Volební období 2002-2004

Zpráva o činnosti knihovní komise za rok 2002 – (od června 2002)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Knihovní komise byla po volbách do senátu nově jmenována, a to tak, že senát i vedení fakulty nominovaly po dvou jejích členech, senát předsedu komise a předseda navrhl zbývající členy. Sestava komise byla proti předchozímu období mírně obměněna tak, aby využila zkušeností odborných pracovníků a zároveň vystihovala zájmy uživatelů, tj. studentů i učitelů fakulty.Knihovní komise úzce spolupracovala se Střediskem vědeckých informací a využívala svou webovou stránku ke zveřejňování aktualit.Sešla se, tak jako v předchozích obdobích, ke dvou jednáním, které měly mj. za předmět běžnou agendu:
1/ po schválení rozpočtu fakulty upřesňovala rozdělení prostředků a jeho způsob a v druhém kroku sledovala čerpání těchto prostředků.
2/ doporučila tajemníkovi fakulty odpisy z jednotlivých knihoven resp. zprostředkovala nabídku některých položek na webu jiným knihovnám.
Klíč pro rozdělování prostředků byl pro toto období mírně pozměněn a v komisi převážil názor, že to je způsob, jak vyhovět různým požadavkům a hlediskům.Zvláštním předmětem pozornosti komise byla příprava a zahájení výstavby centrální fakultní knihovny. Na první své schůzi se proto sešla s tajemníkem fakulty, který jí poskytl vysvětlení k harmonogramu projektu, finančnímu rámci a stavebním otázkám projektu. Jednání o tomto bodu však vzbudilo dojem, že je žádoucí:
A/ již v této fázi projednat také obsahové otázky výstavby knihovny (zahrnující přemístění resp. převedení některých fondů jednotlivých knihoven, otázku nových fondů do příručky knihovny)
B/ zveřejnit základní i aktuální informace o projektu na webu tak, aby byly přístupné fakultě.
Usnesením letní schůze komise bylo, že by za ni měla být ustavena menší pracovní skupina ke sledování tohoto projektu. a námětem také, že by vedení fakulty mělo v dohledné době stanovit osobu koordinátora, který by odpovídal za obsahovou stránku projektu resp. přípravu budoucího využití knihovny.Předseda komise před prázdninami i povodněmi jednal s děkanem i s proděkanem p. Vavrouškem a seznámil je s potřebou větší informovanosti komise i fakulty o projektu ze strany vedení fakulty. Pan proděkan přislíbil písemnou zprávu a po povodních místo toho nabídl své vystoupení na podzimní schůzi komise, z jejíhož jednání se však omluvil. Komise se usnesla uskutečnit své mimořádné zasedání s proděkanem v náhradním termínu. Avšak vzhledem ke skluzu ve stavebních pracích na podzim 2002 důsledkem povodní a také vzhledem k situaci otevřené volbami děkana nakonec ani předseda komise, ani vedoucí SVI netrvali na uskutečnění tohoto mimořádného zasedání. Komise jako poradní orgán děkana bude s novým vedením fakulty o tomto projektu jednat co nejdříve, a to i vzhledem k nově vzneseným pochybnostem o riziku záplav, zřejmě na svém plánovaném zasedání v březnu 2003.Roman Prahl
předseda komise