Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je koncipován jako vyrovnaný. V roce 2002 dostala fakulta na hlavní činnost částku 167 mil. Kč (v roce 2001 to bylo 154 mil.Kč). Převážná část tohoto zvýšení bude použita na zvýšení položky na mzdy (109 mil.Kč, bez odvodů).

Rozpis rozpočtu rovněž předpokládá investice zrůzných zdrojů ve výši 26 mil. Kč, a to na investiční projekty, zpracované zčásti již vroce 2001 (zahájení stavby centrální knihovny fakulty, technické vybavení poslucháren na hlavní budově, rekonstrukce sociálního zařízení na hlavní budově apod.).

Výše dalších výdajových položek (provoz, spotřeba energií, komunikační poplatky apod.) zůstává vpodstatě vobjemech roku loňského.

Podrobnější komentář krozpočtu je vdalším textu tohoto návrhu

Rozpočet na rok 2002

Příloha č.1

Fakulta /součást: Filozofická fakulta

Položka rozpočtu

Řádek

Číslo

Hlavní

Hospodářská

Celkem

účtu

činnost

činnost

Příjmy a výnosy

Tržby za vlastní výrobky

1

601

0

Tržby zprodeje služeb

2

602

19461

19461

Tržby za prodané zboží

3

604

0

Aktivace vlastních výkonů

4

621 až 624

0

Jiné ostatní výnosy

5

644 až 649

13040

13040

Tržby zprodeje majetku

6

652 až 659

0

Přijaté příspěvky

7

681 až684

0

Provozní dotace ze státního rozpočtu

8

691

171172

171172

Příjmy a výnosy celkem

9

třída 6

184212

19461

203673

Náklady a výdaje

Spotřeba materiálu

11

501

2056

1200

3256

Spotřeba energie

12

502

2205

30

2235

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

13

503

0

Náklady na prodané zboží

14

504

0

Opravy a údržba

15

511

850

200

1050

Cestovné

16

512

952

600

1552

Náklady na reprezentaci

17

513

50

150

200

Ostatní služby

18

518

10720

5000

15720

Mzdové náklady

19

521

109000

5600

114600

Zákonné sociální pojištění

20

524

38150

1960

40110

Ostatní sociální náklady a pojištění

21

525 až 528

600

600

Daň silniční a daň z nemovitostí

22

531,532

8

8

Ostatní daně a poplatky

23

538

0

Pokuty penále úroky z prodlení

24

541,542

0

Odpis nedobytné pohledávky

25

543

0

Jiné ostatní náklady

26

544 až 549

13642

13642

Odpisy hnotného a nehmotného majetku

27

551

10700

10700

Zůstatková cena prodaného NIM a HIM

28

552

0

Prodané cenné papíry a vklady

29

553

0

Prodaný materiál

30

554

0

Tvorba zákonných rezerv a opravných položek

31

559

0

Poskytnuté příspěvky

32

581,582

0

Správní a provozní režie

33

0

Náklady a výdaje celkem

52

třída 5

188933

14740

203673

Hospodářský výsledek

Příjmy a výnosy celkem

51

třída 6

184212

19461

203673

Náklady a výnosy celkem

52

třída 5

188933

14740

203673

Hospodářský výsledek před zdaněním

53

třída 6-5

-4721

4721

0

Daň z příjmů a dodatečné odvody daně z příjmů

54

Hospodářský výsledek po zdanění

55

0

Komentář krozpočtu pro rok 2002

I. Dílčí rozpočty

Hlavní činnost

Uvedená částka příjmů (dotace ze státního rozpočtu) (viz ř.8) obsahuje dotaci na vzdělávací činnost, na stipendia doktorandů, stipendia pro zahraniční.studenty a nespecifikované institucionální prostředky na vědu a výzkum. Tento rozpočet zahrnuje i Hlavní činnost mimo dotaci.

Položky ”Hlavní činnost – mimo dotaci” představují prostředky, které přicházejí vrámci tuzemských i zahraničních projektů hrazených podnikatelskými či neziskovými subjekty. Tyto finance jsou účelově vymezené. (viz ř.5) Dále zahrnují poplatky od studentů a uchazečů o studium za přijímací řízení. (viz ř.2)

Granty

Grantové prostředky budou realizovány dle jednotlivých uzavřených smluv o řešení projektu s grantovými agenturami. Zgrantových prostředků připadnou fakultě režijní náklady z prostředků naplánovaných řešiteli ve smlouvách. (viz ř. 5)

Doplňková činnost

Činnosti zahrnující pořádání kurzů a seminářů fakultou za úplatu pro cizí subjekty a pronájem fakultních prostor pro podnikání i výuku a semináře cizích organizací. (viz ř. 2)
II. Příjmy

 1. Dotace (viz ř. 8) – Základní dotace, ve které je zahrnuta dotace na vzdělávací činnost (157861tis. Kč, bez dotace stipendií doktorského studia na první čtvrtletí a nespecifikované institucionální prostředky ve výši 9 614tis.) – prostředky na “ HČ „ ,

  Příjmy na “ Granty „ nejsou vrozpočtu zahrnuty, je zde zahrnut pouze příjem 1 mil., což je předpokládaná částka režie, kterou bude moci fakulta volně použít. (ř.5)

 2. Přijaté investiční prostředky – V tomto případě jsou do rozpočtu zahrnuty pouze plánované prostředky ve výši 2 407 tis. Kč přidělené zfondu SZNN.
 3. Příjmy zprodeje služeb (viz ř. 2) – Příjmy se skládají zpoplatků za kurzy CŽV a z příjmů z doplňkové činnosti. Vdoplňkové činnosti patří mezi nosné programy především americké programy (CIEE, ECES) , Letní škola slovanských studií a česká studia .
 4. Příjmy zpoplatků od studentů (viz ř. 2)


  Příjmy zahrnují především poplatky od uchazečů o studium. Dále se skládají z poplatků od uchazečů o doktorské studium, z poplatků za nadstandardní dobu studia a z poplatků od uchazečů o státní rigorózní zkoušku (zde jsou zahrnuty částky pouze odhadem, protože v uplynulých letech nebyly poplatky vybírány).

 5. Ostatní příjmy (viz ř. 2)– Tyto příjmy zahrnují prostředky za pronájem fakultních prostor pro podnikání (knihkupectví Fišer – 300 tis.) i prostor pro výuku a semináře cizích organizací. Dále pak zahrnují příjmy za kurzy KTV a za služby poskytované katedrou TV jiným fakultám UK.

  III. Výdaje

 6. Materiál (viz ř.11)– Základní předpokládané výdaje na materiál vychází ze skutečnosti roku 2001. Grantové prostředky jsou čerpány jednotlivými řešitelskými pracovišti podle grantových smluv, výdaje na granty, stejně jako příjmy, nejsou vrozpočtu zahrnuty.
 7. Knihy a časopisy (viz ř.11)– Kromě prostředků zdotace na HČ bude zdrojem čerpání doplňková činnost (ve výši nájemného 300 tis. Kč za prostory pro prodej knih od firmy Fišer), na knihy budou čerpány rovněž prostředky z grantů i z prostředků LŠSS. Navíc tato částka bude posílena zdotace o dalších 300 tis.Kč.
 8. Úklidové prostředky (viz.ř.11)– Jedná se o běžné úklidové prostředky pro všechna detašovaná pracoviště, kde není zajištěn úklid dodavatelsky.
 9. Energie (viz ř. 12)– Jedná se o spotřebu vody, plynu a elektrické energie. Výdaje na energii zahrnují: hlavní budova, Šporkův palác i samostatně fakturované položky z jednotlivých detašovaných pracovišť. Po předběžné dohodě s RUK bude zatím spotřebovaná energie v areálu Jinonice hrazena společně sdalšími náklady za celý areál (alikvotní část dle podílu jednotlivých součástí UK).
 10. Opravy a údržba (viz ř.15)– Tato položka zahrnuje malování, nátěry a opravy oken vhlavní budově. V celkové částce se též promítá čerpání provozních prostředků kateder, z grantů a z prostředků na doplňkovou činnost, které nejsou předem účelově rozdělené .
 11. Cestovné (viz ř.16)– Tuzemské cestovné si hradí katedry zprovozních prostředků, značná část výdajů na cestovné pak bude hrazena z grantových prostředků podle gratových smluv. Dále tato položka obsahuje prostředky na zahraniční cesty pracovníků fakulty na základě meziuniverzitních dohod a diety pro zahraniční lektory – výměny na základě meziuniverzitních dohod.
 12. Náklady na reprezentaci (viz ř.17)– Je zde plánováno občerstvení a pohoštění zahraničních hostů.
 13. Služby (viz ř. 18)

 1. Poštovné – Největší položku tvoří poštovné v souvislosti s organizací přijímacího řízení a výdaje ze poštovné jednotlivých pracovišť.
 2. Telefon – Hlavní budova, Celetná č.13 a č.20, Šporkův palác , Areál Jinonice
 3. Nájemné – Výdaje zahrnují nájemné za užívání detašovaných objektů ( Londýnská, Revoluční, tělocvičny KTV , Větrník, Litomyšl), byty zahraničních lektorů a nájemné za učebny pro přijímací řízení.
 4. Úklid – Výdaje zahrnují náklady na úklid zajišťovaný dodavatelsky, které budou letos vyšší o náklady za úklid Šporkova paláce.
 5. Stravování – Výdaje zahrnují příspěvky na stravování zaměstnanců v menze, příspěvky na stravenky Ticket Restaurant.
 6. Ostatní služby – Největší položku v těchto výdajích představuje ubytování a doprava (nikoliv cestovné). Další položky zahrnují služby výše nespecifikované, samostatně nesledované např. mimořádný úklid (čištění podlahových krytin, oken dle naléhavosti apod.).

 1. Mzdové náklady (viz ř. 19) Předpokládaná částka mzdových nákladů hrazená zhlavní činnosti by měla dosáhnout úrovně 109 000 tis. Kč, včetně OON, dále tato položka zahrnuje mzdy ze všech dalších činností (HČ MD, jejíž součástí je CŽV, granty, DČ).
 2. Zákonné pojištění (viz ř.20)– Zákonné pojištění vyplývá přímo ze mzdových nákladů (jedná se o zdravotní, sociální a úrazové pojištění)
 3. Stipendia (viz ř.26)– Tato položka zahrnuje doktorská stipendia, stipendia studentských vědecký sil, mimořádná stipendia a stipendia pro zahraniční studenty (celková dotace na zahraniční studenty zahrnuje i služby – jsou zahrnuty ve službách).
 4. Poplatky (viz ř. 26)– Výdaje zahrnují bankovní poplatky a poplatky za členství zaměstnanců fakulty vorganizacích.
 5. Čerpání investičních prostředků – Účelově vázané prostředky mohou být čerpány pouze z investičních prostředků přidělených na granty, výzkumné záměry, z fondu SZNN a z Fondu rozvoje (podle přidělených finančních prostředků) .
 6. Čerpání darů – Opět účelově vázané prostředky, které je možné čerpat pouze v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami

Podrobnosti kněkterým vybraným položkám

Knihy – rozpočet je navýšen o částku 300 tis. Celková částka činí 2 100 tis. Kč

Galerie – Galerie Hostinné byla smluvně převedena na město Hostinné, vnákladech fakulty

zůstávají pouze mzdy jednoho pracovníka a platby za telefon. Galerie Litomyšl – výše rozpočtu zůstává stejná jako vloňském roce 440 tis. na provoz včetně mezd a nájmu

Provoz kateder – na provoz kateder byla vyčleněna částka 1 200 tis. Kč. Ve stejném členění

na jednotlivé katedry jako vloňském roce

Praha, dne 23. dubna 2002