Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 17. zasedání AS FF UK dne 15. května 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, V. Mistrová V. Nálevka, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, P. Zemánek, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, D. Gabľasová, Z. Machát, V.Sommer, M. Téra, O.Vojtěchovský.

Omluveni: J. Bouzek, L. Drnková, W.B. Oerter, J. Wiendl, Z. Zbořil, V. Cvrček, D. Hrodek, R. Kučera, J. Podhajský.

Nepřítomni: J. Cieslar, E. Petrovská.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; doc. J. Králová, PhDr. L. Šulová, CSc., doc. PhDr. Jan Rychlík, CSc., proděkani; ing. M. Marcolla, tajemník; doc. PhDr. J. Koťa, prof. PhDr. A. Skřivan, CSc., PhDr. J. Štichauer; doc. PhDr. I. Jakubec, CSc., předseda studijní komise; prof. PhDr. E. Maur, CSc., PhDr. J. Růžová.

Jednání řídil předseda AS dr. Pelikán, který přivítal členy AS, vedení FF UK a hosty.

 1. Schválení programu AS FF UK.

Dr. Pelikán zdůvodnil zařazení 7. bodu jeho naléhavostí (třebaže podnět přišel opožděně). Navrhl odložit 3. bod (Výroční zpráva) na příští zasedání AS a tento návrh odůvodnil tím, že Doc. Kolář nebyl schopen přislíbit účast a žádá o projednání vjiném termínu po dohodě spředkladatelem. Dr. Pelikán poděkoval za účast minulým proděkanům (Skřivan, Koťa, Štichauer).

Dr. Jettmarová namítla, že připomínky ke Zprávě již byly předány doc. Kolářovi, a tedy její projednávání nevyžaduje jeho účast.

Dr. Pelikán upřesnil, že připomínky byly předány doc. Kolářovi již vúnoru a stylistické úpravy byly již do textu zapracovány. Předsednictvo však navrhuje odložení tohoto bodu jako projev dobré vůle.

Hlasování k7. bodu: 15-0-1. Zařazení bodu 7 bylo schváleno.

Hlasování k 3. bodu: 9-1-7. Zpráva bude projednávána.

 1. Schválení programu 17. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu ze 15. zasedání AS FF UK.
 3. Výroční zpráva o činnosti FF UK za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003.
 4. Návrh na jmenování prof. E. Maura do funkce předsedy komise pro vědu.
 5. Projednání návrhů na akreditace khabilitaci a ke jmenování profesorem.
 6. (a) Projednání prodloužení akreditace oborů, které jsou akreditovány do 31.12.2003.

  (b) Projednání prodloužení akreditace magisterských a navazujících studijních programů.

 7. Podnět doc. PhDr. J. Valenty.
 8. Podnět R. Vaculy.
 9. Podnět L. Jirsy.
 10. Podnět studentů zkoleje Větrník.
 11. Různé (dopisy ing. J. Pelce, zpráva etické komise, podnět RNDr. V. Žárského, CSc.).

Program byl se schválenými změnami schválen. Hlasování: 17-0-0.

2. Schválení zápisu z 15. zasedání AS FF UK.

Doc. Petříček upozornil na chybně uvedené jméno vedoucího religionistiky Dr. Lyčky.

Dr. Jettmarová upozornila na faktickou chybu a na záměnu: místo „proděkanka“ má být vbodě 3. „prorektorka“. Kdopisům J. Pelce tlumočil dr. Pelikán stanovisko PAS. Námitky ing. Pelce nepatří do zápisu, protože se jednání neúčastnil.

AS FF UK schválil návrh zápisu ze 15. zasedání AS F UK se zapracovanými připomínkami.

Hlasování 17-0-0.

3. Výroční zpráva o činnosti FF UK za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003.

Dr. Pelikán se nejprve obrátil na přítomné členy bývalého vedení, chtějí-li komentovat Výroční zprávu. Prof. Skřivan a doc. Koťa odpověděli, že jsou zde proto, aby mohli zodpovědět případné dotazy. Dr. Pelikán ještě kdotazu prof. Gabrielové upřesnil, že předmětem není zpráva o hospodaření, kterou předkládal pan děkan prof. Vacek, nýbrž Zpráva o činnosti, kterou předkládá doc. Kolář.

Dr. Pelikán má připomínky kbodu 11 (c) a konstatuje, že předsednictvo AS zmiňovaný návrh na tříoborové studium nikdy neobdrželo. Doc. Koťa vysvětlil, že návrh byl zpracován, předán studijní komisi, avšak nedostal se na komisi legislativní. Dr. Jettmarová vyslovila názor, že je možné provést opravu ve Zprávě, neboť doc. Koťa, který zodpovídal za akreditace, je přítomen zasedání AS. Doc. Koťa navrhuje vyškrtnout „a podána AS FF UK“, doc. Králová navrhuje celou větu vypustit. Kolega Machát navrhuje formulaci „a byl projednán studijní komisí“. Dr. Pelikán však znovu upozorňuje, že AS FF UK nemůže Zprávu modifikovat. Dr. Cadorini míní, že AS může připojit ke Zprávě poznámky, které schválí.

Dr. Pelikán dále nesouhlasí sformulací vbodu 1: „Podle rotačního principu…“. Podle jeho názoru byl tento princip pouze deklarativní povahy, avšak nebyl dodržován většinově. Táže se rovněž na to, co má znamenat formulace „dohoda vrámci katedry“, na jejímž základě se měly volby vedoucích připravovat.

Dr. Jettmarová uvedla, že při volbě vedoucího platí princip tajné volby, ale je možné, že některá pracoviště se na vedoucím dohodnou jiným způsobem. Je pravda, že doc. Kolář rotační princip sdvouletým cyklem prosazoval a skutečně byli vedoucí jmenováni pouze na toto období. Jakmile se však ukázalo, že na některých pracovištích není dostatek vhodných kandidátů, byl princip zmírněn a doc. Kolář nebránil volbě stejného vedoucího.

Prof. Gabrielová svysloveným názorem souhlasí a dodává, že pan děkan doc. Kolář vtéto věci narazil na odpor, a proto přistoupil na určitý kompromis.

Dr. Pelikán trvá na tom, že princip vpodstatě nefungoval.

Dr. Kalivoda namítá, že princip vjistém smyslu platil, neboť volby vedoucích se konaly skutečně každé dva roky. Totéž pak opakuje i vodpovědi na novou námitku dr. Pelikána, že princip byl pouze deklarativní, a prof. Gabrielová namítá, že princip rotace se uplatnil již tím, že každý vedoucí je nyní jmenován na dva roky. Dr. Pelikán trvá na svém názoru, že šlo o pouhou deklaraci.

Dr. Cadorini upřesňuje, že padl návrh na to, zakotvit tento princip do Organizačního řádu, na tom ale doc. Kolář netrval, neboť rozhodování je vkompetenci děkana.

Dr. Jettmarová podpořila svůj názor výkladem, proč rotační princip nebyl zakotven vOrganizačním řádu: pan děkan nechtěl, aby jeho rozhodnutí zavazovala příští vedení FF UK. Byla to však zásadní změna proti minulé praxi a i když nebyla kodifikována, neznamená to, že neměla platit jako úzus.

Dr. Kalivoda dodává, že rotační princip nebyl formálně ustanoven, a přesto byl vcelku respektován. Ve Zprávě by o něm neměla být řeč pouze vpřípadě, je-li známo, že některá pracoviště tento princip nedodržovala. Ale Zpráva vtomto ohledu popisuje skutečnost, jaká byla.

Prof. Vacek vystoupil snázorem, že rotace vedoucích není realistická, neboť situace ji vmnoha případech nedovoluje. Potud je podle jeho názoru Zpráva zavádějící.

Dr. Mistrová navrhuje formulaci: „Podle vyhlášeného principu..“

Dr. Pelikán upozorňuje, že AS pouze schvaluje či odmítá, ale nemůže měnit formulace. Princip rotace ovšem podle jeho mínění znamená, že se vedoucí skutečně mění.

Doc. Králová vystoupila skritikou té pasáže Zprávy, která je věnována akreditacím, a vytkla nejvíce zavádějící informace vnásledujících bodech: obory, které byly podány kakreditaci pozdě nebo nebyly podány vůbec, i když na nich byli studenti; akreditace učitelství: předpis nezná pojem „technická úprava“, a měla být tedy připravena zcela nová akreditace; některé materiály sice byly podány, ale nebylo možné je dohledat, případně o nich byl kdispozici pouze záznam vpodatelně (PhD studium český jazyk ve spolupráci sÚJČ ČAV; obecná lingvistika sÚJČ, dvouoborová psychologie sFTVS a další); kpřijímacímu řízení byly vypsány i neakreditované obory (magisterská jednooborová historie, magisterská jednooborová indologie, magisterská jednooborová slovakistika). Proto je ona část Zprávy, která se zabývá akreditacemi, zavádějící.

Doc. Koťa vysvětlil, že důležité bylo především prodloužení akreditovaných studijních programů, jež byly kdysi akreditovány ad hoc . Katedry je měly reakreditovat do 31. XII. 2002. Existoval však celý balík oborů, které katedry akreditovat nechtěly, jejichž projednávání se vleklo velmi dlouhou dobu, anebo rozhodnutí akreditační komise nebyla jasná, a proto bylo třeba vést další jednání. Seznam akreditací byl připraven ve spolupráci srektorátem, protože se podával za celou universitu, a to znamená, že musel být připraven již vzáří. Pokud jde o přijímací řízení: obory ne zcela vzaly na vědomí, že starost o akreditace je jejich vlastní věcí, a proto vyhlásily kpřijímacímu řízení i neakreditované obory. Je avšak třeba vzít vúvahu, že schvalovací řízení probíhá sročním předstihem, což kontrolu komplikuje.

Doc. Králová vodpovědi trvá na tom, že akreditace byly odeslány opožděně. Nesouhlasí stím, jak je průběh akreditačního řízení hodnocen ve Zprávě.

Doc. Koťa konstatuje, že sama akreditační komise byla zaskočena množstvím akreditací kprodloužení, proto termíny odložila a proto byla nutná další jednání a dohody.

Dr. Pelikán zdůrazňuje, že Zpráva by i vtomto ohledu měla být realistická.

Doc. Koťa upozorňuje na to, že Zpráva popisuje stav k 31. XII. 2002; potíže nastaly až vúnoru a vdalších měsících. Není vyloučeno, že problémy mohly být i vseznamech přednášek.

Doc. Králová odpovídá, že přesto ale neměl k 1.I.2003 následkem pochybení určitý počet studentů de facto statut studenta FF UK.

Návrhy usnesení: dr. Jettmarová „AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za období 1.2.2002 – 31.1.2003.“ Hlasování: 6-7-3.

Dr. Mistrová: „AS FF UK neschvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za období 1.2.2002 – 31.1.2003 „. Hlasování: 6-5-5.

AS FF UK nezaujal žádné stanovisko kVýroční zprávě o činnosti FF UK za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003.

Dr. Pelikán dodává, že AS by se měl zabývat dalším materiálem, pokud by byl předložen.

4. Návrh na jmenování prof. E. Maura do funkce předsedy komise pro vědu.

Návrh zdůvodnil prof. Vacek. Vyzdvihl vědecké renomé kandidáta a jeho zkušenosti sřízením vědy, neboť se podílel na několika velkých grantech a pracoval i jako delegát vGrantové agentuře. Jeho úkolem bude připravit obecnou politiku vědecké činnosti. Pan děkan si přeje, aby komise fungovala operativně a zdůraznil její význam.

Volební komise: Dr. Kalivoda, T. Bursík.

Usnesení č. 102: AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc. na místo předsedy komise pro vědu. Hlasování: 13-0-3.

5. Vyjádření AS FF UK kpředloženým návrhům na akreditace khabilitaci a ke jmenování profesorem.

Vúvodu prof. Vacek konstatoval, že vpolovině října expiruje zhruba polovina těchto akreditací.

Prof. Rychlík: Zdůraznil, že toto je velmi náročná a citlivá záležitost. Řadě oborů hrozí neudělení tohoto typu akreditací (není na nich dostatečný počet interních docentů a profesorů). Věc se podařilo vyřešit ve spolupráci soddělením pro vědu tak, že některé menší obory se spojily a žádají o společnou akreditaci. Všechny údaje o jednotlivých akreditacích jsou obsaženy vkompletních materiálech, které jsou kdispozici.

Dr. Jettmarová se dotázala, zda jsou mezi návrhy rovněž žádosti o nové akreditace. Prof. Rychlík odpovídá, že jde vždy o reakreditace, odhlédneme-li od oborů, které se spojily. Dodává, že jako proděkan pro vědu bude naléhat na habilitace a profesury. Konstatuje, že FF UK habilituje mnoho oborů i pro jiné university.

Dr. Pelikán navrhuje hlasovat o všech návrzích en bloc .

Usnesení č. 103: AS FF UK nemá námitek kpředloženým návrhům na akreditace khabilitaci u oborů: Andragogika, Anglický jazyk, Archeologie, Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, Dějiny antického starověku, Etnologie, Filozofie, Germánské jazyky, Hospodářské a sociální dějiny, Iberoamerikanistika, Informační studia a knihovnictví, Klasická filologie, Klinická psychologie, Logika, Politologie, Románské jazyky, Románské literatury, Slavistika a ke jmenování profesorem u těchto oborů: Anglický jazyk, Archeologie, Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, Dějiny antického starověku, Etnologie, Filmová věda, Filozofie, Germánské jazyky, Hospodářské a sociální dějiny, Hudební věda, Iberoamerikanistika, Informační studia a knihovnictví, Klasická filologie, Klinická psychologie, Logika, Politologie, Románské jazyky, Románské literatury, Slavistika, Sociologie. Hlasování: 16-0-0.

6. (a). Vyjádření AS FF UK kprodloužení akreditace oborů, které jsou akreditovány do 31.12.2003.

Doc.Králová podává informaci o tom, že reakreditace a žádost o dostudování jsou nutné ze zákona. Seznam všech příslušných oborů je obsažen vmateriálech. Nedostatky vžádostech byly odstraněny po dohodě se studijní komisí. Kompletní seznamy jsou rovněž knahlédnutí vkanceláři AS.

Dr. Jettmarová se dotázala, zda pan děkan vyvodí závěry zpozdního dodání podkladů (informační studia, maďarština). Pan děkan odpovídá, že věc nechá přešetřit.

Dr. Pelikán zdůrazňuje, že musí skončit spěch, snímž se vše připravuje. Senát by podle jeho názoru měl dostávat především koncepční záměry rozvoje oborů, nikoli celý balík akreditací. Pozastavuje se nad formalismem, například zkouška zneoborové filosofie pro studenty filosofie. Doc. Petříček odpovídá, že toto je následek mechanické aplikace principu. Obor filosofie nepotřebuje tuto zkoušku kvůli bodům.

Dr. Jettmarová navrhla, aby kompletní materiály byly kdispozici např. na studijním oddělení, pokud jejich fyzické přenášení na sekretariát AS činí potíže; koncepci oboru a jeho rozvojové záměry lze najít vpříslušných částech žádosti (části D1, D2, A a B).

Dr. Pelikán uvádí, že například u jeho osoby chybí vnávrhu bibliografie. Dr. Jettmarová připomněla, že životopis musí připravovat každý člen ZS do předepsaného formuláře. Prof. Rychlík rovněž konstatuje, že databáze FF UK není na úrovni, neboť na webu není to, co odevzdal. Dr. Jettmarová uvedla, že SVI vždy zasílá elektronické seznamy nově založené bibliografie ke kontrole vedoucímu ZS. Doc. Petříček kritizuje komplikované vyplňování elektronických formulářů.

Usnesení č. 104: AS FF UK nemá námitek knávrhům prodloužení akreditace na dostudování oborů, které jsou akreditované do 31.12.2003, se zapracováním připomínek, které jsou obsaženy vzápisu studijní komise z6.5.2003. Jedná se o tyto obory: dějiny umění (magisterské kombinované studium),

ekonomie (bakalářské, kombinované studium), filozofie (magisterské jednooborové, prezenční studium), germanistika (bakalářské, prezenční studium), historie (magisterské jednooborové, prezenční a kombinované studium), informační studia a knihovnictví (magisterské, prezenční a kombinované studium), italština (magisterské jednooborové, kombinovaní studium), klínopis (magisterské, prezenční studium), komparatistika (magisterské jednooborové, prezenční studium), koreanistika (magisterské jednooborové, prezenční studium), maďarština (magisterské jednooborové, prezenční studium), politologie (bakalářské, prezenční studium), romistika (magisterské jednooborové, prezenční studium), sinologie (magisterské jednooborové, prezenční studium), slavistická studia se specializacemi (magisterské jednooborové, prezenční studium), východoevropská studia se spec. rusistika (magisterské jednooborové, prezenční studium). Hlasování: 16-0-0.

6. (b) Vyjádření AS FF UK kprodloužení akreditace magisterských a navazujících studijních programů.

Doc. Králová informuje, že tato akreditace vychází ze zákona. Kontrola žádostí byla provedena po domluvě spracovišti. Tabulky budou zpracovány podle studijních programů, jak požaduje rektorát. Studijní a zkušební řád zatím neumožňuje dvouoborové navazující studium. Žádosti se budou projednávat, pokud je obory odevzdají do konce května.

Dr. Pelikán konstatuje, že chybí zpráva studijní komise.

Doc. Králová vysvětluje, že studijní komise návrhy projednávala, ale ještě bez tabulek. Věc totiž spěchá: žádosti je třeba odevzdat na rektorát do 10. června a musí je projednat i vědecká rada.

Dr. Jakubec doplňuje tuto informaci: časová lhůta byla příliš krátká a materiály se schvalovaly průběžně, po částech. D. Gabľasová se táže na obor japanologie. Doc. Králová odpovídá, že tato žádost byla odevzdána na rektorát již na podzim, poté doc. Švarcová ještě musela poskytovat dodatečné informace formálního rázu. Obecně však platí, že předkladatelem pro ministerstvo je rektorát, a proto nelze sledovat osudy každé žádosti jednotlivě. Na otázku Dr. Jettmarové, proč obory PT v tabulkách chybí. Doc. Králová odpovídá, že jde jen o doplňky vpřípadě těch oborů, které neodevzdaly podklady včas anebo musely žádosti přepracovat. Mnohé bylo nutno dopracovat, proto i zpoždění.

Usnesení č. 105: AS FF UK nemá námitek knávrhům na prodloužení platnosti akreditací magisterských a navazujících studijních programů u těchto oborů: arabistika (mgr.), arménistika (mgr.), čeština pro cizince (mgr.), čeština v komunikaci neslyšících (mgr.), divadelní věda (mgr.), etnologie (mgr.), filmová věda (mgr.), hebraistika (mgr.), hudební věda (mgr.), humanitní studia (studijní program – mgr.), klasická archeologie (mgr., nav.), logika ( mgr.), pravěká a raně středověká archeologie (mgr., nav.), učitelství pro střední školy (studijní program – mgr.). Hlasování: 16-0-0.

Dr. Pelikán navrhuje zařadit přednostně kprojednání bod 9, neboť L. Jirsa je přítomen.

AS schvaluje tuto změnu programu jednomyslně.

9. Podnět L. Jirsy

L. Jirsa zdůvodnil, proč požaduje zákaz kouření vprostorách FF UK vCeletné ulici. Jeho žádost podpořil dr. Kalivoda, který navíc poukázal na to, že neomezené kouření na chodbách má za následek zcela nedůstojné prostředí. Dr. Jettmarová připomněla, že odstranění popelníků spíše vedlo ke zhoršení stavu, protože studenti odhazovali nedopalky do plastových košů a málem došlo kpožáru; při mnohahodinovém provozu budov nelze očekávat, že někdo bude neustále budovami procházet a stíhat ty, kdo zákaz porušují. Doc. Petříček navrhuje, aby byla zřízena kuřárna (v Celetné i na hlavní budově), protože pak je naděje, že zákaz bude vymahatelný. Dr. Pelikán konstatuje, že zvláštní místo pro kuřáky je třeba vytvořit, ale že nelze nalézt řešení okamžitě, proto se přimlouvá, aby AS přijal pouze obecné usnesení. Vdiskusi kproblému vystoupil ještě kolega Bárta, prof. Vacek potvrdil, že na problém je třeba myslet, pro zřízení kuřárny zatím není prostor.

Návrhy usnesení:

Dr. Kalivoda: AS FF UK navrhuje vedení FF UK, aby vjednání sRUK bylo dosaženo respektování zákazu kouření vprostorách budovy RUK. Hlasování: 8-0-8.

V. Abrhám: AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby hledalo možnosti, jak důsledně vyžadovat zákaz kouření vbudově fakulty. Hlasování: 8-2-6.

Dr. Mistrová: AS FF UK vítá iniciativu kolegy Jirsy, a navrhuje vedení FF UK, aby hledalo možnosti, jak důsledně vyžadovat zákaz kouření vbudově fakulty. Hlasování: 9-1-6.

Nebylo schváleno žádné usnesení.

7. Podnět doc. PhDr. J. Valenty.

V. Abrhám uvítal tuto výzvu, neboť platy jsou skutečně podhodnocené. T. Bursík se obrací sdotazem na vedení fakulty, zda bude organizovat rovněž hodinovou výstražnou stávku, jak plánují odborové organizace.

Prof. Vacek konstatuje, že vedení nemůže stávku organizovat, že je sní však srozuměno. Připomněl ale, že stávkou nesmí být vžádném případě ohroženo přijímací řízení na FF UK. Rovněž dr. Pelikán upozornil, že AS nemůže suplovat aktivitu odborů, proto může přijmout pouze prohlášení, vyjadřující sympatie. Vsouvislosti spřijímacím řízením dodal, že by bylo nevhodné, aby se uchazeči stali rukojmími. Doc. Králová připomněla, že kdyby stávka znemožnila přijímací řízení, museli by být přijati všichni uchazeči, protože to by bylo třeba interpretovat jako administrativní pochybení.

Usnesení č. 106: AS FF UK podporuje iniciativu olomoucké výzvy „Počítejte snámi“ zaslanou dne 9.5.2003 a vyjadřuje pochopení pro její důvody. Hlasování: 15-0-1.

Usnesení č. 107: AS FF UK podporuje uskutečnění jednohodinové výstražné stávky 9.6.2003. Hlasování: 16-0-0.

8. Podnět R. Vaculy.

Doc. Králová vysvětluje, včem je podstata protestu: jde o podnět, který vzešel ze setkání se studenty slavistiky, kteří vyjádřili nespokojenost spřejmenováním polonistiky i obavy, zda při změně názvu nedojde rovněž kzásahům do studijního plánu. Doc. Králová dále uvedla, že zčásti již byla zjednána náprava, že však jednání stále probíhají. Byl zaslán i dopis akreditační komisi. Problém není ojedinělý, stejné námitky vyvolalo i přejmenování oboru „germanistika“. Vše se ale průběžně řeší.

Dr. Mistrová vysvětlila, že obavy byly opodstatněné, protože místo „polonistika“ se obor měl jmenovat „slavistika se specializací na polonistiku“, a tedy měli studenti souhlasit soborem, do něhož vlastně nenastoupili (což si přál bývalý proděkan dr. Herman).

J. Bárta se poté dotázal na osud přihlášených na jednooborovou slovakistiku. Doc. Králová informovala o obdobných nejasnostech, kdy byli studenti přijati do neakreditovaného oboru a museli si přibírat další obor v analogickém programu (ačkoliv byli vBrně přijati na dvouoborové studium, ale dali přednost jednooborovému studiu vPraze). Analogický příklad vznikl i na indologii. Zjevně jde o chybu příslušného Ústavu.

Dr. Kalivoda poznamenal, že přejmenování je do jisté míry irelevantní, protože diplomy uvádějí jen latinské názvy oborů.

10. Podnět studentů zkoleje Větrník.

Smysl podnětu osvětlil M. Téra: studenti žádají o podporu při vybudování alternativního sociálního prostoru (čajovna, hudba do určité hodiny apod.).

Dr. Jettmarová vznesla dotaz, zda by se toto místo nedalo vhodněji využít na ubytování, jde-li o prostor bývalého klubu, který není využíván.

B. Bobáková upřesňuje, že koleje Větrník patří pod správu Kolejí a menz UK a celá věc by měla být řešena přes kolejní radu koleje Větrník. Ktomu T. Bursík dodává, že na Větrníku je ubytováno mnoho studentů FF UK, že potřebují morální podporu AS FF UK, nejen kolejní rady.

Dr. Kalivoda se táže, zda byl původní klub skutečně zrušen kvůli nadměrné hlučnosti. T. Bursík odpovídá, že se počítá sprovozem do 21.00 hod. Dr. Jettmarová však připomněla, že sprovozovatelem případné čajovny by musela být uzavřena smlouva, že provozovatel by usiloval o podnik ziskový, a tedy by musel otevřít podnik veřejnosti nebo by musel být zajištěn uspokojivý odbyt. Není ani zřejmé, co vlastně označení „sociální prostor“ v žádosti znamená.

Usnesení č. 108: AS FF UK podporuje iniciativu studentů Ondřeje Daniela, Pavla Nejdla, Marka Škorvagy a Alexandry Meny na vytvoření „sociálního prostoru“ vareálu kolejí Větrník. Hlasování: 12-0-4.

11. Různé.

a) Dopisy ing. Pelce.

Dr. Jettmarová konstatuje, že dopisy jsou uveřejněny vmateriálech AS FF UK, což je postačující.

Dr. Kalivoda se vtéto souvislosti táže, kjakým závěrům došla komise, která měla vyšetřit okolnosti nákupu vozidel pro Egyptologický ústav. Protože předseda komise prof. Bouzek byl pro toto jednání omluven, odpovídá doc. Petříček, že komise neměla kdispozici dostatek informací. O. Vojtěchovský doplňuje: komise dospěla kzávěru, že největším problémem byla neschopnost vzájemné domluvy. Dr. Jettmarová připomíná četné nesrovnalosti vdataci schůzek a vpřítomnosti či nepřítomnosti osob: obě strany uvádějí jiná data a jiné zúčastněné osoby; je překvapivé, že na zářijový dopis tajemníka reagoval Ústav zasláním garančního dopisu, aniž by se tomuto požadavku podivil (podle tajemníka byl požadavek vznesen na červencové schůzce, kterou Ústav popírá)

Prof. Vacek sděluje, že podle ústních informací, jež má kdispozici, byl tzv. zářijový dopis vlastně e-mailovou zprávou o schůzce, která byla zaslána do Egypta.

b) Zpráva etické komise.

B. Bobáková vznáší dotaz, zda již byla věc posouzena nezávislým odborníkem a dále zda etická komise připravuje nějaká pravidla pro ochranu autorských práv studentů.

Prof. Vacek oznamuje, že již dostal návrh na rozvázání pracovního poměru, že však spor není pracovně-právní. Vyjádřil dále své přesvědčení, že věc je zcela očividná a její další zkoumání by bylo mrhání časem. Proto se již dohodl svedoucím ústavu doc. Vrhelem a společně věc řeší. Děkan nemůže postupovat mimo rámec morální.

T. Bursík se táže, zda existují nějaká pravidla zveřejňování studentských prací.

Dr. Jettmarová je zklamána vyjádřením etické komise, jde o jasné plagiátorství, proč tedy doporučovat další zkoumání. Kproblému autorských práv studentů se pak vyslovila i doc. Králová (jinde je běžný souhlas studenta stím, že jeho práce bude kdispozici vknihovnách. Obecně je však problematika ochrany autorských práv vrámci university nejasná. Detailnější rozbor právní situace podal prof. Rychlík (porušování autorských práv je samozřejmě trestný čin).

Dr. Pelikán připomněl, že trestem je již sama zpráva etické komise. Dr. Kalivoda však namítá, že tato zpráva není trestem, neboť nemá žádný definitivní závěr. Vysvětluje též důvody: etická komise by riskovala, že bude žalována vobčanskoprávním řízení pro pomluvu, její situace je vtomto ohledu velmi prekérní.

Dr. Cadorini připomíná, že i studenti poznali, že jde o plagiát, tedy je další zkoumání zbytečné. T. Bursík ještě uvádí, že prof. Opatrný si nepřál trestněprávní spor.

J. Bárta navrhuje ukončit diskusi, protože etická komise řekla vše.

c) Podnět RNDr. VŽďárského

V. Abrhám vyslovil názor, že věc je mimo kompetenci AS. Dr. Pelikán upřesnil, že předsednictvo dává tento podnět pouze na vědomí AS. Dr. Jettmarová navrhuje, aby se AS kpodnětu vůbec nevyjadřoval, informačně není zcela spolehlivý a jeho obsah nelze ověřit.

e) Vzávěru vystoupil rovněž kolega Zemánek a podal obšírnou informaci zdopoledního zasedání Rady VŠ, jehož se účastnila ministryně školství a také rektor UK. Ministryně informovala o záměru poskytnou vysokým školám skokovou (jednorázovou) finanční pomoc cca 5 miliard Kč, sjednotit financování, podporovat především vědu a výzkum na VŠ a rovněž doktorandské studium (vyšší koeficient 1, 35).

f) Dr. Pelikán poté vznesl dotaz na spolupráci se soukromou vyšší školou. Dr. Králová sdělila, že spolupráce sVyšší odbornou školou informačních studií je rok stará smlouva, která se nyní znovu zkoumá, protože není jasné, jakým způsobem má být společné studium financováno. Dr. Jettmarová upřesnila, že tento případ zdědilo již minulé vedení, že však mělo jisté pochybnosti. Smlouvu původně připravoval rektorát, ale nakonec se rektorát stáhl do pozadí a podpis převedl na fakultu, jak dodala doc. Králová. Prof. Gabrielová uvádí, že tato spolupráce není ojedinělá, rovněž její Ústav spolupracoval – a ku prospěchu oběma stranám – se soukromou školou. Podmínky smlouvy rovněž zkoumá tajemník FF UK.

Zapsal: doc. Petříček

Kontroloval: dr. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 12.6.2003