Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 5. jednání konaného dne 13. 6. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, V. Nálevka, W. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, J. Cieslar, V. Cvrček, D. Gabľasová, Z. Machát, J. Podhajský, O. Vojtěchovský, N. Vostrá.

Omluveni: J. Bouzek, L. Drnková, O. Uličný, J. Wiendl, D. Hrodek, E. Petrovská, M. Téra, M. Voříšek.

Nepřítomen: Z. Zbořil.

Hosté: Petr Kolář, děkan; P. Vavroušek, J. Herman, J. Koťa, A. Skřivan, J. Štichauer, proděkani; J. Pelc, tajemník; L. Zeitham; M. Dohalská, J. Kuklík a K. Kočvarová, AS UK; V. Drška, M. Koldinská, R. Lainová, M. Řezník, V. Filip, členové akademické obce.

Předseda AS dr. Pelikán přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

 1. Schválení programu 5. zasedání AS FF UK.

(a) Dr.Pelikán předložil návrh programu:

 • Schválení programu 5. zasedání AS FF UK.

 • Schválení zápisů z 3. a 4. zasedání AS FF UK.

 • Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002 (upravená verze).

 • Návrh změn vnitřních předpisů FF UK (předkládá dr. Kalivoda).

 • Návrh změn Studijního a zkušebního řádu FF UK (předkládá proděkan J. Herman).

 • Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze.

 • Volby dalších zástupců AS FF UK do komisí pro výběrová řízení.

 • Podnět Mgr. Lainové ke změně Studijního a zkušebního řádu FF UK.

 • Různé (dopis předsedy AS UK doc. Hampla – informace o volbě rektora UK; dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK k otázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace Dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES / ERASMUS).

(b) Prof. Nálevka navrhl předřadit bod 8 za bod 4. J. Bárta navrhl předsunutí bodů 8 a 5 za bod 3, což zdůvodnil tím, že by se změny vnitřních předpisů měly projednávat dohromady. Dr. Jettmarová předala žádost doc. Králové, aby bod 8 nebyl projednáván před 15. hodinou, kdy by se doc. Králová měla na jednání dostavit. Dr. Pelikán upravil návrh prof. Nálevky a J. Bárty tak, že v případě nepřítomnosti doc. Králové při projednávání bodu 8 bude AS projednávat bod 7 a k bodu 8 se po jejím příchodu vrátí.

(c) Po hlasování 14-0-3 byl přijat následující program 5. zasedání:

 1. Schválení programu 5. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisů z 3. a 4. zasedání AS FF UK.
 3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002 (upravená verze).
 4. Návrh změn Studijního a zkušebního řádu FF UK (předkládá proděkan J. Herman).
 5. Podnět mgr. Lainové ke změně Studijního a zkušebního řádu FF UK.
 6. Návrh změn vnitřních předpisů FF UK (předkládá dr. Kalivoda).
 7. Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze.
 8. Volby dalších zástupců AS FF UK do komisí pro výběrová řízení.

 1. Různé (dopis předsedy AS UK doc. Hampla – informace o volbě rektora UK; dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK kotázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES/ERASMUS).

(c) Dr. Pelikán poblahopřál dr. Kalivodovi kživotnímu jubileu. Jmenovitě přivítal nového člena SKAS J. Cieslara, neboť M. Novák se své funkce vzdal.

2. Schválení zápisů z 3. a 4. zasedání AS FF UK.

Zápis ze 3. (mimořádného) zasedání AS FF UK dne 25.4. 2002 byl schválen bez připomínek. Hlasování: 14-0-4.

Zápis ze 4. zasedání AS FF UK dne 9.5. 2002 byl schválen bez připomínek. Hlasování: 15-0-3.

3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002 (upravená verze).

3a) Rozpočet FF UK na rok 2002

 1. Děkan P.Kolář představil druhou verzi rozpočtu se zpracovanými připomínkami. Upozornil na strukturální proměnu rozpočtu, která byla nutná, aby mohla vyhovět připomínkám AS. Sloupec Hlavní činnost byl rozdělen na 2 podsloupce HDČ a HČMD. Rozpočet doznal změny i v horizontální rovině, a to především v řádcích 6-8, 12-14 a 26-30.
 2. Dr. Pelikán upozornil na fakt, že není přítomen zástupce HK (N. Vostrá na posledním zasedání nebyla přítomna) a že je tedy třeba vycházet ze zápisu zjednání HK. Informoval AS, že na setkání s vedením FF UK vznesl prosbu, aby vedení předložilo AS přehled rozdělení mzdového fondu FF UK mezi děkanát, katedry a ústavy; děkan FF UK nejprve souhlasil, poté ale zaujal v dopisu předsednictvu AS odlišné stanovisko. Dr. Pelikán navrhl nejprve projednat rozpočet a následně související dokumenty, což bylo mlčky přijato.
 3. N. Vostrá vznesla otázku, proč je rozdělen řádek 13 (dotace na knihy) na HČD a DČ.
 4. Doc. Vavroušek odpověděl že se na knihy dává zHČD 2, 1 mil. Kč a zDČ 300 tis. Kč.
 5. Ing. Pelc upozornil, že 300 tis. Kč z DČ je z nájmu knihkupectví Fišer.
 6. N. Vostrá se dále dotázala jestli řádka 10 v HDČ je opravdu součtem příjmů HDČ v ř.7 a v ř.8, jak je to napsáno v Komentáři k rozpočtu v části II. odst. 4.
 7. Doc. Vavroušek odpověděl, že ano.
 8. Prof. Kuklík doporučil AS podpořit rozpočet, pokud čísla souhlasí. Dále informoval AS, že na HK AS UK vystoupil pan kvestor s tím, že na Radě VŠ probíhá diskuse, jak mají vypadat pravidla rozdělování dotací. Kvestor vyzývá, aby se AS fakult zajímaly o průběh diskuse o připravovaných pravidlech. Prof.Kuklík apeloval, aby se na diskusi jednotliví senátoři podíleli a věnovali jí pozornost. Upozornil také, že se o toto téma zajímají především mimopražské VŠ.
 9. Dr. Oerter se zeptal, kde se v rozpočtu odrážejí úroky z uložených peněz.
 10. Doc. Vavroušek na to odpověděl, že úroky v návrhu rozpočtu nejsou zohledněny, jsou ve zprávě o hospodaření.
 11. Dr. Kalivoda a dr. Jettmarová navrhli formulaci usnesení:

Usnesení č. 19: AS FF UK schvaluje předložený Návrh rozpočtu FF UK na rok 2002. Hlasování: 15-1-3 – Usnesení bylo přijato..

 1. Dr. Pelikán blahopřál vedení fakulty, děkan FF UK poděkoval senátu za podporu.

3b) Informace o rozdělení mzdového fondu mezi oddělení děkanátu a základní součásti fakulty

 1. Dr. Pelikán otevřel diskusi k dopisu p. děkana ohledně přehledu rozdělení mzdového fondu FF UK mezi oddělení děkanátu, katedry a ústavy.
 2. Děkan Kolář prohlásil, že nevidí překážky zveřejnění informací. Zaslaný dopis měl být pouze prostředkem, jak celou věc standardně projednat vsouladu se Statutem FF UK. Upozornil však, že hrozí, že budou zveřejněny údaje, z nichž by mohly být vyvozeny informace osobní povahy (např. o platech jednotlivých akademických pracovníků).
 3. Dr. Jettmarová označila reakci p. děkana za jedinou možnou a položila otázku, k jakém účelu PAS tyto informace vyžaduje.
 4. Dr. Pelikán na tuto otázku odpověděl, že požadavek vznikl v diskusi s vedením a že se nejednalo o požadavek PAS, ale o žádost za jeho osobu. Informace žádal ke kontrole hospodaření a nyní předkládá AS ke zvážení, zda má AS takovými informacemi disponovat.
 5. Doc. Vavroušek upozornil, že rozdělení mzdových prostředků, co se týče rozdělení fondu, jeho navyšování atd. je dostatečně zveřejněno na webu. Varoval, že pouhá čísla o rozpočtu jednotlivých pracovišť nejsou dostatečně vypovídající, neboť zahrnují různé granty, CŽV atd., a byl by knim tedy nezbytný další komentář.
 6. Dr. Jettmarová vyjádřila stanovisko, že ztohoto hlediska jsou pro senát důležitější principy rozdělování mzdových prostředků, a upozornila, že na tomto zasedání měla evaluační komise předložit závěrečnou zprávu k hodnocení věd. ped. výkonu učitelů a pracovišť FF UK.
 7. Doc. Vavroušek se omluvil, že zpráva nebyla předložena, protože ji nestihl připravit.
 8. Prof. Kuklík podotkl, že je třeba takové informace uplatnit vsoučasné diskusi o zásadách financování univerzit.
 9. Doc. Vavroušek odvětil, že materiály došlé do evaluační diskuse budou uplatněny v celostátní diskusi (koeficienty apod.).
 10. Dr. Oerter by se spokojil sinformací, kolik peněz jednotlivá pracoviště dostávají. Setkává se totiž se zcela zbytečnou administrativou a rád by věděl, jak je placena.
 11. J. Bárta se dotázal, proč tyto informace nemůže žádat řadový člen akademické obce.
 12. Děkan Kolář odpověděl, že princip sdělování takovýchto informací je zakotven ve Statutu FF UK. – J. Bárta upozornil na to, že tento princip je možná v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
 13. Děkan Kolář upozornil, že tento zákon se UK týká jen částečně.
 14. Dr. Cadorini vysvětlil, že z požadovaných informací by bylo možné učinit srovnání, zda jsou pracovníci za srovnatelné úkony odměňováni stejným způsobem. Navrhl zadat HK vypracování požadavků ohledně přehledu rozdělení mzdových prostředků.
 15. J. Podhajský navrhl směřovat tyto otázky přímo na vedení základních součástí.
 16. J. Cieslar se spolu sdr. Petříčkem tázali, k čemu PAS tyto informace potřebuje.
 17. Dr. Pelikán odpověděl, že důvodem je zjistit, kolik prostředků je věnováno na děkanát a kolik na základní součásti.
 18. Doc. Vavroušek na to reagoval tím, že Zpráva o hospodaření hovoří o mzdových prostředcích pro jednotlivé kategorie akademických pracovníků. Dodal, že je pochybné žádat informace o mzdách na jednotlivých odděleních.
 19. Dr. Pelikán, dr. Cadorini a dr. Mistrová se po kratší debatě rozhodli, že nebudou navrhovat žádné usnesení.

3c) Dopis prof.Bouzka

J. Bárta upozornil, že součástí projednávaného materiálu je i dopis prof. Bouzka. Neboť však byl dopis adresován pouze PAS a nebyl dán na vědomí p. děkanovi, nebyla o něm vedena diskuse.

4. Návrh změn Studijního a zkušebního řádu FF UK (předkládá proděkan J. Herman).

 1. Dr. Herman představil materiál a uvedl, že jde pouze o změny formulace, které navrhl AS UK. Vzhledem ktomu, že se jedná jen o změny legislativního rázu, projednávala jej pouze legislativní komise.
 2. Dr. Kalivoda seznámil AS se stanoviskem LK, která k úpravě článku 12 nic nenamítá a v článku 5 odst. 6 navrhuje za slova “… druhého roku studia” doplnění “ pokud podmínky přijímacího řízení tuto kombinaci oborů pro daný akademický rok umožňují”.
 3. Dr. Herman souhlasí s úpravou.
 4. Dr. Kalivoda a dr. Jettmarová navrhli formulaci usnesení:

Usnesení č. 20: AS FF UK schvaluje návrh změny Studijního a zkušebního řádu FF UK předložený proděkanem Hermanem dne 29. 5. 2002 a upravený legislativní komisí.

Hlasování: 19-0-1 – usnesení bylo schváleno.

8. Volby dalších zástupců AS FF UK do komisí pro výběrová řízení.

 1. Dr. Pelikán vzhledem knepřítomnosti doc. Králové navrhl projednání tohoto bodu před bodem 5.
 2. Dr. Pelikán představil kandidáty do komisí, které navrhuje PAS:

  dr. Oerter – komise pro evropské jazyky;

  dr. Petříček – komise pro neevropské jazyky;

  dr. Wiendl – komise historické obory.

 3. Dr. Jettmarová navrhla doc. Gabrielovou – komise pro politologické a filozofické obory; zároveň upozornila, že návrhy kandidátů mají vzejít zpléna, nikoliv z PASu.
 4. J. Bárta se omluvil, že nereprezentoval AS při posledním výběrovém řízení z důvodu postupové zkoušky.
 5. Dr. Pelikán konstatoval, že důvod omluvy je závažný; pro podobné případy musí mít AS zvoleno více zástupců.
 6. Sečtením hlasů vtajném hlasování byly pověřeny D. Gabľasová a B.Bobáková.
 7. Dr. Pelikán vyhlásil na deset minut přestávku.
 8. B. Bobáková po přestávce seznámila AS s výsledky tajného hlasování:

Studijní program Filologie – obory, jejichž garanty jsou prof. Macurová a doc. Procházka: dr. Oerter 16-1-1;

Studijní program Filologie – obory, jejichž garanty jsou prof. Vacek, doc. Králová a prof. Mouchová: dr. Petříček 17-0-1;

Studijní programy Historické vědy, Obecná teorie a dějiny umění:dr. Wiendl 17-0-1;

Studijní programy Filozofie, Informační studia a knihovnictví, Pedagogika, Psychologie, Ekonomické teorie, Politologie, Sociologie, Sociální politika a sociální práce: doc. Gabrielová 15-1-2.

Všichni navržení zástupci byli zvoleni.

5. Podnět mgr. Lainové ke změně Studijního a zkušebního řádu FF UK.

5a) Diskuse

 1. Mgr. Lainová ve svém vystoupení před AS požadovala transparentnost postupu při udílení vědeckých titulů, konkrétně titulu PhD. Citovala z projevu doc. Koláře z doby, kdy se ucházel o zvolení do funkce děkana FF UK, a poté shrnula svou zkušenost z doktorského řízení: po dobu několika měsíců od neúspěšné obhajoby své doktorské disertace se pokoušela získat konkrétní informaci o tom, v čem její práce nevyhověla a jak ji má přepracovat; písemné posudky oponentů byly vesměs kladné, při ústním projednávání však tito svá stanoviska změnili; dále viz přiloženou korespondenci: podnět k přezkoumání řízení adresovaný děkanovi FF UK, stížnost rektorovi UK a příslušné odpovědi. Obecné závěry, které plynou z její kauzy: doktorand může předložit práci, která je kladně posouzena, ale přesto nemusí být obhájena; oborová komise nemusí své rozhodnutí nijak zdůvodňovat; proti rozhodnutí oborové komise není odvolání; oborová komise je tudíž „neomylná“; stížnost na postup komise je projednávána s tím, proti komu je vedena (konkrétně s proděkanem pro vědu prof. Skřivanem, který je zároveň předsedou oborové komise na obecných dějinách); existuje pouze jedna oborová komise, její rozhodování je netransparentní; doktorand je vůči komisi v roli prosebníka, nepodepisuje ani závěrečný protokol. Toto vše je třeba změnit a k tomu mají přispět navrhované změny Studijního a zkušebního řádu FF UK. Pozastavila se také nad tím, že členové komise nemusí práci předloženou kobhajobě číst. Revidovat lze len formální stránku obhajoby, kdežto o obsah se nikdo nezajímá. Mgr. Lainová konstatovala, že neexistují kontrolní mechanismy, což budí dojem netransparentnosti. Takováto situace nepodporuje tvůrčí a kritické myšlení, ale vede jen ke konformitě, servilitě a nohsledství.
 2. Dr. Kalivoda seznámil AS se stanoviskem LK k tomuto bodu: v čl. 16. odst. 4. LK nedoporučuje úpravu. Důvodem je, že je nemožné, aby stvrzoval platnost ten, o němž se rozhoduje. V čl. 16. odst. 6. LK doporučuje doplnění slov “a jak”; dlouhé doplnění “V obou případech…” LK nedoporučuje. LK uznává vhodnost 1. doplnění, druhé považuje za zbytečné, protože mechanismus v něm popsaný by byl užíván jen v případě zamítnutí práce, což by vpodstatě záporné rozhodnutí postihovalo a činilo jej něčím výjimečným.
 3. Doc. Králová uvedla, že SK se bude zabývat celým řádem doktorského studia, neboť registruje celou řadu problémů, pročež ustavila zvláštní pracovní skupinu. Upozornila také na fakt, že část zasedání komise je neveřejná, není tudíž možné, aby zápis podepisoval doktorand, který není přítomen.
 4. Proděkan Skřivan upozornil, že komise, která měla prošetřit obhajobu mgr. Lainové, konstatovala, že nedošlo kpochybení. Dodal, že nebylo požádáno, aby byla ustavena nová oborová rada. Upozornil, že členové komise nemají za povinnost práci číst, neboť by tak vznikly velké časové prodlevy a nebylo by to možné ani kontrolovat. Odpovědnost je proto na školitelích a oponentech, jejich výroky jsou vcelkovém hodnocení doktorské práce rozhodující. Upozornil také na to, že obhajoba je veřejná a pouze hlasování komise je neveřejné. Návrh na odůvodňování mu připadá podivný, neboť by se tak činilo podruhé (poprvé při obhajobě), pokud ovšem AS takový předpis přijme, bude jej respektovat. Dále řekl, že během obhajoby mgr. Lainové bylo poukázáno na nedostatky práce, ale mgr. Lainová je nevzala vpotaz.
 5. Dr. Oerter se vyslovil pro přijetí úpravy čl. 16 odst. 6, vpřípadě čl. 16 odst. 4 se přiklonil ke stanovisku LK. Upozornil, že na jiných univerzitách, snimiž má zkušenost, nebývá obvyklé, aby posudek oponenta byl pozitivní a při obhajobě negativní. Navrhnul celý případ postoupit etické komisi.
 6. Prof. Nálevka se vyjádřil knávrhu mgr. Lainové vbodě čl. 16 odst. 4. vtom smyslu, že doktorand by měl mít právo nahlédnout do zápisu komise a podpisem stvrdit, že byl sním seznámen. Odst. 6 navrhnul upravit podle stanoviska LK. Konstatoval dále, že posudky a diskuse nezpochybnila závěry práce mgr. Lainové, výhrady byly pouze technického rázu, ale hlasování nezhodnotilo práci a bylo nespravedlivé.
 7. Dr. Mistrová upozornila, že zápis není totéž co rozhodnutí komise, proto podpis doktoranda nemůže zdržet rozhodnutí komise, stejně jako tomu je i vpřípadě přijímacích zkoušek. Dodala, že by nebylo odůvodnění nutné vždy, ale stačilo by pouze vpřípadě rozporu mezi posudky a rozhodnutím komise.
 8. Proděkan Herman doporučuje oddělit dvě roviny – kauzu Mgr. Lainové a její návrhy na změnu SZŘ. Dodal, že doktorské studium vyžaduje komplexní reformu, která bude ovšem náročná, neboť obory mají různé názory. Ohledně změn SZŘ se přiklání ke stanoviskům SK a LK. Ve věci podepisování zápisu by měla být procedura stejná u všech prací – bakalářských, diplomových i disertačních. Upozornil, že uchazeči o studium nepodepisují přijetí, ale jen počet získaných bodů. Ohradil se proti způsobu řešení problému přes média, což nepokládá za korektní.
 9. Mgr. Lainová uvítala návrh dr. Oertera postoupit celou kauzu etické komisi. Uvedla, že doktorand by měl podepisovat zápis jako výraz toho, že ho vzal na vědomí, a případně by měl mít možnost vznést námitky proti neúplnosti zápisu. Komise by podle Lainové měla zveřejnit důvody případného zamítnutí a vpřípadě odvolání by měla být přezkoumána i věcná stránka práce.
 10. Proděkan Skřivan prohlásil, že nesouhlasí sodůvodňováním, protože rozhodnutí komise je kolektivní a je těžké výtky shromáždit. Zápis jednání komise by však podle něj měl být úplnější a doktorand jej může vzít podpisem na vědomí.
 11. Děkan Kolář se vyslovil pro přidání slůvek “a jak”, ačkoli je to nad rámec SZŘ UK. Zpochybnil však, zda by se kvůli tomu měl měnit vnitřní předpis, což znamená vleklý legislativní proces; navrhnul proto, aby AS vydal pouze výklad.
 12. Dr. Cadorini navrhl ukončit diskusi po odeznění příspěvků všech přihlášených do diskuse, protože záležitosti chybí věcné stanovisko SK. Postoj SK ovšem vítá. Připojil se knázoru dr. Oertera, aby byl případ neúspěšné obhajoby disertační práce mgr. Lainové předán etické komisi.
 13. Diskuse byla ukončena stím, že odezní příspěvky dosud přihlášených. Hlasování: 17-1-5.
 14. Doc. Králová upozornila, že hodnocení práce a hodnocení obhajoby jsou dvě odlišné věci, neboť podle SZŘ se neklasifikuje práce, ale obhajoba.
 15. Mgr. Koldinská upozornila, že zobhajoby Mgr. Lainové nebyl pořízen úplný zápis, i proto považuje hodnocení obhajoby za nespravedlivé. Upozornila také, že mezi zápisy zobhajob jsou velké nepoměry.
 16. Dr. Řezník upozornil, že průběh obhajoby by neměl být hodnocen výše než samotná práce. Vzájmu všech zúčastněných je podle něj písemné zdůvodnění, které přispěje větší transparentnosti. Zdá se mu, že vzniká konsensus, že by takové zdůvodnění mělo být. Nelíbí se mu představa, že někdo hlasuje o práci, kterou nečetl. Vznesl otázku, co dělat, pokud obhajoba proběhne bez problémů, ale komise díky osobním antipatiím práci neschválí.
 17. Dr. Kalivoda prohlásil, že zápis je jediným dokumentem o průběhu obhajoby – je to základní dokument – proto by měl být nezpochybnitelný, což by úprava odst. 4 nezaručovala. Doktorand by podle jeho slov měl mít právo na kopii zápisu, jejíž převzetí by stvrdil podpisem, kterážto formulace by se do předpisu dala vložit. Kúpravě odst. 6 poznamenal, že by kladný výrok neměl být brán jako běžný a záporný by neměl být něčím postižen.
 18. Dr. Oerter upozornil na možnou kumulaci funkcí prof. Skřivana, jelikož prof. Skřivan byl předsedou komise a zároveň proděkanem, který měl celou záležitost prošetřovat. Navrhuje najít mechanismus, který by zaručil, aby se toto nemohlo stát.
 19. Doc. Vavroušek upozornil, že tajné hlasování se zdůvodňovat nedá. Přimlouvá se za úpravu SZŘ dle stanoviska LK, i když podobných případů je velmi málo. Upozornil také, že by nebylo dobré přijmout zbytečně urychlenou úpravu, pokud se bude přepracovávat celek.
 20. V. Abrhám upozornil, že nejde o zdůvodnění hlasování komise, ale o to jak má být práce přepracována. Doufá, že mínění členů komise má své opodstatnění a není tedy čistě subjektivní.

5b) Rozprava o usnesení

 1. Dr. Pelikán shrnul podněty pro návrh usnesení:

 1. stanovisko LK, resp. dr. Kalivody;
 2. návrh dr. Oertera na předání záležitosti obhajoby mgr. Lainové etické komisi;
 3. návrh prof. Nálevky na to, aby doktorand podepisoval zápis, ale aby toto nemělo vliv na jeho platnost;
 4. návrh p. děkana, aby AS místo změny SZŘ podal jen jeho závazný výklad
 5. návrh dr. Mistrové, aby AS uložil LK a SK, aby zpřípadu mgr. Lainové vyvodily návrhy na potřebné změny vnitřních předpisů.

 1. Dr. Jettmarová knávrhu dr. Mistrové poznamenala, že komise tak již učinily.
 2. Dr. Cadorini upozornil, že vzhledem kabsenci věcného vyjádření SK je návrh dr. Mistrové jiný.
 3. Dr. Kalivoda navrhl usnesení, jímž by se do čl. 16 odst. 4 SZŘ FF UK vložila věta o předání kopie zápisu doktorandovi, který toto stvrzuje svým podpisem, jeho absence ovšem nezpochybňuje platnost zápisu, a do čl. 16 odst. 6 slůvka “a jak”.
 4. V. Filip navrhuje odložit usnesení na září, protože není pečlivě připraveno.
 5. Prof. Skřivan vznesl dotaz, proč by se případ měl předávat etické komisi.
 6. Dr. Oerter odvětil, že se mu na tomto případu nezdá cosi “košer”.
 7. Dr. Pelikán ukončil rozpravu a dal hlasovat o návrzích usnesení.
 8. Dr. Kalivoda, dr. Mistrová a dr. Oerter své návrhy stáhli.
 9. V. Filip navrhl znění usnesení:

Usnesení č. 21: AS FF UK pověřuje legislativní a studijní komisi vypracováním návrhu na úpravu čl. 16, odst. 4 a 6 SZŘ FF UK a žádá, aby byl předložen kprojednání na zářijovém zasedání AS FF UK. Hlasování: 16-3-3.Usnesení bylo přijato.

 1. Dr. Cadorini navrhl znění usnesení:

  Usnesení č. 22: AS FF UK žádá etickou komisi, aby projednala případ neúspěšné obhajoby mgr. Lainové a předložila své stanovisko senátu do 5. 9. 2002. Hlasování: 11-1-8. Usnesení bylo přijato.

 2. Doc. Vavroušek navrhul usnesení, aby bylo Dr. Cadorinimu zakázáno na jednání AS se vyjadřovat ke kauze mgr.Lainové. Vzápětí návrh stáhnul.

6. Návrh změn vnitřních předpisů FF UK (předkládá dr. Kalivoda).

 1. Dr. Kalivoda návrh uvedl stím, že vše podstatné je vprůvodním dopise, který mají všichni kdispozici. Upozornil pouze na námitku kol. P. Pabiána kčl. 53 odst. 5 Statutu FF UK, kde jde o změnu věcnou nikoli technickou. V původním znění byla formulace “Pravidla hospodaření fakulty”, která předpokládala existenci tohoto předpisu. Protože předpis existuje pouze na úrovni univerzity a nikoliv na úrovni fakulty, navržená změna toto reflektuje. Všechny ostatní změny jsou pouze technické.
 2. Doc. Vavroušek se změnami souhlasí a doporučuje je schválit.
 3. Dr. Kalivoda navrhl znění usnesení:

Usnesení č. 23: AS FF UK schvaluje návrh změn vnitřních předpisů FF UK předložený legislativní komisí 23. 5. 2002. Hlasování: 19-0-0. Usnesení bylo přijato.

Dr. Pelikán poté vyhlásil na deset minut přestávku.

7. Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze.

7a) Diskuse

 1. Děkan Kolář při představení materiálu prohlásil, že takováto pravidla jsou potřebná především sohledem na roztříštěnost oborů na FF UK, sohledem na nízké platy pedagogů a sohledem na tradici, která FF UK zavazuje vykonávat určité specifické funkce. Uvedl, že vsoučasnosti se vedení FF UK řídí pravidly, které schválili vedoucí kateder (s výjimkou přijímání asistentů). Návrh podle děkana směřuje ktomu, aby se zvýšil počet habilitovaných pracovníků. Podle počtu habilitovaných pracovníků totiž dostává FF UK peníze na výzkum a granty. Akreditace oborů a programů je závislá i na počtu habilitovaných pracovníků, stejně jako akreditace habilitací a jmenovacích řízení, kde jsou pravidla ještě přísnější. Upozornil na to, že oborů na FF UK je více než profesorů. Vzájmu záchrany některých oborů je proto změna kvalifikační struktury směrem květšímu počtu habilitovaných pracovníků. Dodal, že stanovená kriteria nejsou sankční, což byla hlavní námitka kprvní verzi, uznal však, že vnich chyběl motivační prvek. Snaží se ale vyjít zvyšování kvalifikace vstříc a i finančně ohodnotit nově získané docentury a profesury navýšením mzdových balíčků.
 2. Dr. Pelikán tlumočil stanovisko PAS, které navrhlo neprojednávat dokument a žádat, aby vedení předložilo podobný dokument zpracovaný jako součást vnitřních předpisů.
 3. O. Vojtěchovský poukázal na případ dvou vyučujících, kterých se FF UK podle jeho slov “zbavila” zcela vrozporu se slovy p. děkana, tj. prof. Hrocha a doc. Vebera.
 4. Děkan Kolář na to reagoval tím, že FF UK se nikoho nezbavuje, vedení pouze reaguje na vyjádření vedoucích kateder. Navíc tyto případy nesouvisí stímto návrhem.
 5. Dr. Jettmarová se dotázala , proč PAS nezařadil materiál na květnové zasedání AS, jak uvádí zápis ze zasedání PAS. Požádala o vysvětlení, proč PAS zařazení tohoto bodu na program jednání odsouvá a proč nepožádal LK o vyjádření dříve, pakliže požaduje její stanovisko před projednáváním vsenátu. Postoj PAS ktomuto dokumentu se tak může jevit jako ”bojkot”. Dále uvedla, že se AS neseznámil snovými změnami, které děkan vnávrhu učinil po připomínkách členů akademické obce a přednesl ho na březnovém zasedání AS (viz zápis).
 6. Dr. Pelikán odpověděl, že na květnové schůzi byly zařazeny body světší důležitostí. PAS dále soudí, že materiál by měl být více připravený a posouzený LK. Jelikož se týká dlouhodobé personální politiky FF UK, měl by být součástí vnitřních předpisů. PAS si je vědomo závažnosti materiálu.
 7. Dr. Jettmarová se dotázala, proč materiál nebyl dán děkanovi kpřepracování a kposouzení LK a proč by měl být součástí vnitřních předpisů, což není možné.
 8. Dr. Pelikán odpověděl, že tak zásadní opatření by neměl ad hoc měnit každý děkan, což vtělení do vnitřního předpisu zaručí. Jedná se o stabilitu fakultního prostředí. Vžádném případě nemělo PAS snahu materiál bojkotovat.
 9. Děkan P.Kolář rozdělil problém do dvou rovin – věcné a formální. Osobně se vyslovil pro formu sdělení děkana, které by informovalo, jak se vtěchto otázkách bude chovat. Zdůraznil, že podle něj neexistuje vnitřní předpis, do kterého by bylo možné podobný materiál vtělit. Připomněl, že Zákon o VŠ dává děkanovi svrchovanost votázkách personální politiky. Vtělením do vnitřního předpisu by byl nucen příští děkan činit něco, sčím by nesouhlasil. Navrhl proto nejprve hledat věcný kompromis.
 10. T. Bursík se zeptal, zda by došlo kvyhoštění zhruba 300 pracovníků vpřípadě důsledného dodržení pravidel, která materiál popisuje, jak ve svém článku vBabylonu 7/2002 naznačila dr. Mistrová. Dále se zeptal na děkanův názor na smlouvy na dobu určitou.
 11. Děkan P.Kolář odpověděl, že ktakovému odchodu pracovníků by došlo vpřípadě, že by se nikdo ze současnýchasistentů a odborných asistentů nechtěl habilitovat nebo přejít do pozice lektora (kategorie pro učitele, kteří nechtějí pokračovat ve vědecké dráze), což považuje za nereálné. Smlouvy na dobu určitou jsou dle Statutu určeny zpravidla pro docenty a profesory, osobně se mu příliš nezamlouvají.
 12. Dr. Oerter se zeptal, jestli by vědecká rada stihla 300 habilitací naráz.
 13. Děkan Kolář odpověděl, že by to stihla.
 14. Dr. Oerter se dotázal, zda by nebylo lepší začít nejprve se systemizací oborů.
 15. D. Gabľasová poukázala na to, že pokud dokument nebude závazný, nemá až takovou důležitost. Bylo by dobré znát předem status toho, o čem diskutujeme.
 16. Dr. Kalivoda vyjádřil názor, že materiál nelze vtělit do žádného vnitřního předpisu FF UK, neboť by to odporovalo Statutu a zákonu o VŠ, a tak tato pravidla nemohou být závazná pro další děkany. Navrhl hovořit o obsahové stránce materiálu.
 17. D. Gabľasová se zeptala, co je kýženým cílem. Konstatovala, že by materiál po obecné shodě mohl být morálně závazným.
 18. Děkan Kolář podotkl, že není povinen vytvářet koncepci personální politiky a vsoučasné době se tak může vpersonální politice chovat zcela volně. Pokouší se však o to, protože to zvyšuje její transparentnost a zlepšuje možnost kontroly děkana.
 19. J. Bárta zopakoval, že materiál nebylo možno projednat z časových důvodů; upozornil na nedokonalost současného zákona o VŠ. Podotkl, že podle formy může být upraven i obsah dokumentu, co se týče rozsahu, podrobnosti atd.
 20. V. Abrhám zdůraznil, že konsensus o personální politice je vtom, že pravidla by měla být, protože personální politika má dlouhodobý charakter. Problémem je tedy jejich zakotvení, neboť špatně zakotvená by mohla přinést větší chaos. Za prioritní tedy označil diskusi o formě, stím že navrhl možnou formu volební kapitulace pro nastupujícího děkana, tedy vytvoření jakési tradice.
 21. K. Kočvarová prohlásila, že předložení pravidel personální politiky považuje za projev dobré vůle ze strany děkana a že jej tedy asi část senátorů neposlouchala a neuvědomuje si tak, že AS ho nemůže zavazovat. Dále vyzvala členy AS, aby se seznámili svnitřními předpisy FF UK. Upozornila, že podle ní PAS nemá právo ovlivňovat AS doporučeními. Na závěr podotkla, že zásady personální politiky jsou dobrým motivačním prostředkem a že ostatní fakulty taková pravidla nemají. Zdá se jí, že někteří senátoři chtějí zosobních důvodů pravidla zamítnout.
 22. Dr. Pelikán odmítl, že by PAS nemohlo zaujímat stanovisko kpředkládaným materiálům, protože tím, jak vidno na příkladu této diskuse, nikoho neovlivní.
 23. J. Bárta se otázal, jak bylo myšleno doporučení kol. Kočvarové, aby se členové AS seznámili svnitřními předpisy FF UK. Dále se dotázal, koho zpřítomných slyšela říci, že pravidla zcela odmítá. Sám totiž nic takového nezaznamenal, naopak se domnívá, že ohledně potřebnosti pravidel se vytvořil konsensus.
 24. K. Kočvarová prohlásila, že tím myslela především hlasy, které prohlašují, že by materiál měl být vtělen do vnitřního předpisu, což odporuje Zákonu o VŠ. Odmítnutím pravidel myslela stanovisko PAS.
 25. J. Bárta podotkl, že zákon o VŠ není vnitřním předpisem a že PAS protestovalo pouze proti formě pravidel stím, že by dalo přednost větší stabilitě.
 26. Doc. Gabrielová připomněla, že děkan mluvil o formě sdělení děkana. Dále prohlásila, že podporuje záměr děkana i jeho zdůvodnění. Poukázala na zkušenost z oboru hudební věda, který reprezentuje: současná personální situace se zdá být dobrá (2 profesoři, 1 docent), za 10 let by tomu mohlo být zcela opačně, pokud by nebyl vyvíjen tlak na zvyšování kvalifikace mladších pracovníků.
 27. Dr. Cadorini se svěřil s problémy ze svého ústavu, které by mohly být vyřešeny právě novou personální politikou. Zdůraznil, že je dobré, že děkan hledá větší podporu i u AS.
 28. Prof. Dohalská konstatovala, že mladým pracovníkům právě takový řád prospěje.
 29. Děkan Kolář uvedl, že analogicky krotačnímu systému vedení kateder, který není nikde kodifikován a je pouze tradiční, by se mohla stát pravidla personální politiky rovněž záležitostí tradice, kterou si bude akademická obec vynucovat.
 30. Doc. Vavroušek upozornil, že materiál bude mít pouze hodnotu morálního imperativu pro budoucího děkana. Navrhl ukončit diskusi o formě.
 31. Dr. Kalivoda podotkl, že AS se může dohodnout, že se bude bavit o formě i obsahu.
 32. Dr. Mistrová se dotázala, zda diskuse přesvědčila PAS, že forma vnitřního předpisu není možná.
 33. Dr. Pelikán odpověděl, že nemůže mluvit za PAS, ale osobně se stále domnívá, že by forma měla být jiná
 34. Hlasování o ukončení diskuse o formě: 5-4-5 – nebyl dostatek přítomných.
 35. Proděkan Koťa zavzpomínal, že dříve se na FF UK “rozhodovalo podle drbů” a nikdy nebyla žádná psaná pravidla. Upozornil na to, že některé obory mohou vdůsledku nedostatku habilitovaných pracovníků zaniknout.
 36. Dr. Petříček upozornil na problém úlohy AS vcelé věci. Právní situace je jasná, a tak se děkan snaží zavést úzus. AS by podle něj měl svojí podporou dát najevo, že akademická obec stojí za pravidly a že podmínky pro zaměstnávání pedagogů se nebudou zmírňovat.
 37. Děkan Kolář poznamenal, že smysl a status zásad personální politiky by mohl být vyjádřen vpreambuli.
 38. Doc. Gabrielová navrhla ukončit diskusi.
 39. Z. Machát prohlásil, že se neztotožňuje snávrhem jako scelkem, neboť ten předpokládá širší úpravu fakulty. Bylo by tedy třeba dokumentu se širší působností.
 40. J. Bárta podotkl, že se dosud hovořilo jen o formě.
 41. Dr. Pelikán poznamenal, že je třeba zvážit, vzhledem kpočtu přítomných senátorů, možnost hlasování o tak závažném materiálu.


Hlasování o ukončení diskuse: 16-0-1 – přijato.

7b) Rozprava o usnesení

 1. V. Abrhám navrhl znění usnesení: AS FF UK bere na vědomí prohlášení děkana o hlavních zásadách personální politiky FF UK. AS FF UK prohlašuje, že závazek respektovat tyto zásady vezme vážně vúvahu při volbě nového děkana.
 2. J. Bárta navrhl usnesení, jímž by se další diskuse přeložila na zářijové zasedání.
 3. Dr. Cadorini navrhl usnesení schvalující zásady.
 4. Dr. Pelikán podotkl, že návrhy V. Abrháma a dr. Cadoriniho jsou podobné.
 5. Doc. Gabrielová navrhla usnesení schvalující návrh zásad.
 6. Dr. Cadorini se ztotožnil snávrhem doc. Gabrielové a svůj návrh stáhl.
 7. Doc. Gabrielová navrhla znění usnesení: AS FF UK podporuje “Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK” ve druhé verzi. Hlasování: 7-8-2 – usnesení nebylo přijato.
 8. J. Bárta navrhl znění usnesení:

  Usnesení č. 24: AS FF UK přesouvá další debatu k “Návrhu hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze” na začátek svého zářijového zasedání. Hlasování: 13-3-1 – usnesení bylo přijato.

 9. Návrh usnesení V. Abrháma se stal bezpředmětným

9. Různé (dopis předsedy AS UK doc. Hampla – informace o volbě rektora UK; dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK kotázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES/ERASMUS).

9a) Dopis předsedy AS UK doc.Hampla – informace o volbě rektora UK

 1. Dr. Pelikán upozornil, že pokud bude AS chtít navrhnout kandidáta na funkci rektora UK, bude tak muset učinit na zářijovém zasedání.
 2. AS vzal na vědomí dopis předsedy AS UK V. Hampla.

9b) dopis studentů CNES rektorovi UK

Proběhla krátká diskuse o dopisu studentů CNES, během níž Dr. Pelikán konstatoval, že AS přestal být usnášeníschopný, a proto poděkoval zbývajícím členům AS a ukončil schůzi cca v 19:30 stím, že zbylé body se přesouvají na zasedání 19. 9. 2002 od 13:30.

Zapsali: J. Bárta, V.Cvrček, doc. Gabrielová, M. Ničová

Kontroloval: M.Voříšek

AS FF UK schválil dne: 19.9.2002