Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Stanovisko vedení FF UK k otázce závaznosti seznamu přednášek

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo AS FF UKV Praze dne 29.5.2002Vážení kolegové,na základě dopisu pana předsedy AS FF UK ze dne 20.5. t.r., v němž mě žádá o poskytnutí stanoviska vedení fakulty k otázce závaznosti obsahu brožury Seznam přednášek, vám toto stanovisko po projednání s kancléřem UK a právním odborem RUK podávám níže.STANOVISKO VEDENÍ FF UK K OTÁZCE ZÁVAZNOSTI SEZNAMU PŘEDNÁŠEK

  1. Seznam přednášek je informativní brožura, jejímž hlavním úkolem je zveřejnění kursů realizovaných jednotlivými obory v daném akademickém roce.
  2. Jakýmsi zodpovědným redaktorem Seznamu přednášek je proděkan pro studium, za správnost údajů o jednotlivých oborech odpovídají vedoucí oborových pracovišť a příslušní garanti studijních programů.
  3. Děkan je zodpovědný za vydání příslušných studijních plánů v podobě, která odpovídá akreditaci a není v rozporu se Studijním a zkušebním řádem UK a FFUK. Dosavadní studijní plány neprošly akreditačním řízením, dané obory byly pouze prohlášeny za akreditované do doby, nežli povinně projdou řádnou akreditací. Řádně akreditované studijní programy, jejichž studijní plány může děkan fakulty vydat, má FF UK teprve od příštího ak. roku.
  4. Pro studenty i fakultu je závazný studijní plán oboru v té podobě, kterou si studenti zapíšou na začátku každého cyklu studia. Tato podoba je v průběhu studia daného cyklu neměnná bez ohledu na možné proměny údajů uváděných v Seznamu přednášek.
  5. Vysvětlení konkrétního problému, tedy rozporu studijního plánu bakalářského studia CNES s akreditovanou formou učitelství pro střední školy, je třeba hledat v minulých letech, zejména ve faktu, že se na oborech v rozporu se zákonem o vysokých školách fakticky realizovala neakreditovaná a tudíž nejednotná podoba studia předmětů učitelství. Akreditace stud. programu učitelství pro střední školy byla fakultě udělena v červenci 2000 a fakticky není dokončena právě v inkriminované oblasti – zhruba v dubnu byla podána žádost o doplnění akreditace o seznam učitelských oborů.
  6. Skutečnost, že se nabídka studovat učitelství na bázi bakalářského studijního programu objevila ještě v Seznamu přednášek 2001/2002, je tedy chybou, která vyplynula jednak z obtížného zavádění studia učitelství do praxe, jednak z obtížně proveditelné centrální kontroly studijních plánů. Problém studentům však nevznikl v důsledku této chyby, ale dříve – když bylo vyhlášeno a realizovalo se neakreditované studium učitelství.
  7. Ve vydání Seznamu přednášek pro akademický rok 2002/2003 bude studijní plán bakalářského studia CNES opraven a v brožuře bude explicitně uvedeno, že jde o informativní materiál.

Se srdečným pozdravemPetr Kolář
děkan