Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Prod. Herman: Úprava SZŘ: průvodní dopis

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ – Prod. Herman: Úprava SZŘ: průvodní dopis

předsednictvo Akademického senátu
FF UKV Praze 29.5.2002Vážení kolegové,vzhledem k tomu, že JUDr. Jitka Francová z právního odboru RUK a kancléř RNDr. Tomáš Jelínek vznesli vůči našemu návrhu úpravy Studijního a zkušebního řádu z dubna 2002 výhrady, o nichž jsem se dozvěděl minulý týden, jednal jsem s oběma dne 27.5. o možném řešení.
Výhrady se týkaly klíčové zásady nově zaváděné možnosti studovat jeden obor dvouoborového studia, a sice skutečnosti, že postup do dalšího (druhého) roku studia již zapsaných studentů (byť jen jednoho oboru dvouoborového studa) je podmíněn dalším přijímacím řízením – bylo zvoleno řešení, které tuto zásadu zahrne pod specificky vymezenou průběžnou kontrolu studia.
Zároveň jsem vyhověl žádosti dr.Francové a dr. Jelínka a původně dva návrhy spojil do návrhu jednoho, neboť úprava SZŘ FF UK bude projednána AS UK jako celek.
Příslušně změněný text (změny jsou v novém návrhu v bodech 6 a 12) předkládám znovu k posouzení AS FF UK – doplněný text je podtržený, text navržený k vypuštění je označen přeškrtnutým písmem. Prosím též o schválení legislativní komisí FF UK (podle mých informací se sejde před jednáním AS 13.6.), kolegovi Kalivodovi předávám text dnes. Studijní komisi jsem návrh nepředkládal, neboť z věcného hlediska studia se na něm nic nemění.
Návrh též zasílám na RUK, dle předběžné dohody s kancléřem Jelínkem návrh předjednají s legislativní komisí UK a pro jednání AS UK postačí, když schválenou verzi AS FF UK z jednání 13.6. zašleme podepsanou ráno 14.6. na RUK.
Vážení kolegové, děkuji předem za vstřícnost ke složitému projednávání návrhů, které jsou však pro studium na FF UK mimořádně důležité.S pozdravemJosef Hermanna vědomí: děkan
legislativní komise
vedoucí studijního oddělení