Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Dopis doc. Černého děkanovi

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Spectabilis

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Děkan Filozofické fakulty

Praha, 27.2.2002

Vážený pane děkane,

vuplynulém týdnu obdrželi někteří naši prezenční doktorandi dopis (z 19.2.t.r.) p. proděkana Koti, označený jako “Dodržování stipendijního řádu”. Dovoluji si upozornit, vážený pane děkane, že tento přípis a jím vyžadovaná opatření nejsou vsouladu se zákonem a odporují příslušným předpisům Univerzity Karlovy i Filozofické fakulty ve zcela zásadních aspektech.

  1. Maximální doba (doktorského) studia , na kterou se přípis odvolává, je podle Studijního a zkušebního řádu FF UK, čl. 3 (z roku 2001) 8 let .
  2. Přípis proděkana Koti byl zaslán doktorandům Ústavu hudební vědy Mgr. J. Kachlíkovi a Mgr. L.Mráčkové, kterým maximální doba studia vyprší až 30. září 2007, měli by tedy odevzdat disertační práci 31. března 2007. Pan proděkan se tedy vjejich případě hrubě mýlí.
  3. Zmínění doktorandi studují vrámci standardní doby studia , která činí 3 roky (ze zákona i podle dalších výše uváděných předpisů), skončí jim 30. září 2002 a až do této doby mají nárok na vyplácení doktorandského stipendia (cf. Stipendijní řád Univerzity Karlovy, čl. 3, odst. 5). Podle tohoto předpisu (čl. 6, odst. 4) se navíc doktorandům, kteří ve standardní době studia vykonají SDZK, od příštího měsíce zvyšuje stipendium o 1500,- Kč, což se týká výše jmenované doktorandky Mgr. Lenky Mráčkové, která úspěšně vykonala SDZK 15. února 2002.
  4. Podle mého názoru nelze administrativně krátit standardní dobu doktorského studia (viz VŠ zákon) a zastavit vtermínu jejího trvání vyplácení doktorandského stipendia, čímž p. proděkan ve svém přípisu vyhrožuje (prý súčinností od 1.4.2002) včetně toho, že ktomuto datu také zamýšlí ukončit studium jmenovaných doktorandů pro nesplnění studijních povinností.

Vážený pane děkane, žádám Vás, abyste přípis p. proděkana Koti přezkoumal zhlediska výše citovaných právních norem a jako zmatečný jej odvolal.

Zůstávám supřímným pozdravem

doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc., v.r.

ředitel Ústavu hudební vědy UK FF

Příloha: dopis p. proděkana Koti (formou a úpravou dosti nestandardní)

Na vědomí: proděkan Koťa

Akademický senát UK FF

19.2.2002

Předsedové oborových rad

Vedoucí základních součástí

VĚC: Zastavení výplat stipendií a ukončení studia studujícím vdoktorských studijních programech

Vážení kolegové,

věnujte prosím zvýšenou pozornost přípisu, který rozesíláme studujícím vdoktorských studijních programech ve 3. ročníku prezenčního studia. Pokud na tento přípis nebudou uvedení studenti reagovat, bude jim zastavena od 1.4.2002 výplata stipendií a studium ukončeno. Pokud je některý/á mimo republiku apod. upozorněte je prosím na přiložený dopis.

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa, v.r.

proděkan pro doktorské studium

příloha: přípis studujících vdoktorských programech

VPraze dne 19.2.2002

VĚC: Dodržování stipendijního řádu

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že podle Studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty UK čl. 16/1 musí být disertační práce podána kobhajobě nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia. Podmínkou pro připuštění kobhajobě disertační práce je úspěšné složení SDZK. Váš termín kodevzdání disertační práce uplyne k31.3.2002. Vpřípadě, že nebudete moci disertační práci vtomto termínu odevzdat, je nutné si nejpozději do 31.3.2002 podat žádosti doporučené školitelem a předsedou oborové rady o prodloužení prezenčního studia do 30.9.2002 a žádost o přestup do kombinované formy studia od 1.10.2002. Pokud byste tak neučinil/a, byl bych nucen Vám zastavit výplatu stipendií od 1.4.2002 a zároveň ukončit studium pro nesplnění studijních povinností.

Vpřípadě, že disertační práci vtermínu odevzdáte, je nutné tuto skutečnost ihned sdělit na studijní oddělení sl. Plášilové.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa, v.r.

proděkan pro doktorské studium