Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 2. jednání konaného dne 11. 4. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, V. Nálevka, W. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, J. Wiendl, Z. Zbořil, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, Z. Machát, E. Petrovská, J. Podhajský, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek, N. Vostrá.

Omluveni: J. Gabrielová, M. Novák.

Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, děkan; doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, doc. PhDr. J. Koťa, prof. PhDr. A. Skřivan, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; K. Kočvarová, AS UK; prof. PhDr. E. Maur a prof. PhDr. J. Vacek, garanti studijních programů; doc. PhDr. O. Lomová a doc. PhDr. Z. Švarcová, ÚDV; doc. PhDr. P. Zemánek, RVŠ; doc. PhDr. A. Housková, studijní komise; členové akademické obce.

Předseda AS dr.Pelikán přivítal na zasedání senátory, vedení fakulty a všechny hosty, zvláště přivítal B.Bobákovou, která se zotavila z automobilové nehody. Představil se O.Vojtěchovský, jenž se z omluvil z 1.zasedání. Poté dr.Pelikán předložil návrh programu.

1. Schválení programu jednání 2. zasedání AS FF UK

P.děkan navrhl posunout návrh změn SZŘ v programu dopředu tak, aby mohl být projednán do 16:00, kdy musí proděkan dr.Herman služebně odjet. Dr.Jettmarová navrhla přesunout projednávání akreditací, aby hosté nemuseli čekat. Dále navrhla v programu věcné opravy: „fakultní komise“ místo „oborové komise“, „oboru/ oborů“ místo „programu/ programů“; v případě japonských studií místo „rozšíření akreditace“ uvést „novou akreditaci“. Doporučila rovněž propříště sjednotit stylistickou úpravu bodů programu (vypustit „Projednávání/projednání“ z názvu bodů atd.).

Po hlasování 23-0-3 byl přijat následující program zasedání:

 1. Schválení programu 2.zasedání AS FF UK
 2. Kontrola zápisu z 24. zasedání minulého AS FF UK.
 3. Kontrola zápisu z 1. zasedání AS FF UK.
 4. Návrh úprav studijního a zkušebního řádu FF UK.
 5. Projednání žádosti o novou akreditaci oboru japonská studia a projednání žádostí o rozšíření akreditací oborů informační studia a knihovnictví, české dějiny, český jazyk.
 6. Projednávání návrhu děkana na obsazení předsedů fakultních komisí.
 7. Návrh věcného záměru na zřízení komise Akademického senátu FF UK pro návrhy, žádosti a stížnosti členů akademické obce.
 8. Projednání materiálu děkana FF UK Návrh hlavních zásad personální politiky – druhá verze .
 9. Zpráva pracovní skupiny pro koncepci studia cizích jazyků na FF UK.
 10. Různé.

2. Kontrola zápisu z 24. zasedání minulého AS FF UK.

Zápis byl schválen bez připomínek. Hlasování: 26-0-0.

3. Kontrola zápisu z 1. zasedání AS FF UK.

(1) Byly přijaty písemně podané připomínky Petra Pabiana k formulaci jeho výroků, ke znění programu (volba „dalších členů předsednictva“ místo „členů předsednictva) a k bodům 4.,5. a 6. Hlasování: 18-3-5.

(2) Dr.Jettmarová navrhla následující změny:

Ad bod 1: „Prof.. Bouzek navrhl volit odděleně předsedu a členy předsednictva….“, „dr.Pelikán navrhl…. v bodě 5 volba dalších členů předsednictva“, vypustit výrok připsaný dr.Jettmarové „navržení kandidáti by se měli představit,“; před diskusi o programu předřadit název bodu 1, případně uvést i původní návrh programu.

Ad bod 4: na závěr prvního odstavce diskuse přidat větu „Mgr.Hrodek a Mgr.Voříšek krátce uvedli svou představu o práci v PAS.“. V druhém odstavci doplnit „pro práci v předsednictvu AS se hodí více D.Hrodek.“

Ad bod 7 a): doplnit na začátek “ Dr. Jettmarová informovala senát, že zpráva pracovní skupiny pro jazykovou výuku na FF UK je předložena písemně. Průběžná zpráva pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu měla být podána ústně doc.Vavrouškem, závěrečná zpráva …“

Ad 7 b) Doplnit na začátek „Na návrh předsedy senátu AS schválil….“

Návrhy dr.Jettmarové byly přijaty (19-1-7).

(3) D.Gabľasová navrhla změnu v bodě 4: „V.Filip doporučuje M.Voříška… pracuje ve studijní komisi.“ Dále upozornila, že nesouhlasí součet hlasů při volbě dr.Wiendla místopředsedou AS. Dr.Pelikán navrhl, že počet hlasů bude opraven podle protokolu volební komise. Tyto návrhy byly přijaty (25-0-2)

(4) AS FF UK schválil zápis z 1.zasedání AS FF UK se zapracováním přijatých připomínek. Hlasování: 26-0-1.

4. Návrh úprav studijního a zkušebního řádu FF UK.

(1) Proděkan dr.Herman informoval, že předložený materiál prošel příslušnými fakultními komisemi a realisuje rozhodnutí, přijatá dříve (mj. i akademickým senátem). Dr.Pelikán konstatoval, že materiál přišel předsednictvu na poslední chvíli, nicméně s ohledem na jeho důležitost byl zařazen na program. Dr.Kalivoda sdělil jménem předsedkyně legislativní komise dr.Ebelové, že po schválení studijní komisí tento materiál schválila i legislativní komise. Předsedkyně studijní komise doc.Housková potvrdila, že studijní komise materiál projednala a doporučila.

(2) Dr.Herman zodpověděl dotazy členů AS (dr.Jettmarové, J.Bárty, N.Vostré, dr.Pelikána) k některým formulacím a důsledkům předkládaného návrhu.

Dr.Jettmarová navrhla v bodě 8 návrhu přesunout slovo „přijat“ za „studia“. J.Bárta navrhl opravit formulaci v bodě 7 na „nesplněním požadavků vyplývajících podle studijního a zkušebního řádu ze studijního programu, tedy pokud student:“. Připomínky byly přijaty (26-0-1).

(3) Usnesení č. 1: AS FF UK souhlasí sNávrhem úprav Studijního a zkušebního řádu se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 28-0-1.

(4) Dr.Kalivoda informoval o tom, že vedení připravuje příručku vnitřních předpisů fakulty, na jejíž redakci se dr.Kalivoda podílí; dr.Kalivoda navrhne 15-20 změn těchto předpisů, které by opravily chyby věcného rázu, které v předpisech objevil. Pokládá změny za důležité, aby předpisy mohly být zveřejněny v konsistentním znění. Dr.Pelikán doporučil odložit diskusi na toto téma do bodu Různé.

(5) Dr.Herman vyzval předsednictvo, aby schválené změny urychleně odeslalo AS UK, neboť je třeba zajistit jejich řádné přijetí tak, aby platily již v říjnu 2002. To dr.Pelikán přislíbil.

5. Projednání žádosti o novou akreditaci oboru japonská studia a projednání žádostí o rozšíření akreditací oborů informační studia a knihovnictví, české dějiny, český jazyk.

(1) Proděkan doc.Koťa informoval, že tři z předkládaných materiálů jsou rozšířující povahy: týká se to doktorského studia českých dějin a českého jazyka, které žádají o rozšíření studia o spolupráci s ústavy AV ČR, dále pak inf. studií a knihovnictví, která akreditovala svůj obor v denním studiu a zapomněla přitom na kombinované studium. Pokud jde o japonská studia, doporučil, aby informovala předsedkyně studijní komise. Doc.Housková upozornila, že všem zájemcům jsou zápisy ze studijní komise pohotově k disposici na fakultních internetových stránkách. Přečetla část zápisu ze zasedání studijní komise dne 7.3., která se týkala žádostí o akreditace: stanovisko stud.komise k návrhům bylo positivní, s výjimkou návrhu na akreditaci japonských studií, který nedoporučila. Poté doc.Housková konstatovala, že pravidla pro rozčlenění studia do stupně bakalářského a magisterského navazujícího jsou doposud předmětem diskuse, která dosud nebyla uzavřena. Studijní komise v této diskusi preferuje bakalářské studium jako předstupeň navazujícího magisterského – tomuto pojetí návrh na akreditaci japanologie neodpovídá. Dalším důvodem je úzce oborové pojetí studia a nedostatek otevřenosti a volitelných předmětů. Jako přijatelné řešení pro japonská studia by se podle názoru doc.Houskové mohlo jevit profesní bakalářské studium.

(2) Dr.Pelikán navrhl (za souhlasu senátu) projednat jednotlivé žádosti zvlášť. Poté konstatoval, že předsednictvo rozmnožilo akreditační materiály pro každého senátora, nicméně v praxi předcházejícího senátu bylo běžné, že materiály byly pouze k disposici k nahlédnutí na sekretariátu AS. V bodě Různé navrhne vrátit se k tomuto postupu. Jeho stanovisko podpořil doc.Koťa s tím, že doposud neschválené akreditační materiály představují cenné know-how, které by mohlo být po zveřejnění (zejména na webu) zcizeno. D.Gabľasová navrhla rozesílat materiály e-mailem, což dr.Pelikán označil za věcně nemožné s ohledem na skutečnost, že tato metoda již jednou způsobila zhroucení serveru FF UK. Dr.Kalivoda uvedl, že na sekretariátu senátu si reálně akreditační materiály nikdo předem nepohlédne a jejich projednávání by poté bylo nedůstojné. J.Bárta navrhl přesunout diskusi na toto téma do bodu Různé.

žádost o novou akreditaci oboru japonská studia

(3) Doc.Švarcová informovala, že čtyřleté bakalářské studium japanologie je koncipováno jako příprava na důkladné magisterské studium. Z praxe je známo, že za 3 roky si studenti dostatečně neosvojí obor, zejména nejsou dostatečně jazykově připraveni na magisterské studium. Příprava studentů je přitom intensivní. Na některých zahraničních školách (mj. v Japonsku, USA) je bakalářské studium čtyřleté, vznikají pak potíže s kompatibilitou vzdělání studentů, kteří odjíždějí na zahraniční stáže. Kromě toho studenti často odcházejí do praxe již během studia a opouštějí FF bez absolutoria, což oboru snižuje počet absolventů. Poté se doc.Švarcová vyjádřila k námitkám studijní komise. Otevřenost studia chápe jako možnost pro studenty jiných oborů, aby navštěvovali kursy na japanologii, a naopak pro studenty japanologie, aby se účastnili kursů vypisovaných jinde. Tato možnost existuje, studium je proto otevřené. Japanologie kromě toho nabízí rozšiřující oborové přednášky hostujících pedagogů. Personální zabezpečení výuky je dostatečné: všechny čtyři kmenové kursy učí zkušení pracovníci fakulty, katedra spolupracuje s externisty a s nadějnými doktorandy, kteří dokončují studium. Prof.Vacek pokládá argumenty doc.Švarcové za přesvědčivé, čtyřletého studia v bakalářském stupni je třeba. Výběrové předměty nebyly zahrnuty do studijního plánu, neboť by došlo k překročení bodových limitů. Profesní bakalář na japanologii by snad byl přípustný, pokud by neuzavřel dveře menšině studentů, kteří by pokračovali v magisterském studiu.

(4) Diskuse

 1. Dr.Zbořil potvrdil ze své zkušenosti se studenty orientálních jazyků, že jejich studium je obtížné; požadavek doc.Švarcové proto podporuje.
 2. Prof.Bouzek: současný trend v poptávce po vzdělání směřuje spíše k profesnímu bakaláři a FF UK by na něj měla reagovat.
 3. Dr.Herman: fakulta si nemůže dovolit různě dlouhé bakalářské a magisterské studium na různých oborech, organisačně by to bylo nezvladatelné. Absolvent, který je v návrhu označen za bakaláře, odpovídá spíše „urychlenému magistrovi“. Stálo by za úvahu, zda nenabídnout buďto pětileté magisterské studium japanologie s podobným profilem, nebo navazující magisterské studium japanologie po šíře orientovaném orientalistickém studiu bakalářském. Japanologie se svým způsobem potýká s praktickým problémem, který by se měl vyřešit na vyšší úrovni: ustupovat tlakům na absolutorium po 4 letech by ale fakulta neměla. Také celá UK si pod vedením rektora prof.Wilhelma volí orientaci na studium magisterské, bakaláře mohou produkovat jiné školy.
 4. Doc.Švarcová odmítla představu široce zaměřených bakalářů orientalistiky, kteří budou umět „všechno a nic“. Japonská studia skutečně usilují o to, mít co nejvíce absolventů magisterského studia, ale půjde v nejlepším o 2/3 studentů.
 5. Dr.Hrodek: fakulta nesmí produkovat nedostatečně odborně připravené bakaláře. Jestliže obor nepokládá za možné je připravit za méně než 4 roky, je třeba to respektovat – 3letý bakalář by neměl smysl. Žádost japanologie proto podporuje.
 6. Děkan doc.Kolář: dělené studium není absolutní prioritou FF ani UK. Přiklání se ke stanovisku studijní komise, neboť předkladatelé nezdůvodnili, proč studium vůbec dělit na dva stupně a nezachovat 5leté magisterské studium.
 7. Doc.Švarcová: cílem je umožnit studentům, aby odešli na zahraniční stáže se srovnatelným bakalářským titulem a byli přitom co nejlépe připraveni.
 8. Z.Machát se zeptal, v čem se japonština liší od jiných oborů: i na každém jiném oboru přeci platí, že za 4 roky se student naučí více než za 3.
 9. Doc.Housková: dělení studia by mělo sledovat koncepci celé fakulty, nelze bez důsledků schválit takové bakalářské studium, které by nezapadalo do fakultního systému. Studenti FF by neměli odcházet do praxe po bakalářském stupni, ale pokračovat v magisterském studiu.
 10. Doc.Králová: předložený návrh je kondensovaným magisterským studiem. Studijní plán je nadto nevyvážený – zařazení překladatelského semináře od prvního ročníku (když studenti neznají dostatečně jazyk ani po 3 letech) je protismyslné.
 11. Doc.Švarcová: jde o nedorozumění v pojmenování kursu – obsahem je jazyková výuka nad japonskými texty, vždy přiměřená znalostem studentů. Na dotaz dr.Oertera odpověděla doc.Švarcová, že i jinde (Sheffield) je studium směřováno v podobném duchu.
 12. Dr.Cadorini: studenti by měli mít prostor pro profilaci svého studia (širší nebo hlubší zaměření) v rámci studijního plánu, ne až ve volném čase. Bakalářské studium má dávat rozhled a možnost volby, magisterské půjde do hloubky.
 13. Dr.Kalivoda: obory mají povinnost si jasně určit profil absolventa a nároky na něj, nemohou být jen volnou samoobsluhou pro studenty. Široký přípravný bakalářský stupeň vzniká proto, že jsou obory nuceny bakalářský stupeň vůbec zavádět. Bude lépe vrátit se k pětiletému magisterskému studiu.
 14. Dr.Hrodek: studijní plán oboru má vycházet z potřeb oboru, AS ani studijní komise nejsou dost fundováni určit tyto potřeby ve srovnání s japanologií.
 15. D.Gabľasová: není důvod usnadňovat studentům odchod po čtyřech letech, měli by dokončit magisterské studium.
 16. Doc.Švarcová: je nespravedlivé odejít po čtyřech letech usilovné práce bez titulu. Odcházejí lidé, kteří nemají sílu pracovat na diplomové práci.
 17. Doc.Vavroušek: navrhované studium je jednooborové, ale studenti mají předepsány kursy pouze na 13-14 hodin týdně. Je možné určit hodin více. Dále je možné přeřadit z bakalářského do magisterského studia kursy týkající se historie či kultury, neboť obor se hlásí k filologiím. Navrhované magisterské studium je ostatně rovněž poddimensováno (6-8 hodin týdně). Navrhované 4+2 roky by bylo možno absolvovat za 4,5 roku, nebo dokonce za dobu kratší.
 18. Doc.Švarcová: počet hodin odpovídá studijním předpisů a nelze jej překročit.
 19. Doc.Vavroušek: takový předpis nezná, nezná jiný jednoobor s tak málo intensivní výukou.
 20. Z.Machát: ve společném základu jsou v rozporu se studijními předpisy uvedeny dva jazyky.
 21. Dr.Lomová: v případě cizích jazyků šlo o formální pochybení. Zákon nezakazuje studium na 4+2 roky.
 22. Dr.Herman: v této chvíli nezná FF UK šestileté studium. pokud by se uvažovalo o změně, stavěl by se za model 3+3 roky. Není správné podléhat praktickým a pragmatickým tlakům.
 23. Prof.Vacek: není nic nevhodného na tom, vycházet vstříc potřebám studentů a brát ohled na potřeby oboru perspektivy jeho rozvoje. Orientalisté budou vždy zaznamenávat větší odliv bakalářů do praxe, menší zátěž vyučovacích hodin má psychohygienické důvody. Děkuje za podněty, chápe diskusi jako věcnou, nikoli osobní. Ukazuje se, že rozhodnutí je do značné míry otázkou koncepce. Ale není možné v rámci koncepce uvažovat o 4letém bakalářském studiu, nebo o více než 5 letém magisterském studiu? Není nutné, aby všechny obory na fakultě měly v tomto smyslu stejné parametry.

Dr.Pelikán navrhl ukončení diskuse poté, co promluví všichni doposud přihlášení (návrh přijat 22-0-5).

 1. Dr.Jettmarová: konstatuje, že návrh odpovídá fakultním předpisům z hlediska bodových i hodinových dotací. Připomíná, že studijní komise se k navazujícímu magisterskému studiu japanologie nevyjádřila.
 2. Doc.Housková: zaujali jsme stanovisko k návrhu jako k celku; studijní komise je připravena se k materiálu vrátit, bude-li to třeba.
 3. Doc.Koťa: potvrzuje, že studijní komise jednala o obou žádostech.
 4. O.Vojtěchovský se obrátil k doc.Vavrouškovi s otázkou, zda snad také jeho – filologický – obor mohou studenti absolvovat bez kursů historie.
 5. Doc.Vavroušek to potvrdil: studenti mohou historické kursy absolvovat v rámci volitelné složky studijního plánu.
 6. Prof.Uličný: zákon stanoví možnost 3-4letého bakalářského a 2-4 magisterského navazujícího studia. Podzákonná norma, tj. vyhláška či nařízení, nesmí být v rozporu ze zákonnou normou, tj. vysokoškolským zákonem. Navrhl projednat na některém zasedání zvlášť otázku bakalářského studia, která se zdá vzhledem k dosavadnímu průběhu diskuse nejasná.
 7. Z.Machát: v žádosti o akreditaci je u SZZK o jednu zkoušku více, než odpovídá studijním předpisům.
 8. Doc.Švarcová: navrhuje přijmout návrh s výhradou, že bude chyba odstraněna.
 9. Doc.Koťa: je třeba uvážit, zda bude těžištěm studia na fakultě bakalářské, magisterské nebo dokonce až doktorské studium.

(5) Rozprava o usnesení

Dr.Jettmarová uvedla, že AS nemůže podle jednacího řádu hlasovat o žádosti o akreditaci magisterského studia neboť mu k tomu chybí stanovisko studijní komise. Prof.Bouzek, doc.Králová, dr.Wiendl, dr.Pelikán a dr.Cadorini doporučili, aby senát navrhl oboru, aby akreditaci dopracoval (podle připomínek) a předložil k dalšímu posouzení. Prof.Vacek uvedl, že některé připomínky je třeba vzít vúvahu. Dr.Kalivoda vyslovil názor, že senát by překročil své pravomoci, pokud by vracel návrh s připomínkami kdopracování. Dr.Mistrová a dr.Jettmarová konstatovaly, že senát by vzhledem k rozpornosti názorů nedokázal své připomínky specifikovat.

 1. Návrh usnesení mgr. Voříška: AS FF UK nesouhlasí spředloženou Žádostí o akreditaci bakalářského prezenčního studia ve studijním programu Filologie, Obor japonská studia. Hlasování: 7-13-7, návrh nebyl přijat.
 2. Návrh usnesení prof. Bouzka: AS FF UK doporučuje dopracovat návrh žádosti o akreditaci bakalářského prezenčního studia ve studijním programu Filologie, Obor japonská studia. Hlasování: 11-8-8, návrh nebyl přijat.
 3. Návrh usnesení dr. Jettmarové: AS FF UK souhlasí spředloženou Žádostí o akreditaci bakalářského prezenčního studia ve studijním programu Filologie, obor japonská studia. Hlasování: 10-7-10, návrh nebyl přijat.

AS žádné usnesení nepřijal.

žádost o akreditaci oboru informační studia a knihovnictví

(6) Diskuse

 1. Dr.Jettmarová: předložená žádost je neúplná, nemá potřebné náležitosti (např. neuvádí kozultanty, specifikaci studijních povinností). Doporučuje vrátit žádost kdopracování..
 2. Doc.Koťa: hlavní návrh akreditací již byl schválen s akreditací denního studia, jedná se jen o rozšíření. Je pravda, že akreditační komise může požadovat řadu údajů, doplňků atd. (jako např. u pedagogiky). U etablovaných fakult a oborů je ale možné zkusit, zda se nespokojí se stručnou žádostí.
 3. P.děkan: souhlasí s dr.Jettmarovou, návrh nemá všechny náležitosti a neměl by v tomto stavu odejít z fakulty. Zvláště když se na jednání senátu nedostavil navrhovatel, který by mohl podat objasnění.
 4. Dr.Pelikán: tyto nedostatky by měla odhalit již studijní komise. Předsednictvo příště nebude postupovat senátu neúplné materiály.
 5. D.Gabľasová: hlavní podklady k akreditaci byly již podány u žádosti o akreditaci denního studia, nebude tedy třeba je podávat znovu.
 6. Doc.Králová: z tohoto předpokladu jsme skutečně ve studijní komisi vycházeli; byla to však chyby.
 7. Dr.Jettmarová: senát se již dříve rozhodl, že za pomoci posudků garantů a studijní komise dohlédne na úplnost podávaných žádostí. Předkládaný materiál je neúplný.
 8. Doc.Koťa: V řadě případů bylo kombinované studium schváleno v jednom balíku s denním. Nyní je možné podat žádost jen jako stručný doplněk, nebo poskytnout všechny podklady znovu. Na dotaz Z.Macháta doc. Koťa upřesnil, že na kladném vyřízení žádosti nazávisí bezprostředně osud studentů.
 9. Dr.Pelikán: je proti žádosti, v zásadních otázkách nesmíme ustupovat.
 10. Dr.Jettmarová: Předložený materiál nesplňuje požadavky podle pokynů ministerstva,.navrhuje stáhnout žádost z jednání.

(7) Usnesení č. 2: AS FF UK stahuje zprogramu jednání Žádost o rozšíření akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví o kombinované studium pro formální nedostatky. Hlasování: 23-0-2

žádost o akreditaci oboru český jazyk

(8)Prof.Uličný v zastoupení garanta uvedl návrh.

(9) Diskuse:

Dr.Jettmarová vyzdvihla příkladnou podobu návrhu ve srovnání s ostatními. Prof.Uličný, doc.Koťa, a p.děkan odpověděli na dotazy (doc.Koláře, dr.Pelikána, dr.Jettmarové), týkající se znění návrhu, konkrétně smlouvy s příslušným ústavem AV ČR, počtu atestací ve studijním plánu a formálního souhlasu FF UK s žádostí. Dr.Mistrová upozornila na chybnou e-mailovou adresu kontaktní osoby. Senát se na návrh předsedy shodl, že drobné formální omyly bude tolerovat.

(10) Usnesení č. 3 : AS FFUK souhlasí sŽádostí o rozšíření akreditace doktorského studijního programu 7310 VFilologie, studijní obor Český jazyk na Ústav pro jazyk český AV ČR. Hlasování: 25-0-0.

žádost o akreditaci oboru české dějiny

(11) Dr.Jettmarová navrhla projednávat zvlášť dvě žádosti o akreditaci oboru české dějiny. Podotkla, že měly být předloženy jako žádost jediná, avšak vzhledem k jejich různé úrovni je třeba jednat o nich odděleně. Senát nesouhlasil s návrhem projednávat obě žádost společně (10-7-8).

spolupráce s Masarykovým ústavem AV ČR

(12) Prof.Maur uvedl návrh a vysvětlil, proč se obě žádosti liší (důvodem je různý charakter i velikost spolupracujících ústavů).

(13) Diskuse:

 1. Dr.Jettmarová: studijní obor a studijní program jsou uvedeny chybně. Po upřesnění prof.Skřivana – studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny. Předložený materiál opět není kompletní, pracovníci Masarykova ústavu jsou uvedeni jen jako školitelé a konsultanti, nikoli examinátoři a členové oborové rady.
 2. Dr.Hrodek: legitimním důvodem pro rozdíly v materiálech jsou především rozdíly v povaze a možnostech obou ústavů (Hist. ústavu a Masarykova ústavu AV ČR).
 3. Prof.Maur: připouští některé nedostatky v materiálu, celkově však žádost vychází vstříc zájmu doktorandů a je přijatelná.
 4. Doc.Koťa: zkušební komise jmenuje oborová rada.
 5. Dr.Jettmarová: v materiálu chybí souhlas FF s žádostí, přílohy nejsou v náležitém stavu.
 6. Dr.Pelikán vyslovil politování, že předsednictvo postoupilo nevyhovující materiál senátu, spoléhalo se na dobrozdání studijní komise. Taková pochybení neměla stud. komise přehlédnout.
 7. Doc.Králová navrhla stáhnout materiál z jednání pro jeho neúplnost, doc.Koťa souhlasil.

(14) Usnesení č. 4 : AS FF UK stahuje sjednání Žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního programu 7105 VHistorické vědy, studijní obor historie – české dějiny na Masarykův ústav AV ČR pro formální nedostatky.

Hlasování: 21-0-4.

spolupráce s Historickým ústavem AV ČR

(15) Diskuse:

J.Bárta upozornil, že materiál přišel ve třech různých versích. Dr.Jettmarová konstatovala, že materiál z formálního hlediska vůbec nemá povahu žádosti, navrhuje stáhnout jej z jednání. Dr.Hrodek uvedl, že takový materiál neměl vůbec projít studijní komisí. M.Voříšek přiznal chybu studijní komise a, aniž by ji chtěl omlouvat, připomněl, že studijní komise má potíže s tím, že jí nejsou podklady dodávány včas. Dr.Kalivoda a dr.Hrodek se shodli, že jednání senátu potvrzuje nezbytnost i nadále rozmnožovat akreditační materiály jako podklady pro jednání.

(16) Usnesení č. 5 : AS FF UK stahuje s jednání Žádost o rozšíření akreditace studijního doktorského programu České dějiny o účast Historického ústavu AV ČR pro formální nedostatky. Hlasování: 22-0-3.

6. Projednávání návrhu děkana na obsazení předsedů fakultních komisí.

(1) Diskuse:

 1. Dr.Pelikán přečetl zápis z jednání předsednictva k tomuto bodu. Dodal k tomu osobní názor, že není vhodné, aby předseda hospodářské komise byl členem exekutivy fakulty (byť i šlo o kolegium).
 2. Děkan doc.Kolář uvedl svůj návrh. Seznámil senátory se změnou v návrhu – doc.Housková vzhledem k pracovnímu vytížení nepřijala kandidaturu, děkan navrhuje doc.Královou. Ke stanovisku předsednictva podotkl, že vychází z mylných předpokladů: kolegium děkana je orgán poradní, nikoli exekutivní; hospodářská komise je orgán poradní, nikoli kontrolní. Mezi členstvím v obou sborech proto nemůže dojít ke konfliktu zájmů, argumenty PAS nejsou správné.
 3. Dr.Oerter oznámil, že odmítá nominaci do funkce předsedy náhradové komise.
 4. Prof.Bouzek se přimlouval za spolupráci senátu s děkanem a konsensuální řešení problému.
 5. Dr.Pelikán: předsednictvo neprojednávalo návrh jako konfliktní a podpořilo drtivou většinu kandidátů. Dále uvedl, že při své účasti na rozšířeném kolegiu pozoroval, že děkan rozhodl vcitlivé personální záležitosti podle hlasování rozšířeného kolegia děkana.
 6. Doc.Vavroušek: podle statutu fakulty jmenuje předsedy komisí děkan po schválení senátem.
 7. M.Téra: na předsednictvu jsme se shodli, že předsedy důležitých komisí (legislativní, hospodářská…) by měli být lidé navržení senátem. Hlavním důvodem je, že tyto komise plní poradní funkci jak pro exekutivu, tak pro legislativu.
 8. Dr.Kalivoda: pokládá případné odmítnutí doc.Zemánka za tvrdé a nespravedlivé. Je přesvědčen, že v jeho případě nepadá v úvahu, aby se nechával ovlivnit vnějšími zájmy.
 9. Dr.Mistrová: jde o obecný princip, nikoli o osobu; oba zmíněné útvary jsou sice legálně poradní, ale legitimně se jedná o výkonný a kontrolní orgán. Podporuje stanovisko, že by v nich měly pracovat různé osoby.
 10. M.Téra: z hlediska principů nesmíme brát ohledy na osobní pocity.
 11. Dr.Kalivoda: předsednictvo mělo věc vyřešit citlivěji a obrátit se předem na děkana nebo na doc.Zemánka.
 12. Dr.Pelikán: doc.Zemánkovi PAS ve stanovisku vyjádřilo maximální úctu, osobně jsme přátelé.
 13. Dr.Hrodek: je třeba upřednostnit principiální prevenci konfliktu zájmů.
 14. Dr.Cadorini: k doc.Zemánkovi má dobrý osobní vztah. S jeho nominací nesouhlasí, neboť doc.Zemánek je nadřízeným proděkana doc.Vavrouška, lidé by kromě toho neměli zasedat ve více poradních grémiích.
 15. Děkan doc.Kolář: předsedové komisí by měli být především odborníci, nikoli hlavně zástupci senátu. Doc.Zemánek je v rozšířeném kolegiu děkana z titulu členství v Radě vysokých škol, je v předmětu činnosti komise odborníkem, mj. je členem Fondu rozvoje vysokých škol. Není třeba spor dále vyostřovat, ať senát rozhodne a bude-li jeho stanovisko zamítavé, děkan navrhne jiného kandidáta. Na otázku dr.Oertera, proč je na předsedkyni etické komise nominována prof.Haškovcová, odpověděl doc.Kolář, že prof.Haškovcová husitské teologické fakulty je přední českou odbornicí v oboru etiky, kterou se zabývá po celý život z hlediska jak teoretického, tak praktického. Jestliže dosavadní předseda komise doc.Anděl nemohl být pro své pracovní zaneprázdnění již navržen, padla volba logicky na prof.Haškovcovou.
 16. Prof.Bouzek: byla nominace s doc.Zemánkem prodiskutována? Nebude-li jmenován předseda hospodářské komise, nehrozí fakultě škodlivé důsledky? Navrhuje zařadit do statutu dodatek, že předsedové komisí jsou jmenováni po vzájemné dohodě.
 17. M.Téra a dr.Pelikán by nepokládali takový dodatek za šťastný, J.Bárta připomněl, že dohodu předpokládá již současné znění předpisů.
 18. Děkan doc.Kolář: doc.Zemánek s nominací souhlasil. Ke statutu fakulty nelze zařazovat doplňky, jen jej novelisovat. Děkan má zájem, aby hospodářská komise začala pracovat ihned. Novým kandidátem na předsedu náhradové komise je doc.Večeř, který ovšem ještě nemohl být formálně dotázán na souhlas.

(2) Dr.Pelikán dal hlasovat o upraveném děkanově návrhu (doc.Králová místo doc.Houskové, doc.Večeř místo dr.Oertera) s tím, že nepřijme-li doc.Večeř nominaci, bude senát jednat o novém děkanově návrhu.

Senát pověřil T.Bursíka a J Podhajského sečtením hlasů. (26-0-0)

(3) Projednávání bodu 6. bylo přerušeno do sečtení hlasů v tajném hlasování a senát pokračoval bodem 7. – viz níže.

(4) Výsledky tajného hlasování:

Komise: Předseda: pro proti zdržel se

hospodářská doc. Zemánek 8 13 7

legislativní dr. Kalivoda 27 1 0

stipendijní doc. Gabrielová 25 2 1

studijní doc. Králová 21 4 3

pro vědu prof. Uličný 24 2 2

zahraniční doc. Procházka 26 1 1

knihovní doc. Prahl 27 0 1

etická prof. Haškovcová 25 2 1

ediční dr. Drnková 27 0 1

inventarizační dr. Hasil 26 1 1

náhradová doc. Večeř 22 2 4

likvidační dr. Petříček 27 0 1

Konstatováno, že kromě doc. Zemánka byli všichni navržení schváleni.

(5) Další diskuse

 1. P.Děkan se poté dotázal, zda bude senát souhlasit s hlasováním o novém návrhu na předsedu hospodářské komise. Dr.Jettmarová připomněla, že je v zájmu senátu, aby byl předseda komise jmenován, a proto by senát měl hlasovat o novém děkanově návrhu, nebo se domluvit na jiném, provisorním řešení. Senát rozhodl hlasovat o návrhu p.děkana (19-1-3).
 2. Děkan doc.Kolář poté navrhl na předsedu hospodářské komise dr.Boschka. Informoval senát, že dr.Boschek není členem žádného grémia děkanovi blízkého, že v minulém funkčním období na postu předsedy byl zdatným oponentem materiálů vedení fakulty a že s kandidaturou souhlasí.
 3. M.Téra: předsedou komise by měl být člen senátu.
 4. Prof.Bouzek: dr.Boschek byl členem minulého senátu.
 5. T.Bursík: senát by měl doporučit zastupujícího předsedu komise.
 6. Dr.Hrodek: prozatímním předsedou komise by měl být dr.Zbořil, který byl do hospodářské komise zvolen za ak.senát.
 7. J.Bárta: je lépe se dohodnout na trvalém než na prozatímním řešení.
 8. Dr.Kalivoda: stanovení prozatímního předsedy je proti jednacímu řádu AS.
 9. Dr.Jettmarová: senátoři by se měli seznámit s vnitřními předpisy fakulty a s jednacím řádem AS. Nelze jednat o náhradníkovi, jestliže bylo odhlasováno jednat o děkanově návrhu.

(6) Projednávání bodu 6. bylo podruhé přerušeno do sečtení hlasů v tajném hlasování a senát pokračoval bodem Různé – viz níže.

(7) Výsledek tajného hlasování:

Komise: Předseda: pro proti zdržel se

hospodářská Dr.Boschek 13 6 3

(8) Usnesení č. 6: AS prostřednictvím tajného hlasování projevil souhlas snávrhem děkana FF UK na jmenování předsedkyň a předsedů fakultních komisí vtomto složení :

Komise: Předseda:

hospodářská dr. Boschek

legislativní dr. Kalivoda

stipendijní doc. Gabrielová

studijní doc. Králová

pro vědu prof. Uličný

zahraniční doc. Procházka

knihovní doc. Prahl

etická prof. Haškovcová

ediční dr. Drnková

inventarizační dr. Hasil

náhradová doc. Večeř

likvidační dr. Petříček

7. Návrh věcného záměru na zřízení komise Akademického senátu FF UK pro návrhy, žádosti a stížnosti členů akademické obce.

(1) Dr.Pelikán oznámil opravu v návrhu předsednictva: za slovo „nezávislou“ se doplní „poradní“.

(2) Diskuse

 1. Dr.Jettmarová komentovala návrh ve dvou rovinách: (1.) zdůvodnění v prvním odstavci je nesprávné. Citovaný článek universitních předpisů nehovoří o zřízení žádné komise, citovaný článek fakultních předpisů hovoří o zřízení komise ad hoc, při řešení sporu. (2.) opodstatnění ve druhém odstavci – na základě jakých informací dospělo předsednictvo k uvedenému tvrzení?
 2. Dr.Mistrová: nepředstavuje schůzka předsednictva jednou za 14 dní a možnost komunikovat internetovou poštou dostatečně pružný a rychlý nástroj k přípravě podkladů a informací pro senát?
 3. Prof.Bouzek: pochopil komisi jako nástroj, který by včas podychytil spory, které se jinak řeší na veřejnosti, v novinách, a poškozují fakultu.
 4. B.Bobáková: návrhy, připomínky a stížnosti projednává již dnes předsednictvo a senát, které navíc mají vlastní poradní komise.
 5. N.Vostrá: jak zajistíme, aby informace dorazily dříve do komisí než na senát?
 6. Z.Machát: po diskusi na schůzce studentských senátorů dospěl k názoru, že návrh je věcně neopodstatněný. Zasedání komise by projednávání jen zdrželo, již dnes má celou věc v kompetenci předsednictvo AS.
 7. J.Bárta: Nebylo by lepší využívat stávajících mechanismů, jak stálých tak ad hoc vytvářených komisí?
 8. M.Téra: jedním z důvodů pro návrh na vytvoření komise byla situace na komparatistice. Komise by v takovém případě měla zajistit komunikaci – předsednictvo AS nebylo o problému dostatečně informováno a nemohlo zaujmout stanovisko.
 9. Dr.Jettmarová: očekává odpověď na svou otázku – které spory řešil minulý senát pozdě či bez dostatečných informací? Argumentace předsednictva je zřejmě nepodložená.
 10. Dr.Drnková: předsednictvo může zřídit pracovní skupinu, pokud se na něj někdo obrátí s problémem.
 11. O.Vojtěchovský: v poradních komisích má část vlivu vedení fakulty, senát by se neměl zříkat odpovědnosti.
 12. Dr.Cadorini: komisi můžeme jmenovat i jinak než ad hoc.
 13. M.Voříšek: nesouhlasí s používáním komparatistiky jako vhodného příkladu pro činnost komise. Odpovědnost za informace předsednictvu nese sám, nicméně oficiálně se na PAS nikdo neobrátil. Komise by proto musela sama problém vyhledat, aniž by ji AS či PAS vyzvaly, a iniciativně zasáhnout; s tím nesouhlasí. Status, kompetence a další náležitosti komise musí být ještě dopracovány, proto je předkládán věcný záměr.
 14. Dr.Pelikán: se omlouvá, formulace odůvodnění věcného návrhu je postavena na dojmech, nikoli na faktech.
 15. Děkan doc.Kolář: návrh je třeba legislativně posoudit. Komise se nedělí na vlivové sféry děkana a senátu, jsou konstruovány tak, aby poskytovaly expertisu. Komise jsou partnerem nejen děkanovi a senátu, ale také fakultní a mimofakultní veřejnosti.
 16. Dr.Pelikán: návrh chce zamezit prodlení, než by senát zřídil případnou ad hoc komisi. Vycházeli jsme ze situace, kdy jsme sami byli přetíženi prací. Navrhuje stažení tohoto bodu z jednání. Senát schválil ukončení diskuse (19-1-3) a stažení návrhu z jednání

(3) Usnesení č. 7: AS FF UK stahuje sjednání na návrh předsedy AS FF UK Návrh věcného záměru na zřízení komise AS FF UK pro návrhy, žádosti a stížnosti členů akademické obce. Hlasování: 17-5-1.

(4) Projednávání dalších bodů 7. přerušeno bodem 6. – oznámeny výsledky tajného hlasování, probíhá další diskuse: (6) a)-i), viz výše.

8. Projednávání materiálu děkana FF UK Návrh hlavních zásad personální politiky – druhá verze ,

9. Zpráva pracovní skupiny pro koncepci studia cizích jazyků na FF UK.

Senát rozhodl na návrh dr.Jettmarové přeřadit body 8. a 9. na příští zasedání (22-0-0).

10. Různé

Zpráva o hospodaření fakulty

(1) Diskuse

 1. Děkan doc.Kolář: vedení fakulty předložilo předsednictvu Zprávu o hospodaření; očekávali jsme okamžité projednání, k němuž však nedošlo. Fakulta musí s ohledem na jednací harmonogram AS UK odevzdat zprávu do konce dubna, čehož je možné dosáhnout: (a) tak, že předložíme zprávu neschválenou, což by fakultu poškodilo, nebo (b) děkan požádá o svolání mimořádného zasedání fakultního senátu.
 2. Dr.Pelikán: došlo k – jistě neúmyslnému – nedorozumění s proděkanem Vavrouškem, který nám na společné schůzce řekl, že je jedno, zda zprávu bezprostředně schválíme, nebo nikoli. Protože jsme nechtěli zdvojovat diskusi o hospodaření, přeřadili jsme jednání o Zprávě na květnové zasedání, kdy by senát měl jednat rovněž o rozpočtu. Chtěli jsme poskytnout hospodářské komisi dostatek času k jednání.
 3. Prof.Bouzek: proč se tabulky ve Zprávě liší svou podobou od tabulek rozpočtových?
 4. Doc.Vavroušek: Zpráva se řídí účetní osnovou, kterou schvaluje (a pravidelně mění) ministerstvo. Odlišovat se od těchto pokynů nemá smysl. Může nicméně ujistit senát, že zpráva o hospodaření ani nedává prostor pro falšování, obsahuje jen tvrdé součty.
 5. Dr.Jettmarová: neschválení Zprávy poškodí pověst fakulty. Proč ji předsednictvo nepředložilo k projednání?
 6. Dr.Pelikán: nešlo ani o pochybení, ani o postranní úmysly: jde o výsledek nedorozumění.
 7. Děkan doc.Kolář: neschválení Zprávy fakultě nezlomí krk, nicméně bude fakulta vypadat divně.
 8. Dr.Pelikán: pokud bychom půl věty se slovem divně slyšeli od vedení dříve než nyní, Zprávu bychom zařadili na program.
 9. M.Téra: potvrzuje, že doc.Vavroušek informoval předsednictvo, že je jedno, zda bude materiál okamžitě projednán, nebo ne.
 10. Děkan doc.Kolář: je třeba se domluvit, jak situaci vyřešit. Vhodný termín pro mimořádné zasedání je 25.IV.
 11. Dr.Mistrová: na mimořádném zasedání by se měly projednávat i další body.
 12. J.Bárta: zejména body, které jsme dnes již podruhé odsunuly z jednání…
 13. Děkan doc.Kolář: přivítal by, pokud by se senát ke svolání mimořádného zasedání rozhodl sám a nedošlo k němu na výzvu děkana.

(2) Senát neschválil návrh na svolání mimořádného zasedání 25.IV. ve 13:30 s jediným bodem programu: Zprávou o hospodaření fakulty (10-4-6)

Usnesení č. 8: AS FF UK souhlasí se svoláním mimořádného zasedání AS FF UK dne 25. 4. 2002 v 13,30 sprogramem: schválení zprávy o hospodaření FF UK za rok 2001 a projednání dalších bodů na návrh předsednictva. Hlasování: 11-3-6

(3) Projednávání bodu Různé přerušeno bodem 6. – oznámeny výsledky tajného hlasování o4 návrhu na předsedu hospodářské komise, viz výše.

Jiné body

(4) Dr.Pelikán připomněl, že podle jednacího řádu je trojí neomluvená absence na zasedání AS GFF UK důvodem ke ztrátě senátorského mandátu.

Konec zasedání přibližně v 19:45.

Zapsali: V.Cvrček, doc.Králová, M.Ničová, M.Voříšek

Kontroloval: dr.Pelikán

Schválil AS FF UK dne: 9.5.2002