.

9. Podnět Mgr. L.Velka, podnět Mgr. A.Velkové, podnět Mgr. M.Koldinské, PhD.

 1. Mgr. Velek, rekapituloval hlavní momenty svého případu. Konstatoval, že on i jeho manželka, Mgr. Velková, souhlasili s pozastavením svých konkursů na základě ústního příslibu, že konkursy budou záhy vypsány znovu. Po neregulerním konkursu v únoru 2000 musel Mgr. Velek čekat na nové vypsání konkursu po rozhodnutí rektora UK až do září 2003. Případ původního konkursu, který poznamenala vážná pochybení komise, doporučil Mgr. Velek předložit etické komisi FF UK. Dále uvedl, že s ohledem na termín nově vypsaného konkursu (23.září) nemůže přijatá pedagožka nebo pedagog začít vyučovat ještě v zimním semestru. Mgr. Velek informoval AS, že v rozporu s čl.4 odst.1 Řádu výběrového řízení UK neobdržel vyrozumění o výsledku výběrového řízení do 14 dnů od rozhodnutí komise ; v rozporu s Řádem výběrového řízení (čl.3 odst.2) měla výběrová komise sudý počet členů. Mgr. Velek dále upozornil AS na edici dokumentů k výuce historie, kterou zveřejnil Historický klub. Během jeho vystoupení předsedající volal Mgr. Velka k pořádku pro porušení jednacího řádu AS.
 2. Děkan doc. Kolář poukázal na své stanovisko k podnětům Mgr. Velka a Mgr. Velkové, dané na vědomí akademickému senátu FF UK, kde informuje o svém postupu v této věci. Doc.Kolář se v plném rozsahu řídil pokyny rektora UK, který jeho postup kvitoval s povděkem. Proto pokládá p.děkan věc za vyřízenou. K vysvětlení konkrétních okolností nového konkursu, jehož se zúčastnil Mgr. Velek, vyzval proděkana doc. Vavrouška. Doc. Vavroušek informoval, že komise výběrového řízení byla jmenována s lichým počtem členů, avšak k vlastnímu konkursu se dostavil počet sudý. Taková situace není v rozporu s předpisy. Při vypisování konkursu nedošlo ke zdržení, všechny termíny byly vypsány v souladu požadavky Řádu výběrového řízení UK.
 3. Mgr. Velek a dr.Pelikán kritizovali postup vedení fakulty při vypisování konkursu s tím, že předpisy poskytují dostatečný prostor, aby se postupovalo rychleji. Na výzvu rektora k vypsání nového konkursu měl p.děkan reagovat neprodleně. Znovu konstatovali, že vyrozumění o výsledku konkursu nebylo Mgr. Velkovi doručeno včas.
 4. Děkan doc. Kolář slíbil, že vyšetří příčiny, proč Mgr. Velek neobdržel včas vyrozumění o výsledku konkursu. Doc. Kolář dále uvedl, že konkurs vypsal až po konsultaci s vedoucím základní součásti, která je na FF UK při vypisování konkursů běžnou praxí. Dodal, že celá záležitost se mohla podstatně uspíšit, pokud by se Mgr. Velek neobracel až rok a tři čtvrtě po konkursu se svou stížností na rektora, nýbrž pokud by se neprodleně obrátil se stížností na děkana FF UK.
 5. Dr. Cadorini upozornil, že delší limity ve výběrovém řízení ve skutečnosti mohou působit ve prospěch kandidátů, kteří mají více času shromáždit potřebné podklady. Požádal však vedení fakulty, aby důsledně uplatnilo zásadu odpovědnosti, a postupovalo podle ní vůči osobám, které odpovídají za nepravidelnosti ve výběrových řízeních, o která se jedná.
 6. Mgr. Velek se ohradil proti tvrzení, že bezdůvodně otálel s podáním stížnosti. Původně přistoupil (ač spíše z donucení) na „gentlemanskou dohodu“ s proděkanem prof. Skřivanem, že bude brzy vypsáno nové výběrové řízení a spoléhal na její naplnění. Prof. Skřivan se ke svému slibu i veřejně přihlásil a je otázkou, proč jej nedodržel. P.děkan věděl o případu Mgr. Velka, neboť o konkursech manželů Velkových jej informovali Mgr. Velková, doc. Hlavačka (školitel Mgr. Velka) a ředitel Ústavu českých dějin prof.Maur při osobním rozhovoru. Případem Mgr. Velka se děkan rovněž zabýval v listopadu 2000 na žádost PAS ; v té době v případu neshledával žádná formální pochybení.
 7. Děkan doc.Kolář odpověděl, že nemohl reagovat, neobdržel-li od Mgr. Velka žádnou stížnost. Rektor UK neshledal pochybení na straně děkana, ale na straně komise, jejímuž předsedovi prof.Skřivanovi děkan doc.Kolář v souladu s výzvou p.rektora pochybení vytkl.
 8. Mgr. Velková uvedla, že v prosinci 2000 spolu s Mgr. Tinkovou a doc. Hlavačkou informovali p.děkana o situaci kolem jmenovaných výběrových řízení na historii.Mgr. Velková vyjádřila přesvědčení, že neprůhlednost kolem výběrových řízení poškozuje filosofickou fakultu.
 9. Dr. Jettmarová vyzvala, aby se AS vrátil k obsahu podnětu Mgr. Velka a Mgr. Velkové a diskutoval o prvním konkursu.
 10. Mgr. Lainová požádala AS, aby vyvodil z jejího případu a z případu manželů Velkových závěry, nikoli pouze konstatování.
 11. AS následně rozhodl udělit slovo dr. Koldinské, která není členkou akademické obce fakulty. Dr. Koldinská se pozastavila nad termínem 23.září pro konkurs na pedagogické místo. Tento termín nepokládá za rozumný a účelný; připraví a fakultu zbytečně o mzdové prostředky a studenty o semestr výuky. Přimluvila se proto za systémovou úpravu pro termíny konkursů. Poté komentovala svůj podnět podaný AS FF UK:
  Svůj případ chápe dr. Koldinská jako poukaz ke koncepčním otázkám, které se promítají zejména do zásad personální politiky, jak se o nich diskutuje v souvislosti s návrhem p.děkana. Dr. Koldinská informovala AS, že po svém nedobrovolném odchodu z fakulty chtěla využít opakovaných verbálních nabídek vedení fakulty, že se může přihlásit do konkursu na místo odborného asistenta.. Tento konkurs byl však vyhlášen s podmínkou titulu PhD, kterého dr. Koldinská dosáhla až o několik měsíců později. Podmínky, které by musela splnit, aby udržela své místo na FF UK, se pro ni neustále zvyšovaly: na podzim 2001 stačila k prodloužení smlouvy podaná disertace, na jaře 2002 již byla zapotřebí disertace obhájená. Dr. Koldinská však zároveň zjistila z úřední desky, že odborní asistenti musí splňovat na různých základních součástech různé podmínky: buďto (A) vysokoškolské vzdělání, nebo (B) probíhající doktorské studium, nebo (C) titul PhD. Podobně také asistenti jsou přijímáni s podmínkou (I) ukončeného vysokoškolského vzdělání nebo (II) probíhajícího doktorského studia. Proto doporučila podmínky pro přijímání pedagogů se stejnou kvalifikací sjednotit, nejlépe následujícím způsobem: odborný asistent – ukončené vysokoškolské studium a doktorské studium probíhající v souladu s individuálním studijním plánem ; pro prodlužování smluv asistentů stanovit jako podmínku průběh studia v souladu s individuálním studijním plánem. Závěrem dr. Koldinská uvedla, že FF UK bohužel není v situaci, kdy by si mohla klást maximalistické požadavky na kvalifikaci svých zaměstnanců. Kdysi jí hrozil odliv lidí do mimoakademické sféry, dnes jsou ale reálnou konkurencí pracoviště Akademie věd ČR, ostatní fakulty UK a regionální university. Ty nabízejí mj. lepší platové podmínky, ale také důstojnější zacházení bez hrozeb zařazením do kategorie lektor.
 12. Děkan v odpovědi na podnět Dr. Koldinské uvedl, že podmínky konkursu na Ústav českých dějin vypsal v souladu požadavky vedoucího základní součásti. Odmítl představu, že na FF UK existují „místa“ podle jakékoli systemisace ; vedoucí základních součástí mohou volně disponovat platovými prostředky ve svém balíčku. Poté se obrátil k obecným výtkám Dr. Koldinské. Doposud připouštěl vypisování konkursů na místa odborných asistentů a asistentů s různými požadavky, nicméně nejpozději od ledna 2003 má v úmyslu tyto podmínky sjednotit v duchu svého návrhu Hlavních zásad personální politiky – tedy tak, že budou přijímáni pouze odborní asistenti s podmínkou PhD. Uvedl, že na obě místa odborných asistentů, o kterých se zmiňuje dr. Koldinská, byly přijaty uchazečky (dr. Římalová, Mgr. Dybalská), které předložily doklady o tom, že úspěšně dokončily doktorské studium, nebo je v dohledné době (konkrétně šlo o 26 dní) dokončí.
 13. Dr. Pelikán konstatoval, že tyto konkursy na místa odborných asistentů byly vypsány s nestejnými podmínkami.
 14. Na návrh dr. Pelikána a prof. Gabrielové poté AS přerušil projednávání bodu 9, aby doc.Lomová, pozvaná k projednávání následujícího bodu, mohla AS podat informace k bodu 10. Hlasování:16-0-0.

10. Podnět PhDr. P.M llerové, PhD

 1. Vedoucí Ústavu dálného východu Doc. Lomová konstatovala, že věcným základem podnětu dr. M llerové je situace, kdy doc. Lomová nenavrhla prodloužení pracovní smlouvy dr. M llerové. Tento postup se opíral o následující důvody: (1) obor disponoval třemi plnými úvazky, přičemž měl šest studentů ; (2) akreditace dvouoborového studia byla pozastavena se zákazem přijímat nové studenty ; (3) doc. Lomová byla přesvědčena, že koncepce oboru, kterou prosazovala dr. M llerová, nebyla na fakultě perspektivní. Dále ujistila AS, že jako vedoucí základní součásti má v úmyslu vietnamistiku na FF UK zachovat. Na dotazy senátorů (T. Bursík, prof. Bouzek) podala doc. Lomová podrobnější informaci o stavu a vyhlídkách oboru vietnamistika: obor disponuje perspektivními pedagožkami, připravuje se koncepční restrukturalisace oboru, která by měla vyústit v nový návrh akreditace. V současné době nemá FF UK oprávnění udělovat habilitace v oboru vietnamistika, nicméně jako schůdná varianta se jeví prolomit úzkou a uzavřenou koncepci oboru, včlenit jej do regionálních souvislostí a zaštítit vietnamistiku habilitovanými učiteli v tematicky příbuzných oborech.
 2. P.děkan podpořil stanovisko doc. Lomové. Uvedl, že vedení fakulty s doc. Lomovou spolupracuje na řešení problémů akreditace vietnamistiky a že v případu neprodloužení pracovní smlouvy neshledal žádné osobní zaujetí proti dr. M llerové. Stanovisko vedení fakulty k budoucnosti „malých oborů“ bylo AS předloženo písemně. Toto stanovisko projednalo a schválilo kolegium děkana.

Předseda AS poté ukončil zasedání, neboť akademický senát přestal být usnášení schopným.

Zapsali: B. Bobáková, M. Ničová, M.Voříšek, dr. Wiendl

Kontroloval: J.Pelikán

AS FF UK schválil dne: 31.X.2002