Minulá volební období

Zápis z 27. schůze konané dne 5. 6. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Přítomni : V. Cvrček, J. Pelikán, M. Téra, J. Wiendl
Omluven : G. Cadorini
Hosté : Mgr. D. Vondráčková, Ing. M. Marcolla, dr. J. Jindrová1. Tajemník FF UK, vedoucí ekonomického oddělení a proděkanka pro rozvoj seznámili PAS s návrhem rozpočtu. PAS upozornilo na drobné nedostatky a vzneslo dotazy. PAS se shodlo na tom, že za současné situace je potřeba maximálně racionálně nakládat se svěřenými prostředky a zpřísnit kontrolu nad výdaji.2. PAS oficiálně vznáší stížnost na fungování bufetu a žádá vedení o nápravu.3. Předseda seznámil PAS s vyjádřením dr. Z. Zbořila k jeho aktivitě v hospodářské komisi. Na základě tohoto vyjádření PAS navrhne odvolání dr. Zbořila z HK.4. PAS projednalo situaci na USVS po odvolání dr. Glance z funkce vedoucího ZS a podnět dr. Mistrové, který bude zařazen do návrhu programu 18. zasedání AS FF UK hned po rozpočtu. Na projednávání tohoto bodu budou pozváni studenti a členové ústavu. Maximální informovanost zajistí M. Téra.5. V. Cvrček a M. Téra informovali PAS o problematice poplatků za studium. Oba byli pověřeni, aby se touto problematikou dále zabývali v součinnosti s proděkankou pro studium.6. PAS nedoporučuje, po diskusi proběhnuvší na legislativní komisi, schválení návrhu Mgr. Voříška. Energie vyložená na administrativu by se neodrazila v efektivitě.7. PAS rozhodlo projednávat pouze ty návrhy akreditací, které byly bez výhrad doporučeny studijní komisí. Tento postup se bude uplatňovat i nadále.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán