Minulá volební období

Zápis z 30. jednání PAS FF UK dne 18. září 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Přítomni: dr. J. Pelikán, dr. J. Wiendl, V. Cvrček, Mgr. M. Téra
Omluven: dr. G. Cadorini1. Předseda AS dr. Pelikán seznámil PAS s rezignací doc. M. Petříčka na funkci člena akademického senátu. Sdělil, že PAS kontaktuje náhradnici dr. Nedvědovou. Dr. Pelikán oznámil, že požádá doc. Petříčka, aby setrval ve funkci člena likvidační komise do konce volebního období AS. Dr. Pelikán rovněž seznámil PAS s vyjádřením doc. Petříčka a dr. Jindrové k průběhu konkurzu na ÚDV, kterého se oba účastnili.
2. Dr. Pelikán seznámil PAS s tím, že dr. Gladková rezignovala na funkci předsedy Evaluační komise. Volbu nového předsedy zařadilo PAS na 19. jednání AS. Pan děkan na toto místo navrhl dr. Jettmarovou.
3. Dr. Pelikán uvedl, že proděkanka pro studijní záležitosti doc. Králová informovala na kolegiu děkana, že s platností od LS 2003/2004 přestane povolovat žádosti studentů o přesouvání studijních povinností z prvního cyklu do druhého. PAS pověřilo Mgr. Téru, aby konzultoval s proděkankou Královou záležitosti týkající se tohoto nového opatření.
4. V. Cvrček informoval PAS o situaci ohledně distribuce materiálů pro jednání AS na CD-ROM. Jelikož několik členů AS nevrátilo CD do 18. září, není možné materiály pro 19. jednání AS touto cestou distribuovat. Požádal proto PAS o zařazení bodu na 19. jednání AS, aby ke způsobu distribuce materiálů zaujalo stanovisko celé plénum.PAS navrhlo program nadcházejícího 19. zasedání AS:1. Schválení programu 19. zasedání AS FF UK.
2. Schválení zápisu z 18. zasedání AS FF UK.
3. Sdělení PAS týkající se distribuce podkladů pro jednání AS.
4. Žádost ing. M. Marcolly o vyjádření AS FF UK k uzavření nájemní smlouvy.
5. Podnět L. Olivové, Ph.D.
6. Schválení jmenování předsedkyně evaluační komise.
7. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005.
8. Schválení dílčí změny studijního plánu oborů hudební věda a psychologie.
9. Podnět dr. P. Bílka.
10. Návrh PAS na odvolání dr. Z. Zbořila z hospodářské komise a volba nového zástupce AS do HK.
11. Podnět Mgr. M. Voříška.
12. Podnět J. Šlérky.
13. Různé (materiály pro přípravu Dlouhodobého záměru FF UK, rezignace prof. H. Haškovcové na funkci předsedkyně Etické komise, podnět L. Jirsy, podněty akademické obce k novele zákona o VŠ).Zapsal: V. Cvrček
dne: 20. 9. 2003