Minulá volební období

Zápis z 1. jednání konaného dne 21. 3. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

1. PhDr. Pelikán seznámil členy předsednictva s dopisem děkana fakulty doc. Koláře a s pozváním předsednictva ke schůzce s děkanem 21. 3. 2002 v 10, 00 v prostorách děkanátu.
Schůzky se zúčastní dr. Pelikán, dr. Wiendl, dr. Cadorini a M. Téra. Mgr. Voříšek omluven vzhledem k jeho pobytu v zahraničí.
2. Dr. Pelikán vyzval k uvážení personálního zastoupení těch, kteří by zapisovali jednání AS FF.
Navržení – Dana Gablasová
o Michal Voříšek
o dr. Mistrová,
o dr. Drnková
Dr. Pelikán navrhl požádat vedení fakulty o notebook, využívaný k zápisům z jednání ASFF.
3. Dr. Cadorini a M. Téra – zodpovědní za sčítání hlasů při jednání AS
4. Dr. Wiendl pověřen vedením skupiny pro formulování usnesení; další členové budou navrhováni z řad členů kompetentních komisí.
5. Předsednictvo se usneslo, že v případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy jej zastoupí místopředsedové.
6. Setkání se zástupci AS univerzity; dr. Wiendl projedná a rozvrhne spolupráci s prof. Dohalskou za učitelskou kurii; se zástupci studentské kurie totéž učiní mgr. Voříšek.
7. Dr. Pelikán připomenul skutečností, že členství v senátu zaniká po 3 neomluvených absencích; zdůraznil potřebu připomenout tuto skutečnost členům AS FF. Případné omluvy přijímá písemně či elektronicky pí Ničová.
8. Předsednictvo přijalo stálé datum pro konání zasedání AS FFUK, které se bude konat každý druhý čtvrtek v měsíci (vyjma července a srpna) od 13, 30 v č. 104. Datum jednání v září bude upřesněno, předběžně dohodnuto 19. 9. 2002.
9. Dr. Pelikán se setká 25. 3. v 12,15 s dr. Růžovou, předsedkyní odborové org. FF UK
10. Materiály z děkanátu – každý člen předsednictva bude mít na starosti patřičné materiály zaslané vedením fakulty; tento člen pak bude kontaktovat patřičného člena(y) konkrétní senátní komise. Tato komise pak vypracuje písemný posudek materiálu, pokud to bude považovat za vhodné.
11. Předsednictvo AS vypracuje program jednání, formuluje usnesení senátu a sestaví výroční zprávu.
12. Dr. Pelikán navrhl schůzky předsednictva senátu, které se budou konat zpravidla jednou za 14 dnů, ve čtvrtek v 14, 30.
Nejbližší schůze předsednictva AS – 28. 3. od 14, 30
Nejbližší jednání AS FF UK – 11. 4. 2002 v 13, 00 v č. 104
o týden po zasedání AS FF se předsednictvo sejde k projednání zápisu z jednání AS a poté 14 dnů před zasedáním senátu
13. Dr. Pelikán informoval předsednictvo o tom, že mu prof. Gabrielová předala oficiální výsledky voleb do AS FF UK
14. Předsednictvo diskutovalo o návrhu prohlášení nově zvoleného předsednictva AS. Návrhy případných změn členové předsednictva přednesou 28. 3.
15. M. Téra byl pověřen kontrolou zápisu z ustanovující schůze AS FF; zápis předloží ke schválení předsednictvu AS dne 28. 3.
16. Dr. Pelikán navrhl diskutovat o možném zřízení senátní komise pro žádosti a stížnosti.
17. Dr. Pelikán navrhl, aby členové předsednictva AS byli zváni v souladu se statutem FF UK též na zasedání vědecké rady FF UK; tento požadavek předseda AS vznese na schůzce s vedením FF dne 21. 3. 02.
18. Návrh postupu pro výběrová řízení na místa odborných pracovníků FF UK – senát jmenuje skupinu svých členů dle jejich odborného zaměření. Tento seznam předá děkanovi FF UK, který s přihlédnutím k vymezenému odbornému zájmu deleguje tyto senátory do jednotlivých výběrových komisí.
19. Předsednictvo AS se zabývalo materiálem k situaci na CKOM, který mu předali studenti CKOM. Předsednictvo senátu konstatuje, že má nedostatek informací. Dostupné informace vyjadřují spíše emoce a nejsou objektivním podkladem pro patřičné zaujetí stanoviska. PAS zároveň vyjadřuje politování, že nebylo přizváno na rozhodující jednání na CKOM. Předseda PAS dále navrhl vytvořit komisi, která by v horizontu dvou týdnů připravila řešení celé situace. PAS konstatovalo, že prioritním zájmem fakulty zůstává i nadále udržení oboru a kvalitní výuka tohoto oboru. Jako dočasné řešení této kauzy navrhl předseda PAS suspendování dosavadního ředitele doc. Putny z místa ředitele CKOM do vyřešení celé záležitosti.Dne 20. 3. 2002
zapsal: Wiendl