Minulá volební období

Zápis z 1. jednání konaného dne 14. 3. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, V. Mistrová, V. Nálevka, W. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, O. Uličný, J. Wiendl, Z. Zbořil, V. Abrhám, J. Bárta, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, Z. Machát, M. Novák, E. Petrovská, J. Podhajský, M. Téra, M. Voříšek, N. Vostrá.
Omluveni: B. Bobáková, O. Vojtěchovský.
Hosté: členové Akademické obce
P. Pabian, místopředseda minulého senátu, zahájil jednání a předal slovo děkanovi doc.Kolářovi. Ten uvítal nově zvolené senátory a zástupce AS pozval na kolegium děkana. P.Pabian předložil návrh programu.

1. Schválení programu jednání 1. zasedání

2. Ustavení volební komise

3. Volba předsedy AS FF UK

4. Volba místopředsedů a členů předsednictva AS FF UK

5. Jmenování zástupců AS FF UK do stálých komisí

6. Různé (Průběžná zpráva pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu, Zpráva pracovní skupiny pro koncepci studia cizích jazyků na FF UK)


1. Schválení programu jednání 1. zasedání.
Prof. Bouzek navrhl volit odděleně předsedu a členy předsednictva; dr. Oerter rovněž navrhl volby rozlišit. Prof. Uličný požádal o vzájemné představení (hlasování: 16 pro). Dr. Jettmarová dodala, že vzájemné představení by mohlo být zařazeno do bodu 6. Dr. Pelikán navrhl, aby v bodě 4 se uskutečnila volba místopředsedů, v bodě 5 volba dalších členů předsednictva. Hlasování: 26-1-2.

 1. Schválení programu jednání 1. zasedání
 2. Ustavení volební komise
 3. Volba předsedy AS FF UK
 4. Volba místopředsedů AS FF UK
 5. Volba dalších členů předsednictva AS FF UK
 6. Jmenování zástupců AS FF UK do stálých komisí
 7. Různé (Průběžná zpráva pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu, Zpráva pracovní skupiny pro koncepci studia cizích jazyků na FF UK)

Návrh programu byl s navrženými změnami schválen. Hlasování: 28-1-0.
2. Ustavení volební komise
Pro tyto volby byla schválena volební komise ve složení: doc. J. Gabrielová, J. Bárta. N. Vostrá. Hlasování: 27-0-2
3. Volba předsedy AS FF UK
Volební komise registruje dva návrhy, a to návrh na dr. J. Pelikána a na dr. J. Kalivodu. Dr. Pelikán kandidaturu přijímá, dr. Kalivoda kandidaturu odmítá. Jediným kandidátem na funkci předsedy AS pro volební období 2002-2004 se stal PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Technická stránka voleb: pokud bude hlasovací lístek beze jména – volič se zdržel hlasování, jiné jméno než navrženého kandidáta – je neplatný.
Doc. Gabrielová seznámila senát s výsledky volby :

z 28 odevzdaných hlasovacích lístků se 20 voličů vyslovilo pro, žádný hlas nebyl proti, 8 voličů se zdrželo hlasování.
Předsedou pro toto funkční období se stal PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Dr. Pelikán převzal řízení jednání a konstatoval, že své představení učiní až bude zvoleno předsednictvo. Poděkoval jak těm, kteří mu dali hlas, tak i těm, kteří se zdrželi hlasování. Požádal P. Pabiana o setrvání na jednání nového senátu a současně poděkoval dr. Jettmarové za její práci v minulém funkčním období. Vyslovil prosbu, že mu bude nápomocna.
4. Volba místopředsedů AS FF UK
Plénum navrhlo tyto kandidáty: PhDr. Jana Wiendla (učitelská kurie), Dott. Giorgio Cadoriniho (učitelská kurie), Dominika Hrodka (studentská kurie), Michaela Voříška (studentská kurie). Mgr.Hrodek a Mgr.Voříšek krátce uvedli svou představu o práci vPAS.
Diskuse:
Dott. Cadorini kandidaturu nepřijal. Prof. Bouzek navrhl, aby kandidáti sdělili svoji představu činnosti v těchto funkcích. Dr. Kalivoda s tímto požadavkem nesouhlasí. Rovněž dr. Pelikán konstatoval, že od kandidátů nelze projevy vyžadovat. Dr. Wiendl kandidaturu přijímá, rovněž tak Mgr. Voříšek a D. Hrodek.
Dr. Pelikán vystoupil s tím, že studentské kandidáty zná a Mgr. Voříšek je kreativní, pracovitý, tvůrčí; pro práci předsednictvu AS se hodí více D. Hrodek. V. Filip doporučuje Mgr. Voříška, který je iniciátorem evaluace a pracuje ve studijní komisi. Dr. Petříček namítl, že předseda preferoval druhého kandidáta; zvolení je přece otázkou voleb. Dr. Pelikán sdělil, že to nebyla snaha o manipulaci.
Doc. Gabrielová informovala o výsledku volby:
volba místopredsedy za UKAS: odevzdáno 28 hlasovacích lístků, pro PhDr. Jana WIENDLA, Ph.D. 22 hlasů, 6 hlasujících se zdrželo , 1 hlasovací lístek byl neplatný. Navržený kandidát byl zvolen.
volba místopredsedy za SKAS: odevzdáno 28 hlasovacích lístků, pro Mgr. Dominika HRODKA 11 hlasů, pro Mgr. Michaela VOŘÍŠKA 14 hlasů, 1 hlasovací lístek byl neplatný. Zvolen byl Mgr. Michael Voříšek.
5. Volba dalších členů předsednictva AS FF UK
Návrhy z pléna byly na prof. Bouzka (kandidaturu nepřijal), Dott. Cadoriniho (kandidaturu přijal); za SKAS nepřijal kandidaturu Dominik Hrodek, Michal Téra kandidaturu přijal.
Výsledky volby:
další clen predsednictva za UKAS: odevzdáno celkem 29 hlasovacích lístků. Pro Dott. Giorgio CADORINIHO, Ph.D. 22 hlasů, 7 hlasujících se zdrželo. Navržený kandidát byl zvolen.
další clen predsednictva za SKAS: odevzdáno celkem 29 hlasovacích lístků. Pro Michala TÉRU 21 hlasů, 8 hlasujících se zdrželo. Navržený kandidát byl zvolen.
6. Jmenování zástupců AS FF UK do stálých komisí
Dr. Jettmarová podala návrh na doc. Královou do studijní komise, doc. Gabrielovou do stipendijní komise a dr. Kalivodu do legislativní komise. Krátce charakterizovala funkce komisí (stálé poradní orgány, pracují na základě podnětů vedení školy a AS). Předsedy stálých komisí jmenuje děkan fakulty; stávajícím předsedům komisí prodloužil jejich mandát o jeden měsíc.
Diskuse:
Dr. Mistrová se domnívá, že studijní komise neviděla všechny problémy, o kterých se jednalo. Dr. Cadorini je toho názoru, že problémy nebyly ve studijní komisi, ale v komisi legislativní. S tímto názorem vyslovila dr. Jettmarová nesouhlas. Dr. Pelikán upozornil, že pro členy SKAS je studijní komise klíčová.
Doc. Gabrielová podala návrh na veřejné hlasování. P. Pabian upozornil, že hlasování je podle jednacího řádu AS vždy tajné, AS se může rozhodnout jednací řád porušit.
Pro veřejné hlasování se vyslovilo 21 členů AS pro, 1 se zdržel hlasování, 4 byli proti.
Pro hlasování en bloc o členech komisí: 28 – 0 – 0.
Ve veřejném hlasování byli jednomyslně schváleni tito navržení kandidáti:
Komise studijní: doc. PhDr. Jana Králová, CSc. (UKAS)
Kateřina Veselá (SKAS)
Komise hospodářská: PhDr. Zdeněk Zbořil (UKAS)
Nelly Vostrá (SKAS)
Komise stipendijní: doc. PhDr. Jarmila Gabrielová (UKAS)
Eva Petrovská (SKAS)
Komise legislativní: PhDr. Jan Kalivoda (UKAS)
Jan Bárta (SKAS)
Komise pro vědu:prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (UKAS)
Milan Kuchařík (SKAS)
Komise zahraniční: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (UKAS)
Ondřej Vojtěchovský (SKAS)
Komise knihovní: doc. PhDr. Roman Prahl, CSc. (UKAS)
Vladimír Abrhám (SKAS)
Komise etická: doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. (UKAS)
Tomáš Bursík (SKAS)
Komise ediční: PhDr. Libuše Drnková (UKAS)
Mgr. Dominik Hrodek (SKAS )Komise inventarizační: PhDr. Veronika Mistrová (UKAS)
Václav Cvrček (SKAS)
Komise náhradová: Dr. phil. Wolf B. Oerter (UKAS )Komise likvidační: Dr. Miroslav Petříček (UKAS)
Jan Podhajský (SKAS)
7. Různé

 1. Dr. Jettmarová informovala senát, že zpráva pracovní skupiny pro jazykovou výuku na FF UK je předložena písemně. Průběžná zpráva pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu měla být podána ústně doc.Vavrouškem; závěrečná zpráva má být předložena v červnu.
 2. Na návrh předsedy senátu AS schválil (26-0-2) vyřazení z bodu Různé předložené body.
 3. Prof. Bouzek požádal o pomoc při formování priorit pracovišť pro hospodářskou komisi.
 4. Dr. Mistrová připomněla projednání návrhu zásad personální politiky.

PhDr. Jan Pelikán ke svému zvolení sdělil, že funkci přijímá jako břímě. Aby dostál všem povinnostem, žádá své kolegy v senátu o pomoc. Akademický senát považuje za rovnocenného partnera vedení fakulty (viz 3. jednání AS). AS by měl být otevřen všem členům akademické obce i zaměstnancům fakulty. Práva jednoho člena akademické obce jsou shodné s právy všech členů AS.
V závěru jednání seznámil dr. Oerter s technickou stránkou komunikace členů AS.
Zapsala: Ničová
Kontroloval: dr. J. Pelikán
AS FF UK schválil dne: 11.4.2002