Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Podnět mgr. Koldinské, Ph.D.

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Mgr. Marie Koldinská

externí doktorandka Ústavu českých dějin FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

Akademický senát FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

VPraze dne 19. května 2002

Vážené senátorky, vážení senátoři,

obracím se na Vás vsouvislosti sdozvuky neprodloužení mé pracovní smlouvy na místo asistentky Ústavu českých dějin FF UK ze strany děkana FF UK doc. Petra Koláře. Tuto záležitost již sice projednával vloňském roce předchozí Akademický senát, avšak vminulých měsících získal můj případ novou dimenzi, která se závažným způsobem dotýká nejen mého nuceného odchodu zfakulty, nýbrž tématu daleko širšího a závažnějšího – totiž zajištění rovných podmínek při výběrových řízeních a při uzavírání pracovních smluv suchazeči o místa na jednotlivých základních součástech FF UK. I když už nejsem pracovnicí fakulty, nadále zůstávám externí doktorandkou Ústavu českých dějin, a tudíž stále patřím mezi členy akademické obce. I proto si Vás dovoluji požádat, abyste věnovali níže popsanému problému pozornost při některém zpříštích zasedání Akademického senátu.

Ráda bych zdůraznila, že jakkoli nesouhlasím spostupem děkana ve věci prolongace mé pracovní smlouvy, vjehož důsledku jsem musela ke dni1. prosince 2001 opustit řady pracovníků FF UK, můj zájem o brzký návrat zpět jednoznačně trvá. Řešením by samozřejmě byla má účast ve výběrovém řízení, kterou děkan opakovaně doporučoval jak ve svých stanoviscích pronášených na fakultní půdě, tak ve svých vyjádřeních pro tisk (srov. kupříkladu Právo, 23. 11. 2001, s. 6; Týden, roč. 8, č. 49, 3. 12. 2001, s. 32; LN, 14. 12. 2001, s. 11). Výběrové řízení na místo, které se uvolnilo mým nedobrovolným odchodem, už bylo vypsáno – jako minimální požadavek zde byl ovšem uveden titul Ph.D. (viz příloha 1). Jelikož vsoučasné době teprve čekám na obhajobu disertace (ta se má uskutečnit 5. června 2002), tento titul doposud nemám a do výběrového řízení jsem se tedy přihlásit nemohla. Splňuji ovšem podmínky, které byly třeba kprolongaci smlouvy (odevzdání, nikoli obhájení disertace). Zuvedeného je zřejmé, že podmínky pro mé další působení na FF UK byly účelově zpřísněny.

Pravidla pro účast ve výběrových řízeních jsou stanovována selektivně, o čemž svědčí skutečnost, že téměř současně svypsáním výběrového řízení na místo uvolněné mým odchodem bylo vypsáno výběrové řízení na Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK. I zde se – stejně jako vpřípadě výběrového řízení na místo na Ústavu českých dějin – jednalo o výběrové řízení na místo odborného asistenta, docenta nebo profesora. Zde ovšem titul Ph.D. jako minimální podmínka uveden nebyl; jediným požadavkem bylo pouze „VŠ vzdělání voboru“ (viz příloha 2). Dle vyjádření děkana může uchazečka přijatá na základě tohoto výběrového řízení, jež má vsoučasnosti stejně jako já pouze titul Mgr., nastoupit na FF UK „až po předložení dokumentu o úspěšném uzavření doktorského studia“ (viz příloha 3). Tato skutečnost však na podstatě problému nic nemění. Vzhledem kvýše zmíněným rozdílům ve formulaci obou oznámení jsem se já sama na rozdíl od zmíněné uchazečky nemohla do výběrového řízení ani přihlásit, natož pak předpokládat, že mi vpřípadě úspěchu u výběrového řízení bude příslušné místo „rezervováno“ až do doby, kdy dokončím doktorandské studium. Mé znevýhodnění je o to patrnější, že titul Ph.D. nebyl vyžadován ani vjiných případech. Děkan FF UK svým rozhodnutím ze dne 28. ledna 2002 přijal na místo asistenta na Psychologickém ústavu uchazeče stitulem Mgr.; vpřípadě uchazečky o místo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace pak titul Mgr. postačoval dokonce kpřijetí na pozici odborného asistenta (oba případy viz příloha 4). Obdobně benevolentní přístup projevil děkan i dne 23. dubna 2002 při vypsání výběrového řízení na asistentská místa na Ústavu románských studií, Fonetickém ústavu a Katedře psychologie. Ve všech těchto případech postačuje jako minimální podmínka účasti ve výběrovém řízení vysokoškolské vzdělání vpříslušném oboru a zahájené postgraduální studium; titul Ph.D. od uchazečů o tato místa vyžadován není (viz příloha 5).

Je tedy zřejmé, že při vypisování výběrových řízení na jednotlivé základní součásti téže fakulty uplatňuje její děkan nerovná pravidla. Ve všech výše zmíněných případech postačovalo uchazečům o místa pouze vysokokolské vzdělání, popřípadě započaté doktorandské studium, avšak vpřípadě výběrového řízení na místo uvolněné mým nuceným odchodem už byl minimální podmínkou titul Ph.D. Takto stanovená podmínka je ovšem vrozporu jak sKatalogem prací pro akademické pracovníky , tak sKvalifikačními předpoklady akademických a vědeckých pracovníků UK. Jsem si vědoma skutečnosti, že požadavky zakotvené vuvedených materiálech může děkan příslušné fakulty na základě vlastního rozhodnutí zpřísnit – avšak skutečnost, že vpřípadě jednoho ústavu ke zpřísnění podmínek došlo a vpřípadě šesti dalších ústavů téže fakulty nikoli, vypovídá přinejmenším o selektivním přístupu kjednotlivým uchazečům. Tato skutečnost je o to závažnější, přihlédneme-li k vyjádření, které poskytl tisku proděkan doc. Petr Vavroušek. Zjeho stanoviska plyne zřejmá neochota kjakékoli diskuzi o konkrétních sporných případech, které se na fakultě za současného vedení objevily (viz Respekt, roč. 13, č. 12, 18. – 24. 3. 2002, s. 15; srov. též stanovisko proděkana Vavrouška a děkana Koláře na webových stránkách fakulty, kde se oba ohražují proti kritice zveřejněné vtýdeníku Respekt).

Domnívám se, že ve výše uvedených případech uchazečů, jimž kúčasti ve výběrových řízeních a knáslednému uzavření pracovních smluv postačoval pouze titul Mgr., vycházelo děkanovo rozhodnutí zcela správně a realisticky ze současného stavu fakulty. Stanovit mladým vědcům, ochotným při současném zoufalém finančním ohodnocení působit na FF UK, jako nezbytnou podmínku kpřijetí dokončené doktorandské studium je tou nejspolehlivější cestou, kterak všechny tyto uchazeče zfakultního prostředí definitivně vypudit. Není možné zpřísňovat zásady personální politiky, jestliže ruku vruce se zvyšujícími se nároky výrazně nestoupá i úroveň platů a dalších faktorů, motivujících odborníky všech generací kpůsobení na FF UK. Druhá verze velmi diskutabilního návrhu zásad personální politiky, kterou děkan před časem zveřejnil, nenaznačuje, že by si on sám tuto skutečnost uvědomoval. Nepřísluší mi hodnotit, zda vpřípadě výběrového řízení na místo, které jsem byla nucena opustit, byla formulace příslušného oznámení podmíněna snahou o zvýšení nároků pro působení na jednom vybraném pracovišti, či zda bylo toto zpřísnění motivováno důvody zcela jinými. Vprvním případě by šlo o stěží obhajitelný krok, neboť – jak jsem výše doložila – pro přijetí na šest jiných pracovišť FF UK zůstaly podmínky podstatně „měkčí“. Ve druhém případě by se jednalo jen o další potvrzení názoru, který jsem již mnohokrát vyslovila nejen já sama, ale i mnoho mých kolegů a kolegyň – že za děkanovým zamítnutím prolongace mé pracovní smlouvy a nyní i za znemožněním mé účasti ve výběrovém řízení nestojí důvody odborné, nýbrž osobní.

Vážené senátorky, vážení senátoři, předem Vám děkuji za Vaši případnou ochotu zabývat se výše zmíněnými problémy a zaujmout knim stanovisko. Vtéže věci jsem se obrátila i na rektora UK (kopii této stížnosti zasílám na vědomí Vašemu předsednictvu). Rektor UK již mou stížnost prošetřil a konstatoval, že kpochybení formálního charakteru nedošlo, a že další mnou uváděné skutečnosti spadají do kompetence orgánů fakulty (kopii odpovědi rovněž zasílám Vašemu předsednictvu). Vsouladu se stanoviskem rektora se tedy ve své záležitosti znovu obracím na Akademický senát FF UK jakožto orgán reprezentující fakultu. Doufám, že nikoli jen mému individuálnímu případu, ale především obecnější otázce podmínek pro budoucí působení mladých vědeckých pracovníků na FF UK bude současný Akademický senát věnovat odpovídající pozornost.

Spozdravem

Mgr. Marie Koldinská.

Přílohy: dle textu

Mgr. Marie Koldinská

externí doktorandka Ústavu českých dějin FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

Předsednictvo Akademického senátu FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

VPraze dne 19. května 2002


Vážení členové předsednictva AS FF UK,

ráda bych se Vaším prostřednictvím obrátila na členky a členy AS FF UK ve věci znemožnění mé účasti ve výběrovém řízení na místo na Ústavu českých dějin. Toto výběrové řízení bylo vypsáno na místo uvolněné mým odchodem poté, co děkan FF UK vříjnu a vlistopadu loňského roku opakovaně odmítl prodloužit mou pracovní smlouvu. V příloze Vám zasílám podrobný rozbor této záležitosti doplněný přílohami a prosím Vás o jeho poskytnutí jednotlivým senátorkám a senátorům. Současně si Vás dovoluji požádat o projednání této záležitosti na některém zpříštích zasedání AS FF UK. Pro Vaši informaci Vám rovněž zasílám stížnost, kterou jsem adresovala rektorovi UK, a kopii odpovědi, kterou jsem již od pana rektora obdržela.

Spozdravem

Mgr. Marie Koldinská.