Volební období 2002-2004

ZÁPIS – z jednání dne 1. 4. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS – z jednání dne 1. 4. 2003

Přítomni: dr. Ebelová, kol. Bárta, kol. Cvrček, dr. Kalivoda
Omluveni: doc. Vavroušek, doc. BobkováPředseda komise informoval přítomné o usnesení AS FF UK ze dne 13.4.2003, kterým AS FF UK žádá legislativní komisi, aby připravila změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UK tak, aby nadále bylo možné poskytovat členům senátu podklady k jednání senátu pouze v elektronické podobě.
Během přípravy jednání legislativní komise dr. Kalivoda dospěl k názoru, že taková změna není nutná. S důvody pro tento názor seznámil členy legislativní komise dopisem rozeslaným před jednáním komise a požádal je, aby se k této otázce vyjádřili.
V diskusi členové komise s tímto názorem vyslovili souhlas a shodli se, že stávající znění článku 9, odst. 1 a 3 Volebního a jednacího řádu AS FF UK nevyžaduje, aby členové senátu dostávali podklady k jednání AS FF UK v tištěné podobě, nýbrž pouze v písemné podobě, což s přihlédnutím k současným technickým podmínkám zahrnuje jak tištěnou, tak elektronickou formu materiálů. V závěru diskuse se pak shodli na tomto návrhu usnesení AS FF UK:Akademický senát FF UK
– bere na vědomí stanovisko legislativní komise FF UK, že současné znění článku 9 Volebního a jednacího řádu AS FF UK umožňuje poskytovat členům AS FF UK podklady k jednání senátu pouze v elektronické podobě, a to jejich publikací na webových stránkách AS FF UK s přístupem chráněným heslem; takto zveřejněné materiály musí být na webových stránkách a v jednom výtisku na sekretariátu AS FF UK dostupné nejpozději týden před jednáním senátu; pouze pozvánka k jednání AS FF UK s návrhem programu jednání bude v tomto termínu členům senátu nadále rozesílána v tištěné podobě
– ukládá předsednictvu AS FF UK, aby nadále postupovalo při zveřejňování podkladů k jednání AS FF UK uvedeným způsobem, pokud nebude mít za to, že v jednotlivých případech je nutné poskytnout členům senátu určité podklady i v tištěné podobě
– ukládá předsednictvu AS FF UK, aby realizaci tohoto postupu projednalo se správcem sítě FF UKČlenové komise pověřili předsedu komise, aby tento návrh usnesení předal předsednictvu AS FF UK.zapsal: Jan Kalivoda