Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Stanovisko vedení FF UK k otázce závaznosti Seznamu přednášek

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo AS FF UK

VPraze dne 29.5.2002

Vážení kolegové,

na základě dopisu pana předsedy AS FF UK ze dne 20.5. t.r., vněmž mě žádá o poskytnutí stanoviska vedení fakulty kotázce závaznosti obsahu brožury Seznam přednášek , vám toto stanovisko po projednání skancléřem UK a právním odborem RUK podávám níže.


Stanovisko vedení FF UK k otázce závaznosti Seznamu přednášek

  1. Seznam přednášek je informativní brožura, jejímž hlavním úkolem je zveřejnění kursů realizovaných jednotlivými obory vdaném akademickém roce.
  2. Jakýmsi zodpovědným redaktorem Seznamu přednášek je proděkan pro studium, za správnost údajů o jednotlivých oborech odpovídají vedoucí oborových pracovišť a příslušní garanti studijních programů.
  3. Děkan je zodpovědný za vydání příslušných studijních plánů vpodobě, která odpovídá akreditaci a není vrozporu se Studijním a zkušebním řádem UK a FFUK. Dosavadní studijní plány neprošly akreditačním řízením, dané obory byly pouze prohlášeny za akreditované do doby, nežli povinně projdou řádnou akreditací. Řádně akreditované studijní programy, jejichž studijní plány může děkan fakulty vydat, má FF UK teprve od příštího ak. roku.
  4. Pro studenty i fakultu je závazný studijní plán oboru vté podobě, kterou si studenti zapíšou na začátku každého cyklu studia. Tato podoba je vprůběhu studia daného cyklu neměnná bez ohledu na možné proměny údajů uváděných vSeznamu přednášek.
  5. Vysvětlení konkrétního problému, tedy rozporu studijního plánu bakalářského studia CNES sakreditovanou formou učitelství pro střední školy, je třeba hledat vminulých letech, zejména ve faktu, že se na oborech vrozporu se zákonem o vysokých školách fakticky realizovala neakreditovaná a tudíž nejednotná podoba studia předmětů učitelství. Akreditace stud. programu učitelství pro střední školy byla fakultě udělena včervenci 2000 a fakticky není dokončena právě vinkriminované oblasti – zhruba vdubnu byla podána žádost o doplnění akreditace o seznam učitelských oborů.
  6. Skutečnost, že se nabídka studovat učitelství na bázi bakalářského studijního programu objevila ještě vSeznamu přednášek 2001/2002, je tedy chybou, která vyplynula jednak zobtížného zavádění studia učitelství do praxe, jednak zobtížně proveditelné centrální kontroly studijních plánů. Problém studentům však nevznikl vdůsledku této chyby, ale dříve – když bylo vyhlášeno a realizovalo se neakreditované studium učitelství.
  7. Vevydání Seznamu přednášek pro akademický rok 2002/2003 bude studijní plán bakalářského studia CNES opraven a vbrožuře bude explicitně uvedeno, že jde o informativní materiál.

Se srdečným pozdravem

Petr Kolář

děkan