Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 4. jednání konaného dne 9. 5. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni:J. Bouzek, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, V. Nálevka, J. Pelikán, M. Petříček, O. Uličný, J. Wiendl, Z. Zbořil, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, Z. Machát, E. Petrovská, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek, N. Vostrá.

Omluveni:G. Cadorini, W. Oerter, R. Prahl, V. Abrhám.

NepřítomenJ. Podhajský.

Hosté:doc. RNDr. Petr Kolář, děkan;doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, doc. PhDr. J. Koťa proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, J. Cieslar a K. Kočvarová, AS UK; doc. PhDr. P. Zemánek, RVŠ; Mgr. D. Vondráčková; členové akademické obce.

Předseda AS dr.Pelikán přivítal na zasedání senátory, vedení fakulty a všechny hosty.

1. Schválení programu 4. zasedání AS FF UK

(1) Dr. Jettmarová navrhla přeřadit volbu zástupců AS dokomisí pro výběrová řízení zbodu Různé do 5. bodu programu, aby mezi 4. a 5. zasedáním senátu mohla probíhat výběrová řízení súčastí delegovaného člena senátu. Dr. Pelikán poznamenal, že na dnešním jednání volba nemusí proběhnout, stačí až včervnu. Návrh dr. Jettmarové na změnu v programunebyl přijat (hlasováno: 11-4-7).

(2) Po hlasování (18-0-2) byl přijat následující program zasedání:

 1. Schválení programu 4. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu ze 2. zasedání AS FF UK.
 3. Návrh změn Studijního a zkušebního řádu FF UK.
 4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002.
 5. Volby zástupců senátu FF UK do fakultních komisí.
 6. Návrh stanovení poplatků spojených se studiem platných pro akademický rok 2002/2003.

7. Různé (mj. dopis Mgr. V. Prakse, dopis doc. J. Černého, zástupci AS vkomisích pro výběrová řízení).

 1. Schválení zápisu ze 2. zasedání AS FF UK.

  Zápis 2. jednání AS byl schválen bez připomínek. Hlasování: 19-0-2.

 2. Návrh změn Studijního a zkušebního řádu FF UK.

– Předseda AS vyzval proděkana dr. Hermana, aby představil Návrh změn.

– Dr. Herman prezentoval Návrh a podotkl, že úprava se týká zejména postavení diplomové práce. Dále zdůraznil, že úpravou se vracíme kjasné skladbě SZŘ.

– Doc. Králová: po projednání ve studijní komisi byl návrh předložen legislativní komisi.

– Dr. Kalivoda: legislativní komise provedla drobné změny a materiál doporučuje.

– Mgr. Voříšek seznámil AS sdopisem studentů bohemistiky a upozornil na nutnost dodržet nutné legislativní kroky při podávání podobných žádostí. Doporučil pokládat žádost ze strany AS za kladně vyřízenou poté, co bude schválena navržená novelizace SZŘ. Ostatní části žádosti byly či měly být směřovány kjiným instancím (k proděkanu Hermanovi, garantovi oboru prof. Macurové aj.).

– Doc. Králová připomněla, že žádost bylo třeba předat spíše garantovi programu učitelství doc. Pelikánovi

– Dr. Herman upozornil, že podle jeho názoru se na AS probírají věci, které patří do jeho kompetence a do kompetence kolegia děkana. Stávající diskuse bezprostředně nesouvisí sprojednávaným bodem. Směřuje se ktomu, aby mohly být – sčasovou prodlevou – udělovány regulérní diplomy pro učitelství.

– Dr. Jettmarová navrhla opravu vbodě 3 a vznesla dotaz k bodu 4 (formulace „přímá součást“)

– Dr. Kalivoda: ad 3 – není třeba měnit.

– Dr. Herman: ad 4 – významověnic neznamená.

– Prof. Uličný položil vreakci na stanovisko proděkana Hermana otázku, proč by se studenti neměli na AS obracet vpřípadech, kdy si nevědí rady a když komunikace skompetentními místy selhala? Dále zdůraznil, že učitelství se akreditovalo bez spolupráce skatedrami a ústavy. Upozornil též na rozpor mezi akreditací oboru bohemistika a akreditací katedry pedagogiky. Dále zdůraznil nutnost paušální změny akreditace.

– Mgr. Voříšek: proč tento stav nastal? Navrhl rozdělit diskusi na dvě části – nejprve řešit následky, poté příčiny. Hlasování: 9-2-10 (návrh mgr. Voříška nebyl přijat).

– Doc. Králová: dopis z29. 4., bod IV: mohl být řešen hned. Zdůraznila, že nebyly využity všechny mechanismy, které jsou na FF kdispozici. Kdnešnímu dni mohlo být vše podstatné vyřešeno.

– Dr. Pelikán vyzdvihl názor prof. Uličného a potvrdil charakter AS jako orgánu, k němuž se lze vpodobných situacích obracet.

– Dr. Herman konstatoval, že jednotlivé obory měly vyslat signály o něčem, co potřebuje řešení, již dříve. Dále kritizoval malou angažovanost základních součástí, odkud měla vzejít iniciativa křešení tohoto problému. Příčinou stávajících problémů jsou postupy, kterými se tyto problémy řeší. Opětně zdůraznil, že vpodobných záležitostech je třeba obracet se přímo na kompetentního proděkana.

– Stud. Iva Dvořáková prohlásila, že s proděkanem Hermanem mluvili studenti několikrát, výsledek však nebyl uspokojivý. Snažili se proto hledat řešení jinou cestou. Vznesla otázku, zda-li mají jít znovu za proděkanem.

– Dr. Herman prohlásil, že si není vědom toho, že by jednání se studenty mohlo být považováno za neuspokojivé a že si není vědom žádné chyby.

– Děkan doc. Kolář vysvětlil důvody současných nesrovnalostí. Zdůraznil, že studium učitelství bylo na FFUK naroubováno na stávající systém studia. Jde o nadstavbové studium. Tento akreditovaný program se vymyká našim zvyklostem. Akreditace nebyla kompatibilní svnitřními předpisy. Je třeba vytvořit standardní postupy pro studium učitelství. Kolegium děkana proto bude iniciovat novou akreditaci učitelství.

– Stud. Pavla Novotná – zdůraznila problémy učitelské akreditace, snimiž se setkávají studenti oboru čeština vkomunikaci neslyšících vbakalářském studijním programu

– Dr. Herman konstatoval, že učitelská akreditace se nevztahuje na bakalářský program, ale pouze na studijní program magisterský.

– Stud. Milena Najmanová: studenti mají právo na závěrečnou zkoušku, potřebují vzhledem kuplatnění vpraxi oficiální potvrzení o získání kreditu učitelství voboru čeština vkomunikaci neslyšících. Atest za absolvování kurzu budoucí zaměstnavatelé neuznávají.

– Dr. Herman zdůraznil, že u bakalářského studia nelze vydat jakékoli osvědčení o vzdělání vučitelství. Je to proti přijaté akreditaci, proti přijatým zásadám.

– Stud. Jana Filipová: požádala o upřesnění rozdílu mezi SZZK učitelskými a neučitelskými

– Dr. Herman: kžádné změně nedošlo, státnice se konají jako celek.

– Stud. Petr Vysuček: žádost o státnici podali studenti češtiny vkomunikaci neslyšících před třemisemestry. Mohou ji skládat?

– Dr. Herman zdůraznil skutečnost, že vsoučasnosti řešíme problémy, které zapříčinilo již minulé vedení fakulty. Dále konstatoval, že bakaláři pouze svůj obor absolvují, neskládají SZZK.

– Dr. Pelikán přivítal slib vedení FF, že bude iniciovat novou akreditaci učitelství. Dále vznesl otázku, kdo je zodpovědný za tento stav? Kdo bude postižen? Upozornil rovněž na chyby vSeznamu přednášek.

– Děkan doc. Kolář: zodpovědná je akreditační komise

– Dr. Kalivoda upozornil na skutečnost, že nebýt této akreditace, nemohl by být udělen žádný učitelský diplom.

– Dr. Pelikán dále upozornil na nesrovnalosti vzápisu Seznamu přednášek

– Doc. Kolář konstatoval, že seznam přednášek nepovažuje za platný předpis.

– Dr. Pelikán: Seznam přednášek je závazným předpisem

– Doc Kolář: „Karolinka“ není vnitřním předpisem. Za obsah zodpovídají katedry.

– Dr. Pelikán: proč jsou informace ve zjevném rozporu. Kdo je zodpovědný za Seznam přednášek?

– Děkan doc. Kolář: zodpovědné je vedení fakulty. Pochybení bude odstraněno.

– Dr. Herman: „Karolinka“ spadá pod něj. Zatím se nepodařilo ji opravit. Dále konstatoval, že učitelství přežívalo zminulého vedení. Je chybně postavený studijní plán. Zodpovědnost mají garanti studijních programů, vedoucí kateder. Je třeba dát stávající akreditaci do nějaké podoby. Zároveň však nemůže dostát slibu předchozího vedení, který byl dán studentům bakalářského programu čeština vkomunikaci neslyšících. Je třeba realizovat proměnu SZZK, zatím neví jak. Studenty však poškozovat nechce.

– Prof. Uličný: jestliže není vbakalářském studijním programu učitelství zakázáno, proč by to nešlo? Nešlo by při nové akreditaci zcela výjimečně – pro konkrétní případ bakalářů voboru čeština v komunikaci neslyšících – povolit závěrečnou zkoušku též zprogramu učitelství?

– Dr. Herman: je to nebezpečný krok, diplom bakalář – učitel nelze vydávat; jediná cesta vede prostřednictvím výjimečné inkorporace učitelství do studijního plánu čeština vkomunikaci neslyšících.

– Dr. Kalivoda upozornil, že četné výjimky mohou akreditace ohrozit.

– Doc. Koťa zdůraznil, že učitelská akreditace platí pouze pro magisterské studium.

– Dr. Petříček upozornil na špatný směr diskuse; na to, že se hledá viník navzdory faktu, že nebylo klasifikováno provinění. Navrhl vrátit se kprojednání bodu 3.

– Dr.Mistrová poukázala na rozpor mezi akreditací a běžnou praxí studia na FF UK

– Doc. Vavroušek připomenul problémy a nesrovnalosti spojené srealizací programu učitelství na FF UK, které se vrství od zrušení učitelství vroce 1990 po jeho obnovení vakreditacích 1998 a jejich změn vroce 1999.

– kol. Téra navrhl ukončit diskusi po odeznění přihlášených příspěvků.

– Hlasování o ukončení diskuse: 18-1-2.

– Dr. Herman: všichni, kdo chtějí studovat učitelství, projdou normálním přijímacím řízením. Během čtyř let bude realizována reakreditace.

– Prof. Bouzek navrhl požádat vedení, aby tento problém řešilo sUK a MŠMT.

– Děkan doc. Kolář upozornil, že vtéto záležitosti již jednal srektorem, dopis studentů bohemistiky řešili též sprof. Macurovou. Prof. Macurová, p. děkan a dr. Herman požádají o konzultaci paní prorektorku.

– Doc. Zemánek: Na Radě VŠ se tyto záležitosti neprojednávají.

– Dr. Pelikán vyzval k návrhu usnesení:

– Prof. Uličný: včlánku 7, odst. 2 namísto „navýšeny“ „zvýšeny“. Hlasování: 9-4-7. Návrh nebyl přijat.

– AS FF UK nepřijal ktomuto bodu usnesení

– Předseda AS FF dr. Pelikán bod jednání neukončil a vyhlásil pětiminutovou přestávku.

– Po ukončení přestávky dr. Pelikán zdůraznil důsažnost situace, také vzhledem kpřítomnosti studentů bohemistiky a češtiny vkomunikaci neslyšících. Dále konstatoval nesrovnalost při předchozím sčítání hlasů při hlasování o usnesení č. 14 a navrhl provést nové hlasování.

– Nikdo zpřítomných členů AS FFUK proti tomuto návrhu neprotestoval.

– Při hlasování o usnesení č. 14. děkan doc. Kolář a proděkan doc. Vavroušek opustili jednací místnost

Usnesení č. 14: AS FF UK schvaluje návrh změny SZŘ FF UK ve znění předloženém vedením FF UK dne 30.4.2002. Hlasování: 20-1-1

 1. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002.

– Dr. Pelikán otevřel 4. bod jednání

– děkan doc. Kolář představil základní postupy při sestavování rozpočtu FF UK na rok 2002; zdůraznil, že vnávrhu jsou navýšeny částky na platy a na knihy.

– Doc. Vavroušek poté specifikoval jednotlivé rozhodující položky.

– Doc. Zemánek (hospodářská komise) konstatoval, že návrh je konstruován minimalisticky. Málo rozpracována je příjmová složka. Dále upozornil na nesrovnalost ohledně stipendií – nepočítají se vpříjmech, avšak ve výdajových položkách obsažena jsou. Dále upozornil na chybějící podpis zpracovatele.

– tajemník ing. Pelc: připomínky hospodářské komise jsou již do pracovního materiálu zapracovány. Dále se omluvil za nedostatky vpředkládané verzi.

– Předseda AS dr. Pelikán poté otevřel diskusi.

– Doc. Vavroušek vysvětlil důvod diferencí mezi jednotlivými položkami letošního a loňského rozpočtu. Dále upozornil na výši mezd (letos 109 mil.), dále na dorovnání spodních tarifů. Zatím na tarify rozděleno 4.5 mil. Zbytek bude rozdělen podle „zjemněných“ zásad.

– Dr. Zbořil: shoduje se sdoc. Zemánkem. Jednotlivé položky navrhl opatřit komentářem. Dále zdůraznil, že je vyčleněno málo prostředků na údržbu. Položil rovněž otázku dalších investic do areálu vJinonicích. Vbudoucnu je nutné předkládat návrh jinak.

– Doc. Vavroušek: výše tzv. minimalistických položek je dána přísliby, které nemusí být splněny. Kúdržbě: zčásti zinvestic (soc. zařízení). Jinonice: investiční záměr UK.

– Dr. Pelikán: uvést vkomentáři další výdaje na reprezentaci. Dále zdůraznil, že tato a podobná vysvětlení mohla být již obsažena vkomentářích.

– Mgr. Voříšek: Zdůraznil potřebu větší specifikace jednotlivých položek a poukázal na diferenciace jednotlivých položek. Konstatoval nutnost širšího a hlubšího vysvětlení. Dále upozornil na formální nedostatky vkategoriích „služby“ – „ostatní služby“.

– Doc. Vavroušek: přijal poznámky mgr. Voříška a dále je specifikoval.

– kol. Bursík: otázka rozpočtu na výstavbu centrální knihovny.

– Doc. Vavroušek: centrální knihovna zahrnuta není – dotace MŠMT. Část investice nejde na konto fakulty.

– Prof. Bouzek: údaje o Hostinném a Litomyšli jsou oba nesprávné – smlouva onájemném sLitomyšlí uzavřena, sHostinným jen o placení nájmu, nikoli o ostatním; doc. Vavroušek, p. tajemník ing. Pelc: galerie vHostinném: diskuse kolem smlouvy (K tomuto bodu prof. Bouzek přikládá předsednictvu fotokopie obou existujících smluv).

– Mgr. Voříšek: otázka specifikace položky 26 „jiné ostatní náklady“ – na čem se ušetřilo?

-Doc. Vavroušek: odůvodnil tuto skutečnost tím, že jistá část této položky je čerpána z grantu

– Dr. Jettmarová upozornila na nutnost podrobněji členit rozpis rozpočtu vhorizontálních a vertikálních položkách a/nebo uvést podrobnější komentář kjednotlivým položkám. Dále uvedla tyto připomínky přijaté kzapracování: Opravy: ř. 2: CŽV, poplatky od studentů a poplatky za přijímací řízení přesunout do HČ; ř. 5: pronájem přesunout do DČ; ř. 15: přesun položky zDČ do HČ; ř. 11: opravit částku vHČ tak, aby odpovídala součtu částek 2 100 tis. na knihy + jiný materiál (viz výsledek hospodaření za 01).

– Doc. Vavroušek: vzal na vědomí všechny připomínky; dále zdůraznil, že na výsledné výši částek se nic nemění.

– Dr. Jettmarová: II/2 , Jsou investice zahrnuty vpříjmech? Komentář a tabulka si odporují.

– Mgr. Vondráčková: vtabulce jsou pouze neinvestiční prostředky.

– Dr. Jettmarová: Granty – komentář nesouhlasí stabulkou, kde je uveden 1 mil. Kč režie zgrantů a VZ.

– Dr. Kalivoda: nepovažuje projednávání za účelné. Připomínky dát zpracovatelům. Dále konstatoval, že připomínky jsou cenné, mohly být však podány dřív.

– Předseda AS podal návrh na ukončení diskuse a vrácení materiálu kpřepracování.

 • Dr. Jettmarová upozornila, že jí předseda AS odebral slovo a dotázala se, proč na rozdíl od univerzitního rozpočtu je vřádku 33 – správní a provozní režie nulová hodnota.
 • Doc. Vavroušek: neodporuje předpisům. Rozpočet má strategické položky, čerpání bude jiné. Dále upozornil, že vzhledem ke stávající diskusi nedokáže okamžitě zareagovat a vysvětlit všechny velice různorodé dotazy.

– Prof. Bouzek: Bod 15, ř. 20 – pojištění: je suma uvedena správně? Patrně nerespektuje smlouvy o provedení práce. Dále poukázal na neadekvátnost výše tzv. doplňkové činnosti. Hlavním problémem je, že není vrozpočtu (jak od 1. 1. 02) rozlišena: hosp. činnost rozpočtová, hospod. činnost za úplatu a doplová činnost – spleteno.

– Doc. Vavroušek: opětně zdůraznil skutečnost, že vsouvislosti snávrhem rozpočtu jde vskutku o pouhý odhad

– Prof. Bouzek: ř.19 – 5600 vDČ – je to pravda? Dále upozornil, že nárůst mzdových prostředků je již zčásti vyčerpán dorovnáním do tříd počátkem roku, zbývá podstatně menší částka, než uvádí zpráva hospodářské komise.

– Doc. Vavroušek: ve skutečnosti bude tato částka vyšší. Znovu připomněl, že návrh rozpočtu je nutno chápat spíše jako vizi než jako realitu. Během roku se různé sazby mohou radikálně měnit.

– kol. Machát upozornil na skutečnost, že připomínky hospodářské komise se shodují spřipomínkami dr.Jettmarové.

– Dr. Pelikán přerušil diskusi a navrhl její ukončení; dále navrhl vrátit rozpočet kdopracování stím, že by členové senátu sebrali své připomínky a poslali je vedení FF po ukončení jednání.

– Dr. Kalivoda upozornil, že předseda AS porušuje vedení schůze vsouvislosti sdiskusí.

– Hlasování o ukončení diskuse: 18-2-2.

– Mgr. Voříšek – vznesl otázku, co lze vrámci usnesení chápat pod pojmem zapracované připomínky, jestliže u všech není jasné, jakým způsobem budou zapracovány.

– Dr. Kalivoda zdůraznil nutnost dodržení postupu při hlasování o usnesení.

– Doc. Vavroušek: připomínky dr. Jettmarové přijímá okamžitě, další zproblematizovaná místa budou muset být přezkoumána.

– Návrh usnesení prof. Gabrielové: AS FF UK schvaluje Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002, do něhož budou zapracovány připomínky, které vzešly zjednání hospodářské komise a zpléna.

– kol. Machát: může AS přijmout usnesení, aniž by zkontroloval jeho výsledek?

– Dr. Mistrová navrhla připomínky do usnesení vyjmenovat.

– Z. Machát: upozornil, že čísla jsou uvedena vtisících Kč.

– Návrh usnesení prof. Gabrielové. Hlasování: 7-9-5. Nebylo přijato.

– Předseda AS FF UK konstatoval, že dr. Mistrová stahuje svůj návrh na usnesení.

– Návrh usnesení M. Téry: AS FF UK neschvaluje Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002 a vyzývá vedení FF UK, aby jej přepracovalo. Hlasování: 11-6-5. Nebylo přijato.

– Dr. Pelikán konstatoval, že AS nepřijalo kbodu jednání č. 4 (Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002) žádné usnesení.

 1. Volby zástupců senátu FF UKdo fakultních komisí.

  Studijní: Z. Machát 18-1-3

  Stipendijní: B. Bobáková 18-1-3

  Legislativní: V. Cvrček 20-0-2

  Komise pro vědu D. Hrodek 16-4-2

  Knihovní: –

  Ediční: J. Kalivoda 21-0-1

  Likvidační: –


  Předseda AS dr. Pelikán konstatoval, že na základě tajného hlasování členů AS byli všichni navržení kandidáti zvoleni. Hlasy sčítali M. Petříček a kol. Gabľasová.

 2. Návrh stanovení poplatků spojených se studiem platných pro akademický rok 2002/2003.

  – Děkan doc. Kolář představil návrh stanovení poplatků. Zdůraznil, že poplatky se stanovují limity a jdou do stipendijního fondu.

  – kol. Bursík: Existuje zpětná vazba? Může být prominuta určená částka?

  – Děkan: Ano, existuje mechanismus, rozhodnutí je na rektorovi. Podmínky pro prominutí poplatků jsou zveřejněny.

  – Dr. Herman: novelizují se předpisy. Částka se vyhlašuje opatřením děkana.

  – Prof. Gabrielová: AS by měl mít ktomuto návrhu kladný postoj.

  – Dr. Herman: částka je srovnatelná sjinými fakultami a je rozumná. Je to motivace, aby studium bylo ukončeno vstandardní době.

  – kol. Machát: student může pracovat, aby si vdobě, která jde nad vymezený limit, mohl přivydělat a tím uhradit poplatky.

  – Dr. Pelikán parafrázoval názor nepřítomného člena PAS dr. Cadoriniho, že navrhovaná částka je příliš vysoká.

  – Doc. Králová: částka je realistická; navíc do 26 let studenta mají jeho rodiče úlevy na daních.

  – kol. Téra: po 26 roku věku však nastává problém.

  – Dr. Jettmarová: částka může být chápána jako „výchovná“ – na tyto studenty dostává fakulta zdotace stále méně; navíc studenti zabírají místa na kolejích, kterých je málo; čím více je studentů po 6. roce, tím méně se může přijímat nových, protože existuje numerus clausus.

  – Prof. Uličný upozornil na nutnost posuzovat případ od případu. Upozornil na případ, kdy byl student vzhledem kpřekročení délky studia vyloučen zkoleje.

  – Děkan doc. Kolář: opětně upozornil, že existují mechanismy, které mohou tyto extrémní případy napravit.

  – Dr. Pelikán: je třeba uvažovat o zapracování taxativ

  – Děkan doc. Kolář: vedení taxativa zapracovalo

  – kol. Téra: příliš vysoká částka, zvyšuje se kolejné, vysoká cena ubytování vPraze.

  – Dr. Pelikán: navrhl ukončení diskuse

  – AS souhlasí

  – Doc. Vavroušek: částka na studenta se nezvyšuje

  – Dr. Herman: přimlouvá se za navrženou částku.

  – Dr. Jettmarová: koeficient financování těchto studentů je 0,3 (cca 9 tis, ročně); vyměřený poplatek fakultě ani nevyrovná částku na úroveň koeficientu 1,0, který by za studenta vřádné době studia dostala.

  – Mgr. Voříšek navrhl znění usnesení.

  Usnesení č. 15: AS FF UK souhlasí snávrhem stanovení poplatků spojených se studiem platných pro akademický rok 2002/2003, jak byl předložen děkanem FF UK dne 30.4.2002. Hlasování: 18-2-2.

 3. Různé (mj. dopis Mgr. V. Prakse, dopis doc. J. Černého, zástupci AS vkomisích pro výběrová řízení

a)

Usnesení č. 16: AS FF UK bere na vědomí dopis V. Prakse. Hlasování: 21-0-1.

b)

Usnesení č. 17: AS FF UK bere na vědomí dopis doc. J. Černého a kněmu přiložené materiály. Hlasování: 21-0-1.

c)

Diskuse:

– Dr. Pelikán: PAS neví, kdo má zastupovat AS, zda-li studenti, nebo pedagogové

– M. Téra: 4 sekce – buď studenti, nebo pedagogové

– Mgr. Voříšek: minulý AS tuto situaci řešil po dohodě s děkanem

– Prof. Uličný: je to odborná záležitost

– Dr. Jettmarová: AS musí zvážit, zda-li bude delegovat zástupce na principu „obsahové stránky“, tj. podle oborů, nebo na principu „procedurálním“, kdy úkolem člena senátu je dohlédnout na dodržení předepsaných postupů (to bylo také záměrem minulého senátu); po obsahové stránce není senát schopen obsadit komise všech oborů, proto by bylo vhodné zvolit princip procedurální.

– Doc. Králová: v minulém AS bylo rovnoměrné rozložení

– Dr. Jettmarová: člen komise musí být členem senátu, má poradní hlas, měl by být zjiného oboru, což je větší garancí nestrannosti.

– Dr. Kalivoda: je jedno, zda student či nikoli.

– Prof. Uličný: studenti ne, doktorandi ano. Kdo si myslí, že nemají (hlasováno 11- 0 – 9)

– Dr.Kalivoda navrhl nechat tento bod na příští jednání.

– Dr. Pelikán navrhl volbu aklamací (11-4-6)

Studijní program Filologie – obory, jejichž garanty jsou prof. Macurocá a doc. Procházka: Z. Machát 16-1-5

Studijní programy Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění: dr. Z. Zbořil13-0-9

Studijní program Filologie – obory, jejichž garanty jsou prof. Vacek, doc. Králová a prof. Mouchová:

J. Bárta 16-1-5

Studijní programy Filozofie, Informační studia a knihovnictví, Pedagogika, Psychologie, Ekonomickéteorie, Politologie, Sociologie, Sociální politika a sociální práce: dr. L. Drnková 19-0-2

d) Změna Statutu UK a Stipendijního řádu UK

– Dr. Pelikán seznámil AS FF UK sdopisem předsedy AS UK doc. Hampla o změně statutu UK.

– dr. Pelikán navrhl předat případné připomínky AS UK do 30.5. Dále navrhl pověřit PAS a legislativní komisi, aby posoudily návrh.

Usnesení č. 18: AS FF UK pověřuje PAS, aby ve spolupráci slegislativní komisí posoudilo návrh změn Statutu UK a návrh změny Stipendijního řádu UK a zaslalo případné připomínky schválené PAS a legislativní komisí AS UK. Hlasování: 19-0-0

Zapsali: kol. Bárta, dr. Mistrová, M. Ničová, dr. Wiendl

Kontroloval: dr. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 13.6.2002