Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 6. jednání konaného dne 19. 9. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, V. Nálevka, W. Oerter J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, J. Wiendl, V. Abrhám, J. Bárta, T. Bursík, Z.Machát, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek, N. Vostrá.

Omluveni: O. Uličný, Z. Zbořil, B. Bobáková, J. Cieslar, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, E. Petrovská, J. Podhajský.

Hosté: doc. RNDr. Petr Kolář, děkan; doc. PhDr. Petr Vavroušek, PhDr. Josef Herman, doc., PhDr. J. Koťa, Prof. PhDr. Aleš Skřivan – proděkani; doc. PhDr. M. Procházka, CSc., ředitel ÚAA; K. Kočvarová, AS UK; doc. PhDr. P. Zemánek, RVŠ; Mgr. L. Velek, Mgr. L. Velková, Mgr.M. Koldinská, Ph.D., členové akademické obce.

Předseda AS dr. Pelikán přivítal senátory, vedení fakulty a přítomné hosty. Popřál dr. W. Oerterovi k jeho životnímu jubileu.

1. Schválení programu 6. zasedání AS FF UK.

Předseda AS předložil návrh programu. Dále navrhl podřadit bod 4. a 5. před bod 3. a za ně zařadit na žádost doc. Procházky bod 12. Dále předseda PAS navrhl spojit body 9, 10, 11. Dr Jettmarová konstatovala, že návrhy jsou konstruktivní.

Hlasování o návrhu programu (20 – 0 – 0). Program byl jednomyslně schválen vnásledující podobě:

1. Schválení programu 6. zasedání AS FF UK.

2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FF UK.

3. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana FF UK.

4. Podnět doc. Králové k navržení kandidáta na rektora UK (čl. 11 odst. 5 Statutu UK).

5. Návrh rady garantů filologických studijních programů na změnu Statutu FF UK.

6. Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze.

7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004.

8. Zpráva etické komise ze dne 28. 6. 2002.

9. Podnět Mgr. R. Lainové ke změně Studijního a zkušebního řádu FF UK. Podnět Mgr. L. Velka. Podnět Mgr. A. Velkové. Podnět Mgr. M. Koldinské, PhD.

10. Podnět prof. Slámy ve věci stanovení výše osobního ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK.

11. Návrh Z. Macháta na změnu způsobu vedení zápisu ze zasedání AS FF UK.

12. Různé (dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK k otázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace Dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES/ERASMUS; informace o přípravě závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu).

2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FF UK

(a) Mgr. Voříšek předložil písemnou připomínku Mgr. Lainové na doplnění zápisu 5. zasedání AS, bod 5a) část (k): „Každý slušný člověk ono zda rozumí také jako jak.“

(b) Návrh doc. Králové na změnu v bodě 5a) část (c): „část zasedání komise je neveřejná“.

(c) Dr. Jettmarová zpochybnila zařazení navrhovaného doplňku Mgr. Lainové s tím, že věta nedává smysl a při zapojení do kontextu by musela být převedena do řeči nepřímé.

(d) Děkan doc. Kolář konstatoval, že si neuvědomuje, že by něco podobného říkal; přesto doporučil hlasovat o zařazení navrhované věty.

(e) Předseda AS dal hlasovat o návrhu Mgr. Lainové. Hlasováno: 0 – 5 – 13. Návrh Mgr. Lainové nebyl schválen.

(f) Předseda AS dal hlasovat o návrhu jako celku včetně připomínky doc. Králové: Hlasováno: 20 – 0 – 0. Zápis z 5. zasedání AS FF UK byl schválen včetně připomínky doc. Králové.


3. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana FF UK

(a) Dr. Cadorini seznámil AS FF UK s harmonogramem voleb kandidátů na funkci děkana pro období 2003 – 2006.

– Volba proběhne 12. prosince 2002

– Předvolební zasedání AS: 28. listopadu 2002

– Návrhy kandidátů: do 12. listopadu 2002

– Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce.

Návrhy kandidátů se podávají písemně senátu prostřednictvím jeho sekretariátu.

(b) Předseda PAS otevřel diskusi a informoval členy AS, že příští týden PAS schválí navržená data pro volby děkana.

(c) Dr. Jettmarová upozornila na nutnost volit termíny voleb děkana s ohledem na možné opakování voleb.

(d) Dr. Cadorini konstatoval, že v případě nezvolení kandidáta v prvním kolem lze konat druhé kolo voleb začátkem ledna.

(e) Dr. Pelikán upozornil na povinnost konání děkanských voleb čtyři měsíce před skončením funkčního období; s ohledem na tuto skutečnost vyhlašuje PAS volby ještě dříve.

(f) Dr. Cadorini přečetl návrh usnesení.

Usnesení č. 25: AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta děkana FF UK na funkční období 2003 – 2006. Hlasováno: 21 – 0 – 0. Usnesení bylo přijato.

4. Podnět doc. Králové k navržení kandidáta na rektora UK (čl. 11 odst. 5 Statutu UK)

(a) Předseda AS vyzval doc. Královou, aby přednesla svůj podnět.

(b) Doc. Králová připomněla senátu, že běží lhůta podávání návrhů na funkci rektora. AS FF UK by se podle jejího názoru měl k volbám vyjádřit, i když nemusí navrhnout kandidáta.

(c) Děkan doc. Kolář podpořil návrh doc. Králové a konstatoval, že AS FF UK by měl zaujmout stanovisko a sdělit jej AS UK.

(d) Prof. Bouzek požádal doc. Královou o upřesnění aktuální situace v souvislosti s volbami rektora UK.

(e) Doc. Králová podotkla, že zatím kandiduje pouze stávající rektor UK a k tomu by měl AS FF zaujmout vlastní nestranné stanovisko.

(f) Dr. Jettmarová uvedla, že ve funkci předsedkyně AS FF UK měla pozitivní zkušenosti s jednáním na rektorátu i jeho přístupem kzáležitostem FF UK a navrhla vyjádřit se ke kandidatuře současného rektora.

(g) J. Bárta navrhl usnesení: AS FF UK podporuje současného rektora UK Prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. v jeho kandidatuře na funkci rektora pro další funkční období.

(h) Dr. Jettmarová navrhla usnesení: AS FF UK navrhuje za kandidáta na funkci rektora UK pro funkční období 2003/2006 prof. ing. Ivana Wilhelma, CSc.

(i) Předseda AS dr. Pelikán upozornil na nutnost tajného hlasování o návrhu.

(j) Dr. Drnková upozornila na možnost zvážit kandidaturu člena akademické obce FF UK, popřípadě z jiné fakulty.

(k) J. Bárta vyjádřil souhlas s návrhem dr. Jettmarové.

(l) Dr. Mistrová požádala pana děkana o vyjádření stanoviska k současnému rektorovi.

(m) Děkan doc. Kolář konstatoval, že současný rektor vycházel fakultě vstříc, jednání byla korektní. Z obou stran zazněly mnohdy i rozdílné názory, ke konfliktům však nedocházelo a jednání byla úspěšná.

(n) Mgr. Voříšek konstatoval, že AS FFUK bude hlasovat tajně o návrhu usnesení dr. Jettmarové.

(o) Dr. Cadorini konstatoval, že vzhledem k předchozímu bodu jednání 3. PAS navrhlo dr. Kalivodovi, aby byl předsedou volební komise pro volbu děkana; komise má být tříčlenná.

(p) Dr. Kalivoda navrhl za další členy komise dr. Mistrovou a N. Vostrou.

(q) Předseda AS podotkl, že o návrhu této volební komise je nutné rovněž tajné hlasování a navrhl obě tajné volby spojit. Jako volební komisi pro sčítání hlasů v tajných volbách navrhl předseda AS doc. Prahla a V. Abrháma; po odchodu doc. Prahla se tohoto úkolu ujala dr. Drnková.

Výsledky tajných voleb:

I) Volby členů a členek volební komise pro děkanské volby:

Předsedkyně/předseda: dr. J. Kalivoda 21 pro, 1 se zdržel/a

Členky/členové: dr. V. Mistrová 19 pro, 3 se zdržely/i

N. Vostrá 20 pro, 2 se zdržely/i

Usnesení č.26: AS FF UK schválil v souvislosti s prosincovou volbou kandidáta na funkci děkana FF UK volební komisi ve složení: dr. J.Kalivoda – předseda komise ; dr.V.Mistrová, N.Vostrá – členky komise.

II) Usnesení č. 27: AS FF UK navrhuje za kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy pro funkční období 2003 – 2006 Prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. Hlasováno: 13 – 3 – 3. Usnesení bylo přijato.

5. Návrh rady garantů filologických studijních programů na změnu Statutu FF UK

(a) Předseda AS dr. Pelikán požádal doc. Procházku, aby představil návrh.

(b) Doc. Procházka konstatoval, že předkládaný návrh vychází z přesvědčení členů Rady garantů filologických programů; základem koncepčního rozvoje oborů na FF jsou jednotlivé studijní programy, jejichž garanti jsou jediní, kteří mohou kvalifikovaně posoudit potřeby tohoto rozvoje na základě znalosti potřeb a možností jednotlivých základních součástí. Návrh tedy není motivován žádným aktuálním problémem, jde spíše o konceptuální upřesnění a ujasnění kompetencí garantů a studijní komise při tvorbě a změnách studijních plánů. Je nutno od sebe oddělit diskusi o rozvoji studijních oborů a dodržování studijních předpisů a důsledně dbát na to, aby Studijní komise FF jednala v mezích daných Statuty UK a FF, tj. jako poradní orgán, a na to, že AS FF UK se podle Statutu FF ke studijním plánům pouze vyjadřuje (čl. 9, odst. 2.1) a nemá tedy schvalovací pravomoc. Tvorba studijních plánů má být v pravomoci garantů.

(c) Předseda AS vyzval dr. Kalivodu jako předsedu legislativní komise AS FF UK, aby vyjádřil stanovisko LK AS FF UK.

(d) Dr. Kalivoda konstatoval, že návrh vychází z běžné praxe, která ovšem není v souladu s předpisy. Osoba, která studijní plán tvoří, by neměla být zároveň oponentem a rozhodnou osobou. V současné praxi studijní plány předkládají vedoucí základních součástí.

(e) Předseda AS otevřel diskusi knávrhu.

(f) Doc. Králová poznamenala, že lze těžko oddělit formální a obsahovou stránku mezi garanta a studijní komisi; v současnosti studijní komise neprojednává studijní plány bez přítomnosti garanta za účelem zrychlení komunikace. Studijní komise má poradní funkci, nemůže nic schvalovat.

(g) Děkan doc. Kolář konstatoval, že vedení FF se s předkládaným návrhem doc. Procházky setkalo na vědecké radě, která návrh nepodpořila. Poukázal na existující rozpor v návrhu. Upozornil na potřebu zvážit skutečnost, do jaké míry je princip návrhu obsažen již ve stávajících předpisech.

(h) Dr. Herman: garant by měl opravdu být osobou zodpovědnou za studijní plán; otázkou však zůstává, kdy je změna plánu pouze „kosmetickou úpravou“ a kdy je závažná – o tomto problému je mnohdy těžké rozhodnout, jak se stalo v případě komparatistiky. Podle jeho názoru není však třeba legislativu měnit.

(i) Doc. Procházka: čl. 23 Statutu FF UK neříká, že garant je autorem studijního plánu, pouze jeho tvorbu koordinuje, konečnou zodpovědnost za plán má děkan. Domnívá se, že je třeba odlišit změny od nové tvorby studijních plánů, ovšem otázkou zůstává, kdo bude mít pravomoc toto rozhodnout. Podle jeho názoru by to měl být garant coby koordinátor, který je důkladně obeznámen s povahou studijního plánu.

(j) Dr. Jettmarová upozornila na odst. 4 čl. 23 Statutu, který pojem autorství vymezuje.

(k) Doc. Procházka upozornil, že příprava studijního plánu není totožná s autorstvím.

(l) J. Bárta poznamenal, že jde v tomto případě minimálně o spoluautorství. Dále konstatoval, že podle odst. 2 návrh může obejít schvalovací řízení při AS a navíc garanti nejsou jediní, kdo znají potřeby oboru.

(m) Dr. Kalivoda upozornil na skutečnost, že studijní plány vznikají na základě akreditací, na jejichž podmíněnost návrh nehledí.

(n) Dr. Herman poznamenal v souvislosti s názorem dr. Kalivody, že s ohledem na nový zákon o VŠ jsou statut a jiné předpisy zastaralé právě pro to, co zdůraznil dr. Kalivoda.

(o) Mgr. Voříšek podpořil stanovisko, které tvrdí, že koncepce návrhu de facto jde paralelně s předpisy FF a snaží se omezit vliv vědecké rady a senátu ve prospěch garantů oboru. O zásadních změnách by neměli rozhodovat garanti, ale děkan, který je za to v konečné fázi zodpovědný.

(p) Dr. Herman poznamenal, že pouze vědecká rada se může rozhodnout, že se plánem nebude zabývat.

(q) Doc. Procházka (v reakci na Mgr. Voříška) se brání tvrzení, že by návrh jakýmkoli způsobem omezoval práva a možnosti vědecké rady a senátu. Navíc zdůraznil snahu návrhu specifikovat dosud nevyjasněné procedurální kroky, neboť nelze rozhodovat o změně ad hoc, je třeba stanovit zodpovědnou osobu.

(r) Dr. Jettmarová konstatovala, že tuto okolnost je možné řešit podobně jako v minulém AS, který projednával všechny změny.

(s) Děkan doc. Kolář zdůraznil, že rozhodnutí děkana v těchto záležitostech je podpořeno vyjádřením vědecké rady, akademického senátu a garanta. Podpořil stanovisko Mgr. Voříška.

(t) Doc. Petříček upozornil na skutečnost, že AS v diskusi příliš zabíhá do obsahových náležitostí v jednotlivých oborech, což mu nepřísluší. Podporuje proto spíše návrh doc. Procházky, který se tento nešvar snaží eliminovat.

(u) Doc. Koťa prohlásil, že pokud akademický senát nedoporučí studijní plán, přesto se předkládá vědecké radě. Ještě se však nestalo, aby jej v tomto případě vědecká rada schválila.

(v) Dr. Mistrová se otázala doc. Procházky, zda se stalo, že by akademický senát někdy překročil své pravomoci, jak doc. Procházka naznačuje ve „zdůvodnění“ projednávaného materiálu.

(w) Doc. Procházka poukázal na případ komparatistiky, kde studijní komise doporučila plán neschválit a přepracovat.

(y) Doc. Králová upozornila, že právě vzhledem k eliminaci takovýchto případů zve studijní komise AS na svá jednání garanty.

(z) Doc. Procházka navrhl usnesení o svém návrhu – návrh schválit jak dodatek k Statutu.

(aa) Dr. Jettmarová konstatovala, že vše, co je v návrhu obsaženo, je již ve Statutu zakotveno, pouze v několika různých článcích.

(bb) Mgr. Voříšek upozornil na skutečnost, že nelze přijmout vnitřní předpis, který je v rozporu se Statutem FF UK.

(cc) Doc. Procházka prohlásil, že je jako navrhovatel ochoten přijmout jakoukoli úpravu návrhu, která ovšem nepůjde proti duchu návrhu.

(dd) Dr. Pelikán navrhl stáhnout návrh doc. Procházky a utvořit komisi, která by provedla preciznější propracování návrhu a předložila ho příští schůzi akademického senátu.

(ee) Doc. Procházka návrh dr. Pelikána uvítal.

(ff) Mgr. Voříšek nabídl spolupráci na dopracování návrhu.

(gg) Prof. Bouzek doporučil též spolupráci s legislativní komisí.

(hh) Doc. Procházka přijal návrh dr. Pelikána s tím, že návrh dopracuje ve spolupráci se studijní a legislativní komisí.

6. Návrh hlavních zásad personální politiky

(a) Děkan doc. Kolář navrhl otevřít přímo diskusi.

(b) Prof. Bouzek vyjádřil obecnější pohled na stávající stav personální politiky na FF UK. Návrh hlavních zásad personální politiky uvítal s tím, že hlavní zájem by měl směřovat k udržení a rozvíjejí těch oborů, které se vyskytují pouze v rámci FF UK.

(c) M. Téra podpořil tezi prof. Bouzka a konstatoval, že nejprve je potřeba systematizovat situaci na fakultě, která musí nutně předcházet diskusím o zásadách personální politiky.

(d) V. Abrhám zdůraznil, že akademický senát nemá v pravomoci podobnou věc schvalovat, personální politika je v rukou děkana, který vstřícně předložil závazek, jak se bude chovat. Akademický senát může na základě tohoto návrhu vypracovat zásady personální politiky, které budou morálně závazné pro dalšího děkana. Doporučil nejprve rozhodnout, zda se AS bude návrhem zabývat. Teprve pak je možné hlasovat o konečné podobě návrhu.

(e) Doc. Vavroušek se ohradil proti tezím o nutnosti systematizace a poukázal na zásadní vliv způsobu financování FF UK, který zásadně podmiňuje jakékoli diskuse o systematizaci.

(f) Mgr. Voříšek vyjádřil souhlas s návrhem V. Abrháma a doporučil hlasovat o něm formou usnesení.

(g) Doc. Králová konstatovala, že systematizace je možná až po změnách na oborech, které jsou tímto návrhem podpořeny.

(h) Doc. Gabrielová podpořila návrh, který umožňuje vytvářet prostředí pro zvyšování kvalifikace.

(i) Dr. Jettmarová konstatovala podobnost návrhu V. Abrháma s postupem, který zohlednil minulý AS – čili zabývat se návrhem a doporučit děkanovi některé změny.

(j) Dr. Cadorini vyzval V. Abrháma k upřesnění jeho návrhu.

(k) V. Abrhám: AS FF UK neshledává potřebu přijímat zásady personální politiky UK navržené děkanem.

(l) Prof. Bouzek zdůraznil povinnost udržet stávající obory i navzdory jejich nedostačujícímu personálnímu zajištění.

(m) Doc. Vavroušek podotkl, že návrh neiniciuje uzavírání personálně nezajištěných oborů.

(n) Děkan doc. Kolář zdůraznil, že diskuse o udržení oborů jde nad rámec personální politiky a fakultu ještě čeká.

(o) M. Téra navrhl usnesení: AS FF UK neshledává potřebu zabývat se návrhem hlavních zásad personální politiky FF UK.

(p) Dr. Jettmarová připomněla, že usnesení by měla být koncipována pozitivně.

(q) Dr. Kalivoda prohlásil, že oba návrhy jsou nevhodné a navrhl ukončit diskusi. Textace usnesení V. Abrháma vzhledem k jeho snaze nelogická.

(r) V. Abrhám znovu poukázal na principiální otázku: zda-li se AS děkanovým návrhem zabývat chce, či nikoli.

(s) Dr. Pelikán v reakci na vystoupení dr. Kalivody upozornil na nebezpečí manipulace s názory V. Abrháma.

(t) Dr. Kalivoda se proti této poznámce ohradil.

(u) Dr. Jettmarová stáhla návrh svého usnesení.

(v) V. Abrhám navrhl usnesení:

AS FF UK neshledává potřebu zabývat se předloženými zásadami personální navrženými děkanem fakulty. Hlasováno: 0 – 13 – 8. Návrh nebyl přijat.

(w) V. Abrhám konstatoval, že nyní je nutné zabývat se formou. Navrhl podobu deklarace, která bude morálně závazná pro příštího děkana.

(y) Doc. Králová: Současná podoba je závazkem stávajícího děkana, který může AS přijmout kladně; v případě oné deklarace by byla třeba jiná podoba vypracovaná pracovní komisí.

(z) Děkan doc. Kolář poznamenal, že tyto závazky nelze po budoucím děkanovi požadovat, jakkoli by je mohl odpřisáhnout každý s potenciálních kandidátů na tuto funkci.

(aa) V. Abrhám konstatoval, že přijetí deklarace by přispělo k pročištění vztahů mezi AS a děkanem.

(bb) M. Téra: AS může přijmout usnesení, jestli doporučuje děkanovi řídit se těmito zásadami.

(cc) Mgr. Voříšek poznamenal, že AS a) může návrh vzít na vědomí, b) souhlasit s ním nebo nesouhlasit, c) nesouhlasit a vytvořit vlastní návrh. Pokud by AS přijal usnesení, mělo by pro děkana charakter doporučení.

(dd) Prof. Bouzek doporučil, že by v preambuli mělo být uvedeno, že je úmyslem rozvíjet vzdělanost státu.

(ee) V. Abrhám navrhl usnesení: AS doporučuje děkanovi řídit se zásadami personální politiky. Od postoje k tomuto usnesení se bude pak odvíjet další diskuse.

(ff) Dr. Cadorini se ohradil s tím, že v tomto případě se nejedná o návrh usnesení.

(gg) Z. Machát se ohradil, že nikdo nemůže rozhodovat, co je a co není usnesení.

(hh) Dr. Kalivoda prohlásil, že předsedající nemůže členovi AS zakazovat jeho návrh, i když tento návrh byl špatně formulovaný Navrhl ukončit diskusi o tomto bodu. Hlasováno: 3 – 6 – 12 (návrh nebyl přijat).

(ii) Dr. Cadorini se omluvil V. Abrhámovi a zeptal se, zda-li trvá na svém usnesení.

(jj) V. Abrhám omluvu přijal a stáhl návrh svého usnesení.

(kk) Prof. Bouzek opětně upozornil na navržené znění preambule. Dále prohlásil, že 1.) fakulta nese odpovědnost za veškeré obory na FF vyučované a za jejich rozvoj, 2) je potřebné, aby vedení fakulty pečovalo o rozvoj a kvalifikaci všech vyučujících, 3) Jakékoli řešení by mělo v zásadě respektovat bod 1).

(ll) Doc. Petříček navrhl usnesení: AS FF UK vítá iniciativu pana děkana obsaženou v jeho návrhu Zásad personální politiky .

(mm) Děkan doc. Kolář oponuje prof. Bouzkovi a konstatuje, že může dojít ke kolizi v otázce výkladu zásad. Není možné legislativně zajistit udržení oboru, který není dostatečně personálně zajištěn.

(nn) Dr. Jettmarová vyjádřila názor, že diskuse se rozmělňuje.

(oo) Mgr. Voříšek navrhl diskusi o bodech, dále shromažďování návrhů na případné změny a pak hlasování o doporučení celku děkanovi.

(pp) M. Téra se postavil za názory prof. Bouzka s tím, že je nutné opečovávat právě ty obory, které v současnosti procházejí personální krizí a mohou proto zaniknout.

(qq) Prof. Bouzek navrhl odložit diskusi s tím, že návrhy budou podány písemně v mezidobí mezi schůzemi AS.

(rr) Děkan doc. Kolář varoval před návrhem prof. Bouzka, zejména před bodem 2), který je podle jeho názoru dvojsmyslný. Dále varoval před petrifikací fakulty, která je vázána na existující obory.

(ss) Dr. Mistrová vyzvala k přijetí návrhu doc. Petříčka.

(tt) Dr. Jettmarová doporučila jednat o formulaci mgr. Voříška.

(uu) Mgr. Voříšek konstatoval, že v případě usnadnění jednání může svůj návrh stáhnout.

(vv) Dr. Mistrová upozornila na nebezpečí dalšího protahování jednání, které souvisí s návrhem prof. Bouzka.

(ww) Prof. Bouzek navrhl předat návrh usnesení písemně PAS do určitého data.

(xx) Děkan doc. Kolář upozornil AS, aby zvážil, zda-li chce přijímat také návrhy akademické obce, neboť stav, kdy si zaměstnanci diktují podmínky, za kterých budou pracovat, připomíná komunu.

(yy) Hlasování o návrhu usnesení prof. Bouzka:

AS FF UK odkládá závěrečnou diskusi o tomto bodě na příští zasedání a vyzývá členy akademické obce, aby do vymezené lhůty předložili svá stanoviska. Hlasováno: 5 – 4 – 8. Návrh nebyl přijat.

(zz) Hlasování o návrhu doc. Petříčka.

(aaa) Dr. Jettmarová podotkla, že nerozumí formulaci „iniciativa obsažená v návrhu…“.


AS FF UK vítá iniciativu pana děkana obsaženou v jeho návrhu Zásad personální politiky. Hlasování: 6 – 3 – 9. Návrh nebyl přijat.

(bbb) M. Téra navrhl usnesení:

AS FF UK nedoporučuje děkanovi řídit se předloženými zásadami personální politiky. Hlasováno: 4 – 7 – 6. Návrh nebyl přijat.

(ccc) N. Vostrá navrhla usnesení:

AS FF UK doporučuje děkanovi řídit se předloženými zásadami personální politiky. Hlasováno: 4 – 9 – 4. Návrh nebyl přijat.

(ddd) Mgr. Voříšek podal procedurální návrh:

AS FF UK bude postupovat při projednávání zásad personální politiky po jednotlivých odstavcích, doporučovat děkanovi změny k jednotlivým bodům a na závěr přijme usnesení. Hlasováno: 14 – 1 – 4. Procedurální návrh byl přijat.

(eee) Mgr. Voříšek dále navrhl usnesení:

Usnesení č. 28: AS FF UK přesouvá další debatu o Návrhu hlavních zásad personální politiky na své říjnové zasedání. Hlasování: 14 – 0 – 5. Usnesení bylo přijato.

(fff) Doc. Králová doplnila, aby AS využil při své diskusi názorů členů akademické obce prezentovaných na webových stránkách.


7. Návrh podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004

(a) Dr. Herman předložil k projednání obecnou část podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 a věcný záměr přijímacího řízení 2003/04. Věcný záměr AS neschvaluje, schvaluje však podmínky přijímacího řízení.

(b) Dr. Oerter položil otázku, zda-li jsou do podmínek přijímacího řízení zahrnuty zkušenosti z letošních přijímacích zkoušek.

(c) Dr. Herman tuto skutečnost potvrdil.

(d) Doc. Gabrielová vyjádřila rezervované stanovisko k problému promíjení přijímací zkoušky. Všichni uchazeči by podle jejího názoru měly přijímací zkouškou projít, zvláště vzhledem k rozdílnosti nároků jednotlivých fakult.

(e) Prof. Bouzek podotkl, že promíjení přijímací zkoušky je vhodné, např. při přijímání výborného bakaláře do magisterského studia.

(f) Dr. Pelikán doporučil jednat o obecných záležitostech, nikoli o podrobnostech, a to vzhledem k tomu, že o celém materiálu bude jednat AS na svém říjnovém zasedání.

(g) Dr. Jettmarová podpořila návrh dr. Pelikána s tím, že vedoucí kateder mají dát své připomínky do konce září a ty mohou výsledné znění návrhu pozměnit.

(h) Prof. Bouzek vyjádřil své výhrady proti jednokolovému přijímacímu řízení v souvisosti s navazujícím studiem.

(i) Dr. Herman konstatoval, že jednokolová zkouška je vhodná zejména pro navazující magisterské studium. Nemusí být nutně písemná.

(j) Dr. Oerter na praktických případech doložil skutečnost mnohdy problematické volby jedno- či dvoukolového přijímacího řízení v navazujícím studijním programu.

(k) Mgr. Voříšek se obrátil na dr. Hermana s otázkou, zda-li žádá o schválení zásad nyní, nebo až v říjnu.

(l) Dr. Herman potvrdil, že stačí až v říjnu; předložené zásady mají v tomto okamžiku pro AS pouze orientační funkci.

(m) Předseda AS dr. Pelikán ocenil kroky dr. Hermana v souvislosti s přípravou tohoto materiálu.

(n) Dr. Mistrová upozornila na disparátnost v bodovém hodnocení uchazečů na různých oborech. Někde bylo za minimum považováno 25 bodů, jinde 38. Dále upozornila na nutnost věnovat zvýšenou pozornost vyhlašovaným oborům; na letošek se vypisovaly obory, které nebyly akreditovány.

(o) Dr. Herman tuto nesrovnalost vysvětloval probíhajícími akreditačními řízeními.

(p) Dr. Jettmarová přednesla své poznámky k jednotlivým bodům návrhu (termín „předmět zkoušky“, vypisování oborů splňujících akreditační požadavky, předřazení talentové zkoušky, zajištění kvality přijímacích testů, změna termínu náhradního přijímacího řízení, změna výše poplatku za zkoušku).

(q) Dr. Herman reagoval na podněty dr. Jettmarové.

(r) Předseda AS poděkoval dr. Hermanovi za předložený materiál a ukončil diskusi.


8. Zpráva etické komise ze dne 28. 6. 2002

(a) AS obdržel písemné stanovisko etické komise, která se zabývala podnětem Mgr. R. Lainové týkající se neúspěšné obhajoby její doktorské práce. Komise dospěla k následující závěru: konstatuje, že se zabývala pouze formální stránkou věci, nikoli věcným posouzením předložené doktorské práce, které je věcí odborníků (oponentů).

1. Konstatuje, že z hlediska současných platných předpisů nedošlo k procedurálnímu pochybení.

2. Chápe emotivní stránku neúspěšné obhajoby, kolegyně Lainová jistě očekávala, že doktorskou práci obhájí, jestliže jsou oba oponentské posudky kladné.

3. Komise se shodla na tomto doporuční: Doktorand by mě mít právo se seznámit ve stanovené lhůtě (obvyklých 30 dnů) se zápisem, který musí přesvědčivě zdůvodnit výsledné stanovisko komise pro obhajoby. Zápis by měl provádět pouze odborník.

Na závěr předsedkyně komise dodává, že se etická komise snažila vyhovět předsedovi AS FF UK tak, aby bylo jej stanovisko k předmětné kauze známo do dalšího zasedání tohoto orgánu, které je stanoveno na 5. 9 .t.t. Komise též chtěla ukončit vleklý případ, jehož počátek projednání se datuje do října minulého roku.

(b) Dr. Pelikán otevřel diskusi.

(c) Prof. Bouzek navrhl, aby se s diskusí počkalo na předsedkyni etické komise prof. Haškovcovou, která byla očekávána. Vzápětí však – vzhledem k pokročilé době jednání – návrh stáhl.

(d) T. Bursík navrhl, že jako jediný přítomný člen etické komise zodpoví případné dotazy.

(e) M. Téra navrhl, aby AS vrátil etické komisi celý případ pro nedostatečnost formulací. Konstatoval, že etická komise neřekla v podstatě nic nového.

(f) Doc. Petříček zdůraznil význam spojení „formální stránka věci“.

(g) M. Téra zpochybnil konstatování o „emotivní“ stránce věci.

(h) Dr. Mistrová podpořila návrh M. Téry vrátit případ etické komisi,jelikož důvodem pro vyžádání jejího stanoviska nebylo formální pochybení členů odborné komise, ale mj. diskrepance mezi kladným hodnocením tématu, metodologického přístupu i výsledků práce a negativním hlasováním. Stanovisko, že někdo nechce dělat mravního arbitra jiným lidem je jistě vyspělé, ale vtom případě se neměl nechat zvolit do etické komise.

(i) Dr. Kalivoda požádal o upřesnění formulace dr. Mistrové.

(j) T. Bursík konstatoval, že jako člen etické komise dostal zápis z obhajoby opožděně. Dále uvedl, že rychlost rozhodování způsobila blízkost prázdnin. Etická komise neshledala podle něho pochybení při formálním postupu obhajoby. Konstatoval též, že pokud etická komise neshledá společný konsensus, nejedná o celé věci dále. Přislíbil, že na zasedání etické komise 3. 10. t.r. bude iniciovat precizaci zápisu.

(k) Dr. Oerter zdůraznil nutnost přítomnosti zúčastněných osob při jednání komise. Dále upozornil na rozdílnost postojů oponentů, kteří napíší kladný posudek a při obhajobě zaujmou zcela opačné stanovisko.

(l) T. Bursík uvedl, že prof. Haškovcová a prof. Sláma konstatovali, že takováto změna stanoviska oponentů, jakkoli neočekávaná, může v průběhu obhajoby nastat.

(m) M. Téra zpochybnil důvěryhodnost etické komise, pokud nekonfrontuje svá stanoviska se spornými stranami.

(n) Doc. Králová rozvíjela podněty vztahující se k nestandardnímu postupu oponentů při obhajobě; konstatovala, že zmiňovaný postup nebyl nestandardní.

(o) Doc. Petříček upozornil na statut etické komise a na otázku, může-li komise zvát zúčastněné stany. Dále se ohradil proti zpochybňování mravní kvality prof. Haškovcové.

(p) Dr. Jettmarová uvedla, že vzhledem k materiálům, které měla komise kdispozici, je stanovisko komise adekvátní.

(q) Dr. Cadorini přednesl návrh usnesení: AS FF UK žádá etickou komisi aby vyslechla zainteresované osoby.

(r) Dr. Pelikán připomněl potřebu komise pro stížnosti, ke které by v tomto případě bylo odvolání.

(s) Prof. Skřivan konstatoval, že nikdo nezpochybnil závěry komise, která byla u obhajoby, navíc posudky pouze doporučily práci k obhajobě, aby doktorandka dostala šanci práci obhájit. Dále zdůraznil, že neexistuje pojem „kladný“ nebo „záporný“ posudek.

(t) Dr. Herman konstatoval, že také v pregraduálním studiu je běžná zásada dát studentovi šanci obhájit i méně kvalitní práci. Dále podotkl, že zarážející je v tomto případě pozice školitele, jehož schopnosti vedoucího práce by měly být důvodem zamyšlení pro oborovou radu.

(u) Prof. Skřivan dále zdůraznil, že zápis dostala etická komise v řádném termínu.

(v) Doc. Králová tematizovala otázku studijního řádu PGS, který by měl hlouběji specifikovat hodnocení práce. Zpochybnila též návrh dr. Cadoriniho s tím, že AS nesmí ukládat ani doporučovat etické komisi, jak má postupovat či snad k jakému závěru má dojít.

(w) Dr. Mistrová jako námět pro další jednání etické komise uvedla tu okolnost, že při obhajobě hlasovali negativně i kolegové, kteří práci podle informace prof. Skřivana vůbec nečetli. Jaký je etos vědeckých prací, které jsou podmínkou pro působení na fakultě, když si je nepřečtou ani ti, kdo jsou schopni na úrovni o jejich obsahu sautorem diskutovat?

(x) Prof. Skřivan konstatoval, že z hlediska morálního je názor dr. Mistrové, vyžadující čtení prací, správný. Ovšem prakticky je nerealizovatelný.

(y) M. Téra konstatoval, že problém celé kauzy nekončí pouze u oponentů, ale zasahuje celou odbornou komisi, která čelí podezření, že práci odmítla z osobních důvodů.

(z) Prof. Skřivan zdůraznil princip tajného hlasování, které je demokratickým principem; je tedy protimluv chtít po členech odborné komise, aby zdůvodňovali své stanovisko.

(aa) Prof. Bouzek odmítl nařčení školitele práce Mgr. Lainové prof. Nálevky, které zaznělo z úst proděkana dr. Hermana. Zdůraznil též nutnost osobního kontaktu členů etické komise s účastníky sporů.

(bb) Mgr. Velek upozornil na problematiku zápisů u odborných komisí. Podle jeho názoru je třeba stanovit určité obecnější pravidla pro vedení zápisu. Praxe při vedení obhajob je podle jeho zkušenosti v jistém smyslu skandální (sežeňte si zapisovatele, sežeňte si občerstvení ap.).

(cc) Prof. Skřivan upozornil, že vždy usiloval o to, aby zápis dělal historik. Dále souhlasil s tím, že by se skutečně mělo specifikovat, jaké přesné náležitosti má zápis obsahovat.

(dd) Doc. Vavroušek konstatoval, že žádný jiný zápis než soudní (doslovný) není rozhodný v žádném případu.

(ee) Mgr. Velková vznesla otázku, jak může etická komise plnohodnotně jednat, aniž má stanovený statut; rovněž z tohoto důvodu by se měla etická komise k celému případu vrátit.

(ff) Dr. Pelikán upozornil, že odpovědnost je jak na etické komisi, tak na AS, který ji zřizuje.

(gg) Doc. Králová připustila, že zápis by měl mít určeny všechny náležitosti. Dále upozornila, že etická komise má právo, nikoli povinnost si někoho zvát na jednání.

(hh) T. Bursík konstatoval, že stanovy etické komise budou připraveny v dohledné době.

(ii) Dr. Mistrová upozornila na protimluv v tvrzení prof. Skřivana, že není v silách odborné komise přečíst práce, přičemž stejná komise rozhoduje o dalším odborném osudu kandidáta.

(jj) Prof. Skřivan oponoval tomuto tvrzení s tím, že práci Mgr. Lainové četla většina členů komise.

(kk) Dr. Jettmarová navrhla ukončit diskusi s tím, že své příspěvky pronesou všichni dosud přihlášení. Hlasováno: 14 – 0 – 4. Návrh byl přijat.

(ll) Mgr. Voříšek konstatoval, že případ Mgr. Lainové lze chápat jako obecnější problém diskurzivní kultury, diskurzivní politiky a jejich znejasnění. Nejde o hledání individuálních viníků, ale o odpovědnost každého člena akademické obce za diskursivní kulturu fakulty, kterou ovšem nelze soudit. Etickou komisi lze pouze ještě jednou požádat, aby se případem znovu zabývala.

(mm) Dr. Kalivoda vznesl otázku, zda-li není problém obhajoby Mgr. Lainové spíše snahou určité skupiny senátorů docílit obecného potvrzení jistého předem formulovaného stanoviska. Je zřejmé, že Mgr. Lainová hledá plénum, které by jí podpořilo, což je lidské.

(nn) Děkan doc. Kolář konstatoval nutnost hlubší specifikace statutu etické komise. Etická komise není vybavena k tomu, aby mohla tyto konkrétní případy řešit. Etická komise nemůže fungovat jako jakýsi soudní tribunál.

(oo) Dr. Pelikán vznesl otázku, kdy byl děkanem iniciován vznik etické komise.

(pp) Dr. Cadorini odpověděl, že v rámci děkanské volební kampaně.

(qq) Dr. Pelikán se pozastavil nad tím, že tedy až nyní děkan konstatuje její faktickou nefunkčnost.

(rr) Děkan doc. Kolář poznamenal, že důvody stávajících potíží v práci etické komise byly způsobeny personálními nejasnostmi na počátku fungování komise.

(ss) Dr. Cadorini stáhl svůj návrh.

(tt) Dr. Mistrová navrhla usnesení:

AS FF UK žádá etickou komisi, aby do příštího zasedání AS FF UK vypracovala návrh znění svých stanov. Hlasováno: 8 – 3 – 5. Návrh nebyl přijat.

(uu) Mgr. Voříšek navrhl znění usnesení:

AS FF UK žádá etickou komisi, aby se znovu zabývala podnětem Mgr. Lainové. Hlasováno: 10 – 1 – 5. Návrh nebyl přijat.

(vv) Předseda AS dr. Pelikán ukončil projednávání bodu 7.

V 19,00 předseda AS dr. Pelikán konstatoval, že z důvodu nedostačujícího počtu členů AS FF UK je nucen ukončit 6. jednání, které není usnášení schopné. Omluvil se všem přítomným členům AS a hostům, na jejichž podněty se již nedostalo času. Zároveň dal k úvaze, zda nesvolat mimořádné zasedání AS FF UK.

Zapsali: J. Wiendl, M. Ničová, N. Vostrá

Kontroloval: J. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 10.10.2002