Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 13. jednání konaného dne 13. 2. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, W. B. Oerter, J. Pelikán, R.Prahl, P. Zemánek, J. Bárta, T. Bursík, J. Cieslar, V. Cvrček, D. Hrodek, R. Kučera, E.Petrovská, V. Sommer, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: L. Drnková, J. Kalivoda, V. Mistrová, V. Nálevka, M. Petříček, O. Uličný, J.Wiendl, Z. Zbořil, V. Abrhám, B. Bobáková, D. Gabľasová, Z. Machát, J. Podhajský.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; doc. PhDr. J. Rychlík, DrSc., doc. PhDr. J. Králová, CSc., PhDr. J. Jindrová, PhDr. L. Šulová, CSc.; doc. PhDr. J. Koťa, prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., AS UK; prof. PhDr. M. Verner, DrSc., Mgr. J. Krejčí, Ph.D., PhDr. J. Růžová.

Uvítání.

Dr. Pelikán sdělil, že doc. Králová rezignovala na členství vAS vzhledem knominaci na funkci proděkanky. Na její místo byl vyzván řádně zvolený náhradník vkurii akademických pracovníků, doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. Dr. Pelikán také vysvětlil důvody pozdního rozeslání materiálů na 13.zasedání. Důvodem bylo, že materiál kbodu 9 – návrh změn Vnitřního mzdového předpisu UK -, který je nutné připomínkovat do 5. 3. 2003, obdrželo předsednictvo AS FF UK od AS UK až vpátek ve 13:30.

 1. Schválení programu 13. jednání AS FF UK

  Prof. Vacek požádal AS o zařazení několika bodů po bodě 7, dr. Pelikán upřesnil tuto žádost:

  • návrh na jmenování zástupců AS vkomisi pro evaluaci
  • návrh na jmenování předsedy komise pro evaluaci
  • návrh na jmenování předsedy studijní komise
  • informace děkana o převzetí agendy FF UK.

  Po textových úpravách dr. Jettmarové AS schválil návrh programu 13. zasedání AS FF UK. Hlasování: 16-0-0.

  Návrh programu 13. zasedání AS FF UK:

  1. Schválení programu 13. zasedání AS FF UK.
  2. Schválení zápisů z 11. a 12. zasedání AS FF UK.
  3. Volba místopředsedy AS FF UK za studentskou kurii.
  4. Vyjádření děkana FF UK doc. P. Koláře ze dne 6. 1. 2003 kusnesením AS FF UK č.40/8 a 41/8 .
  5. Návrh výroční zprávy o činnosti FF UK za období 1. 2. 2002 – 31. 1. 2003.
  6. Návrh na obsazení funkcí proděkanů FF UK.
  7. Návrh na zřízení komise pro evaluaci.
  8. Návrh na jmenování zástupců AS vkomisi pro evaluaci.
  9. Návrh na jmenování předsedy komise pro evaluaci.
  10. Návrh na jmenování předsedy studijní komise.
  11. Informace děkana o převzetí agendy FF UK.
  12. Průběžná zpráva zvláštní komise kzjištění okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč určené na nákup dvou terénních automobilů pro ČEÚ.
  13. Různé (Návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK).
 2. Schválení zápisů z 11. a 12. zasedání AS FF UK.

  Zápis 11. jednání AS FF UK: bez připomínek. Hlasování: 13-0-3.

  Zápis 12. jednání AS FF UK: bez připomínek. Hlasování: 15-0-1.

 3. Volba místopředsedy AS FF UK za studentskou kurii.

  Dr. Pelikán informoval AS, že po rezignaci Mgr. Voříška je třeba zvolit nového místopředsedu AS za studentskou kurii.

  T. Bursík navrhl V. Cvrčka, který se představil a přijal kandidaturu. AS knávrhu nevznesl žádné připomínky.

  Dr. Pelikán požádal dr. Oertera, kol. Petrovskou a kol. Vojtěchovského, aby pracovali ve volební komisi po celé zasedání.

  Usnesení č. 59:AS FF UK zvolilo jako svého místopředsedu za studentskou kurii Václava Cvrčka.Hlasování: 15-0-1.

 4. Vyjádření děkana FF UK doc. P. Koláře ze dne 6. 1. 2003 kusnesení AS FF UK č.40/8 a 41/8.

  Dr. Pelikán připomněl, že usnesení vznikla na podnět prof. Slámy.

  Mgr. Téra uvedl, že celá věc je pozapomenutá a mělo by ji řešit nové vedení fakulty. Poté navrhl usnesení, že AS FF UK doporučuje vedení fakulty, změnit systém odměňování vedoucích základních součástí.

  Prof. Gabrielová podotkla, že vusnesení by mělo být řečeno také jak věc řešit.

  V diskusi vystoupila dr. Jettmarová proti návrhu. Prohlásila, že děkanovi není možné nic nařizovat. Vyslovila názor, že není možné mít jeden unifikovaný systém a hájila původní usnesení č. 40/8 a 41/8.

  Prof. Vacek uvedl, že děkan může ze mzdového balíčku navrhnout osobní ohodnocení vedoucího a výši příplatku za vedení (podle velikosti základní součásti). Zároveň připomněl otázku evaluací a další diskusi kolem mezd VŠ pracovníků.

  Dr. Cadorini navrhl usnesení, že AS FF UK doporučuje vedení FF UK zabývat se podnětem prof. Slámy v rámci chystané systemizace.

  Dr. Jettmarová nesouhlasila snázorem pana děkana. U vedoucího základní součásti by se měl projevit podíl na práci, což lze zhodnotit jen přímo na pracovišti.

  Děkan prof. Vacek podotkl, že není snázorem dr. Jettmarové vrozporu. Jde jen o to, aby si vedoucí základní součásti nemusel stanovit osobní ohodnocení sám.

  Dr. Oerter podpořil názor dr. Jettmarové a řekl, že je možné ještě počkat a zatím nezaujímat nové stanovisko.

  Dr. Pelikán navrhl usnesení: AS FF UK doporučuje vedení FF UK stanovit transparentní kritéria pro určení nenárokové složky mzdy všech pracovníků základních součástí FF UK.

  Kol. Filip ktomu podotkl, že by si vedení mohlo od pracovišť vyžádat, jakým způsobem jsou nenárokové složky mezd rozdělovány a zda jsou transparentní, a podle toho se rozhodovat.

  Doc. Zemánek navrhl usnesení: AS FF UK bere na vědomí stanovisko děkana prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc. kurčování nenárokové částky mzdy vedoucím základních součástí, obsažené vzápise ze 13. jednání AS FF UK. Vysvětlil, že tímto usnesením je vedení FF UK dána větší volnost vrozhodování.

  Usnesení č. 60: AS FF UK bere na vědomí stanovisko děkana prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc. kurčování nenárokové částky mzdy vedoucím základních součástí, obsažené vzápise ze 13. jednání AS FF UK. Hlasování: 15-0-1.

  Návrh usnesení kol. Téry nebyl schválen. Hlasování: 4-3-9

  Návrh usnesení dr. Cadoriniho byl stažen.

  Návrh usnesení dr. Pelikána nebyl schválen. Hlasování: 9-2-5.

 5. Návrh výroční zprávy o činnosti FF UK za období 1. 2. 2002 – 31. 1. 2003.

  Doc. Koťa omluvil bývalého děkana doc. Koláře zjednání. Upozornil na některé formální chyby ve zprávě: str. 6 odst. 3, kde je třeba vyškrtnout: „tzv. útlumové studijní programy – v přehledné tabulce jsou vyznačeny šedivou barvou“, protože připravovaná tabulka se do zprávy nakonec nedostala a na str. 38, kde je chybně uveden počet stránek u publikace Sociologie výchovy a školy a má být opraven na 174 stran. Doc. Koťa dále komentoval proces akreditací a vysvětlil pojem útlumový program (jedná se o program, do nějž nemohou být přijímáni noví studenti, ale stávající studenti mohou dostudovat). V řadě případů jde o nahrazení jednoho typu akreditace typem jiným, např. dvoustupňovým modelem bakalářského a navazujícího magisterského studia. Uvedl, že současní studenti se nemusí bát, že nebude akreditace, podle které by mohli dostudovat.

  T. Bursík upozornil, že na str. 4 odst. 12 by měla být zmíněna i iniciativa „Studujme jinak“.

  Dr. Pelikán podotkl, že tímto odstavcem je pravděpodobně míněna právě tato výzva.

  Kol. Filip se zastal názoru T. Bursíka stím, že se jednalo o dvě aktivity – jednou šlo o koncepci studia historie a podruhé o celkovou koncepci studia na FF.

  Dr. Jettmarová upozornila, že připomínek ke zprávě může být velmi hodně a navrhla proto návrh odložit na příští zasedání a do té doby připomínky shromáždit. AS by se také měl dohodnout, komu bude připomínky směřovat. Upozornila také, že by zároveň se zprávou o činnosti měla být podle předpisů předložena i zpráva o hospodaření.

  Prof. Vacek souhlasí s dr. Jettmarovou, také kolegium děkana má své připomínky. Kromě toho je třeba odstranit překlepy a chyby.

  Doc. Koťa konstatuje, že jediným kontaktem může být AS případně PAS.

  Usnesení č. 61: AS FF UK vyzývá členy AS a akademické obce, aby do 21. 2. 2003 předali předsednictvu AS FF UK v písemné a elektronické podobě připomínky kVýroční zprávě o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za období 1.února 2002 – 31. ledna 2003. AS FF UK pověřuje předsednictvo AS, aby tyto připomínky do 25. 2. 2003 předalo předkladateli výroční zprávy. Hlasování: 16-0-0.

  Usnesení č. 62: AS FF UK vyzývá předkladatele Výroční zprávy o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003, aby upravil tuto zprávu na základě připomínek členů akademické obce FF UK. Hlasování: 16-0-0.

 6. Návrh na obsazení funkcí proděkanů FF UK.

  Prof. Vacek předložil návrhy čtyř proděkanů: doc. Rychlíka pro vědu, doc. Královou pro studijní záležitosti, dr. Jindrovou pro rozvoj a dr. Šulovou pro zahraniční záležitosti. Dodal, že větší část akreditací je už schválena, a není proto zatím důvod pro obsazení místa pátého proděkana. Otázka, zda využít páté proděkanské místo např. pro evaluace zůstává ještě otevřená, zatím to není nutné. Nyní přecházejí akreditace na proděkanku pro studijní záležitosti a doktorandské studium na proděkana pro vědu.

  Dr. Jettmarová uvítala zpětnou redukci proděkanů na čtyři. Zeptala se, zda je dr. Jindrová skutečně navrhována jako proděkanka „pro ekonomiku a rozvoj“. Na většině fakult totiž fungují proděkani pro rozvoj, ekonomika patří do referátu tajemníka fakulty.

  Prof. Vacek sdělil, že se jedná o oblast rozvoje a slovo ekonomika se do materiálů dostalo náhodou. Zároveň zdůraznil, že tři ze čtyř navrhovaných členů kolegia jsou ženy, což podle jeho mínění odráží kvalitu a význam práce žen v rámci FF UK.

  Dr. Jettmarová požádala, aby navrhovaní informovali senát o své představě práce ve svých resortech.

  Doc. Rychlík uvedl, že chce změnit především habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (poopravit parametry, dát možnost mladším ročníkům, zpřísnit kritéria pro habilitační a doktorské práce, položit důraz na vědecký a pedagogický přínos místo na formální náležitosti).

  Prof. Bouzek upozornil na to, že některá formální kritéria, např. počet prací (20) se musí změnit na univerzitní úrovni (počet stanovil prorektor Klener).

  Doc. Rychlík hodlá proto zahájit jednání s prorektorem a iniciovat změnu statutu UK. Dále uvedl, že do jednacího řádu pro habilitační řízení chce prosadit, aby účastník řízení musel vědeckou radu informovat o tom, zda předkládaná habilitační práce nebyla již na jiné škola zamítnuta.

  Doc. Králová uvedla, že bude vycházet ze svých zkušeností ze studijní komise a ve svém resortu vidí zejména čtyři okruhy problémů:

  A) problémy vyplývají znovely zákona o VŠ – podávání žádostí o akreditace, jejich prodloužení nebo rozšíření, nutnost zavést řadu kontrolních mechanizmů (vyhláška MŠMT z11. 2. 2002 o postupu při zveřejňování výsledků přijímacího řízení), povinnost provádět hodnocení výuky studenty minimálně jednou za rok, poplatky za studium;

  B) reforma studia – přechod na kreditní systém, strukturované studium, prostupnost meziuniverzitní a mezifakultní, nutná reakreditace učitelského studia;

  C) Kurzy CŽV – výrazný zdroj financí pro FF.

  D) Průběžné úkoly – technika zpracovávání žádostí a dalších materiálů na studijním oddělení, ustavení pracovní skupiny, která bude zodpovědná za testy kpřijímacímu řízení, revize studijního a zkušebního řádu, vytvoření pravidel pro podávání akreditací. Za důležitou označila i spolupráci se studijní komisí, SKAS a Studentskou radou.

  Dr. Jindrová uvedla, že jelikož není obsazeno místo tajemníka, musí řešit množství problémů, které jinak spadají do jeho agendy. Jako další bod, který by chtěla řešit, je reorganizace ekonomického oddělení, ze kterého by ráda vyčlenila ve spolupráci soddělením pro vědu jednoho člověka, který by se zaobíral organizací grantů. Dále by se ráda zaměřila na jakousi inventuru, kdy by evaluační komise měla předložit systemizaci oborů. Zmínila i naplňování dlouhodobého záměru FF a řadu plánovaných velkých investičních akcí (zejména přestavbu kotelny na knihovnu a rekonstrukci výtahů).

  Prof. Bouzek souvislosti splánovanou stavbou knihovny upozornil na nebezpečí záplav a porušení statiky hlavní budovy, pokud se bude zasahovat do jejích základů. Dr. Jindrová na to reagovala tím, že je třeba zajistit nový posudek celého projektu.

  Dr. Oeter poděkoval za zpřístupnění grantů pro ČEÚ.

  Dr. Šulová zdůraznila, že zahraniční oddělení je servisním orgánem především pro studenty, je tedy nutné jeho fungování zlepšit, např. prodloužením konzultačních hodin či zprůchodněním komunikačních kanálů mezi základními součástmi a zahraničním oddělením. Vyzdvihla význam zahraničního oddělení a jeho finanční přínos FF i další možnosti, které se pojí se vstupem ČR do EU a které mohou FF přinést užitek. Dodala, že pro dobré fungování celého oddělení bude nutné přijmout ještě jednoho pracovníka, který bude mít na starost projekt ERASMUS/SOKRATES.

  Dr. Oerter poznamenal, že byl překvapen, že ho dosud FF nepožádala, aby nabídl nějakou přednáškovou činnost vněmčině, jak to udělala např. DAAD. Dále se otázal, jak je možné, že zahraniční oddělení jedné studentce informace dá a jiné nikoliv.

  Dr. Pelikán apeloval na vedení fakulty, aby zamezilo případné aroganci administrativního aparátu vůči studentům.

  Na návrh dr. Oertera a prof. Bouzka hlasování proběhlo en bloc. Na návrh dr. Pelikána se hlasovalo tajně. Hlasování 13-0-4

  Usnesení č. 63: AS FF UK nemá námitek ke jmenování nových proděkanů.

  Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – proděkan pro vědu.

  Doc. PhDr. Jana Králová, CSc. – proděkanka pro studijní záležitosti.

  PhDr. Jaroslava Jindrová – proděkanka pro rozvoj.

  PhDr. Lenka Šulová, CSc. – proděkanka pro zahraniční záležitosti.

  Hlasování: 16-1-0.

 7. Návrh na zřízení komise pro evaluace.

  Prof. Vacek apeluje na členy AS, aby vyslovili souhlas se zřízením evaluační komise, která by se měla pomoci dosáhnout cílů, snimiž byl prof. Vacek jako děkan volen.

  Dr. Cadorini připomněl, že existuje ještě jedna podobná komise, podával o ní zprávu doc. Vavroušek.

  Dr. Jettmarová ktomu sdělila, že komise pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu, o níž se zmínil dr. Cadorini, neměla statut takovéto komise, byla spíše pracovní skupinou, která svým výsledným materiálem ukončila činnost. Dále poukázala na možnost změny obsazení všech senátních komisí vzhledem knovému vedení FF, které předsedy a členy komisí jmenuje. Vsouvislosti stím se dotázala, zda by se změnou vedení fakulty neměly být podány i nové návrhy na členy všech komisí.

  Prof. Bouzek vyjádřil souhlas se zřízením evaluační komise a dodal, že by členové komise měli být zčásti voleni AS a zčásti jmenováni děkanem.

  Usnesení č. 64: AS FF UK schvaluje návrh se zřízením komise pro evaluaci. Hlasování: 17-0-0.

 8. Návrh na jmenování zástupců AS vkomisi pro evaluaci.
 9. Návrh na jmenování předsedy komise pro evaluaci.
 10. Návrh na jmenování předsedy studijní komise.

  Dr. Pelikán se ujímá návrhu doc. Králové a navrhuje dr. Jettmarovou do evaluační komise.

  Prof. Bouzek vreakci na navržení dr. Jettmarové upozornil na to, že členem by měl být spíše docent nebo profesor.

  Dr. Pelikán sprof. Bouzkem nesouhlasí, protože členy komisí volí AS zřad svých členů a není možné do každé komise jmenovat člověka stakovým titulem, protože jich tolik ochotných pracovat vkomisích v AS není.

  Kol. Bárta navrhuje do evaluační komise za SKAS nepřítomného kol. Podhajského.

  Dr. Pelikán vsouhlasu sJ. Bártou uvedl, že by bylo možné zvolit studentského zástupce na příštím zasedání i vzhledem ktomu, že kol. Podhajský je nepřítomen a nepodařilo se sním ani telefonicky spojit.

  Prof. Vacek navrhnul na post předsedkyně evaluační komise PhDr. Hanu Gladkovou, CSc. a zároveň poděkoval dr. Jettmarové za ochotu účastnit se práci v evaluačníkomisi.

  Dr. Jettmarová navrhuje spojit hlasování o členech evaluační komise shlasováním o předsedovi studijní komise.

  Prof. Vacek navrhnul na post předsedy studijní komise doc. PhDr. Ivana Jakubce, CSc. Doc. Králová dodala, že doc. Jakubec skandidaturou souhlasí.

  Usnesení č. 65: AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Zuzany Jettmarové, M.Sc. jako zástupce učitelské kurie AS do evaluační komise. Hlasování: 14-1-3.

  Usnesení č. 66: AS FF UK souhlasí s návrhem na jmenování PhDr. Hany Gladkové, CSc. jako předsedkyně evaluační komise. Hlasování: 15-1-2.

  Usnesení č. 67: AS FF UK souhlasí s návrhem na jmenování doc. PhDr. Ivana Jakubce, CSc. jako předsedy studijní komise. Hlasování: 15-2-1.

 11. Informace děkana o převzetí agendy FF UK.

  Prof. Vacek seznámil AS sokolnostmi převzetí agendy od odcházejícího vedení. Nové vedení se především zajímalo o to, které věci jsou nedokončené a zda je třeba převzít nějaké závazky. Prof. Vacek konstatoval, že nové vedení není vázáno žádnými závazky do budoucna, až na několik výjimek. Jednou z nich je přislíbené, avšak finančně nezajištěné místo na Gender studies. Ztohoto důvodu hodlá tedy děkan prověřit všechny běžící konkurzy. Upozornil na neúměrné navýšení platů 2 členů odcházejícího vedení a osobních příplatků celého kolegia, ke kterému došlo v rozporu s pravidlem, že tyto náležitosti stanovuje vedoucí příslušné základní součásti v rámci svého balíčku a teprve následně je stvrzuje děkan. Seznámil AS se situací okolo rozvázání pracovního poměru sing. Zeithamem a vypsáním nového výběrového řízení na jeho místo.

  Dr. Oerter vyjádřil údiv nad návrhy platů dvou členů odstupujícího vedení a vyzval AS, aby se kcelé věci vyjádřil.

  Dr. Jettmarová upozornila, že výběrové řízení na místo tajemníka nebylo dosud zveřejněno na webových stránkách FF. Prof. Vacek slíbil, že zjistí, kde se stala chyba, a zjedná nápravu.

  Prof. Bouzek vyzval celou akademickou obec kpřevzetí odpovědnosti a navrhnul zvážit možnost svolání valné hromady akademické obce FF UK, poděkoval za děkanova vstřícná slova vůči akademickému senátu

  Dr. Oerter opakovaně vybídl AS kreakci na neúměrné navýšení platů členů odcházejícího kolegia.

  Dr. Jettmarová připomněla, že děkan zjistil problém a celou záležitost řeší.

 12. Průběžná zpráva zvláštní komise kzjištění okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč určené na nákup dvou terénních automobilů pro ČEÚ.

  Člen komise kzjištění okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč určené na nákup dvou terénních automobilů pro ČEÚ kol. Vojtěchovský uvedl, že komise se sešla dvakrát, při prvním setkání neměla dostatek podkladů, a proto vyzvala ČEÚ a vedení FF kdoplnění. ČEÚ tak učinil, vedení fakulty ovšem ne spoukazem na to, že komise byla zřízena vrozporu spředpisy (její členové nebyli zvoleni tajnou volbou). Komise dospěla kzávěru, že vedení FF postupovalo votázce dotace dosti přezíravě a spíše kladlo formální překážky jejímu využití. Zároveň upozornil na rozpor, který se týká tvrzení bývalého tajemníka ing. Pelce, že došlo k setkání sprof. Vernerem dne 17. 7. 2002, vdobě, kdy prof. Verner byl prokazatelně na rekreaci.

  Prof. Bouzek jako další člen komise prohlásil, že doc. Vavroušek se postavil na stranu bývalého vedení a odmítl komisi poskytovat písemné informace. Ústně prof. Bouzkovi však sdělil, že kčervencovému setkání došlo, ale nepamatuje si kdy a za jakých okolností.

  Dr. Pelikán informoval AS, že doc. Vavroušek byl pozván na toto jednání, ale nedostavil se.

  Prof. Verner seznámil AS sokolnostmi údajného červencového setkání svedením fakulty, kde měl slíbit dodání garančního dopisu, a popsal, proč se ho nemohl zúčastnit. Uvedl, že může doložit, že voné době byl na rekreaci a měl dovolenou. Zároveň upozornil, že vté době neměl na ČEÚ žádnou funkci a tudíž by vedení FF sním nemělo o čem jednat. Dodal, že na rozdíl od něho vedení ČEÚ voné době na FF přítomno bylo. Uvedl také, že vzhledem ktomu, že výběrové řízení bylo zahájeno vříjnu, nemohl tedy včervenci převzít nabídku firmy Jeep. ČEÚ vsoučasnosti dostal pokyn, aby nákup vozů realizoval vEgyptě.

  Dr. Oerter připomněl, že minulé vedení prohlašovalo, že nákup terénních vozidel přímo vEgyptě není možný a označil to za neodbornost ze strany bývalého vedení. Zmínil rovněž odmítnuté pozvání doc. Koláře k návštěvě egyptského pracoviště ČEÚ. Prof. Bouzek poukázal i na své špatné zkušenosti sbývalým tajemníkem ing. Pelcem.

  Dr. Hrodek se zeptal, zda je možné tuto záležitost sing. Pelcem řešit podobně jako sing. Zeithamem. Zároveň vyjádřil znepokojení nad možným návratem ing. Pelce na FF.

  Prof. Vacek prohlásil, že ing. Zeitham odešel sám, a celou věc okolo ing. Pelce bude muset řešit po poradě správníkem.

  Dr. Cadorini upozornil na obdobný případ předchozí tajemnice fakulty, s kterou se podařilo pracovní poměr skončit. Doporučil zjistit, jestli lze obdobně ukončit pracovní poměr ing. Pelce. Připomněl zároveň, že právě role bývalé tajemnice je jednou z nevyjasněných otázek kolem vzniku fakultního dluhu.

  T. Bursík se otázal, zda bude komise nadále fungovat, když byla označena za nelegální.

  Dr. Pelikán odvětil, že, dle jeho názoru, děkan není arbitrem, který by mohl posuzovat korektnost postupu AS. Může se kněmu vyjádřit pouze jako člen akademické obce. Připomněl, že doc. Kolář na předmětném zasedání navíc nebyl přítomen. Dodal, že je na AS, zda bude práce komise pokračovat.

  Usnesení č. 68: AS FF UK bere na vědomí zprávu zvláštní komise kzjištění okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč určené na nákup dvou terénních automobilů pro ČEÚ.

  Hlasování: 14-0-2

  Usnesení č. 69: AS FF UK konstatuje, že prof. Verner předložil přesvědčivé doklady o svém pobytu mimo Prahu dne 17. 7. 2002, kdy se podle tvrzení ing. J. Pelce z10.12. 2002 a 27. 1. 2003 měl zúčastnit zásadní schůzky týkající se využití účelové dotace 4,5 milionu Kč na nákup dvou terénních automobilů pro ČEÚ. AS FF UK proto vyzývá ing. J. Pelce, aby předložil doklady dokazující jeho výše zmíněné tvrzení.

  Hlasování: 13-0-4

 13. Různé (Návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK).

Dr. Pelikán seznámil AS s tím, že Návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK je třeba projednat, protože připomínky kněmu mají být zaslány na adresu AS UK nejpozději do 5. 3. 2003.

Předsedkyně odborové organizace dr. Růžová seznámila AS smateriálem a sokolnostmi jeho vzniku a svýhradami akademické obce kjednání MŠMT. Účastnila se jednání o kolektivní smlouvě, při kterém vyplynulo, že problémem je Vnitřní mzdový předpis. Předložený návrh vypracovala LK AS UK. Bod a) není problémem, ale zdá se, že zde není vstřícnost řešit body b) až e). Uvedla také, že byla sdr. Kohoutkem u ministryně školství P. Buzkové, která jim sdělila, že prioritu má problematika základního a středního školství. Dne 26. 2. 2003 se koná další jednání svedením UK a dr. Růžová o něm bude AS informovat.

Dr. Cadorini se zeptal, jakým způsobem se má AS kmateriálu vyjádřit.

Dr. Oerter informoval AS o olomoucké výzvě a apeloval na přítomné, aby se kní připojili.

Dr. Jettmarová vystoupila sopravami gramatických chyb vtextu.

Prof. Dohalská uvedla, že o materiálu se bude vAS UK teprve jednat.

Prof. Bouzek se vyjádřil kplánu budování fakultní knihovny a seznámil AS snovými zjištěními, které se týkají nebezpečí záplav a jejich dopadu na budovu FF UK a možnosti řešení stavby knihovny. Také upozornil, že dům naproti fakultě je na prodej a že by bylo dobré se informovat na podmínky. Fakultě by rozšíření prostor pomohlo a dala by se tam přesunout i knihovna.

Prof. Gabrielová se otázala pana děkana, zda a kdy budou nově jmenovány, případně potvrzeny ostatní komise AS a jejich předsedové.

Prof. Vacek odpověděl, že se tak stane do příštího zasedání AS.

Poté předseda AS FF UK dr. Pelikán ukončil zasedání.

Zapsali: Prof. J. Gabrielová, V. Sommer, J. Bárta, M. Ničová

Kontroloval: V. Cvrček

AS FF UK schválil dne 13. 3. 2003