Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Žádost o vyřešení situace studentů UKFF v záležitosti nové akreditace studia Učitelství pro SŠ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akademický senát

Děkan

Proděkan pro studijní záležitosti

VĚC: Žádost o vyřešení situace studentů UKFF v záležitosti nové akreditace studia Učitelství pro SŠ.

Žádáme Akademický senát a proděkana pro studijní záležitosti o urychlené projednání a případné schválení námi předkládaných návrhů na řešení problematických případů vzniklých v souvislosti s novou akreditací oboru Učitelství pro SŠ.

Žádáme tímto o výjimku pro studenty čtvrtého a vyššího ročníku, kteří:

I. – nesplňují podmínky nově akreditovaného oboru Učitelství pro SŠ (tzn. i studentům čtvrtého a vyššího ročníku, kteří dosud nezačali studovat předměty pedagogicko-psychologického bloku , a tudíž si ještě nepodali přihlášku ke studiu Učitelství – studují však již didaktiky oboru a rádi by studovali též Učitelství) – těmto studentům bohužel nepomůže ani Opatření děkana č.5/2002;

II. – již mají zadanou diplomovou práci na oboru, který ve svém studijním programu nemá didaktické předměty. (V tuto chvíli jde o ty studenty, kteří hodlají složit SZZK v blízké době a bohužel jim tedy nemůže pomoci ani plánovaná novela Studijního a zkušebního řádu, již jinak samozřejmě vítáme);

III. – již mají splněnou povinnou pedagogickou praxi, jejíž délka je stanovena např. akreditovaným studijním plánem oboru Český jazyk a literatura (ČJL) na dobu čtrnácti dnů;

IV. – nemohou mít splněnu jednu z povinných atestací Učitelství, tj. oborovou zkoušku z didaktiky, která např. v akreditovaném studijním plánu oboru ČJL není obsažena – tento předmět je tu dotován dvěma zápočty. V tomto bodě by snad ani nebyla nutná výjimka, v případě, že by např. zmiňované dva zápočty byly uznány namísto jedné zkoušky.

Dále žádáme Akademický senát a proděkana pro studijní záležitosti o vyjádření k otázce, zda je účelné, abychom se obrátili na ústavy či katedry svých oborů s požadavkem změn v akreditaci studijních plánů daných oborů. Např. dosavadní studijní plán oboru ČJL je v rozporu s podmínkami pro absolvování studia Učitelství pro SŠ (viz body III, IV).

V poslední části žádosti bychom chtěli poděkovat jmenovitě proděkanu Hermanovi za vstřícný postup při vyjasňování našich předchozích otázek. Bohužel nám však po prostudování odpovědí zůstalo ještě několik drobných nejasností:

k odpovědi č. 2 – Žádáme vás o přesné vymezení skupin studentů (z hlediska absolvovaných atestací či z hledisek jiných), pro které budou již platit podmínky nově akreditovaného oboru Učitelství (včetně dopadu těchto podmínek na studijní plány oboru) a pro které naopak bude ještě platné potenciální výjimečné ustanovení uvedené v této žádosti (viz I-IV).

k odpovědi č. 3 c) – Žádáme vás o upřesnění informace o promíjení poplatku za studium Učitelství pro SŠ v rámci celoživotního vzdělávání, která nabízí dvě možnosti odpovědí. Bude tedy studentům, kteří již předměty pedagogicko-psychologického základu absolvovali, částka určitě prominuta?

k odpovědi č.6 – V této odpovědi samé žádný problém neshledáváme, ne tak už v realizaci jejího obsahu. V případě, že student půjde ke SZZK z pedagogiky a psychologie v září roku 2002, bude skládat SZZK ještě za původních podmínek. Půjde-li následně v roce 2003 ke SZZK oborovým, které již bude skládat za podmínek nových, dojde tak k vypuštění předmětu Didaktika oboru. Žádáme tedy pouze o vysvětelní, jak bude tento problém řešen.

k odpovědi č.8 – Odpověděl jste nám, že “účast na seminářích a cvičeních a podobné praktické výuce je povinná dle předem vyhlášených kritérií – pro USŠ tedy 90 hodin praxe ”. My jsme bohužel rovněž vázáni předem vyhlášenými kritérii, obsaženými v sylabech k některým předmětům, která nám povolují pouze 25 % neúčast na seminářích. V konečném důsledku tedy nejsme mocni vyhovět oběma kritériím. Možností by bylo věnovat se celý semestr pouze pedagogické praxi (90 hodin jednoho předmětu na ZŠ či SŠ by zhruba pokrylo 1 semestr), v takovém případě bychom však za semestr nezískali požadovaný počet bodů a navíc si prodloužili studium o 1 semestr. Toto prodloužení by jistě pro naši pedagogickou odbornost nebylo zbytečné, ale musela by se tím pádem prodloužit standardní neplacená doba studia o 1 semestr. Žádáme vás proto též o vyjasnění.

k odpovědi č.9 – Podle našeho názoru nelze období před akreditací oboru Učitelství pro SŠ považovat za nezákonné a nelimitované žádnými stanovami. V té době pro nás platily minimálně Seznamy přednášek FFUK, které jsou pro nás dosud závazné. Upozorňujeme proto, že např. akreditace oboru ČJL a akreditace oboru Učitelství pro SŠ jsou v této chvíli v oblasti didaktik a pedagogické praxe v rozporu.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podílejí na řešení těchto problémů, za projevenou vstřícnost.

Za studenty oboru Český jazyk a literatura

V Praze dne 29.4.2002

Dodatek k dopisu