Minulá volební období

Zápis z 20. schůze konané dne 3. 2. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni : G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra
Omluven : J. Wiendl1) PAS připravilo program dalšího zasedání AS FF UK
Program dalšího zasedání:
1. Schválení programu 13. zasedání AS FF UK.
2. Schválení zápisů z 11. a 12. zasedání AS FF UK.
3. Volba místopředsedy AS FF UK za studentskou kurii.
4. Vyjádření děkana FF UK doc. P. Koláře ze dne 6. 1. 2003 k usnesení AS FF UK č. 40/8 a 41/8 .
5. Návrh výroční zprávy o činnosti FF UK za období 1. 2. 2002 – 31. 1. 2003.
6. Návrh na obsazení funkcí proděkanů FF UK.
7. Návrh na zřízení komise pro evaluace.
8. Průběžná zpráva zvláštní komise k zjištění okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč určené na nákup dvou
terénních automobilů pro ČEÚ.
9. Různé (Návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK).2) Podnět prof. Uličného se na jeho vlastní žádost přesouvá na březnové zasedání AS FF UK.Zapsal : M. Téra
Kontroloval : J. Pelikán