Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Informační studia knihovnictví o kombinované studium

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


UNIVERZITA KARLOVA VPRAZE

Filozofická fakultaŽádost o rozšíření akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví o kombinované studiumPraha, leden 2002Evidenční list

Vysoká škola: Univerzita Karlova vPraze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Fakulta, která návrh předkládá: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Žádost o akreditaci

Předmět žádosti o akreditaci: studijní program akreditovaný dosud jako 2-letý navazující magisterský denní, rozšířit o kombinované studium

Název programu dle číselníku KKOV: 7201T Informační studia a knihovnictví

Název studijního oboru: Informační studia a knihovnictví (program se nedělí)

Typ studijního programu: navazující magisterské studium

Přiznání akademického titulu: „magistr“ (ve zkratce „Mgr“)

Forma studia: prezenční a kombinované studium

Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry)

Garant studijního programu: doc. PhDr. Rudolf Vlasák

Zdůvodnění žádosti:

Jde o zajištění možnosti studovat nově akreditovaný program (v roce 2001) také formou kombinovaného studia při zaměstnání vinformační instituci. O toto studium je velký zájem a garant programu má kdispozici dostatečné technické a technologické nástroje (internetové prostředí a produkce digitálních učebních pomůcek i plný průběžný kontací se studenty prostřednictvím počítačové komunikace kromě prezenčně organizovaných konzultací).

Zpracovatel návrhu: doc. PhDr. Rudolf Vlasák, ředitel ÚISK FF UK, tel. 51080205, e-mail:rudolf.vlasak@ff.cuni.cz

JUDr. J. Handzelová, vedoucí studijního oddělení FF UK, tel.

Pořadí předložené verze: 1. verze 29.10.2000

Vyjádření garanta programu:

Snávrhem souhlasím a doporučuji jej kakreditačnímu řízení.

doc. PhDr. Rudolf VlasákŽádost o akreditaci navazujícího magisterského SP

Informační studia a knihovnictví – 7201T-Mgr

Název žadatele:

Univerzita Karlova vPraze

Filozofická fakulta

Ústav informačníchstudií a knihovnictví(ÚISK FF UK)

Sídlo žadatele:

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

Typ /navrhovaný typ vysoké školy: univerzitní

Typ právnické osoby: veřejnoprávní vysoká škola

Vědecká (neboumělecká) radauniverzitníVŠ nebo její součásti, resp.akademická radaneuniverzitní VŠ, resp. orgán soukromé VŠ, který vykonává působnost vědecké rady nebo akademické rady schválil návrhstudijního programudne …………………..


V ……………………….. dne …………………..………. podpis ……………………………

Název předloženého studijního programu:7201 T-mgr. Informační studia a knihovnictví


Typ předloženého studijního programu: Mgr.


Standardní doba studia (v letech): 2 roky


Forma studia :už akreditovaná prezenční, rozšířená o kombinovanouCíle studia studijního programu :

– zajistit pro vzrůstající potřeby celospolečensky rozvinutého pracovního trhu v oblasti koncepce, tvorby a využívání informačních systémů a služeb včetně knihovnických vysoce kvalifikované informační speciality, schopné věcně řídit a podílet se na odborné práci v jednotlivých článcích společenského informačního komunikačního cyklu od sběru po výstupní zpracování a šíření dat a informací,

– připravit koncepční, řídící a vědecké pracovníky pro rozvoj informačního zabezpečení vědeckých pracovišť a institucí, vysokých škol všech typů a zaměření a také výzkumných a vývojových laboratoří v průmyslu a službách,

– připravit vysokoškolsky vzdělané profesionály vybavené potřebnými teoretickými znalostmi pro budování, ochranu a správu historicky, resp. kulturně vzácných sbírek dokumentů (rukopisů, inkunabulí, starých tisků), pro jejich knihovědnou analýzu a knihovnické zpracování s předpokladem dalších badatelských prací,

– vychovat vedoucí pracovníky schopné moderním způsobem řídit a rozvíjet občanské informační služby a zároveň budovat, provozovat a zajistit využívání knihovních a informačních fondů ve veřejných knihovnách a vytvářet z nich základní regionální informační a kulturní centra pro nejširší občanskou veřejnost včetně dětí a mládeže.

– vychovat specialisty pro kvalifikovanou informační podporu strategického řízení podniků v průmyslu i službách, pro sofistikované metody vyhledávání, selekci a analyticko-syntetické zpracování dat a informací na základě využívání světových databázových informačních zdrojů.


Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:


– úspěšné zakončení studia bakalářského studijního programu informačních studií a knihovnictví na ÚISK FF UK, resp. obdobného bakalářského knihovnicko-informačního programu na jiné univerzitě nebo úspěšné zakončení bakalářského studijního programu v kterémkoli oboru na jakékoli vysoké škole,

– úspěšné složení přijímací zkoušky, skládající se z prověření

a) schopností analytického myšlení, abstrakce a zobecňování pojmů, logického a kreativního myšlení prokázaných ve speciálním psychologickém písemném testu,

b) u absolventů knihovnicko-informačních bakalářských studií prověření hlubších znalostí souvisejících s informačním zaměřením oboru a u absolventů ostatních bakalářských studijních programů prověření základních znalostí souvisejících s informačními obory formou znalostních písemných testů,

c) motivace a osobnostních předpokladů k vysokoškolskému studiu daného bakalářského studijního programu prokázaných v rámci ústní části zkoušky.