Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Zpráva etické komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

EK FF UK

Vážený pan PhDr. Jan Pelikán

předseda AS FF UK

Filozofická fakulta UK

Nám. Jana Palacha

Praha 1

Vážený pane předsedo,

dne 24. června 2002 jsem obdržela Váš dopis ze dne 19.6.2002 sprosbou, aby se Etická komise FF UK zabývala podnětem Mgr. Radky Lainové, který se týká neúspěšné obhajoby její doktorské práce.

Etická komise FF UK se aktuálně sešla dne 28.6.2002, a to ve složení:

Prof. PhDr. Helena Haškovcová, Prof. PhDr. Jiří Sláma, Prof. PhDr. Vladimír Nálevka, Doc. Anna Housková, Tomáš Bursík.

Prof. Vladimír Nálevka byl přítomen pouze na počátku zasedání, kdy jako školitel Mgr. R. Lainové podal vysvětlení, a dalšího jednání se nezúčastnil.

Etická komise měla kdispozici následující dokumenty (resp. jejich kopie):

Zápis zobhajoby doktorské práce Mgr. R. Lainové na téma Pobaltí vněmecké politice 1914-1919, která se konala10.10.2001 svýslednou kvalifikací: neprospěla a následný dopis prof. PhDr. Aleše Skřivana, CSc. ze dne 17.10.2001.

Žádost o přezkoumání, kterou podala Mgr. R. Lainová krukám děkana FF UK ze dne 24.10. a 8.11.2001.

Dopis Doc. PhDr. V. Nálevky, CSc. ze dne 9.11.2001.

Dopisy děkana FF UK ze dne 13. a 16.11.2001.

Vyjádření prof. PhDr. Aleše Skřivana, CSc. ze dne 14.11.2001.

Dopis rektora UK ze dne 23.11.2001.

Dopis děkana FF UK ze dne 8.1.2002.

Dopis Mgr. R. Lainové děkanovi FF UK ze dne 17.1.2002.

Dopis rektora UK ze dne 2.2.2002.

Dopis proděkana FF UK ze dne 15.3.2002.

Dopis Mgr. Lainové Akademickému senátu UK ze dne 30.3.2002.

Vrozpravě, kterou Etická komise FF UK vedla na dané téma dospěla knásledujícímu závěru:

  1. Konstatuje, že se zabývala pouze formální stránkou věci, nikoliv věcným posouzením předložené doktorské práce, které je věcí odborníků (oponentů¨).
  2. Konstatuje, že zhlediska současných platných předpisů nedošlo k procedurálnímu pochybení.
  3. Chápe emotivní stránku neúspěšné obhajoby, kolegyně Lainová jistě očekávala, že doktorskou práci obhájí, jestliže jsou oba oponentské posudky kladné.
  4. Komise se shodla na tomto doporučení: Doktorand by měl mít právo se seznámit ve stanovené lhůtě (obvyklých 30 dnů) se zápisem, který musí přesvědčivě zdůvodnit výsledné stanovisko komise pro obhajoby. Zápis by měl provádět pouze odborník.

Na závěr dodávám, že se etická komise snažila vyhovět předsedovi AS UK tak, aby bylo její stanovisko kpředmětné kauze známo do dalšího zasedání tohoto orgánu, které je stanoveno na 5.9. t.r. Komise též chtěla ukončit vleklý případ, jehož počátek projednávání se datuje do října minulého roku.

Za správnost: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Předsedkyně EK FF UK

VPraze dne 28. června 2002-09-04

Na vědomí:

– děkanovi FF UK