Minulá volební období

Zápis 15. zasedání PAS ze dne 15.11. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

přítomni: Cadorini, Pelikán, Téra, Voříšek
omluven: Wiendl1. Příští zasedání PAS se uskuteční 5. 12. 2002 ve 14,00 hod.2. PAS vzal na vědomí sdělení vedoucího KTV FF UK dr. M. Hrubého o příčinách omezení výuky tělesné výchovy.3. PAS se zabýval přípravou předvolebního zasedání AS FF UK. Stanovilo návrh programu (1. schválení programu, 2. vystoupení kandidátů na děkana FF UK, 3. diskuse), oslovilo kandidáty na děkana a vyzvalo je, aby předložili případné požadavky na technické zabezpečení svých vystoupení. PAS se dále usneslo, že pořadí vystoupení kandidátů na děkana určí los. Los provede na počátku zasedání předseda senátu FF UK mincí. PAS navrhlo, aby nebyla stanovena délka vystoupení kandidátů na děkana, ani diskusních příspěvků.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán
Schválilo PAS dne 15. 11. 2002