Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh pracovní skupiny studijní komise na úpravu studijního a zkušebního řádu doktorského studia (po projednání studijní komisí dne 29. 10. 2002)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Členové: J. Králová, M. Voříšek, J. Mejvaldová, P. Kolář, J. Kachlík

Komise konstatovala, že její práci výrazně komplikuje absence koncepce doktorského studia na FF UK, proto se pracovní skupina bude řídit rámcem pro doktorské studium, který poskytuje vyhláška o akreditaci.

Čl. 13.

Do odstavců 2. a 3. doporučuje komise formulační úpravu – místo studijní plán uvádět důsledně individuální studijní plán (odlišení od studijních plánů bakalářského a magisterského studia), který zahrnuje téma disertace , soustavnou práci na disertaci, konzultace se školitelem a konzultatem, 1 x ročně písemnou zprávu školiteli o práci na dizertaci,počet a typ atestací (zkouška, kolokvium, zápočet, písemná práce, praxe) a nejzazší termín pro jejich splnění, předměty SDZK.

Z odstavce 2. vypustit text případný podíl studenta na pedagogické činnosti a předměty SKZK.. (doktorand nemá uzavřenou s fakultou pracovní smlouvu, výuka má být realizována na základě pracovní smlouvy, příp. pokud je tak stanovenou studiním plánemmá za ni být udělena atestace, předměty SDZK měly být akreditovány)

Atestace (dílčí): požadavky na atestace, studijní literatura a seznam potenciálních zkoušejících musí být zveřejněny / k dispozici na základním pracovišti / katedře nebo ústavu, zkoušky jsou zpravidla komisionální, mohou se konat na základě žádosti studenta, termín určí předseda oborové rady po dohodě se zkoušejícími s měsíčním předstihem. O atestaci se pořizuje protokol, jeho kopii dostává bezprostředně po atestaci student.

Rozdíl v bodovém objemu atestací doporučuje prac. skupina zachovat (bylo to akreditováno)

Čl 14.,

Bude zásadně přepracován – náměty:

  • právo školitele účastnit se všech atestací
  • práva studenta: pravidelné konzultace se školitelem a konzultantem, požádat o přítomnost školitele při atestaci, požádat o změnu školitele, požádat o odstoupení od SDZK nebo obhajoby doktorské práce, o případné uznání atestace složené v zahraničí, žádost o změnu typu atestace, možnost odhlásit se od zkoušky nejpozději tři pracovní dny před stanoveným termínem ….

Otevřená zůstává rovněž otázka komisionální povahy atestací v doktorském studiu (kdo v takovém případě schvaluje či jmenuje komisi), je nutno rovněž vymezit, kdo může být školitelem v doktorském studiu (ne všechny obory nechali potenciální školitele akreditovat)

Článek 16, odstavec 4:

Složení komise: školitel je členem komise (vypustit zpravidla)

Nový odstavec:

V zápise o obhajobě bude zhodnoceno, zda a nakolik disertační práce splnila stanovený cíl, zda odpovídá vědeckému standardu. Zápis bude dále obsahovat odpovědi na připomínky oponentů, příp. dalších účastníků obhajoby, případné výhrady k disertační práci a průběhu obhajoby, které byly v průběhu obhajoby předneseny.Se zápisem bude doktorand seznámen nejpozději do 30 dnů od data obhajoby.

Článek 16., odstavec 5 (nové odstavce) :

  • Oponent vypracuje posudek nejpozději 6 týdnů od přijetí disertace. Ve svém posudku zhodnotí metodologická východiska, naplnění cílů práce, její původnost a přínos pro daný obor, uvede případné výhrady k práci, v závěrečném slovním hodnocení pak uvede, zda práci doporučuje / nedoporučuje k obhajobě (možno příp. řešit zaškrtnoutím v průvodním dopise či formuláři). Nemůže-li posudek v uvedeném termínu vypracovat, informuje o tom neprodleně odd. vědy UK FF.

  • Školitel ve svém posudku zhodnotí disertační prácipodle stejných kritérií. Dále vypracuje písemné stanovisko k celkovému průběhu doktorskéhu studi a (včetně publikační činnosti, účasti na řešení grantů apod.).

Nový článek :

U doktorského studia pod dvojím vedením upraví účinnost tohoto studijního řádu na základě žádosti studenta obecné právo děkan tam, kde se konkrétní smlouva se zahraničním pracovištěm dostává do studijním řádem do rozporu.

Sporná místa byla na základě diskuse ve studijní komisi vypuštěna, doplňky jsou vyznačeny tučným podtrženým písmem.