Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 21. jednání konaného dne 13. 11. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, V. Nálevka, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, R.Prahl, A. Rosen, J. Wiendl, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, P. Mundev, V. Sommer, J. Šlerka, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: M. C. Putna, O. Uličný, P. Zemánek, A. Fidlerová, R.Kučera, J. Podhajský.

Nepřítomen: Z. Machát.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; prof. PhDr. J. Rychlík, DrSc., proděkan; doc. PhDr. J. Králová, proděkanka; ing. M. Marcolla, tajemník; doc. PhDr. I. Jakubec, CSc., předseda SK; prof. PhDr. J. Kuklík, CSc., AS UK; RNDr. M. Matoušek, katedra logiky; PhDr. H. Gillernová, katedra psychologie; doc. PhDr. O. Lomová a doc. Z. Švarcová, Ústav Dálného východu; Z. Hrnčířová, prom. fil., Mgr. V. Dovalil, PhDr. M. Vachková, Ústav germánských studií; ing. P. Pavlík, PhDr. E. Kalivodová, Gender studia.

Zahájení 21. zasedání AS FF UK

– Předseda AS informoval o personálních změnách vAS: o ukončení členství G. Cadoriniho vučitelské kurii (vzhledem kukončení pracovního poměru na FF) – náhradník ing. A. Rosen, dále o ukončení členství Mgr. Cieslara a Dr. Hrodka ve studentské kurii, náhradníci Alena Fidlerová a Petr Mundev (dle pořadí náhradníků ve studentské kurii předcházeli kol. Čáp a Kudynová -kol. Čáp ovšem, zdůvodů přerušení studia, přestal být členem akademické obce, K. Kudynová je dlouhodobě na studijním pobytu v zahraničí); vakantní dosud zůstává místo po dr. Mistrové, kterou nahradí dr. Buben. Ten dosud na výzvu PAS oficiálně nereagoval; pokud se svého členství zřekne, nastupuje na jeho místo doc. Šouša.

 1. Schválení programu 21. zasedání AS

 1. Schválení programu 21. zasedání AS FF UK
 2. Schválení zápisu z19. zasedání
 3. Schválení zápisu z20. zasedání
 4. Vyhlášení voleb do AS FFUK na volební období 1. 4. 2003- 31. 3. 2006
 5. Volba členů do volební komise pro volby do AS F UK
 6. Schválení návrhů akreditací a) divadelní věda – 3leté Bc., 2leté Mgr.; b) japonská studia – Bc., Mgr., nav.; c) nederlandistika – Bc., Mgr.; d) logika – Bc., Mgr. nav.; e) germanistika – Bc., Mgr.; f) religionistika – Mgr.nav.; g) psychologie – dvouobor. Mgr. pro mezifakultní studium; h) Změna studijního plánu germanistiky)
 7. Schválení návrhu změny Studijního a zkušebního řádu
 8. Schválení přijímacího řízení
 9. Schválení návrhu na výši doktorandských stipendií pro ak. rok 2003/2004
 10. Volba člena PAS FFUK za učitelskou kurii
 11. Podnět ing. Pavlíka, Ph.D.
 12. Podnět J. Šlérky
 13. Informace J. Wiendla o výjezdním zasedání FF UK
 14. Různé (prohlášení PAS)

Hlasování: 17 – 0 – 0. Návrh programu byl přijat.

 1. Schválení zápisu z19. AS

  Hlasování: 17 – 0 – 1. Zápis z19. zasedání AS byl schválen.

 2. Schválení zápisu z20. AS

  Hlasování: 17 – 0 – 1. Zápis z20. zasedání AS byl schválen.

 3. Vyhlášení voleb do AS FF UK na volební období 1. 4. 2004 31. 3. 2006

  1. Předseda AS seznámil členy spředkládaným materiálem.
  2. Dr. Kalivoda upřesnil stanovisko legislativní komise ohledně prodloužení lhůty pro vyhlášení voleb. LK se domnívá, že lhůtu tří měsíců je možné chápat jako minimální lhůtu.
  3. Dr. Pelikán konstatoval, že vnitřní předpisy blíže nespecifikují, kdo vyhlašuje termíny voleb, zda-li předsednictvo, nebo volební komise.
  4. V. Abrhám se otázal na termín pro uzavření kandidátních listin.
  5. Dr. Kalivoda upřesnil, že kandidátní listiny musí být uzavřeny 14 dnů před datem prvního kola voleb.
  6. Dr. Jettmarová konstatovala, že dle volebního řádu lze možné pochybnosti opravit upřesněním čl. 5 (volby vyhlašuje AS) a čl. 6 (Volby připravuje komise schválená AS).
  7. Dr. Kalivoda uvedl, že legislativní komise se před volbami sejde a vypracuje seznam možných úprav patřičných předpisů.


Usnesení č. 135: AS FF UK bere na vědomí sdělení předsedy LK dr. J. Kalivody ze dne 3.11. 2003 tykající se voleb do AS FF UK. Hlasování: 21-0-0.


Usnesení č. 136:AS FF UK podle čl. 2 odst. 5 Volebního a jednacího řádu vyhlašuje volby do AS FF UK pro funkční období 1.4. 2004 – 31.3. 2006. AS FF UK schvaluje tento harmonogram voleb:

 1. 1. 12. 2003 – zveřejnění kandidátních listin
 2. 15./16.12. 2003 – první kolo voleb
 3. 18./19.12. 2003 – druhé kolo voleb
 4. 6./7.1. 2004 – třetí kolo voleb

Ode dne schválení tohoto usnesení do 1.12. mohou členové akademické obce podávat návrhy kandidátů volební komisi. Podávání kandidátek a volby se budou řídit Volebním a jednacím řádem a usnesením AS FF UK 132/20. Hlasování: 21-0-0.


 1. Volba členů do volební komise pro volby do AS FF UK

  1. Dr. Jettmarová stáhla návrh dr. Kalivody jako člena volební komise.
  2. Dr. Pelikán navrhl složení volební komise: kol. Abrhám, Bárta, Cvrček, dr. Drnková, kol. Podhajský, doc. Prahl, kol. Sommer.
  3. Kol. Šlérka navrhl jako kandidátku N. Vostrou zkatedry logiky.
  4. Dr. Pelikán stáhl návrh kol. Abrháma.
  5. Dr. Pelikán dále navrhl dva skrutátory – kol. Bursíka a Mundeva – pro tajné hlasování.
  6. Skrutátoři posléze seznámili AS svýsledky tajného hlasování:

Bárta 17 – 1 – 2

Cvrček 17 – 2 – 1

dr. Drnková 20 – 0 – 0

kol. Podhajský 18 – 0 – 2

doc. Prahl 19 – 0 – 1

kol. Sommer 18- 0 – 2

kol. Vostrá 19 – 0 – 1

Usnesení č. 137: AS FF UK zvolil volební komisi pro volby do AS FF UK na volební období 1.4 2004 – 31.3. 2006 ve složení: Jan Bárta, Václav Cvrček, Libuše Drnková, Jan Podhajský, Roman Prahl, Vítězslav Sommer, Nelly Vostrá.

 • Kol. Šlérka navrhl stáhnout bod. č. 12 Programu a přesunout ho na 22 zasedání AS.
 • Hlasováno: 16 – 0 – 0.Návrh byl schválen.
 1. Schválení návrhů akreditací ( a) divadelní věda – 3leté Bc., 2leté Mgr.; b) japonská studia – Bc., Mgr., nav.; c) nederlandistika – Bc., Mgr.; d) logika – Bc., Mgr. nav.; e) germanistika – Bc., Mgr.; f) religionistika – Mgr.nav.; g) psychologie – dvouobor. Mgr. pro mezifakultní studium; h) Změna studijního plánu germanistiky)

  1. Doc. Jakubec seznámil přítomné se stanoviskem SK kpředkládaným akreditacím
  2. ad 6a) divadelní věda – 3leté Bc., 2leté Mgr.

   – Dr. Herman seznámil členy AS snávrhem akreditace.

   – Doc. Králová uvedla připomínku studijní komise: pokud se vtomto případě jedná o navazující formu studia, byl by dobré, aby tato forma byla označena už vnázvu akreditovaného oboru. Doporučila schválit návrh sdoporučením změnit název oboru.

   Usnesení č. 138: AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor divadelní věda – tříleté bakalářské studium, dvouleté navazující magisterské studium, tříleté navazující magisterské studium – a doporučuje, aby přesný název tříletého navazujícího magisterského studia byl předmětem dalšího jednání. Hlasování: 19-0-0.

  3. ad 6b) japonská studia – Bc., Mgr. nav.

   Usnesení č. 139:AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace studijního programu filologie, obor japonská studia – bakalářské tříleté studium, tříleté navazující magisterské studium. Hlasování: 18-0-0.

  4. ad 6c) nederlandistika – Bc., Mgr.;

   Usnesení č. 140:AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace studijního programu filologie, obor nederlandistika – tříleté bakalářské studium, dvouleté navazující magisterské studium. Hlasování: 18-0-0.

  5. ad 6d) logika – Bc., Mgr. nav.

 • Doc. Matoušek glosoval návrh akreditace.
 • Dr. Jettmarová se otázala, proč vnávrhu figuruje tříleté mgr. studium.
 • Doc. Matoušek konstatoval, že zdůvodu vytvoření většího prostoru pro vznik seriozních písemných prací.

Usnesení č. 143: AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace studijního programu logika, obor logika – tříleté bakalářské studium, tříleté navazující magisterské studium. Hlasování: 17-0-2.

 1. ad 6e) germanistika – Bc., Mgr.

  Usnesení č. 141: AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace studijního programu filologie, obor germanistika – tříleté bakalářské studium, dvouleté navazující magisterské studium. Hlasování: 19-0-0.

 2. ad 6f) religionistika – Mgr.nav.

  Usnesení č. 142:AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace studijního programu filozofie, obor religionistika – dvouleté navazující magisterské studium. Hlasování: 19-0-0.

 3. ad 6g) psychologie – dvouobor. Mgr. pro mezifakultní studium

Usnesení č. 144:AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace studijního programu učitelství, obor psychologie vkombinaci – magisterské dvouoborové studium. Hlasování: 19-0-0.

ch. ad 6h) Změna studijního plánu germanistiky

 • dr. Dovalil seznámil členy AS snávrhem změny stud. plánu.
 • doc. Králová požádala o stažení bodu, neboť bod neprošel jednáním studijní komise.
 • Dr. Jettmarová podpořila stanovisko doc. Králové stím, aby byl bod přesunut na jednání AS až po projednání SK.
 1. Schválení návrhu změny Studijního a zkušebního řádu

  1. Doc. Králová seznámila členy AS snávrhem. Vysvětlila změnu čl. 9 odst. 5 a vyzvala ke schválení této změny.
  2. Dr. Kalivoda potvrdil vyjádření doc. Králové a podpořil návrh.

  Usnesení č. 145: AS FF UK schvaluje návrh změny Studijního a zkušebního řádu FF UK projednaného AS FF UK dne 13.11. 2003. Hlasování: 20-0-0.

 2. Schválení přijímacího řízení do doktorandského studia 2004 /2005

  1. Doc. Králová představila předkládaný návrh.
  2. Dr. Jettmarová vznesla otázku platnosti akreditací.
  3. Doc.Králová konstatovala, že akreditace budou kontrolovány průběžně.
  4. Dr. Pelikán poukázal na otázku kvóty přijímaných studentů.
  5. Doc. Králová konstatovala, že jde o pojistku fakulty pro případ, že by kvóta byla určena.
  6. Prof. Rychlík komentoval změny vorganizaci doktorského studia (bodové hodnocení).
  7. T. Bursík poukázal na otázku kvantity zkoušek zcizích jazyků, konkrétně na zbytečnost přijímací zkoušky zcizího jazyka.
  8. Doc. Králová upozornila, že zkouška zcizího jazyka je vrámci akreditace doktorského studia.
  9. Dr. Jettmarová upozornila, že jednání sklouzlo do obsahové oblasti, jež patří na plénum vedoucích kateder.
  10. Prof. Bouzek uvedl, že znalost několika světových jazyků patří k prestiži této fakulty.
  11. Prof. Rychlík konstatoval, že jednotlivé obory mohou své požadavky na přijímací řízení specifikovat.
  12. Dr. Drnková připomněla, že kdo sloužil zkoušku vjazykovém centru vrámci magisterského studia, může vtomto případě žádat o její uznání, a to ve lhůtě pěti let.

  Usnesení č. 146: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2004/2005. Hlasování: 20-0-0.

 3. Schválení návrhu na výši doktorandských stipendií pro ak. rok. 2003/ 2004

  1. Doc. Králová uvedla, že návrh vychází zpravidel, které stanovil rektorát.

  Usnesení č. 147: AS FF UK schvaluje navrhovanou výši doktorandských stipendií pro akademický rok 2003/2004. Hlasování: 20-0-0.

 4. Volba člena PAS FF UK za učitelskou kurii

  1. Dr. Pelikán seznámil členy AS sdůvodem volby, kterým je ukončení členství dr. Cadoriniho vAS.
  2. V. Cvrček vyzval kpředkládání návrhů.
  3. Dr. Jettmarová navrhla dr. Kalivodu.
  4. Dr.Kalivoda uvedl, že snávrhem souhlasí.
  5. Prof. Bouzek navrhl. dr. Oertera.
  6. Dr. Oerter snávrhem souhlasil
  7. Jako skrutátoři pro tajné hlasování byli určeni prof. Gabrielová, kol. Bursík a kol. Mundev.

   Hlasování: Dr. Kalivoda 7

   Dr. Oerter 11

  8. členem PAS byl zvolen dr. W. B. Oerter.

  Usnesení č. 148: AS FF UK zvolilo členem PAS FF UK za učitelskou kurii dr. phil. Wolfa B. Oertera, CSc. jedenácti hlasy. (Sedm hlasů pro PhDr. Jana Kalivodu, jeden hlas neplatný.)

 5. Podnět ing. Pavlíka, PhD.

  1. Ing. Pavlík představil svůj podnět, týkající se zrušení Centra genderových studií (CGS) na FF UK.
  2. Děkan prof. Vacek vyjádřil překvapení nad podáním podnětu; uvedl, že existovala dohoda, že obor bude převzat, a to na základě žádosti ing. Pavlíka, Fakultou humanitních studií. Vokamžiku, kdy děkan FHS prof. Sokol stímto souhlasil, děkan FF UK žádosti vyhověl. Dále uvedl že problémem rovněž bylo profesorské místo, na něž nebyly vyčleněny patřičné prostředky. Ing. Pavlík zároveň odmítl využít na zajištění místa prostředků zgrantu Fordovy nadace. Dále poukázal na rozpor sdlouhodobým záměrem univerzity, který nepřipouští dublování oborů na UK, dále rovněž poukázal na otázku problematického rozmělňování mzdového fondu FF.
  3. Prof. Rychlík poukázal na nedostatečnost garance financování Centra, neboť grant Fordovy nadace je časově limitován.
  4. Ing. Pavlík konstatoval, že na schůzi nedošlo kžádné dohodě. Uvedl též, že na schůzkách sděkanem nebyl veden zápis. Dále upozornil, že zájmem CGS bylo, aby přešlo na FHS, ale aby také vminimální formě zůstalo na FF UK, a to zdůvodu poskytování servisu pro celou FF UK. Konstatoval, že zjeho pohledu kžádné dohodě mezi CGS a vedením FF nedošlo; navíc poukázal na skutečnost, že existence CGS by znamenala pro FF značný finanční příjem.
  5. Děkan prof. Vacek konstatoval, že absence zápisů ze schůzek je chybou, neboť by vše bylo nyní srozumitelnější. Uvedl, že ochota financovat pracovní místa zprostředků CGS byla až pozdější; pro jeho rozhodování bylo podstatné, že původním záměrem CGS bylo hradit podstatnou část mezd z balíku FF.
  6. Dr. Jettmarová poukázala na rozpor vtvrzení ing.Pavlíka ohledně zřízení CGS. Dále seznámila AS snávrhem na zřízení CGS, který předložila prof. Šiklová. Uvedla rovněž, že kpotřebnosti CGS na FF by se měli vyjádřit zejména garanti oborů.
  7. Prof. Bouzek se otázal, proč CGS usiluje o setrvání na FF, když FHS poskytuje výhodnější servis.
  8. Dr.Kalivodová rozvedla důvody, proč se genderová studia mají rozvíjet jak na FF, tak na FHS. Dále konstatovala, že veškerými prostory, které CGS využívalo, byla jedna místnost vCeletné 20, přičemž zcela podřizovalo svůj program výuce akreditovaných oborů.
  9. V. Cvrček navrhl ukončit diskusi po odeznění přihlášených příspěvků. Hlasování 14 – 0 – 3. Návrh byl přijat.
  10. Dr. Pelikán rozvinul otázku prezentace aktivit CGS a jeho vztahu kprogramu základních součástí. Dále upozornil na nedostatečnou materiálovou výbavu podnětu ing. Pavlíka, např. co se týče bibliografie prací CGS apod. Dále upozornil na skutečnost, že se na FF nevyučuje celá řada dalších podstatných oborů (albánština, novořečtina apod.). Uvedl, že vzhledem ksoučasné finanční situaci vysokých škol bude zřejmě nezbytné, aby se genderová studia pěstovala pouze na jedné fakultě.
  11. Ing. Pavlík upozornil, že kompletní prezentaci CGS přinášejí webové stránky CGS.
  12. Doc. Králová upozornila, že nelze hovořit o oboru genderová studia, neboť tato nejsou jako obor akreditována.
  13. Dr. Kalivodová uvedla, že akreditace byla připravována.

  Návrh usnesení: AS FF UK doporučuje vedení fakulty, aby podniklo veškeré potřebné kroky kzachování CGS na FF UK.

  Hlasování: 5 – 4 – 7. Návrh nebyl schválen.

 6. Informace dr. J. Wiendla o výjezdním zasedání UK

  1. Dr. Wiendl informoval členy AS o výjezdním zasedání UK vNymburce, které se uskutečnilo ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2003. Informoval zejména o jednání sekce legislativní a ekonomické, zvl. o návrhu nových mzdových tarifů UK, které by měly vstoupit vplatnost k1. 1. 2005.
  2. Děkan prof. Vacek informoval o jednání sekce pro vědu, zejména o problematice podávání výzkumných záměrů.
  3. Prof. Kuklík informoval o zasedání AS UK a dále rozvinul některé aspekty ekonomického charakteru.

Předseda AS dr. Pelikán poté ukončil 21. zasedání AS FF UK.

Zapsali: dr. J. Wiendl, J. Bárta, M. Ničová

Kontroloval: Dr. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 8.1.2004