Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Podnět mgr. Lainové

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Radka Lainová
Nosačická 1059
274 01 SlanýAkademický senát FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1Slaný, 30. dubna 2002Vážený pane předsedo,
vážené členky a členové Akademického senátu FF UK,obracím se na Akademický senát s podnětem na změnu znění článku 16 odstavce 6 Studijního a zkušebního řádu FF UK Praha.
Navrhuji změnu znění článku 16 odstavce 6 tak, aby komise musela své závěrečné rozhodnutí – ať pozitivní či negativní zdůvodnit a v případě odmítnutí práce jasně stanovit, jak je práci nutné doplnit nebo přepracovat.
K podání tohoto podnětu mě vede má vlastní konkrétní zkušenost s prací komise pro obhajobu doktorských dizertací na oboru historie/obecné dějiny, které předsedal proděkan pro vědu prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Akademickému senátu poskytuji k dispozici všechny relevantní dokument k této záležitosti, které jsem zároveň zveřejnila na internetových stránkách Akademického senátu FF UK v oddílu Diskuze k aktuálním tématům.
Doktorská dizertace i posudky oponentů jsou k nahlédnutí na oddělení vědy.S pozdravem Mgr. Radka Lainovápočet příloh: 14Radka Lainová
Nosačická 1059
274 01 SlanýAkademický senát FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1Slaný, 22. května 2002Vážený pane předsedo,
vážené členky a členové Akademického senátu FF UK,ke svému podání z 30. dubna, v němž navrhuji změnu znění Studijního a zkušebního řádu FF UK v Praze podávám ještě doplňující návrh. Návrhy na změny vyznačuji v textu výrazně.Článek 16 odstavec 4Předsedu a členy komise jmenuje na návrh oborové rady děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty; alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty. Členem komise je zpravidla školitel. Předseda je členem komise. Další členy komise jmenuje ministerstvo. O konání obhajoby se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise
a doktorand; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Pro jeden studijní program lze zřídit více komisí.Článek 16 odstavec 6Obhajoba disertační práce se klasifikuje „prospěl“ – „neprospěl“. O klasifikaci rozhoduje komise v neveřejném hlasování; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Pokud komise stanovila klasifikaci „neprospěl“, určí, zda a jak je nutné práci přepracovat nebo doplnit. V obou případech komise písemně seznámí doktoranda v jakých bodech práce nevyhověla a je ji proto nutné přepracovat nebo doplnit. Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Obhajobu lze opakovat jen jednou.S pozdravem Mgr. Radka Lainová