Minulá volební období

Zápis z 16. schůze konané dne 5. 12. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni : G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl1) PAS jednalo o přípisu prof. Uličného týkající se změny názvu Centra komparatistiky a katedry romistiky.
2) PAS schválilo zápis ze svého 14. zasedání.
3) PAS projednalo návrh Mgr. Voříška o podávání písemných zpráv zástupců AS FF UK v komisích pro výběrová řízení a dále jej postoupilo legislativní komisi.
4) PAS vyslovilo podporu návrhu na novou podobu www stránek AS FF UK. Na dalším zasedání bude tento návrh zařazen do Různého.
5) PAS se shodlo že materiály k Závěrečné zprávě pro hodnocení předložené proděkanem Vavrouškem se již nebudou rozesílat v písemné podobě členům AS FF UK.
6) Dr. Pelikán informoval o zasedání kolegia děkana.
7) PAS hlasováním rozhodlo (3-1-1), že podnět členů Českého egyptologického ústavu bude zařazen na příští zasedání pléna AS FF UK. Tento bod bude zařazen po volbě děkana.
8) PAS stanovilo program pro příští zasedání AS FF UK. Pověřilo G. Cadoriniho, aby kontaktoval předsedu volební komise a v součinnosti s ním zabezpečil technickou stránku provedení voleb kandidáta na děkana.
9) První novoroční schůze PAS se uskuteční 2.1. 2003.Zapsal : M. Téra
Kontroloval : J. Pelikán