Minulá volební období

Zápis z 10. schůze konané dne 11. 9. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl
Hosté: dr. Herman, prof. Uličný1/ Vzhledem k výpadku pevných telefonních linek v hlavní budově FF UK se PAS rozhodlo dočasně – a to v nezbytných případech – využívat mobilní telefon, který je k dispozici v sekretariátě PAS.2/ PAS se zabývalo účelností existence nástěnek AS FF UK umístěných v budově FF UK v Celetné ul. a na koleji Větrník. O jejich případném zrušení bude jednat na další schůzi PAS.3/ Prod. J. Herman informoval o přípravě přijímacího řízení na školní rok 2003/2004.4/ PAS se dále zabývalo přípravou zářijového zasedání AS FF UK. Na jeho program se mj. rozhodlo zařadit podněty doc. Králové (podnět týkající se volby kandidáta na rektora) a Z. Macháta (návrh na změnu způsobu vedení zápisů ze zasedání AS FF UK).5/ PAS vyslovilo souhlas s návrhem prod. Vavrouška přeložit projednání závěrečné zprávy pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu na další zasedání AS FF UK.6/ Části schůze PAS se zúčastnil prof. O. Uličný. Se členy PAS prodiskutoval svůj podnět týkající se koncepce bakalářského studia na FF UK.7/ PAS pověřilo J. Pelikána, aby na schůzi kolegia děkana upozornil na prodlení při předložení zpráv komisí zabývajících se situací na oboru historie.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán
Schváleno PAS dne10.10.2002