Minulá volební období

Zápis z 5. jednání konaného dne 2. 5. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl

Hosté: P. Boschek, K. Kočvarová

Dr. Pelikán přivítal K. Kočvarovou, která se zúčastnila projednání problematiky dopisu bohemistů proděkanu Hermanovi. M. Voříšek se ktéto problematice vyjádřil vtom smyslu, že by bylo vhodné projednat předpis změn studijního a zkušebního řádu ještě před prázdninami a v dostatečné lhůtě jej předložit AS UK, PAS předloží návrh předpisu už 9.5. plénu. PAS požádalo K. Kočvarovou, aby o jednání a stanovisku PAS FF UK informovala PAS UK

PAS pověřilo J. Wiendla a M. Voříška vedením zápisu příští schůze AS FF UK. Usnesení bude formulovat pracovní skupina ve složení B. Bobáková, M. Téra, O. Vojtěchovský. Názory PAS budou tlumočit: kprojednání vnitřního předpisu M. Voříšek, kbodu rozpočtu M. Téra.

PAS přivítalo P. Boschka, který informoval PAS o stanovisku hospodářské komise knávrhu rozp očtu. O stanovisku HK bude informovat senát N. Vostrá. P. Boschek též doporučil PAS, aby požádalo předkladatele návrhu rozpočtu o přepracování návrhu podle uvedených připomínek (viz zápis ze zasedání HK ze dne 30.4. 2002). PAS se usneslo vyzvat vedení fakulty upravit návrh rozpočtu podle připomínek HK obsažených vzápisu ze zasedání HK, zvláště s přihlédnutím kbodu 4 a předložit upravený návrh rozpočtu do pondělí 6.5. do 13:00. Pokud tak vedení neučiní, PAS se sejde 9.5. ve 13:15 a vypustí projednávání návrhu zprogramu. Na kolegiu bude stanovisko PAS tlumočit J. Pelikán.

Další body zasedání: návrh na doplnění fakultních komisí bude zařazen jako bod 3, jako bod 4 bude zařazen návrh školného pro rok 2002/2003. Návrh nových zásad personální politiky bude prvním bodem červnového zasedání.

PAS vzalo na vědomí dopis studentů oboru Čeština vkomunikaci neslyšících proděkanu Hermanovi.

PAS vzalo na vědomí dopis proděkana Hermana dr. Glancovi.

Do bodu Různé zahrne PAS dopis Mgr. Prakse, dopis dr. Černého, personální obsazení zástupců senátu při výběrových řízeních – Mgr. Voříšek zjistí podrobnosti o počtu a složení sekcí.

Wiendl a M Téra byli pověřeni přípravou výpisu usnesení. G. Cadorini doplní www stránku o materiály, které senát bere na vědomí.

Dne 2.5.2002

Vypracoval: M. Téra