Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 18. jednání konaného dne 12. 6. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, V. Mistrová, J. Pelikán, M. Petříček, O. Uličný, J. Wiendl, P. Zemánek, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, Z. Machát, V. Sommer, J. Šlérka, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: J. Bouzek, G. Cadorini, V. Nálevka, W. Oerter, R. Prahl, Z. Zbořil, J. Cieslar, D. Gabľasová, D. Hrodek, R. Kučera, J. Podhajský.

Hosté: Prof. J. Vacek, děkan; dr. J. Jindrová, doc. J. Králová, dr. L. Šulová, proděkanky; ing. Marcolla, tajemník FF; prof. J. Kuklík, AS UK; členové akademické obce.

Předseda AS FFUK přivítal členky a členy AS, informoval o zániku členství Evy Petrovské v AS a přivítal nového člena AS Josefa Šlérku. Předseda AS zároveň poblahopřál člence AS prof. Gabrielové kvýznamnému životnímu jubileu.

 1. Schválení programu 18. zasedání AS FF UK

Program schválen bez připomínek vnavrženém pořadí:

 1. Schválení programu 18. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z16. (mimořádného) zasedání AS FF UK.
 3. Schválení zápisu z17. zasedání AS FF UK.
 4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2003.
 5. Podnět dr. Mistrové.
 6. Návrh akreditací oborů vietnamistika, čeština pro cizince, etnologie, filozofie pro pregraduální studium (společný základ).
 7. Návrh změny SZŘ.
 8. Návrh PAS na odvolání dr. Zbořila zhospodářské komise a volba nového zástupce AS do HK.
 9. Podnět Mgr. M. Voříška.
 10. Podnět J. Šlérky.
 11. Různé (podnět L. Jirsy).

Hlasování: 16-0-1.

 1. Schválení zápisu z16. (mimořádného) zasedání AS FF UK

  Schváleno bez připomínek. Hlasování: 13-0-4.

 2. Schválení zápisu z17. zasedání AS FF UK.

  Schváleno bez připomínek. Hlasování: 16-0-2.

 3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2003.

 1. Tajemník FF UK ing. Marcolla představil návrh rozpočtu FF UK pro rok 2003.
 2. Dr. Jettmarová poukázala na tu část komentáře, kde se hovoří o povoleném nárůstu mezd, ačkoli rektorát žádné takové prohlášení oficiálně nevydal. Dále poukázala na tab. str. 2, kde se hovoří o režii, ačkoli tato nepokrývá služby, telefony apod. Dále upozornila na přemrštěnou cenu kopírky pro potřeby AS.
 3. Ing. Marcolla konstatoval, že rektor doporučil navýšení mezd a nárůst neinvestičních prostředků. Zároveň však podotkl, že možnosti FF jsou vtomto ohledu omezené.
 4. Dr. Pelikán vysvětlil základní okolnosti spojené snákupem kopírky pro AS, který zajišťovalo bývalé vedení FF UK.
 5. Prof. Gabrielová se otázala na typy závazků přecházejících z minulého roku.

 1. Ing. Marcolla uvedl: stravenky, realizace ústředny, neuhrazené nájemné, neuhrazené náklady za soudní spor.
 2. V. Abrhám poukázal na otázku navýšení prostředků na nákup knih (SVI)
 3. Mgr. Vondráčková konstatovala, že nezbývají další prostředky na navýšení prostředků na nákup knih, neboť náklady na běžný provoz jsou značné.
 4. Ing. Marcolla upřesnil, že pro SVI jsou vyčleněny prostředky na vazbu knih.
 5. Děkan prof. Vacek konstatoval, že nárůst prostředků jdoucích na jednotlivé katedry, se projevil již vsoučasné době.
 6. T. Bursík poukázal na výši mezd pro pracovníky vykonávající na FF náhradní vojenskou službu, dále na růst nákladů na energie; dále poukázal na otázku pravidel pro přerozdělování prostředků souvisejících sreformou vysokých škol.
 7. Mgr. Vondráčková upozornila, že loňský předpoklad nákladů na energie byl podhodnocený, proto byla zvolena vyšší částka. Vsouvislosti snáhradní vojenskou službou uvedla, že tyto mzdy určuje zákon.
 8. Doc. Zemánek rozvedl základní aspekty reformy vysokých škol a zní vyplývající finanční zřetele.
 9. Doc. Zemánek dále poukázal na výši nákupní ceny kopírky pro AS; relativizoval smysl tohoto nákupu, jestliže se materiály pro jednání AS začaly předávat na CD.
 10. Dr. Pelikán podrobněji vysvětlil okolnosti koupě kopírky. Tato kopírka byla objednána bývalým tajemníkem FF, aniž by bylo PAS informováno o výši ceny tohoto zřízení. Vysvětlení podala též Mgr. Vondráčková.
 11. Doc. Zemánek upozornil na rozpor ve vyjádření dr. Pelikána a Mgr. Vondráčkové. Dále se otázal, zda-li je možné kopírku vyměnit sjiným pracovištěm FF, kde by byl její potenciál více využíván.
 12. Dr. Pelikán uvedl, že pokud vedení FF usoudí, že je kopírka potřebnější na jiném pracovišti, nebude jejímu přesunu bránit. Uvedl rovněž, že bývalý tajemník FF UK si vyžádal specifikaci kopírky od paní Ničové, která mu poskytla podklady zinternetu. Dr. Pelikán prohlásil, že nejde o pochybení paní Ničové, bývalý tajemník si měl věc ověřit.
 13. Doc. Zemánek se dále otázal, kolik finančních prostředků bude stát dodržení závazků zminulého roku.
 14. Mgr. Vondráčková uvedla: stravenky 1,000.000,- Kč, tel ústředna cca 700.000,- Kč, stipendijní fond 750.000,- Kč.
 15. J. Bárta poukázal na problém nástavby 4. patra hlavní budovy.
 16. Dr. Jindrová vysvětlila, proč současné vedení FF chápe tuto nástavbu jako spornou a chce od ní odstoupit (hlavním argumentem jsou jednak námitky památkářů, jednak cena 5,000.000,- Kč, která je neadekvátní vzhledem k nově získanému prostoru 70 m2). Uvedla rovněž, že situaci ohledně rozšíření prostor FF se vedení snaží řešit komplexněji.
 17. T. Bursík se otázal, byla-li uhrazena architektonická studie řešící tuto nástavbu.
 18. Ing. Marcolla uvedl, že nikoli, neboť neodpovídala zadání.
 19. Děkan prof. Vacek poděkoval ing. Marcollovi, Mgr. Vondráčkové a paní Říhové za práci na rozpočtu.

  Usnesení č. 109:AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2003.

  Hlasování: 18-0-2.

 20. V. Cvrček navrhl předřadit původní bod 7 (Návrh změny SZŘ) jako bod 5. jednání AS.

  Hlasování: 19-0-0.

  1. Návrh změny SZŘ

   1. Doc. Králová představila návrh změny stím, že stávající znění brání akreditaci dvouoborového strukturovaného studia, o které má řada oborů zájem.
   2. Dr. Kalivoda konstatoval, že legislativní komise doporučila AS návrh kdiskusi a ke schválení.
   3. Doc. Zemánek konstatoval, že navazující magisterské studium má mít podle návrhu 60 bodů; současně položil otázku, jak se tato vazba promítne do tříletého navazujícího studia
   4. Po krátké debatě bylo dohodnuto, že doc. Králová, a dr. Kalivoda zapracují tuto připomínku tak, aby návrh mohl být schválen na tomto zasedání AS.
   5. Prof. Uličný uvedl, že je odpůrcem strukturovaného studia. Toto studium lze více méně odůvodnit u jednooborového programu; bakalářský program vdvouoborovém studiu však zcela ztrácí jakoukoli možnost relevantního uplatnění budoucího absolventa. Zdá se, že zištnost zvítězila nad racionální úvahou udržující studijní standard této fakulty. Přitom není zřejmé, zda-li plánovaná proměna ssebou přinese očekávané navýšení finančních prostředků.
   6. Doc. Králová konstatovala, že SZŘ nepředpisuje, aby obory nutně musely vypisovat bakalářské dvouoborové studium. Vše záleží na úvaze té které základní součásti; na každé základní součásti je i vytvoření podmínek přijetí do navazujícího magisterského studia.
   7. Dr. Kalivoda upozornil, že strukturované studium jako standardní studijní formu nařizuje zákon. Komplexní magisterské studium chápe tato zákonná úprava spíše jako výjimku.
   8. Prof. Uličný dále uvedl, že vřadě oborů je praktický bakalář nevhodný a při úvahách bychom se vtomto směru měli opírat o tradici UK.
   9. Prof. Gabrielová požádala o vysvětlení čl. 2, odst. 2.
   10. Dr. Jettmarová konstatovala, že interpretace tohoto úseku bude vždy vintencích vysokoškolského zákona.
   11. Děkan prof. Vacek konstatoval, že vzavádění strukturovaného studia se odráží problém střetu „kontinentálního“ a „anglosaského“ modelu studia. Upozornil na šanci vytvoření nové tradice.
   12. V. Cvrček podal návrh na ukončení diskuse. Hlasováno: 17 – 1 – 0.
   13. Dr. Pelikán se otázal doc. Králové, do kdy je třeba schválit návrh.
   14. Doc.Králová uvedla, že termín není aktuální.
   15. Dr. Pelikán navrhl, aby se text návrhu vrátil legislativní komisi kdopracování a text byl schválen při dalším jednání.
   16. Vzhledem kčasové lhůtě dané ohlášením fixního začátku projednávání podnětu dr. V.Mistrové navrhl V. Cvrček projednat akreditaci oboru vietnamistika.

Hlasování: 18-0-0.

 1. Návrh akreditace oboru vietnamistika

   1. Doc.Lomová představila návrh na akreditaci.
   2. Doc. Králová podpořila tento návrh, mj. také pro současnou proměnu demografické situace vČR. Upozornila na nutnost zařazení oboru do kategorie „historické vědy“. Název: Etnologie se specializací vietnamistika.
   3. Doc. Jakubec podpořil za studijní komisi návrh akreditace.
   4. Děkan prof. Vacek upozornil, že vpřípadě navrhovaného názvu a zařazení se sníží limit platby na studenta.
   5. Doc.Lomová uvedla, že problémem je současný personální stav, který nedovoluje vypsat obor vietnamistika.
  1. T. Bursík se otázal na podobu přijímacího řízení, bude-li tento obor spadat pod „historické vědy“.
  2. Z. Machát konstatoval, že bude třeba přijímací zkoušky na historické vědy specifikovat.
  3. Dr. Jettmarová upozornila, že pokud etnologický obsah vnávrhu nepřeváží, pak bude materiál vrácen.

  Usnesení č. 110: AS FF UK nemá námitek kžádosti o novou akreditaci oboru etnologie se specializací vietnamistika po zapracování připomínky studijní komise ze dne 5. 6. 2003. Hlasování: 15-0-1.

 2. Podnět Dr. Veroniky Mistrové

   1. Vedení diskuse se ujal Mgr. M. Téra, který seznámil zúčastněné spravidly senátní diskuse.
   2. Dr. Mistrová představila svůj podnět, týkající se odvolání ředitele Ústavu slavistických a východoevropských studií (ÚSVS) dr. Tomáše Glance. Poukázala zejména na skutečnost, že kodvolání došlo pouhých pět neděl před návratem dr. Glance zdlouhodobého zahraničního pracovního pobytu, bez podrobnější konzultace spracovníky ÚSVS. Poukázala rovněž na rozpor mezi tímto praktickým postupem při odvolání a děkanovými předvolebními prohlášeními, které se opírají zejména o příslib dialogu mezi vedením FF a jednotlivými pracovišti i pracovníky.
   3. Děkan prof. Vacek uznal, že kodvolání mělo dojít již dříve. On sám měl snahu sdr. Glancem celou věc podrobně projednat, ovšem odmítl způsob komunikace po e-mailu, která mu připadá vtěchto případech jako nevhodná. Důrazně odmítl nařčení z „kabinetní politiky“ či zmožného „spiknutí“; uvedl, že skutečnou příčinou rychlého odvolání se stalo navršení administrativních nedostatků vpráci ústavu. Zároveň poukázal na nezodpovědnost volitelů, kteří dr. Glance do funkce zvolili, přestože věděli o jeho chystaném dlouhodobém pracovním pobytu vUSA. ÚSVS je veliký, má velkou agendu, která se musí řešit přímo, nikoli zprostředkovaně.
   4. Doc. Králová konstatovala, že sproblémy ÚSVS se setkala již jako členka AS před dvěma roky, a to vsouvislosti sřešením stížnosti studentů na obor polonistika. Stížnosti se opakují, navíc většina slavistických oborů je vsoučasnosti neakreditovatelná. Na oborech nejsou respektovány akreditace (plán oboru rusistika vSeznamu přenášek, vypsání neakreditovaného oboru jednooborová slovakistika do přijímacího řízení pro rok 2003/2004). Uvedla též, že pokud někdo zÚSVS tyto aktuální problémy řeší, není to dr. Glanc.
   5. Mgr. J. Linka uvedl, že problémy polonistiky byly již vyřešeny a nemohou mít přímý vliv na odvolání dr. Glance.
  1. Dr. Jettmarová upozornila na nutnost dodržet intenci podnětu dr.Mistrové.
  2. Mgr. Téra upozornil, že nechce nikomu bránit vlegitimní diskusi.
  3. Doc. Petříček konstatoval, že je třeba zohlednit charakter vědecké osobnosti dr. Glance, který slavistiku na FF bezesporu pozdvihl zvleklé krize. Dále se zmínil o problému akreditací, které se stávají zcela nepřehledné a implikují tak chybu. Dále uvedl, že považuje za nedžentlmenské, odvolávat osobnosti dr. Glance korespondenčním způsobem.
  4. Doc. Blažek poděkoval doc. Králové za její vystoupení, které podle jeho názoru vystihuje situaci na ÚSVS lépe než podnět dr. Mistrové. Ve svém vystoupení specifikoval řadu problému spojených sřízením ÚSVS, ať už to bylo samotné jmenování dr. Glance jako nejmladšího asistenta do funkce ředitele, což se příčí přirozené zásadě, že čím starší pracovník, tím větší zkušenosti ssebou do výkonu funkce přináší. Dále rozvedl důvody, které vedly k rychlému odvolání (blížící se prázdniny, nutnost organizace dalšího akademického roku, v neposledku také to, že dr. Glanc oficiálně neuvedl, kdy se hodlá zUSA vrátit). Doc. Blažek rovněž konstatoval, že také zhlediska uzavřených mezinárodních smluv je situace na ÚSVS kritická a že nelze vtomto smyslu zaměňovat budování osobní profesní zahraniční kariéry sprací pro ústav.
  5. Dr. Micić konstatovala, že dr. Glanc naopak celou škálu problému řešil promptně; zejména je třeba ocenit snahu dr. Glance zajistit kvalitu práce doktorandů, kteří budou profilovat obory vbudoucnosti. Dále uvedla, že vedení FF nezohlednilo situaci Tomáše Glanc jako výjimečného člověka, který se volbou členů ÚSVS ocitl ve výjimečné situaci.
  6. Doc. Králová vyvracela argumenty doc. Petříčka ohledně neprůhlednosti akreditací a poukázala na nutnost jejich promptního vyřízení. Konstatovala, že navzdory sílící krizi vtomto ohledu ji dr. Glanc nekontaktoval, a to ani elektronicky.
  7. Doc. Petříček poukázal na skutečnost, že pokud se vedoucí zjakéhokoli důvodu ocitne mimo pracoviště, přebírá za něho jeho roli zástupce.
  8. Kol. Lemeškin podpořil stanovisko dr. Micić; zdůraznil, že problémy spojené sprovozem ÚSVS nejsou jen dílem Glancovým, ale také dalších zodpovědných pracovníků. Dále zdůraznil, že volba dr. Glance byla zároveň volbou určité progresivní koncepce pracoviště.
  9. Dr. Jettmarová se obrátila na dr.Mistrovou se žádostí, aby specifikovala své tvrzení o rozporu děkanova postupu sjeho předvolebními sliby.
  10. Dr. Mistrová vyvracela zejména děkanovy námitky o nezodpovědnosti volby pracovníků ÚSVS, která předcházela jmenování dr. Glance do funkce ředitele. Pracovníci volili vdobě, kdy doc. Gladková kandidaturu odmítla a volba byla mezi dr. Glancem a doc. Blažkem. Upozornila na skutečnost, že se celkové pracovní klima a odborná úroveň na ÚSVS během vedení dr. Glance nesporně zlepšily.
  11. Doc. Petříček upozornil (reaguje na děkanovo vystoupení), že vmateriálech, které má AS kdispozici, není slovo „spiknutí“…
  12. Dr. Maiello podpořil kandidaturu doc. Gladkové.
  13. Mgr. Jirásek podpořil stanovisko doc. Blažka a osvětlil postup při volbě ředitele ÚSVS. Konstatoval, že plány dr. Glance byly velkorysé, ovšem nerealizovatelné.
  14. P. Kvíčala konstatoval, že problém akreditací není jen problémem ředitele ÚSVS, ale dalších zodpovědných pracovníků konkrétních oddělení.
  15. Dr. Pelikán navrhl ukončení diskuse po zaznění ohlášených příspěvků. Hlasování: 15-2-1.
  16. Doc. Blažek se vyjádřil kněkterým personálním aspektům vÚSVS. Knámitkám doc. Petříčka poznamenal, že nemůže hodnotit situaci vÚSVS, neboť jeho chod a problémy dostatečně nezná.
  17. Dr. Micić navrhla zvážit možnost zanechat dr. Glance ve funkci ředitele ÚSVS.
  18. Dr. Kalivoda vyjádřil osobní podivení nad tím, že dr. Glanc odjel – jako vedoucí ÚSVS – na stáž a nepředal svou funkci někomu ze svých kolegů.
  19. Dr. Ĺuptáková zdůraznila, že volba členů ÚSVS byla svobodná a zodpovědná.
  20. Doc. Králová uvedla, že problémy ÚSVS nebyl y pouze administrativního rázu, ale také rázu obsahového. Dále poukázala na chybnou komunikaci mezi ÚSVS a studenty.
  21. Kol. Lemeškin rozvinul některé pozitivní aspekty Glancova způsobu sjednávání mezinárodních smluv a kontaktů a upozornil zejména na skutečnost, že dr. Glanc motivoval své kolegy prací.
  22. Z. Machát položil otázku, jaké budou vyvozovány důsledky pro garanta oboru slovakistiky, který je přímo odpovědný za akreditaci, dále jako budou postihováni podobně chybující pracovníci z jiných pracovišť a konečně jak hodlá děkan profilovat svou koncepci personální politiky.
  23. Doc. Králová konstatovala, že pouze na ÚSVS došlo knerespektování akreditací opakovaně. Dále uvedla, že garant neodpovídá za realizaci akreditovaných studijních programů..
  24. Prof. Svatoň uvedl, že by rád poprosil děkana, aby uznal, že postup vůči Tomáši Glancovi nebyl zcela korektní. Vyzdvihl modernizační trend vkoncepci dr. Glance, který je rovněž důvodem, proč by celá řada členů ÚSVS uvítala jeho setrvání ve funkci.
  25. Doc. Zadražil konstatoval, že za základní chybu dr. Glance považuje to, že se nechal svést kvedení tak rozsáhlého komplexu „slavorusistiky“, který má dva mozky, jež jsou rovnocenné, ovšem protichůdné. Dále se vyjádřil kširším aspektům dlouhodobé koncepce slavistiky.
  26. J. Bárta uvedl, že postup, který děkan zvolil, nepřispívá ktransparentnosti postupů v otázkách personální politiky FF. Apeloval na vedení FF, aby podpořilo setrvání T. Glance ve funkci.
  27. K. Volná vyzvala AS, aby se vyjádřil kpostupu děkana při odvolání ředitele ÚSVS.
  28. Dr. Pelikán podpořil stanovisko doc. Zadražila ve smyslu jeho upozornění na krizový stav vpersonálním zabezpečení slavistiky na FF. Dále konstatoval na nebezpečí spojování administrativního a vědeckého angažmá konkrétního pracovníka; dr. Glance podle jeho názoru nikdo zFF nevyhazuje, naopak může se nyní plně věnovat vědecké práci. Dále dr. Pelikán konstatoval, že volby ředitele ÚSVS se zúčastnili též doktorandi, což zpochybňuje kredit této volby.
  29. Děkan prof. Vacek zdůraznil problematičnost svého rozhodnutí. Uvedl, že jeho rozhodnutí nezpochybňuje odborné kvality dr. Glance. Uvedl však, že vršení administrativních nedostatků vrhá špatné světlo nejen na ÚSVS, nýbrž také na celou fakultu; tuto situaci ovšem musí řešit radikálně a to byl také hlavní důvod, proč se rozhodl dr. Glance odvolat. Dále prohlásil, že postup vGlancově kauze není nijak vrozporu sjeho předvolebními prohlášeními.
  30. J. Šlérka uvedl, že děkan jej nepřesvědčil o průkaznosti svého postupu.
  31. Mgr. Volková konstatovala problematičnost celého komplexu slavistiky na FF a velkou míru zodpovědnosti, kterou dr. Glanc na sebe vzal. Dále uvedla, že nepovažuje e-mail za méněcenný prostředek pro komunikaci.
  32. Mgr. Téra finálně shrnul hlavní směry diskuse; dále konstatoval, že velký podíl na současné situaci má též bývalý děkan, který jmenoval dr. Glance do funkce, přestože věděl, že Glanc odjede zanedlouho do USA.
  33. Dr. Pelikán převzal vedení schůze AS.
  34. Doc. Petříček kritizoval inscenaci celé diskuse a to, že Mgr. Téra neumožnil její pokračování.
  35. Dr. Mistrová navrhla usnesení: AS FF UK vyjadřuje znepokojení nad postupem děkana FF při odvolání ředitele ÚSVS. Hlasováno: 7 – 7 – 5. Návrh nebyl schválen.
  36. Z. Machát navrhl usnesení: AS FF UK apeluje na pana děkana, aby svou personální politiku prováděl tak, aby nevyhrocovala celkovou atmosféru na FF UK. Hlasování: 5-1- 13. Návrh nebyl schválen.

 3. Návrh akreditací oborů čeština pro cizince, etnologie, filozofie pro pregraduální studium (společný základ).

   1. Prof.Kuklík představil návrh akreditace oboru čeština pro cizince (bakalářské, navazující studium).
   2. Doc. Jakubec návrh podpořil.

    Usnesení č. 111: AS FF UK nemá námitek kžádosti o novou akreditaci oboru čeština pro cizince (bakalářské, navazující studium). Hlasování: 18-0-0.

   3. Doc. Vrhel představil návrh akreditace oboru etnologie o rozšíření o Etnologický ústav AV ČR.

   Usnesení č. 112: AS FF UK nemá námitek kžádosti o rozšíření akreditace doktorského studijního programu historické vědy/etnologie o Etnologický ústav AV ČR . Hlasování: 18-0-0.

  1. Doc. Petříček představil návrh akreditace oboru filozofie pro pregraduální studium (společný základ).

Usnesení č. 113:AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci filozofie pro pregraduální studium (společný základ) ve verzi, která byla projednána studijní komisí dne 5. 6. 2003. Hlasování: 18-0-0.

 • Dr. Pelikán navrhl, aby zbývající body programu 18. zasedání AS FF UK byly přesunuty na zářijovou schůzi AS FF UK. Hlasování: 18-0-0.
 • Předseda AS FF UK dr. Pelikán poděkoval zúčastněným členům AS a hostům za účast při 18. jednání AS a popřál všem klidné prázdniny.
 • V. Cvrček ukončil 18. schůzi AS FF UK.

Zapsali: dr. J. Wiendl. V. Abrhám

Kontroloval: dr. J. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 9.10.2003