Minulá volební období

Zápis z 9. schůze konané dne 4. 9. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl1/ PAS se zabývalo podnětem Mgr. R. Lainové týkající se změny zápisu z červnové schůze AS FF UK. PAS nedoporučilo navrhovanou změnu provést.
2/ Definitivní verzi návrhu zápisu z červnové schůze AS FF UK předloží Mgr. Voříšek do 11. 9. 2002.
3/ PAS se rozhodlo na svou další schůzi pozvat prof. O. Uličného.4/ PAS vyslovilo podiv nad zprávou etické komise týkající se podnětu Mgr. R. Lainové. Doporučuje AS FF UK, aby pověřil etickou komisi znovu se zabývat podnětem Mgr. Lainové.5/ PAS se dále zabývalo přípravou zářijového zasedání AS FF UK. Studijní a legislativní komisi předalo návrh doc. Procházky na změnu Statutu FF UK.
6/ PAS schválilo návrh podkladů pro vyhlášení volby kandidáta na děkana FF UK.7/ PAS pověřilo M. Voříška, aby konzultoval s prod. P. Vavrouškem předložení závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu.8/ PAS považuje za nevyřešený problém koncepci Seznamu přednášek FF UK. Usneslo se, že se bude touto otázkou zabývat na některé ze svých příštích schůzí.10/ PAS stanovilo harmonogram řádných zasedání AS FF UK ve školním roce 2002-2003. Řádná zasedání AS FF UK se budou konat každý druhý čtvrtek v měsíci. V červenci a srpnu se řádná zasedání AS FF UK neuskuteční. Zářijový termín zasedání AS FF UK stanoví PAS v průběhu jara.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán
Schváleno PAS dne 10.10.2002