Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 19. jednání konaného dne 25. 9. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, J. Gabrielová, J. Kalivoda, M. Nedvědová, J. Pelikán, J. Wiendl, P. Zemánek, J. Bárta, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, R. Kučera, J. Podhajský, V. Sommer, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: Z. Jettmarová, V. Mistrová, V. Nálevka, W. Oerter, R. Prahl, O. Uličný, V. Abrhám, B. Bobáková, J. Cieslar, Z. Machát, J. Šlérka.

Nepřítomni: Z. Zbořil, D. Hrodek.

Hosté: prof. J. Vacek, děkan; doc. J. Králová, proděkanka; ing. Marcolla, tajemník FF; Lucie Olivová, Ph.D., doc. O. Lomová, PhDr. P. Bílek, CSc.

 1. Schválení programu 19. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z18. zasedání AS FF UK.
 3. Sdělení PAS týkající se distribuce podkladů pro jednání AS.
 4. Žádost ing. M. Marcolly o vyjádření AS FF UK kuzavření nájemní smlouvy.
 5. Podnět L. Olivové, Ph.D.
 6. Schválení jmenování předsedkyně evaluační komise.
 7. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005.
 8. Schválení dílčí změny studijního plánu oborů hudební věda a psychologie.
 9. Podnět dr. P. Bílka.
 10. Návrh PAS na odvolání dr. Z. Zbořila zhospodářské komise a volba nového zástupce AS do HK.
 11. Podnět Mgr. M. Voříška.
 12. Podnět J. Šlérky.
 13. Různé (materiály pro přípravu Dlouhodobého záměru FF UK, rezignace prof. H. Haškovcové na funkci předsedkyně Etické komise, podnět L. Jirsy, podněty akademické obce knovele zákona o VŠ).

– Předseda AS dr. Pelikán přivítal zúčastněné a seznámil členy AS sabdikací doc. M. Petříčka na členství vAS. Zároveň přivítal novu členku AS zvolenou za učitelskou kurii – dr. Miladu Nedvědovou (ÚSVS).


 1. Schválení programu 19. zasedání AS FF UK.

 1. Předseda AS podal návrh na vyřazení bodu 12 (Podnět J. Šlérky) zdůvodu omluvené neúčasti podavatele.
 2. Doc. Zemánek se otázal na důvod zařazení materiálů kDlouhodobému záměru FFUK, které zpracovala proděkanka dr. Jindrová.
 3. Dr. Pelikán konstatoval, že důvodem pro zařazení bylo poskytnout členům AS dostatek času na seznámení se spředkládaným materiálem.
 4. D. Gabľasová podala návrh předsunout bod 7 před bod 5. Hlasování: 10 -5 – 3 (návrh nebyl přijat).
 5. Hlasování o schválení programu: 17 -1 – 0 (Návrh programu 19. zasedání AS byl schválen včetně navrženého vyčlenění bodu č. 12).

 1. Schválení zápisu z18. zasedání AS FF UK.

 1. Vedení schůze převzal V. Cvrček.
 2. Doc. Zemánek navrhl doplnění bodu 4 zápisu vodst. n) o) p) q). Hlasování: 10-0-7. Návrh nebyl přijat.
 3. Hlasování o schválení zápisu: 10-1-6. Zápis z18. schůze AS nebyl schválen.
 4. V. Cvrček konstatoval, že zápis z18. schůze AS bude předložen na příští schůzi AS.

 1. Sdělení PAS týkající se distribuce podkladů pro jednání AS.

 1. V. Cvrček seznámil zúčastněné se změnami vdistribuci a navrhl znění usnesení.

Usnesení č. 114: AS FF UK bere na vědomí opatření týkající se distribuce materiálů pro jednání AS; materiály budou nadále distribuovány velektronické podobě na CD pouze těm členům, kteří CD doručí PAS nejpozději týden před zasedáním AS. Materiály do rozsahu cca 5 stran budou distribuovány navíc i vtištěné podobě. Všechny materiály budou i nadále členům AS kdispozici na sekretariátu AS. Hlasování: 16-0-1. (Usnesení bylo přijato)

 1. Žádost ing. M. Marcolly o vyjádření AS FF UK kuzavření nájemní smlouvy.

 1. Dr. Pelikán předložil návrh usnesení

Usnesení č. 115: AS FF UK nemá námitek proti návrhu p. tajemníka ing. Marcolly na uzavření smlouvy se společností T-Mobile. Hlasování: 16-0-0. (Usnesení bylo přijato).

 1. Podnět L. Olivové, Ph.D.

 1. Vedení schůze převzal dr. Pelikán.
 2. Dr. Pelikán vyzval dr.Olivovou, aby se vyjádřila ke svému podnětu.
 3. Dr. Olivová představila důvody, které ji vedly kpodání podnětu, reagujícího na výsledky výběrového řízení na Ústavu Dálného východu FF UK. Konstatovala, že nehodlá zpochybňovat výsledky výběrového řízení, vněmž – navzdory pedagogické praxi a publikační činnosti – neuspěla. Poukázala však na skutečnost možné manipulace sobsazením pracovních míst na ÚDV, způsobené tím, že na některá místa je výběrové řízení vypsáno, na jiná nikoli. Dále podotkla, že výsledek konkurzního řízení ji de facto zbavil možnosti dalšího vědeckého rozvoje.
 4. Doc. Lomová – vedoucí ÚDV – seznámila členy AS sprincipy konkurzního řízení. Dále oponovala námitce dr. Olivové, že vypisování výběrového řízení je účelovou záležitostí. Sama preferuje princip konkurzního řízení; pro to, aby vněkterých případech automaticky prodloužila pracovní smlouvu bez výběrového řízení, se rozhodla na základě konkrétní situace na pracovišti.
 5. Dr. Kalivoda konstatoval, že vmateriálech předkládaných AS mohly být uvedeny podrobnější údaje o vítězce konkurzu.
 6. J. Bárta se opětně vrátil kproblému automatického prodlužování smluv a vypisování výběrového řízení.
 7. Doc. Lomová konstatovala, že jádrem problému se stalo vypsání jednoho pracovního místa, o které se ovšem dělili dva pracovníci.
 8. Dr. Olivová uvedla, že bezprostředně po ukončení konkurzu se na ni doc. Lomová obrátila svýzvou, aby vÚstavu nadále vyučovala externě, což je vrozporu stvrzením o nadbytku pracovních míst.
 9. Doc. Lomová, uvedla, že důvodem pro toto stanovisko byla skutečnost, že dr. Olivová vede diplomovou práci. Dále podrobněji vysvětlila fakt, proč některým pracovníkům prodloužila smlouvy automaticky. Důvodem byl např. rozpracovaný grant, brzké dokončení doktorských studií apod.
 10. Prof. Bouzek konstatoval, že je lépe čelit možným fámám přímo na půdě AS.
 11. T. Bursík prohlásil, že člověk, který obhájil Ph.D., by měl získat možnost získat určitou lhůtu pro další práci a odborný rozvoj. Dále uvedl, že je třeba vpodobných případech uvádět více faktů a materiálů, o které by se mohl AS při svém jednání opřít.
 12. O. Vojtěchovský podpořil stanovisko T. Bursíka. Zároveň konstatoval, že zpohledu studentů je výhodnější širší výběr mezi jednotlivými pedagogy. Nerozumí proto tomu, proč. doc. Lomová zužuje počet učitelů.
 13. Doc. Lomová uvedla, že jedním zrozhodujících faktorů jsou vtomto ohledu počet vypsaných pracovních míst, počet studentů a výše konkrétního mzdového fondu.
 14. Dr. Kalivoda kvitoval skutečnost, že se tento případ řeší na půdě AS; AS tak jedná zcela vintencích svého úvodního prohlášení. Je však škoda, uvedl, že se AS nemohl podrobněji seznámit smateriály konkurenta dr. Olivové. Dále konstatoval, že zhlediska platné legislativy však AS nemůže jednat dále, aniž by nepřekročil své pravomoci.
 15. Dr. Cadorini uvedl, že na základě dostupných materiálů stejně jako zhlediska vyjádření zainteresovaných osob zřad AS (prohlášení doc. Petříčka jako zástupce AS vkomisi výběrového řízení) a vedení fakulty (prohlášení dr. Jindrové jako proděkanky přítomné při jednání komise výběrového řízení) nelze konstatovat pochybení vzhledem korganizaci výběrového řízení. Na druhé straně je však škoda, že FF ztrácí perspektivního odborníka. Dále kritizoval stanovisko doc. Lomové, která jako jeden zdůvodů pro zužování pracovních míst uvedla výši mezd.
 16. Dr. Olivová uvedla, že mohly být využity také jiné možnosti, např. poloviční úvazek, což by při počtu dvaceti pracovníků ÚDV bylo též řešením.
 17. Doc. Lomová prohlásila, že poloviční úvazek není zhlediska další perspektivy ÚDV udržitelný.
 18. Předseda AS dr. Pelikán konstatoval, že stále zcela nerozumí důvodům, které vedly doc. Lomovou krozlišování mezi vypsaným konkurzním řízením a automatickým prodloužením pracovních smluv. Vroce 2002 doc. Lomová navrhla ukončit pracovní poměr dr. Müllerové, aniž by požádala o vypsání konkurzu.Dále prohlásil, že bude-li obsazování pracovních míst vÚstavu Dálného východu i nadále prováděno nestandardními postupy, bude se řešit se všemi důsledky na půdě AS FF UK. Dr. Pelikán navrhl usnesení:

Usnesení č. 116: AS FF UK žádá děkana FF UK prof. Jaroslava Vacka, CSc., aby provedl analýzu personálního řízení na Ústavu Dálného východu a podal o tom zprávu AS FF UK. Hlasování: 16-0-1. (Usnesení bylo přijato).

 1. Schválení jmenování předsedkyně evaluační komise.

 1. Doc. Králová podala vysvětlení důvodů, které vedly knávrhu na změnu předsedkyně evaluační komise. Dosavadní předsedkyně doc. Hana Gladkova zfunkce odstoupila proto, neboť převzala řízení ÚSVS. Dále navrhla kandidaturu dr. Jettmarové stím, že dr. Jettmarová po předběžném rozhovoru sděkanem FF tuto kandidaturu přijala.
 2. AS určil jako skrutátory při tajném hlasování dr. Kalivodu a V. Sommera.

Usnesení č. 117: AS FF UK schvaluje jmenování PhDr. Zuzany Jettmarové, M.Sc. jako předsedkyně evaluační komise. Tajné hlasování: 15-1-1. (Usnesení bylo přijato).

 1. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005.
 1. Doc. Králová představila návrh podmínek přijímacího řízení.
 2. Prof. Bouzek poděkoval doc. Králové za práci, která se odrazila vkvalitě přijímacího řízení.
 3. Dr.Kalivoda navrhl doplnit na str. 20 a 26 návrhu vsouvislosti sobory latina a řečtina formulaci: „Koná se pouze písemnou formou.“
 4. T. Bursík se otázal, do jaké míry SŘ počítá se situací, kdy je student přijat, ale nezapíše se. Konstatoval, že by bylo vhodné přemýšlet nad zavedením statutu „náhradníka“.
 5. Doc. Králová uvedla, že tuto alternativu musí řešit přijímací řád UK.

Usnesení č. 118: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro rok 2004/2005 sdoplňky, které přijala proděkanka Králová během rozpravy. Hlasování: 15-0-1. (Návrh byl přijat)

 1. Schválení dílčí změny studijního plánu oborů hudební věda a psychologie.
 1. Doc. Králová představila důvody, které vedly kdílčím změnám uvedených studijních plánů.
 2. Doc. Zemánek se otázal, jedná-li se pouze o změnu studijního plánu nebo pouze o změnu seznamu přednášek. Dále se otázal. zda-li AS vůbec přísluší takovéto změny schvalovat.
 3. Doc. Králová uvedla, že jde o změnu vseznamu přednášek. Ten však musí být vsouladu s předpisem studijních plánů – s akreditací, která se musí projednávat také na půdě AS.

Usnesení č. 119: AS FF UK nemá námitek proti dílčím změnám studijního plánu oborů hudební věda a psychologie. Hlasování: 16-0-0.

 1. Podnět dr. P. Bílka.

 1. Prof. Bouzek podpořil návrh dr.Bílka, který vyzývá ke snížení poplatku za studium vcizím jazyce na FF UK.
 2. Doc. Zemánek se otázal, nejde-li ve skutečnosti o pouhý „překlep“ vzápisu, který uvádí jako výši poplatku za studium vcizím jazyce sumu 25 000 amerických dolarů.
 3. Dr. Pelikán konstatoval, že nejde o překlep. Ačkoli však pro takto uvedenou výši poplatku hlasoval, přiklonil by se nyní kstanovisku dr. Bílka.
 4. Dr. Bílek zdůvodnil další aspekty, které jej vedly k podání návrhu (počet přihlášených zahraničních studentů, servis zejména vrovině infrastruktury apod.).
 5. Doc. Králová objasnila důvod, který vedl vedení FF knávrhu této částky – bylo jím doporučení rektora UK jednotlivým fakultám, držet se při určování výše poplatku horní hranice sazebníku.
 6. Dr. Pelikán navrhl znění usnesení.

Usnesení č. 120: AS FF UK vítá iniciativu PhDr. Petra Bílka, CSc. a vyzývá vedení FF UK, aby při příštím stanovení poplatků za studium oborů akreditovaných vcizích jazycích vzalo podnět PhDr. Petra Bílka, CSc. vúvahu. Hlasování: 17-0-0. (Usnesení bylo přijato).

 1. Návrh PAS na odvolání dr. Z. Zbořila zhospodářské komise a volba nového zástupce AS

do Hospodářské komise.

 1. Dr. Pelikán vysvětlil důvody, které vedly PAS knávrhu na odvolání dr. Z. Zbořila zhospodářské komise. Hlavním důvodem byla opakovaná neúčast dr. Zbořila na jednáních hospodářské komise. Dále seznámil AS sdopisem dr. Zbořila, kde sice dr. Zbořil podává určité vysvětlení svého postoje kpráci vhospodářské komisi , ale není zřejmé, zda-li vpráci pokračovat chce či nikoli. Dr. Pelikán též navrhl znění usnesení.

  Usnesení č. 121: AS FF UK souhlasí sodvoláním PhDr. Zdeňka Zbořila zHospodářské komise. Tajné hlasování: 16-0-1. (Usnesení bylo přijato).

 2. Dr.Pelikán dále navrhl doplnit člena hospodářské komise, a to zřad nových členů AS.
 3. Dr. Kalivoda konstatoval, že je neobvyklé, aby byli pro práci v takto vytížené a důležité komisi navrhování noví členové AS bez větší zkušenosti stakovou prací. Dále podotkl, že AS může hledat své zástupce vkomisích i mezi nečleny AS.
 4. Dr. Cadorini navrhl posunout volbu nového člena HK AS FFUK na příští schůzi AS.

Hlasování: 17 – 0 – 0. (Návrh byl přijat).

 1. Podnět Mgr. M. Voříška.
 1. Dr. Pelikán navrhl vzdát se diskuse o tomto bodu, neboť se zvláště na případu dr. Olivové (Ústav Dálného východu) ukázalo, že současný princip účasti zástupců AS vkonkurzních komisích a jejich vyžádaného referování o průběhu řízení funguje, aniž by bylo nutné zavádět speciální institut povinných písemných zpráv. Situaci doložil na příkladu doc. Petříčka a jeho vyžádané zprávě o průběhu konkurzního řízení na Ústavu Dálného východu.
 2. Dr. Cadorini uvedl, že pokud by doc. Petříček souhlasil, byl by rád, kdy i nadále na VŘ docházel.
 3. Dr. Kalivoda potvrdil, že doc. Petříček může i coby nečlen AS setrvat jako jeho zástupce ve výběrových řízeních, a to zvláště v případě, kdy má i nadále plnou důvěru AS.
 4. Dr. Pelikán podal návrh o hlasování o usnesení Mgr. Voříška.
 5. Návrh usnesení: AS FF UK žádá své zástupce v komisích pro výběrová řízení, aby akademickému senátu podávali písemnou nebo elektronickou formou zprávy o výběrových řízeních, kterých se zúčastní. Zprávy by měly obsahovat termín konání výběrového řízení, složení komise včetně výčtu přítomných členů, jména uchazečů přihlášených do konkursu, závěrečné doporučení komise a rozhodnutí děkana (pokud bude známo), případně také další komentáře zástupce AS. Zprávy by měly být podány do dvou týdnů od data konání výběrového řízení. AS FF UK ukládá předsednictvu, aby zajistilo zveřejnění podaných zpráv na internetových stránkách AS. Hlasování: 0-15-3 (usnesení nebylo přijato).
 1. Různé

  1. Dlouhodobý záměr FF UK.

 1. Dr. Pelikán konstatoval, že jde o iniciativu proděkanky dr. Jindrové, která včasným vyhotovením materiálu nabízí členům AS dostatek času pro seznámení snimi.

 1. Rezignace prof. H. Haškovcové na funkci předsedkyně Etické komise.

 1. Dr. Pelikán konstatoval, že PAS uvažuje o možné nominaci nového člena etické komise.
 2. T. Bursík navrhl usnesení.


Usnesení č. 122: AS FF UK děkuje prof. PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc. za práci vEtické komisi. Hlasování: 15-1-0. (Usnesení bylo přijato).

 1. Podnět L. Jirsy

 1. Dr. Kalivoda konstatoval, že vzhledem kdůsledkům, které může kouření ve veřejných prostorách způsobit (uvedl příklad požáru vbudově FF vCeletné ulici) by si měl být AS při projednávání těchto otázek vědom nejvyšší zodpovědnosti.
 2. Dr. Cadorini uvedl že otázku povolení či nepovolení kouření na veřejném prostranství musí řešit zákon, nikoli rozhodnutí AS.
 3. Ing. Marcolla uvedl, že po dohodě skvestorem UK FF UK dodrží zákaz kouření vkomplexech FF UK.

 1. Podněty akademické obce knovele zákona o VŠ

– bez diskuse


V. Cvrček poděkoval všem přítomným a ukončil 19. schůzi AS.

Zapsal: dr. J. Wiendl, M. Ničová, T. Bursík

Kontroloval: dr. J. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 13.11.2003