Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2003/04

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Den otevřených dveří: 11.1.2003

Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz

Termín podání přihlášek: 28.2.2003

Řádný termín přijímací zkoušky:

talentové zkoušky: 10.5. 2003, 17.5. 2003

1. kolo zkoušky: 31.5. – 8.6. 2003

2. kolo zkoušky: 16. – 21.6 2003

Náhradní termín přijímací zkoušky: 30.6. – 4. 7. 2003

Administrativní poplatek: 500,- Kč

Banka: Komerční banka Praha 1

Účet 85631-011/0100

Variabilní symbol: 2003

I. Obecné informace o studiu a přijímacím řízení:

1. Na Filozofické fakultě se v pregraduálním stupni realizuje bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium.

Bakalářské studium je jednooborové tříleté, ukončené bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „bakalář“.

Magisterské studium je pětileté jednooborové nebo dvouoborové, je ukončeno diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „magistr“. Dvouoborovou kombinaci může uchazeč zvolit až při zápisu do studia, podmínkou je přijetí na každý z oborů a možnost jejich vzájemné kombinace. Studovat jen jeden obor dvouoborového studia může student pouze první rok po zápisu do studia.

Navazující magisterské studium je jednooborové dvouleté nebo tříleté, ukončené diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „magistr“.

II. Přijímací zkouška

1. Přijímací zkouška je jednokolová nebo dvoukolová. Koná se v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky, není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů).

2. První kolo zkoušky se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní program nebo obor. Druhé kolo zkoušky přezkoumává převážně formou přímé interakce předpoklady uchazeče ke studiu a další podmínky k přijetí na studijní obor dle dispozic a kritérií stanovených pro jednotlivé obory. Jednokolová přijímací zkouška může být písemná nebo ústní.

3. V každém kole lze získat maximálně 50 bodů. Do druhého kola k oborové zkoušce postupuje uchazeč, který v 1. kole získal nejméně 25 bodů a dosáhl pořadí odpovídajícího čtyřnásobku počtu uchazečů stanoveného k přijetí na daný obor (předpokládaný počet k přijetí). V jednokolové přijímací zkoušce lze získat maximálně 100 bodů. Přijat ke studiu je uchazeč, který v celkovém součtu získal nejméně 70 bodů a dosáhl pořadí odpovídajícího počtu stanovenému k přijetí na studijní obor. Uchazeč nemůže být přijat na tentýž obor téhož studijního programu, který na FF UK studuje nebo ke dni podání přihlášky ke studiu studoval.

4. Za níže uvedených podmínek je možné prominout uchazeči přijímací zkoušku. Na toto prominutí nemá uchazeč právní nárok.

a) O prominutí přijímací zkoušky nebo její části může uchazeč požádat v případě, že odstudoval na UK či jiné i zahraniční VŠ ucelenou část studia stejného (analogického) studijního oboru (minimálně 2 semestry, maximálně 6 semestrů k datu podání přihlášky), popř. je absolventem bakalářského studia. Žádosti nebude vyhověno, pokud bylo uchazeči ukončeno dřívější studium z důvodu nesplnění studijních povinností. Žádost o prominutí části nebo celé přijímací zkoušky musí být písemná, zdůvodněná a řádně doložená (úředně ověřený výpis zkoušek a potvrzení o studiu, příp. úředně ověřená kopie bakalářského diplomu), a musí být součástí přihlášky při jejím podání. Uchazeči, kterým nebude vyhověno, budou pozváni k přijímací zkoušce.

b) Pokud uchazeč žádá z důvodu svého zdravotního postižení o prominutí části přijímací zkoušky, příp. o jiné úlevy během přijímací zkoušky, musí být písemná zdůvodněná a doložená (lékařské potvrzení) žádost součástí přihlášky při jejím podání. Fakulta si vyhrazuje právo přezkoumat v žádosti uvedené zdravotní postižení v univerzitním zdravotnickém zařízení.

V obou případech žádost posuzuje děkan na základě stanoviska oborového pracoviště.

5. Maturitní vysvědčení či bakalářský diplom (u navazujícího studia) uchazeč předkládá k nahlédnutí zkušební komisi v 2. kole. Na základě zdůvodněné žádosti podané písemně nejpozději do termínu konání 2. kola zkoušky může být uchazeči umožněno předložit maturitní vysvědčení (nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraniční střední školy) nebo bakalářský diplom až po složení zkoušky, nejdéle však do 15.9. na studijní oddělení fakulty.

6. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (pracovní neschopnost, maturitní zkouška, studium na zahraniční škole atd.). Žádost o náhradní termín se nevkládá do přihlášky, doručí se přímo studijnímu oddělení fakulty. Důvodem pro povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce ani povinnosti vyplývající z uchazečových pracovních aktivit.

III. Přihlášky ke studiu:

1. Ke studiu na Filozofickou fakultu může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku. Do přihlášky na předepsaném formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok …“ musí uchazeč vyznačit typ studijního programu (bakalářský, magisterský, navazující), formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor.

2. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky, originál dokladu o bankovním převodu, originál potvrzení z pokladny Filozofické fakulty). Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Součástí přihlášky může být žádost o prominutí části nebo celé přijímací zkoušky podle čl. II/4.

Součástí přihlášky není maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom (předkládají se v 2. kole zkoušky) ani jiné materiály (předložené písemné práce apod.).

3. Filozofická fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.