Volební období 2002-2004

Zápis z jednání etické komise FF UK 12. 3. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: T. Bursík, prof. H. Haškovcová, doc. A. Housková, prof. V. Nálevka, prof. J. Sláma1) Profesorka Haškovcová informovala o projednání návrhu statutu etické komise s legislativní komisí FF UK.
2) Etická komise obdržela podání od prof. Josefa Opatrného, které upozorňuje na četné případy používání části textů jiných autorů bez uvedení pramene v knize doc. Oldřicha Kašpara Dějiny karibské oblasti a v některých jeho dalších pracích. Stejného názoru je dr. Simona Binková, která na tuto skutečnost upozornila v Babylonu a doložila ji ukázkami z nevydané kandidátské disertační práce Historické a etnografické prameny bohemikálního původu ke studiu severozápadních oblastí Nového Španělska.
Etická komise zaujala toto stanovisko:
Podání prof. J. Opatrného je velmi závažné a plagování v pracích doc. O. Kašpara je vysoce pravděpodobné. Navrhujeme děkanovi Filozofické fakulty UK požádat nezávislého odborníka na dějiny Iberoameriky o posouzení předložených podkladů. Jako experta doporučujeme doc. Ivo Bartečka, CSc., děkana Filozofické fakulty UP v Olomouci.
3) Etická komise připraví pravidla, jak chránit autorské právo studentských prací.Zapsala A. HouskováNa vědomí:
Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., děkan FF UK
PhDr. Jan Pelikán, CSc., předseda AS
Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., Středisko iberoamerických studií
Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., Ústav etnologie
Doc. PhDr. František Vrhel, CSc., ředitel Ústavu etnologie