Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 11. jednání konaného dne 12. 12. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda J. Králová,, V. Mistrová, V. Nálevka, W. B. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, J. Wiendl, Z. Zbořil, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, J. Cieslar, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, Z. Machát, E. Petrovská, J. Podhajský, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek, N. Vostrá.

Hosté: doc. P. Kolář, děkan; prof. J. Vacek; dr. J. Herman, doc. P. Vavroušek, proděkani; tajemník ing. J. Pelc; prof. M. Dohalská, K. Kočvarová AS UK; členové akademické obce.

Předseda AS dr. Pelikán přivítal členky a členy AS FF UK, vedení fakulty a přítomné hosty.

1. Schválení programu 11. zasedání AS FF UK

a)Předseda AS seznámil AS s návrhem programu.

b)Mgr. Voříšek navrhl vypustit bod 4 (Podnět členů Českého egyptologického ústavu)stím, že 30denní lhůta, kterou má děkan kvyřízení tohoto přípisu, končí až 19.12.2002; je proto bezpředmětné, aby AS o tomto bodu jednal, aniž by měl kdispozici děkanovu odpověď.

c) T. Bursík nesouhlasí svyřazením bodu 4 a navrhuje předřadit bod 4 před bod 3 (volba kandidáta na funkci děkana FF UK pro období 2003 – 2006).

d) Dr. Kalivoda nesouhlasí s Bursíkovýmnávrhem a navrhl stáhnout bod 4 zprogramu.

e) O. Vojtěchovský podpořil návrh T. Bursíka a vyzval AS, aby vyslechl členy Českého egyptologického ústavu.

f) Dr. Cadorini vysvětlil svůj postoj ktéto otázce vrámci PAS a konstatoval, že je nutné – vzhledem kblížícímu se konci fiskálního roku a tím khrozbě promrhání finanční dotace – tento problém řešit již v prosinci. Zároveň se otázal, zda-li je možné převést finanční částku určenou pro nákup terénních vozů pro ČEÚ do příštího roku.

g) Doc. Petříček: podpořil návrh Mgr. Voříška stím, že Mgr. Voříšek argumentoval s čistě formálními důvody.

h) Dr. Pelikán konstatoval, že PAS tento bod zařadilo až po volbě děkana proto, aby se předem vyloučily možné spekulace o ovlivnění volby děkana.

ch) Prof. Gabrielová: navrhla ukončení diskuse.

i)Dr. Oerter podotkl, že jde o důležitou věc, kterou je třeba důsledně rozvážit a projednat.

j) Dr. Kalivoda se otázal, může-li být „důležitá věc“ důvodem kporušení statutu.

Hlasování o návrhu prof. Gabrielové (1/ch): 16 – 9 – 5. Návrh byl schválen.

Hlasování o návrhu T. Bursíka (1/c): 8- 13 – 10. Návrh nebyl schválen.

Hlasování o návrhu Mgr. Voříška: 9 – 15 – 5. Návrh nebyl schválen.

Hlasování o návrhu programu 11. zasedání AS FFUK: 27 – 2 – 2. Návrh programu 11. Zasedání AS FF UK byl schválen vnavrženém pořadí:

1. Schválení programu 11. zasedání AS FF UK

2. Schválení zápisu 8. a 9. jednání AS.

3. Volba kandidáta na funkci děkana FF UK pro období 2003 – 2006.

4. Podnět členů Českého egyptologického ústavu.

5. Závěrečná zpráva pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů.

6. Různé.

 1. Schválení zápisu 8. a 9. jednání AS.

  1. Mgr. Voříšek seznámil sdoplněním zápisu dr. Mistrové z 8. jednání AS: 4a: doplnit na závěr větu: „Prof. Sláma vyzval senátory, aby se vyjádřili, zda vsoučasném způsobu rozdělování osobního ohodnocení spatřují problém.“ 4b: přeformulovat: „Dr. Mistrová sdělila, že dosavadní způsob považuje za problematický a navrhla, aby se jeho změnou zabývala legislativní komise.“

   Zápis 8. jednání AS byl stímto doplněním schválen. Hlasování: 26-0-5.

   1. Zápis 9. jednání AS byl schválen bez připomínek. Hlasování: 27-0-4.
 2. Volba kandidáta na funkci děkana FF UK pro období 2003 – 2006.

  1. Dr. Mistrová se obrátila na profesora Vacka sdotazem, zda-li má obavu ze síly současného děkana doc. Koláře.
  2. Prof. Vacek: „Nebojím se.“
  3. Dr. Mistrová dále konstatovala, že pozice obou kandidátů těsně před volbou lze vyjádřit tak, že doc. Koláře lze chápat jako děkana transformujícího, prof. Vacka jako potenciálního děkana konzervujícího.
  4. Prof. Vacek polemizoval smožnými argumenty, které by jej situovaly do pozice konzervativního děkana. Dále prohlásil, že reformy by neměly být diktovány shora, nýbrž jde o to, aby byly řešeny vdiskusi.
  5. Dr. Mistrová dále požádala děkana doc. Koláře, aby pojmenoval slabé součásti svého týmu a pojmenoval chyby, které vznikly během jeho funkčního období a kterých si je vědom.
  6. Děkan doc. Kolář konstatoval, že vždycky se snaží chybu pojmenovat a přiznat.
  7. Dr. Mistrová se otázala doc. Koláře, jestli shledával působení svých proděkanů jako vzásadě dobré.
  8. Děkan doc. Kolář požádal o upřesnění, zda-li otázka směřuje k jehovyjádření o možné změně ve složení kolegia.
  9. Dr. Mistrová prohlásila, že otázka míří kpraktickým věcem, které se vztahují k chodu fakulty (např. platy pracovníků LVT, skladování nefunkčních počítačů apod.)
  10. Děkan doc. Kolář konstatoval, že na skladování vyřazených PC jsou určeny třídící kontejnery. Dále rozvinul téma tzv. „manažerské taktiky“; zmínil též určité globální rysy své předchozí politiky.
  11. Dr. Mistrová se dále vrátila k navrhovaným zásadám personální politiky a jejich projednávání AS FF UK. Položila otázku, jak se může např. dr. Herman podílet na zásadní transformaci FF UK a přitom psát habilitační práci? Dále se vrátila kvyjádření děkana knávrhům AS FF UK týkajících se Zásad personální politiky a požádala o konkretizování děkanova postoje ktěmto návrhům.
  12. Doc. Kolář konstatoval, že je třeba návrhy AS FF UK konzultovat správníkem; teprve poté knim coby děkan může zaujmout adekvátní stanovisko. Dále doc. Kolář připomněl, že podobnou cestu volil také vsouvislosti se svým původním návrhem zásad personální politiky. Kosobě dr. Hermana dále doc. Kolář podotknul, že je zcela vkompetenci dr. Hermana samotného, aby se snastávající situací vyrovnal.
  13. Dr. Herman konstatoval, že navrhované zásady personální politiky ctí, i kdyby měl odejít zfakulty.
  14. M. Téra se otázal děkana doc. Koláře, zda-li má konkrétní představu o novém složení kolegia děkana.
  15. Doc. Kolář prohlásil, že změny plánuje. Konstatoval, že do funkce proděkanů surčitostí navrhne doc. Vavrouška a dr. Hermana; další místa bude diskutovat sakademickou obcí FF UK.
  16. Prof. Bouzek se otázal obou kandidátů: I.) jak si představují spolupráci sadministrativním aparátem FF UK; II.) jak chtějí řešit otázku nutného rozšíření prostorů FF UK.
  17. Prof. Vacek konstatoval, že administrativa je velice důležitá složka chodu FF UK. Dále konstatoval, že vsoučasnosti neví o žádné nové budově, ale udělá vše, co je vjeho silách, aby prostory FF rozšířil.
  18. Doc. Kolář konstatoval, že nikdo zadministrativních pracovníků neodešel zdonucení. Dále konstatoval, že FF UK nebude mít nikdy dostatek prostředků na to, aby si nové prostory pořídila. Tato otázka se musí řešit ve spolupráci sUK.
  19. Dr. Oerter připomněl případy dr.Koldinské a doc. Zbořila; konstatoval, že jej argumentace doc. Koláře vtěchto souvislostech nepřesvědčila. Zdůraznil, že doc. Kolář stojí za svých kolegiem za každou cenu, a to navzdory evidentním pochybením členů tohoto kolegia. Konstatoval, že nebude volit doc. Koláře.
  20. Kol. Cieslar reagoval na prohlášení dr. Oertera a zdůraznil svoji zkušenost způsobení vAS během funkčního období doc. Vrhela a doc. Koláře. Uvedl, že době děkanského působení doc. Koláře se výrazně rozšířila možnost diskuse.
  21. Prof. Bouzek konstatoval značný zmatek vekonomickém provozu FF UK. Uvedl, že vše se sice vyřešilo, ale zdlouhavě a zbytečně komplikovaně.
  22. Ing.Pelc – tajemník FF – konstatoval, že vdobě jeho nepřítomnosti jej zastupoval ing. Zeitham.
  23. Dr. Kalivoda zdůraznil rozdílnost mezi přístupem akademických pracovníků a administrativních pracovníků; často bývá překážkou jednostranná vůle řešit záležitosti urychleně na jedné straně a znalost nutných administrativních kroků a předpisů, které přirozeně řešení řady záležitostí brzdí, na straně druhé.
  24. Doc. Kolář konstatoval, že ulehčení a zrychlení postupů nastane vokamžiku, kdy bude každý zpracovníků FF vykonávat svoji práci důsledně. Mnohé situace komplikuje celá škála nařízení, která ovšem nelze zrušit.
  25. Prof. Vacek konstatoval, že tyto problémy bude muset vyřešit nový tajemník.
  26. Prof. Bouzek podpořil činnost doc. Vavrouška, který – byť na poslední chvíli – řadu problémů vyřešil.
  27. Dr. Pelikán se vrátil kproblému Českého egyptologického ústavu a informoval členy AS o pátečním jednání na kolegiu děkana FF, které bylo podle názoru dr. Pelikána zcela šokující. Uvedl, že členové kolegia děkana hodlají celou kauzu předat soudu, neboť se cítí podnětem členů ČEÚ a osobní reakcí ředitele ČEÚ prof. Vernera osobně poškozeni. Na základě této zkušenosti a ve snaze zabránit zveřejnění celého případu dr. Pelikán kontaktoval rektora UK prof. Wilhelma a celou záležitost sním prodiskutoval. Rektor konstatoval, že někteří členové kolegia pravděpodobně neovládly své nervy a navrhl schůzku rektora sčleny kolegia děkana, zástupci ČEÚ a předsedou AS FF UK. Dr. Pelikán se otázal doc. Koláře, zda-li snavrhovanou schůzkou srektorem UK souhlasí a zda-li zabrání soudní žalobě na prof. Vernera.
  28. Děkan doc. Kolář vysvětlil situaci na schůzi kolegia děkana. Konstatoval, že prof. Verner zveřejnil určité údaje, kterými se zejména proděkan doc. Vavroušek a tajemník ing. Pelc cítili osobně poškozeni. Doc. Kolář uvedl, že nemůže ovlivňovat názory svých spolupracovníků a že jako děkan ctí právo na ochranu osobnosti.
  29. Dále doc. Kolář uvedl, že podle jeho názoru nebylo nutné vyvolat intervenci rektora UK. Pokud ovšem rektor návrh na schůzku podá, velmi rád jej přijme.
  30. Děkan doc. Kolář též uvedl, že pokud budou doc. Vavroušek a ing. Pelc na žalobě trvat, nemůže jim vtom zabránit; doufá však, že ktomu nedojde.
  31. Dr. Kalivoda připomněl praktiky, které dříve provázeli volbu děkana, kdy zpravidla ta slabší strana chodila krektorovi intervenovat. Konstatoval, že ziniciativy předsedy AS se tento interní spor stal celouniverzitní záležitostí.
  32. Dr. Pelikán upřesnil, že cílem jeho návštěvy u rektora byla snaha zabránit medializaci celého problému, tomu, aby byl žalován prof. Verner.Usiloval o to, aby spor nepřerostl rámec univerzity.
  33. Děkan doc. Kolář konstatoval, že vyzval JUDr. Jehneho, aby se jako svědek vyjádřil kcelé schůzce kolegia. JUDr. Jehne doložil, že ing. Pelc ani doc. Vavroušek nepřesvědčovali prof. Vernera, aby prohlásil automobily ČEÚ za svůj majetek.
  34. Ing. Pelc vyjádřil pohoršení nad tím, že předseda AS kontaktoval rektora ve snaze zabránit realizaci občanského práva.
  35. Doc. Petříček uvedl, že vparafrázi lze aktivitu předsedy AS vyložit tak, jako by šel na rektorát někoho udat.¨
  36. Mgr. Voříšek konstatoval, že dopis prof. Vernera byl nesporně motivován ušlechtilými a spravedlivými pohnutkami.Vyzval prof. Vernera a dr. Vachalu, aby důkazy předali děkanovi a zahájili řízení spersonálními důsledky. Pokud nejsou schopni takové důkazy předložit, pak ať se napadeným osobám omluví a ať jim členové akademické obce pomohou najít ktomu vhodnou příležitost.
  37. Kol. Gabľasová upozornila, že navzdory schválenému programu AS při svém jednání předřadil bod 4 před bod 3.
  38. Dr. Pelikán navrhl, aby po zaznění ohlášených vstupů byla ukončena diskuse o tomto problému. Hlasování: 25 – 0 – 3. Návrh byl přijat.
  39. Dr. Oerter připomněl, že cela tato projednávaná kauza není účelová, nýbrž že jde čistě o časovou koexistenci.
  40. Dr. Herman upozornil na skutečnost, že při této debatě padaly urážky.
  41. Dr. Pelikán opětně konstatoval, že jeho snahou je, aby spor nepřerostl rámec UK.
  42. Doc. Králová opětně upozornila na skutečnost, že při této diskusi dochází kporušení schváleného návrhu programu.
  43. Dr. Cadorini konstatoval, že co se týče záležitostí svých studentů i svých osobních, je spokojen spohotovými a kompetentními reakcemi vedení FF UK.Program doc. Koláře je koncipován vpodobném duchu, který on sám zastává. Přesto však zaznamenává jisté rozpory: I) nedůslednost vpodpoře mladých učitelů se zájmem pro bádání – FF přišla o mnoho mladých badatelů během funkčního období doc. Koláře, II) omezení vnitrofakultní diskuse vdůsledku přehnaných zákroků proti kritikům, III) nelze zpozice děkana hájit aktivity proděkanů za každou cenu. Je třeba odpovědnosti pojmenovat, IV) je nepřípustné, aby členové akademické obce platili dluhy fakulty – vroce 2001 proděkan Vavroušek prohlásil za úspěch dosažení platů stejných jako vroce 1998,V) uvedl též, že nevolil a ani nebude volit stávajícího děkana.
  44. Prof. Bouzek apeloval na budoucího děkana, aby – vzhledem kmožným povodním – zamýšlenou hlavní knihovnu FF umístil nikoli do suterénu, nýbrž někam výše. Dále vyzval, aby se na FF UK udržela atmosféra vzájemné důvěry.
  45. Předseda AS FFUK ukončil diskusi kbodu 3.
  46. Děkan doc. Kolář se uvolnil zjednání stím, že výsledky voleb bude očekávat mimo jednací sál.
  47. Zahájena byla volba kandidáta na funkci děkana FF UK:
  48. Dr. Kalivoda jako předseda volební komise seznámil členy AS spravidly volby. Konstatoval, že volba je tříkolová, vprvním kole musí vítězný kandidát získat 16 hlasů a více, ve druhé a třetím kole stačí kvítězství prostá většina. Pokud žádný zkandidátů nezíská 16 a více hlasů ve všech kolech, volby se ruší. Do měsíce PAS vyhlásí konání nových voleb.
  49. Prof. Uličný se otázal, kdy byl tento jednací řád schválen.
  50. Dr. Kalivoda konstatoval, že 18. 7. 1999.
  51. Prof. Uličný položil otázku, došlo-li tedy kporušení řádu při děkanských volbách na podzim 1999?
  52. Mgr. Voříšek upozornil, aby nebyl zaměňován pojem „nová volba“ spojmem „druhé kolo volby“ a konstatoval, že vdruhém a třetím kole je pro vítězství nutné získat 16 hlasů. Dr. Kalivoda stímto konstatováním souhlasil.
  53. Dr. Pelikán poděkoval dr. Kalivodovi za odvedenou práci.
  54. 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana FF UK: Dr. Kalivoda po sečtení hlasů konstatoval, že vprvním kole získal prof. Vacek 14 hlasů, doc. Kolář 12 hlasů, 4 hlasovací lístky jsou neplatné a 1 člen AS lístek neodevzdal.¨
  55. 2. kolo volby kandidáta na funkci děkana FF UK. Dr. Kalivoda informoval členy AS o tom, že hovořil soběma kandidáty; žádný z nich nevyužil svého práva stáhnout svoji kandidaturu a oba pokračují do 2. kola voleb. Po sečtení hlasů z 2. kola volby dr. Kalivoda konstatoval, že pro doc. Koláře hlasoval 14 členů AS, pro prof. Vacka 16 členů AS. Prohlásil, že ve druhém kole volby byl kandidátem na funkci děkana FF UK pro funkční období 2003 – 2006 zvolen Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, Csc.
  56. Předseda AS předal slovo stávajícímu děkanovi FF UK doc. Koláři.
  57. Doc. Kolář poděkoval těm, kteří jej při volbě podpořili a poblahopřál nově zvolenému kandidátu na funkci děkana.
  58. Prof. Vacek poděkoval těm, kteří jej při volbě podpořili; těm kteří jej nepodpořili, nabídl spolupráci.

Usnesení č. 54: AS FF UK zvolil vdruhém kole tajné volby jako kandidáta na funkci děkana FF UK pro funkční období 2003 – 2006 prof. PhDr. Jaroslava Vacka, Csc.

 1. Podnět členů Českého egyptologického ústavu.

  1. Doc. Kolář shrnul situaci ohledně kauzy nákupu terénních vozů pro Český egyptologický ústav. Konstatoval, že celá záležitost bude vdohledné době vyřešena.
  2. Prof. Verner podrobně seznámil členy AS scelou kauzou. Vyjádřil se též kjednání s členy vedení FF UK. Konstatoval, že 4,5 mil. korun dotace určené na nákup terénních vozidel není ztraceno. Podle sdělení kvestora UK bude finanční částka převedena do příštího roku.
  3. Dr. Vachala rozvinul praktické aspekty celé kauzy.
  4. Ing. Pelc shrnul svá stanoviska kcelému případu. Dále prohlásil, že nikdy nespáchal trestný čin, že nikdy nebyl vyšetřován za trestný čin a vyhrazuje si právo chránit svoji osobnost.

e) Dr. Oerter se otázal, kde členové ČEÚ uvedli, že ing. Pelc spáchal trestný čin?

f) Předseda AS konstatoval, že je třeba mírnit argumenty obou stran.

g) Ing. Pelc uvedl, že své tvrzení nyní nemůže specifikovat, musel by podrobněji prostudovat materiály.

h) Dr. Cadorini požádal prof. Vernera , aby upřesnil své stanovisko ke schůzce svedením FF UK.

ch) Prof. Verner konstatoval, že se nikdo sČEÚ nechtěl dotknout cti proděkana doc. Vavrouška ani ing. Pelce a že nechtěl osočovat ing. Pelce zžádného trestného činu či pokusu o trestný čin.

i) Dr. Oerter dále uvedl, že materiál p. tajemníka není úplný; chybí například dopis dr.

Vachaly z 26. srpna 2002.

j) Ing. Pelc konstatoval, že pokud je jeho materiál označen za neúplný, pak ať je označen za neúplný i materiál ČEÚ.

k) Předseda AS navrhl ukončit diskusi k bodu 4. Hlasování 19 – 0 – 2. Návrh byl přijat.

l)Předseda AS dr. Pelikán podal návrhy usnesení:

Návrh usnesení: AS FF UK vyzývá vedení FF UK a ČEÚ, aby se sešlo na zvláštním jednání a pověřilo předsedu AS, aby požádal rektora UK o jeho účast na této schůzce.

m) Prof. Verner konstatoval, že se ČEÚ schůzky rád zúčastní.

n) T. Bursík vyjádřil souhlas súčastí rektora na této schůzce a poděkoval dr. Pelikánovi za jeho iniciativní kontakt srektorem.

Hlasování o návrhu: 10 – 3 – 7. Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: AS FFUK žádá vedení FF UK a ČEÚ, aby neshody řešila výhradně vrámci orgánů akademické obce FF UK a UK.

o) Děkan doc. Kolář zdůraznil, že vedení fakulty nehodlá činit jiné kroky, které by spor přenesly přes hranice fakulty.

p) Předseda AS dr. Pelikán podotkl, že se nehodí, aby se vtento den děkanovi oponovalo.

q) Doc. Petříček vyzval dr. Pelikána, aby svoji poznámku konkretizoval.

r) Předseda AS dr. Pelikán konstatoval, že jednání kolegia bylo účelové a vyhrocené, zápisy nebyly úplné.

s) Děkan doc. Kolář na protest proti těmto tvrzením opustil jednací místnost.

Hlasování: 6 – 7 – 7- Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 55: AS FFUK zřizuje zvláštní komisi kzjištění okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč určené na nákup dvou terénních automobilů pro ČEÚ. Hlasování:

t) Doc. Králová upozornila na vhodnost užití slova komise; navrhla užít termín pracovní skupina.

 1. Mgr. Voříšek doporučil užít termín komise.

  Hlasování: 13-2-6. Usnesení bylo přijato.

 2. Předseda AS navrhl zvolit členy komise en bloc.

  Hlasování o návrhu: 16-1-5. Návrh byl přijat.

 3. Za členy komise byli navrženi: doc. Petříček, prof. Bouzek, O. Vojtěchovský.

  Hlasování: 14-0-7. Komise vnavrženém složení byla schválena.

  Usnesení č. 56: AS FF UK žádá vedení fakulty a vedení ČEÚ, aby AS FF UK neprodleně poskytla všechny dokumenty týkající se využití účelové dotace 4,5 Kč určené na nákup dvou terénních automobilů ČEÚ. Hlasování: 15-0-5. Usnesení bylo přijato.

 4. Předseda AS navrhl převést body 5 a 6 programu na lednovou schůzi AS
 5. Mgr. Voříšek požádal o zařazení bodu 6.
 6. Předseda AS navrhl – vzhledem knepřítomnosti navrhovatele doc. Vavrouška – vyčlenit zprogramu 11. Schůze AS bod 5(Závěrečnou zprávu pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů) a přeřadit ho na lednové zasedání AS FF UK.

Hlasování: 18 – 0 – 0. Návrh byl přijat.

5. Závěrečná zpráva pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů

 • přeřazena na 12. jednání AS FF UK

 1. Různé.

 1. Mgr. Voříšek sdělil, že končí své studium na FF UK a tím i své členství vAS FF UK.
 2. Dr. Pelikán poděkoval Mgr. Voříškovi za odvedenou práci jak ve funkci místopředsedy, tak i jako člena AS.
 3. Doc. Králová dodala, že je to ztráta i pro studijní komisi.
 4. T. Bursíka rovněž odchod Mgr. Voříška mrzí.

Usnesení č. 57: AS děkuje panu Mgr. M. Voříškovi za odvedenou práci a přeje mu mnoho štěstí vdalším životě. Hlasování : 18-0-1. Usnesení bylo přijato.

Předseda AS FF UK dr. Pelikán poté ukončil zasedání.

Zapsali: dr. Wiendl, Mgr. Voříšek, M. Ničová

Kontroloval: dr. Pelikán

AS FF UK schválil dne 13.2.2003