Volební období 2002-2004

Zpráva o činnosti Etické komise FF UK za rok 2002 až do 31.1.2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Etická komise jako poradní a doporučující orgán vznikla v roce 2002 a svou činnost zahájila na svém prvním zasedání dne 23.5.2002 a to ve složení Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc. /předseda/, Prof. PhDr Jiří Sláma, Doc. PhDr Anna Housková CSc., Doc.PhDr Vladimír Nálevka CSc., Tomáš Bursík /student/. Členové byli jmenováni jednak AS FF UK, jednak děkanem. Prof. Haškovcová, která pracuje na Fakultě humanitních studií UK byla k funkci vyzvána někdejším děkanem Doc.RNDr Petrem Kolářem,CSc. Jmenovaná je profesorkou lékařské etiky a má zkušenosti s členstvím v Centrální etické komisi MZ ČR.

Funkcí Etické komise FF UK je projednávat podněty děkana, akademického senátu a členů akademické obce FF UK, jejichž charakter je převážně etického rázu. EK FF se schází pravidelně jednou za dva měsíce, dále pak podle potřeby. Zápisy z jednání předává předsedovi AS FF UK a děkanovi, současně je zveřejňuje na webových stránkách fakulty.

V uvedeném čase EK FF UK vypracovala a zveřejnila základní pravidla práce s bibliografickými odkazy a citacemi, neboť se zvyšuje počet osob, které plagiují. Dále posoudila jeden sporný případ neúspěšné doktorské obhajoby. Největší pracovní úsilí směřovala k vypracování Statutu Etické komise FF UK. Tato práce byla dokončena a návrh statutu byl v závěru roku předán AS UK. Dosud není ukončena standardní procedura schvalování Text nyní posuzuje Legislativní komise AS FF UK s tím, že jej předloží ke schválení AS FF UK na nejbližším zasedání /pravděpodobně v únoru/.

Za správnost: Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.
předsedkyně EK FF UK