Volební období 2002-2004

Zpráva o činnosti studijní komise za období květen 2002 – leden 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Studijní komise se v uvedeném období sešla sedmkrát. Průběžně věnovala pozornost následujícím bodům.
1) úpravy studijních plánů (včetně úprav bodových dotací u těch oborů, kde při reakreditacích došlo k rozporu se studijním a zkušebním řádem FF UK)
2) vyjádření k návrhům na akreditace
K projednávání těchto bodů byli zváni příslušní garanti studijních programů.
Komise dále věnovala pozornost podmínkám přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia pro akademický rok 2003-2004.
Na žádost AS FF UK připravila komise věcný záměr úpravy řádu doktorského studia a předala jej vedení FF UK k dalšímu jednání.vedení FF UK. Pro tento účel byla ustavena speciální pracovní skupina.
Studijní komise se dále opakovaně zabývala:
a) vztahem studijní komise – garanti studijních programů,
b) problémy učitelského studia (zejména v souvislosti s požadavky na akreditaci učitelství a změny ve studijních plánech oborů)
c) otázkou zpřístupnění diplomových prací v souvislosti s novým autorským zákonem.
Studijní komise se seznámila s návrhem reformy studia Studujme jinak.Pro další období navrhuje studijní komise následující témata:
a) diskuse ke studijnímu řádu a jeho případným úpravám, zvláštní pozornost věnovat pravidlům pro uznávání studijních povinností,
b) problém akreditací (stanovení postupu pro podávání materiálů, jednotný formát žádostí),
c) akreditace učitelství.Projednáno na schůzi studijní komise dne 28. 1. 2003Doc. PhDr. Jana Králová, CSc.
předsedkyně studijní komise