Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis 22. zasedání AS FF UK konané dne 11.12.2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, L.Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, A. Rosen, J. Šouša, P. Zemánek, V. Abrhám, J. Bárta, T. Bursík, V. Cvrček, A. Fidlerová, V. Sommer, J. Šlerka, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: J. Kalivoda, V. Nálevka, R. Prahl, M. Putna, J. Wiendl, B. Bobáková, D. Gabľasová, R. Kučera, J. Podhajský.

Nepřítomni: O. Uličný, P. Mundev.

Hosté: prof. J. Vacek, děkan; PhDr. J. Jindrová, doc. J. Králová, proděkanky; Ing. M. Marcolla, tajemník.

Zasedání zahájil předseda AS a přivítal doc. J. Šoušu, nového člena akademického senátu za kurii akademických pracovníků.

1. Schválení programu 22. zasedání

 1. Doc. Zemánek vznesl námitku kprogramu k jednomu z podbodů bodu 6 Různé – Prohlášení PAS. Zdůvodnil to tím, že vdiskuzi ktomuto tématu vystupoval dr. Kalivoda, který byl na zasedání nepřítomen a navrhl odložit jeho projednávání na příští zasedání AS.
 2. Předseda AS dr. Pelikán vyjádřil názor, že není třeba o tom hlasovat v rámci schvalování programu, protože se jedná o pouhou jednu část bodu 6.
 3. Názor doc. Zemánka podpořila Dr. Jettmarová.
 4. M. Téra se vyslovil pro hlasování o této záležitosti až při projednávání bodu 6.
 5. Protože Doc. Zemánek trval na svém stanovisku, nechal předseda Dr. Pelikán hlasovat o návrhu Doc. Zemánka, který byl schválen.
 6. Posléze byl předložen k hlasování a schválen návrh programu 22. zasedání, předložený PAS, bez zmíněné části bodu 6. Hlasování:

 1. Schválení programu 22. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení návrhů akreditací oboru andragogika a personální řízení (bakalářské a navazující).
 3. Návrh na mimořádné navýšení doktorandského stipendia.
 4. Podnět J. Šlérky.
 5. Zpráva volební komise.
 6. Různé.

  2. Akreditace oboru Andragogika

  1. Vedení schůze převzal místopředseda V. Cvrček. Vyzval proděkanku Doc. Královou, aby se k tomuto bodu vyjádřila.
  2. Doc. Králová neměla k předloženému návrhu akreditace námitek.
  3. Návrh krátce představil jeho tvůrce a zároveň garant oboru andragogika Doc. Beneš.
  4. Dr. Pelikán přednesl návrh usnesení, který byl přijat.

Usnesení č. 149: AS FF UK nemá námitek proti návrhu akreditace oboru andragogika-personální řízení, bakalářské studium a navazující magisterské studium. Hlasování: 18-0-0.

3. Návrh na mimořádné navýšení doktorandského stipendia

 1. Návrh uvedla proděkanka Doc. Králová. Výše stipendií se řídí stipendijním řádem university. Neuspokojivý stav, kdy je třeba vracet UK prostředky znevyplacených stipendií, lze řešit jen mimořádným navýšením stipendií pro 2., 3. a 4. ročník doktorského studia. Letos výše stipendia pro zmíněné ročníky v měsících říjen, listopad a prosinec by po tomto navýšení měla činit 9000 Kč měsíčně. Proděkanka za vedení fakulty požádala jednak AS o souhlas s tímto mimořádným navýšením a zároveň o souhlas s tím, aby do budoucna bylo o těchto mimořádných navýšeních rozhodováno dvakrát ročně. Toto opatření by umožnilo pružnější jednání vedení fakulty v záležitosti navýšení doktorských stipendií.
 2. Dr. Pelikán se členům senátu omluvil, že PAS tento bod zařadilo na pořad jednání až na poslední chvíli, takže členové AS neměli dostatek času si příslušné materiály dostatečně prostudovat. Avšak toto rozhodnutí bylo motivováno potřebou záležitost skrovných doktorandských stipendií vyřešit co nejrychleji. Apeloval současně na vedení fakulty, aby byla tato záležitost po formální stránce ošetřena co nejpřesněji.
 3. Doc. Králová navrhla návrh usnesení.
 4. Doc. Zemánek podpořil oba návrhy proděkanky Králové. Konstatoval, že jsou po formální stránce naprosto v pořádku. Vzhledem k tomu, že se v současné době jedná o zvyšování doktorandských stipendií, rozhodovat o jejich mimořádném navýšení jen jednou za rok, by mohlo být nepříjemnou pastí.
 5. Doc. Králová podotkla, bylo-li by možné stanovovat částku stipendia pružně podle výše státní dotace, byl by takový stav zcela ideální.
 6. Děkan prof. Vacek poděkoval senátu za podporu tohoto návrhu a proděkance doc. Králové za velmi pružné řešení této záležitosti.
 7. Návrh doc. Králové jednomyslně schválen.

  Usnesení č. 150: AS FF UK schvaluje návrh na navýšení stipendií pro 2.-4. ročník doktorandského studia na maximální možnou částku danou čl. 6 odst. 3 statutu UK (tj. 9000 Kč) pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2003. Hlasování: 18-0-0.

  1. Podnět Josefa Šlerky (Opatření děkana o zákazu podnikání studentů na půdě FF UK).

   1. J. Šlerka připomněl plénu podstatu svého podnětu. Podle jeho názoru, neexistuje pro takové děkanovo opatření žádné opodstatnění, protože žádný předpis či zákon podnikání studentů na fakultě nezakazuje. AS by měl děkana vyzvat k zrušení tohoto opatření a k vypracování podmínek pro podnikání studentů na fakultě. Podotkl, že tzv. podnikání je například i vypracování webových stránek, které studenti dělají pro katedry a ústavy na živnostenský list.
   2. Proděkanka dr. Jindrová vysvětlila důvod, který vedení fakulty vedl k vydání tohoto opatření: zneužívání fakultní počítačové sítě některými studenty k podnikání. Tento krok vedení konzultovalo s právníky. Právně je naprosto v pořádku a má své opodstatnění hned v preambuli university. Navíc se nejedná o zkrácení práv, ale o obranu práv většiny studentů, kteří na fakultě nepodnikají, nýbrž studují.
   3. J. Šlerka citoval z Vysokoškolského zákona, který zmiňuje jen práva vztahující se ke studiu, nikoli k pobytu studentů na půdě vysoké školy. Argument Dr. Jindrové ale neopatřuje situaci, kdy student na fakultní půdě pracuje na své vědecké práci, určené k publikaci. Zde si pak studenti a akademičtí pracovníci nejsou rovni ve svých právech.
   4. Dr. Jettmarová uvedla, že děkan jednal i na základě její stížnosti. V počítačové pracovně ve Šporkově paláci docházelo k masovému zneužívání fakultní počítačové sítě a fakultní půdy k soukromopodnikatelským aktivitám. V zájmu samotných studentů je, aby tyto aktivity na fakultě neexistovaly.
   5. J. Šlerka odvětil, že toto pokládá jen za důvod, aby byly podmínky podnikání studentů na fakultě nějak upraveny.
   6. J. Bárta vznesl dotaz, zda je ošetřeno, aby se jeden student nemohl s jedním heslem přihlásit na více počítačích zároveň.
   7. Dr. Jindrová konstatovala, že řada problémů musí být ještě dořešena. Fakulta je podle ní velmi benevolentní. Studentům nebrání ve vyřizování soukromé korespondence. Na slova J. Šlerky reagovala: Práce na vědecké studii určené k publikování je součástí studijních záležitostí. Té se zákaz tedy rozhodně netýká.
   8. Dr. Pelikán vyzval plénum, aby přešlo k projednávání dalšího bodu, jelikož se domnívá, že názory se již dostatečně vyjasnily. Sám projevil nesouhlas s návrhy J. Šlerky.

    ch) T. Bursík se optal, jak se tento zákaz dotkl podnikání Studentského fondu.

   9. Dr. Jindrová odvětila, že tato věc bude ošetřena odlišně. Rozhodně však jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti.
   10. Tajemník fakulty podotkl, že podnikatelské aktivity na fakultě nevyvíjí Studentský fond, nýbrž SF servis s.r.o., který má s FF UK uzavřenou řádnou nájemní smlouvu.
   11. Prof. Bouzek připomněl, že v zahraničí jsou podmínky zpravidla daleko striktnější.
   12. Hlasování o návrhu J. Šlerky. Nebyl přijat.

5. Zpráva volební komise.

 1. V. Cvrček informoval o přípravě voleb. Volební komise (VK) ze svého středu zvolila předsedkyni Dr. Drnkovou a místopředsedu V. Cvrčka. Ještě před zahájením voleb musela VK vyřešit několik problémů:

 1. Při kontrolování podaných návrhů kandidátek, bylo zjištěno velké množství nesrovnalostí. VK dospěla kzávěru, že nabídne kandidátům možnost doplnit své návrhy a stanovila pro toto doplnění lhůtu 2 dní. Všechny návrhy byly doplněny.
 2. VK rozhodla, že doktorandi, kteří mohou volit jak do studentské tak do učitelské kurie a kteří se kvolbám nedostaví, budou započítáváni do kvóra studentské kurie. V.Cvrček konstatoval, že toto opatření neupravuje ani Volební a jednací řád FF UK ani usnesení AS FF UK o průběhu voleb.

V. Cvrček konstatoval, že VK se při své práci setkala sřadou nepřesností ve Volebním a jednacím řádu. Všechny tyto nepřesnosti hodlá předat legislativní komisi, který by měla vytvořit novelu Volebního a jednacího řádu. Přípravou novely byli pověřeni J. Bárta a V.Cvrček.

 1. Doc. Zemánek poznamenal, že bylo zvykem umožnit volit i v prostorách fakulty v Celetné ulici. V zájmu zvýšení volebního kvóra by bylo podle jeho mínění v této praxi pokračovat i nadále.
 2. V. Cvrček konstatoval, že se tak stalo, jak se volební komise informovala u bývalého předsedy VK prof. Opatrného, pouze jednou a to ve třetím kole minulých voleb. Výsledek tohoto kroku byl neadekvátní vynaložené námaze členů volební komise (asi 30 hlasů). Navíc by pak nebyl důvod volební místa zřídit i v dalších objektech, kde probíhá výuka FF (Jinonice, Šporkův palác), což by však bylo velmi obtížně řešitelným technickým problémem.
 3. J. Šlerka se vyslovil pro hlasování na všech čtyřech místech alespoň ve třetím kole. Protože se sám živí již několik let jako programátor, nevidí žádné podstatné technické překážky, které by tomu mohly bránit.
 4. V. Cvrček opakoval řadu překážek takového řešení, především to, že Volebním a jednacím řádem FF UK je určen počet členů volební komise 7. Je tedy nemožné zřídit 4 místnosti, ve kterých by byli nepřetržitě alespoň 2 členové volební komise. Dalším problémem je to, že lze jen obtížně zajistit, aby volič mohl volit ve všech místnostech dohromady jen jednou.
 5. Dr. Pelikán vyzval k ukončení diskuse. Domnívá se, že je nevhodné, aby on, J. Šlerka či kterýkoli jiný kandidát do voleb do AS se v této chvíli vyjadřoval k rozhodnutím volební komise. Takový kandidát by mohl být podezříván z pokusu volební komisi ovlivňovat.
 6. Doc. Zemánek vyjádřil pochopení pro důvody volební komise uskutečnit volby jen ve hlavní budově FF.
 7. Dr. Pelikán tlumočil obsah e-mailu dalšího kandidáta Kryštofa Chamonikolase, obsahující v podstatě stejné námitky, jako stanovisko J. Šlerky.
 8. J. Bárta se připojil k obhajobě stanoviska volební komise.
 9. J. Šlerka se otázal, zda by alespoň nebylo možné informovat studenty o konání voleb e-mailem.
 10. Tajemník připustil, že technicky by to nebylo vyloučeno, na druhé straně by mohla fakulta u některých vzbudit odpor zasíláním nevyžádaných e-mailů
 11. J. Bárta dodal, že by se zde jednalo o nerovný přístup, protože zřejmě jen menšina studentů má zřízenu fakultní e-mailovou adresu. Pokud někdo fakultního mailu využívá, je jistě z fakultního webu o volbách dostatečně informován.
 12. V. Cvrček se k tomuto návrhu připojil.
 13. Dr. Jettmarová konstatovala, že lze k tomuto účelu využít tzv. nástěnky, která je navštěvována těmi, kdo o fakultní dění mají zájem.
 14. Dr. Drnková navrhla ukončit diskusi. V této fázi již nelze nic měnit. Novelizace a změny volebního řádu fakulty budou předloženy ještě tomuto senátu.
 15. J. Šlerka apeloval na využití služby „nástěnka“.
 16. Dr. Pelikán navrhl znění usnesení pro přípravu novelizace. Bylo by velmi vhodné, aby ji provedl ještě tento senát. Jelikož se novelizace bude týkat až příštích voleb, nemůže být senát nařčen z manipulace.
 17. Doc. Zemánek navrhl usnesení, že senát bere na vědomí zprávu volební komise. Přijato.
 18. Přijat návrh usnesení Dr. Pelikána.

Usnesení č. 151: AS FF UK bere na vědomí zprávu volební komise. Hlasování: 18-0-0.

Usnesení č. 152: AS FF UK vyzývá legislativní komisi, aby do únorového zasedání AS připravila návrh novely volebního řádu FF UK. Hlasování: 18-0-0.

6. Různé.

 1. Dr. Jettmarová tlumočila informaci od prof. Dohalské: předseda AS UK po nevalné účasti na poslední protestní akci za vyšší státní dotace pro vysoké školství vyzvala k větší radikalizaci.
 2. Děkan prof. Vacek se omluvil a rozloučil se.
 3. Dr. Pelikán informoval o neformálním jednání předsedů AS jednotlivých fakult UK. Konstatoval, že názor na potřebu získání nových prostředků se na tomto fóru nelišil. Lišil se však názor na způsob, jak toho dosáhnout. Setkání se zúčastnila jen třetina všech předsedů AS fakult UK.
 4. Dr. Pelikán dále oznámil, že novou členkou AS FF UK se stala A. Fidlerová, doktorandka z Ústavu českého jazyka a literatury, kterou přivítal.

Jelikož dalších bodů již nebylo, poděkoval předsedající V. Cvrček všem zúčastněným a zasedání ukončil.

Zapsal: O. Vojtěchovský

Kontroloval: V. Cvrček

AS FF UK schválil dne: 8.1.2004