Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Odpověď studentům bakalářského studijního programu oboru Čeština v komunikaci neslyšících

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Vážení
studenti bakalářského studijního programu oboru Čeština v komunikaci neslyšících
FF UKPraha 22.4.2002Vážené studentky, vážení studenti,odpovídám na Váš požadavek absolvovat státní závěrečnou zkoušku z učitelství a získat vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, který odvozujete ze současné podoby studijního plánu Vašeho oboru. Paní profesorka Macurová Váš požadavek tlumočila mě a poté i děkanovi fakulty doc. Petru Kolářovi. Vašemu požadavku nemůžeme vyhovět z následujících důvodů:

  1. Ve studijním plánu Vašeho oboru nefiguruje státní zkouška z pedagogických a psychologických předmětů, odpovídající státní závěrečné zkoušce z učitelství pro střední školy. Vaše učitelská specializace je vymezena předměty „Pedagogika pro učitele“, „Psychologie pro učitele“ a alternativním předmětem státní bakalářské zkoušky „Učební komunikace neslyšících a metodika jejich vyučování“. Kvalifikačním výstupem tohoto studia je bakalářský diplom a vysvědčení o bakalářské zkoušce, na němž je zachycen onen pedagogický předmět; kromě toho si každý absolvent může vyžádat též výpis všech absolvovaných zkoušek na FFUK, tedy včetně „učitelských“. Jste zapsáni na oboru Čeština v komunikaci neslyšících, nemůžete proto získat kvalifikaci v oboru „učitelství“, pouze kvalifikaci v rámci specializace Vašeho studijního oboru.
  2. Studijní program „Učitelství pro střední školy“ se váže výhradně na magisterský studijní program. Můžete sice absolvovat všechny dílčí předměty tohoto programu na základě zásady, že všechny kursy na UK jsou studentům volně přístupné, nemůžete však absolvovat právě státní závěrečnou zkoušku – ta je určena pouze studentům řádně zapsaným v daném studijním programu.
  3. Na základě Vaší žádosti jsem dospěl k poznání, že současný studijní plán oboru ČNES není postaven zcela korektně a bude třeba ho co nejrychleji přepracovat a uvést do souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UK – k čemuž vyzývám profesorku Macurovou: učitelská specializace Vašeho oboru je postavena mimo vlastní studijní plán, je to jakási nadstavba, pro kterou nenajdeme oporu ani v zákoně o vysokých školách, ani ve Studijním a zkušebním řádu FF UK. Pakliže má učitelská specializace nadále zůstat součástí oboru ČNES, musí se včlenit do jeho interního studijního plánu. Pokud se tak nestane, můžete i nadále navštěvovat příslušné pedagogicko-psychologické předměty a skládat z nich atestace jen na základě výše zmíněné volné návštěvy všech kursů na Universitě Karlově, absolvování těchto předmětů se však nepromítne do plnění Vašeho studijního plánu a nebude mít vliv na získanou kvalifikaci. Pakliže nedojde k navrhované úpravě, nebude zřejmě nadále možné realizovat ani předmět státní bakalářské zkoušky „Učební komunikace neslyšících a metodika jejich vyučování“, neboť nebude opřený o odpovídající část studijního plánu Vašeho oboru. Nezbytnou úpravu studijního plánu je samozřejmě nutné provést tak, aby nepoškodila již zapsané studenty.

Vážené studentky, vážení studenti, přeji Vám ve Vašem studiu i v budoucím uplatnění v praxi co nejvíc úspěchů a doufám, že se podoba studijního plánu ČNES co nejrychleji uvede do souladu s fakultními studijními předpisy.S pozdravemPhDr. Josef Herman, CSc.na vědomí: Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., děkan FFUK
Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
JUDr. Jarmila Handzelová, vedoucí studijního oddělení