Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Nová verze žádosti o akreditaci oboru bakalářského prezenčního studia japanologie (japonská studia)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

U N I VE R ZI T A KA R L O VA V P R A ZE

F I L O ZO F I C KÁ F A KU L T A

Žádost o akreditaci bakalářského prezenčního studia ve studijním programu: Filologie

Obor: japonská studia

Praha, únor 2002

Evidenční list

Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Fakulta. která návrh předkládá:Filozofická fakulta, nám. J.Palacha 2, 116 42 Praha 1

Žádost o akreditaci

Předmět žádosti o akreditaci:…………………………………… ………. nová akreditace

Přesný název studijního programu s přihlédnutí, k číselníku KKOV: …………..filologie

Název studijního oboru, pokud se program člení, popř kombinace oborů:japonská studia

Typ studijního programu: …………………………..………….… bakalářské stu dium

Přiznání akademického titulu: ……………………………………………. bakalář (Bc.)

Forma studia: …………………………………………………….…… ……. prezenční

Standardní doba studia: ………………………………………….…… 4 roky (8 semestrů)

Garant studijního programu: …………………………. Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc .

Garant studijního oboru: ………………………… …… Doc.Zdenka Švarcová, Dr.

Kontaktní osoba: ………………………………………………. Dr. Jarmila Handzelová

Zpracovatel návrhu: ………………………….…………… Doc. Zdenka Švarcová, Dr.

Pořadí předložené verze:………………………………..….. 2. verze, 26. července 2001


 1. Charakteristika návrhu

  Vnávrhu jsou zpracovány podklady probakalářské studium japonských studií(dále jen JS), jednoho zoborůvrámci studijního filologického programu Jazyky a kultury Dálného východu. JS jsou oborem zabývajícím se problematikou moderního i klasického japonského jazyka, japonské literatury, dějin, kultury a společnosti. Hlavní náplní čtyřletého bakalářského programu je intenzivní kurs jazyka a základní kurs JS představovaný čtveřicí klíčových předmětů (společnost, dějiny, literatura, jazyk). Program je orientován prakticky s cílem připravit absolventy pro budoucí uplatnění vpraxi, například v oblasti cestovního ruchu, masmédií, tlumočnictví a překladatelství, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, kulturní výměny, atp. Součástí bakalářského studia je účast na seminářích, kde si studenti osvojí běžné metody práce sliteraturou a vpísemných seminárních pracích prokáží schopnost formulovat své úvahy a vyjadřovat své názory na dílčí problémy vrámci jednotlivých předmětů.

  1. Teoretická a praktická východiska studia

  Japonská kultura je bohatá a představuje významnou součást lidské civilizace. Vjejím vývoji dochází kneustálému srovnávání domácího scizím. Ostrovní poloha a jiné faktory zapříčinily vyzrání některých civilizačních modelůdo stavu a míry překvapivě dobře srovnatelné se západní kulturou. Velký současný vliv Japonska vglobalizovaném světě se odráží i vzájmu o studium japonského jazyka a kultury.

  JSna Karlově univerzitě navazují na poválečnou tradici a opírají se o základy položené badateli a prvními pedagogy, zejména V. Hilskou a M. Novákem. V poslední době vznikají další učebnice, slovníky a příručky. Polovládní nadace The Japan Foundation evidujeJS na Karlově Univerzitě jako jednu ztzv. kmenových institucí a všestranně je podporuje, např. spolupořádá konference, vysílá špičkové hostující profesory, doplňuje knihovní fondy, poskytuje výzkumné a publikační granty a platí stálého lektora – specialistu na výuku japonštiny pro cizince.

 2. Profil a uplatnění absolventa

  1. Profil absolventa a uplatnění vpraxi

Absolventi bakalářského studia mají základní kvalifikaci pro samostatnou práci smoderní standardní – mluvenou i psanou – japonštinou. Jsou připravování pro praktické využití jazykových a komunikačních dovedností vširokém spektru oblastí (v obchodních stycích, sdělovacích prostředcích, apod.). Mohou se uplatnit i vrůzných institucích a organizacích, kde využijí také všeobecný přehled o dějinách a kultuře Japonska, i znalosti současné japonské společnosti. V praxi uplatní i schopnost vyhledávat informace o Japonsku vinternetové síti sjaponským softwarem.

3 Organizace studia

3.1 Forma studia, jeho členění a délka

Studium JS je možné pouze vprezenční formě. Stupeň bakalářský trvá 4 roky (8 semestrů).

3.2 Plánovaný počet přijímaných

Každý rok 14 -16 studentů.

3.3 Podmínky kpřijetí

Podmínky přijetí obecně se řídí podmínkami přijetí na FF a podmínkami přijetí dofilologického studia(maturitaa všeobecné předpoklady pro filologické studium, viz výše úvod kfilologickému studiu). Přijímací řízení do bakalářského studia je dvoukolové (písemná a ústní zkouška). Přijímací zkoušky probíhají písemně a ústně.

Specifické podmínky propřijetído bakalářského studiaJS zahrnují následující: dobrá aktivní znalost jednoho světového jazyka (nejlépe angličtiny), pasivní znalost druhého světového jazyka (schopnost četby), prokázané vědomosti zoboru na základě samostatné četby (u přijímací zkoušky se předkládá seznam četby).

 1. Splnění podmínek vprůběhu studia

Podmínky, které musí splnit student vprůběhu studia, stanoví studijní plán. Podrobnosti viz oddíl 7.

3.5 Ukončení studia

Studium bakalářského stupně je ukončeno obhajobou písemné práce a státní závěrečnou zkouškou, jak je specifikováno vbodě 7.

 1. Návaznost na další studium

  Úspěšné absolvování bakalářského programu je základním předpokladem pro studium vprogramumagisterském.

 2. Koncepce rozvoje studijního programu

  Cílem dalšího rozvoje studijního programu JS je integrace nových poznatků jak voboru aplikované lingvistiky, tak i vostatních klíčových oborech (společnost, dějiny, literatura) scílem optimalizovat výuku a rozvíjet interdisciplinární pojetí oboru. Perspektivně se uvažuje o habilitaci učitelů oboru i vjiných specializacích než filologických (dějiny a kultura).

 3. Doklady o zabezpečení studijního programu

 1. Personální zabezpečení studijního programu

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Doc.Zdenka Švarcová, Dr.

nar. 3.2.1942

Zabezpečuje předměty:

Japonská literatura

Teorie japonského jazyka

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli: docent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:


Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1967-73 studium na FF UK, obory japanologie/anglistika.

1973 obhajoba dipl. práce z oblasti moderní japonské literatury„Osamu Dazai, japonský zpovědní

román“.

1993 obhajoba doktorské disertační práce na téma „Výklad původního semiotického modelu a ukázky

jeho použití na vzorku veršů zklasické japonské poezie“ a složení rigorozní zkoušky na FFUK.

2001/4 habilitace před vědeckou radou FF UK; přednáška: Bašó a Issa – haiku a haibun, jemnována

docentkou UK od 1.8.2001.

Praxe od ukončení VŠ studia:

1972 – 76 práce tlumočnická, překladatelská a pedagogická.

1976 – 90 zaměstnání v Jazykové škole vPraze. Výuka japonského a anglického jazyka. Publikační činnost.

1990 – zaměstnání na FFUK, katedře Dálného východu jako odborný asistent. Výuka japonského jazyka

a literatury. Publikační činnost.

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2001:

Monografie:

Vesmír vnás (Útěcha a inspirace vjaponském jazyce a literatuře), Praha, Academia 1999

Učebnice,slovníky:

Česko-japonská konverzace, I – III, spoluautorka: Macumija Hiroko, Rožnov, PCentrum, 1992-3, 129 str.

Iwazawa Kazuhiro.Učebnice japonštiny pro samouky. Dílprvní.(Překlad a fonetický přepis). Rožnov, PCentrum, 1995, 74 stran.

Velká všeobecná encyklopedie – 1.- 3. dílJaponská literatura , Praha, Diderot, 1998-2001

Velká všeobecná encyklopedie – 4.- 6. díl Japonská literatura , Praha, Diderot, 2001.

Č Články:

Od výkladu k překladu poetického textu, (ve sborníku „9 x o překladu“ ed. Milan Hrdlička, vyd. l.), Praha, JTP

Jednota tlumočníků a překladatelů, 1995, str. 52-56.

L Loving Things: On Kóda Rohan´s Taróbó, in The Japanese Thought and the Present,

(sborník ksymposiu, Praha, únor 1996), Rožnov, PCentrum, 1999.

J Japanese Studies at Charles University, Praha: Archív orientální, (Quarterly Journal of African and Asia

Studies), ACADEMIA PRAHA, no. 1, vol. 66/1998, pp. 31 – 37.

Vlajkonoš dvacátého století, doslov ke knize Člověk ve stínu, Praha, Mladá fronta, 1966, str. 323-334.

Fujiwara Kintó“s Dual Poetical Taste in Wakanróeishú , Praha, Archiv Orientální, Quarterly Journal of African

and Asian Studies, 69/2001, pp. 485-494 .

Tvář – oči – zjev, Praha, Souvislosti (Revue pro křesťanství a kulturu), 2/48/2001, ss. 55-59.

Semiotic Aspects of the Refined Expression in Classical Japanese: Language and Literaturein Copeland, Rebecca and Oyler, Elizabeth and Marcus, Marvin, eds. Acts of Writing (Proceedings of the Associacion for Japanese Literary Studies), vol. 2 (Summer 2001), AJLS, pp. 3 – 18.

Recenze:

Japonští básníci: mistři haiku, Praha, Nedělní Lidové noviny, číslo 35, 31.8.1996, str. XIV.

Japonská literatura u nás, Praha, Lidové noviny, (Národní), 26.10.96, str. V.

Sanširó – japonský student před devadesáti lety, Praha, Nový Orient, 9/96, str. 360.

Odporný vrásčitý dědek, Praha: Literární noviny, roč.IX, č. 9, 4/.3/98, str. 9.

Společná sebevražda milenců z čajovny U dvojího roubení aneb Povinnosti a city , Praha, Literární noviny, roč.

IX, č. 15, 15/4/98, str. 8.

Žít, či nežít. Dvakrát moderní japonská literatura.Praha, Literárrní noviny, roč. X, č. 31, 4/8/99, str. 10.

Snová žena , Praha, Literární noviny, roč. XI, č. 18, 26/4/2000, str. 8.

Dny jsou poutí a cesta příbytkem , Praha, Literární noviny, roč. XI, č. 37, 6/9/2000, str.8.

Manjóšú,Praha, Literární noviny, roč. XII, č. 20, 16/5/2001, str. 8.

Země našich představ, nebe vnašich představách, Praha, Literární noviny, roč. XII, č. 31, 1/8/200l, str. 9.

Překlady:

Kenzaburó Óe.Japonsko, mnohoznačné, a já(přednáška při převzetí Nobelovzy ceny), Praha, Literární

noviny, roč. VI, č. 9, str. 1 a 12.

Osamu Dazai. Vzpomínky, Cugaru, Selhání vČlověk ve stínu, Praha, Mladá fronta, 1996.

Hjakken Učida,Vrbové šlahouny (Rjúsó),Praha, Nový Orient, roč. 51, 1/97, str. 28-29.

Hjakken Učida,Cesta záhrobní (Meido), Praha, Nový Orient, roč. 51, 1/97, str. 30

Pohledy zhloubi duše, doslov v: A. Líman, Krajiny japonské duše, Praha, Mladá fronta, 2000, str. 275 – 282.

Minoru Watanabe,O podstatě japonského jazyka (Nihongo gaisecu).(Odborná monografie), Praha, Univerzita

Karlova vPraze, Nakladatelství Karolinum, 2000.

Nakahara Čúja- Vítr vkorunách borovic (cca 220 veršů), vysíláno, Čs. rozhlas 3/ 9/2001.

Údaje o působení v zahraničí:

Vědecké stáže

1986 absolutorium letního kursu pro zahraniční učitele japonštiny na Tokijské universitě pořádaného

nadací The Japan Foundation.

19. 12. 1993 do 20. 2. 1994 stáž na Kjótské universitě. (Sponsor: The Japan Foundation).

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Habilitační řízení: 19. 4. 2001, jmenování od 1. 8. 2001

Ohlasy:

1983 – Asahi šinbun. Gaikai bunka(Kultura vzámoří), Kwabata, Enčóvčeském překladu,mj. o překladu Kawabatovy knihy Příběh zjednoho města na řece.

1994 – Löwensteinová, Miriam.Poezie z kvetoucího Kjóta o věčných útrapách lásky, MF Dnes, 29. 12. 1994, s. 19.

1995 –Šinkokinwakašú wo Čekogo ni honjaku(Český překlad básnické sbírky Šinkokinwakašú); Asahi šinbun,23. 1. 1995.

1995 – Šrut, Pavel.Květy východní Asie vhlomozu dneška, Lidové noviny, 15. 5. 1995, s. XI.

1996 – Rérych, Zdeněk. Opožděný příjezd vlaku vzpomínek , Tvar, č. 8, 1996, s. 22.

1996 – Slomek, Jaromír.Osamu Dazai: Člověk ve stínu (Vzpomínky, zápisky, zpovědi).Literární noviny (Knihovnička), č. 8, 21. 2. 1996.

1998 – Pavlovský, Petr. Slavík po orientálsku,Literární noviny č. 23, 10. 6. 1998, s.14. Odkazna čl. Z.Š vLtn č. 15/1998.

2000 – Nymburská, Dita. Zdenka Švarcová, Vesmír vnás , Nový Orient, 1/2000, s.39-40.

2001 – Arntzen, Sonja. The Wakan róeishú: Cannibalization or Singing in Harmony?, p. 156 and 171. Odkaz na text přednášky Z.Š. (Yamato Morokoshi: Fujiwara Kintó´s Dual Poetical

Taste in Wakan Róeishú ), EAJS, Lahti, Finland, 200.

2001 – Copeland, Rebecca. In Proceedings of the Association for Japanese Literary Studies (Acts of Writing), Vol. 2, Summer, 2001, AJLS, Purdue University, USA.

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Obec českých překladatelů

Česko japonské- společnosti

Pražský lingvistický kroužek

Evropské sdružení japonských studií (European Association for Japanese Studies)

Účast na vědeckých konferencích (referáty):

1988 – Konference Svazu překladatelů. Příspěvek: Souborný přístup khodnocení textu vymezený hledisky objektivních dimenzí, smyslového vnímání a bytostného ladění.

1990 – (Orientální ústav ČSAV). 5thInternational Symposium: Theoretical Problems of African and Asian Languages. Příspěvek:A Comprehensive Approach to Texts´Evaluation from the Viewpoints of Ojective Dimensions, Adjective Senses and Subjective Motivations.

1991 – (European Association for Japanese Studies). The 6 thInternational Conference of the EAJS. Příspěvek:Twentieth Century Standard-Bearer: The Man Tsushima Shúji as Reflected in Dazai Osamu´s Writings.

1991 – (The Japan Foundation Language Institute). Dai sankai kaigi (3. symposium). Příspěvek:: Čekosurobakia ni okeru nihongo kjóiku no genjó to kadai (Podmínky pro výuku japonštiny vČSSR vsoučasnosti).

1992 – (Japonské Centrum vPraze), International symposium: Time, Space nad Order in Asian and European Tradition. Příspěvek:Ogju Sorai, Great Japanese Thinker.

1993 – (Japonské centrum a Ústav Dál. východu FF UK). International symposium: Traditional and Modern in JapaneseLiterature and Language. Příspěvek:: The Master and His Disciples(věnováno Miroslavu Novákovi, in memoriam).

1994 – (Společnost pro vědy a umění, Washington, Rada českých vědeckých společností, Praha). 17. světový kongres společnosti pro vědy a umění. Příspěvek: Racionalita jako jev, termín a pojem vjaponském prostředí a jazyce.

1994 – (Obec českých překladatelů). Překladatelská konference Havlíčkův Brod. Příspěvek: Od výkladu kpřekladu poetického textu.

1994 – (European Association for Japanese Studies). The 7 thInternational Conference of the EAJS. Příspěvek:

Shinkokin wakashu – Love songs: a semiotic analysis.

1996 – (Japonské centrum vPraze), International Symporium: The Japanese Thought and the Present, Příspěvek:Loving Things: On Kóda Rohan´s Taróbó,

2000 – (European Association for Japanese Studies). The 6 thInternational Conference of the EAJS. Příspěvek:

Yamato – Morokoshi: Kintó´s Double Poetical Taste in Wakanróeishú.

2000 – (Washington University, St. Louis, USA ) Semiotic Aspects of the Refined Expression in Classical

Japanese: Language and Literature , key note presententation.

Granty :

Výzkumný záměr 112 100003, „Jazyky ve struktuře, vývoji a komunikaci“

Výzkumný záměr 112 100005, „Srovnávací poetika vmultikulturním světě“

Jméno apříjemní, tituly, rok narození:David Labus

nar. 5.1.1967 vLiberci

Zabezpečuje předměty:

Japonské dějiny

Tlumočnická cvičení

Japanologický seminář

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:odb. asistent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1985 – 1990 FF UK, obor japanologie-orientalistika, dipl.práce „Otevření Japonska a první

období styků se zahraničím“,

1994 vpostgraduálním studiu na FF UK, složeny všechny průběžné zkoušky včetně závěrečné státní doktorské zkoušky (vroce 2001)

disertace na téma „Šózan Sakuma a „vnitřní“ otevření Japonska“ podána k obhajobě

Praxe od ukončení VŠ studia:

1992 asistent ÚDLV, od 1995 odborný asistent

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

2000 – Znakový japonsko-český slovník (spolu sJ.Sýkorou)

2000 – Dějiny Japonska, Nakl. LN (překlad sautorskými zásahy)

časopisecké články (Dějiny a současnost, Kokoro)

Údaje o působení v zahraničí:

1991-2 Roční postgraduálního kurs japonských dějin a literatury, Tokyo Gakugei Univ.

1993 Dvouměsíční školící pobyt pro učitele japonštiny – nejaponce

1996 Půlroční doktorská stáž, Tokyo Ochanomizu Univ.

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

1995 – Města vs. Katastrofy (Zemětřesení Hanšin: japonská společnost na rozcestí, vyšlo ve sborníku)

1996 – The Traditional Japanese Thought and the Present (Sakuma Shozan: Reinterpretation As a New Prospect,

vyjde ve sborníku)

1999 – symposium Japonské umění doby Meidži 1868-1912 (Poznání Japonska vnašich zemích na přelomu

století)

2000 – univerzita Ochanomizu, Tokyo, sympozium „Budování nové japanologie“ (Sakuma Shozan a jeho

„praktičnost“ při přijímání západní kultury, a Koncepce znakového japonsko-českého slovníku)

Jméno a příjemní, tituly, rok narození: ing. Jan Sýkora, M.A.

n ar. 20. května 1961

Zabezpečuje předměty:

Japonská společnost

Japonské písmo

Japonské písmo – cvičení (s Hanou Zobalovou)

Japonština masmédií

Bakalářský seminář

Japonské myšlení

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:odb. asistent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1980 – 1984 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta obchodní

– obor ekonomika zahraničního obchodu

1984 – 1988 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta obchodní

– externí aspirantura v oboru vnější ekonomické vztahy

1985 – 1988 Universita Karlova, filosofická fakulta

– obor orientalistika-japanologie (mimořádné studium)

1988 – 1992 Ekonomický ústav ČSAV

– interní aspirantura v oboru obecná ekonomická teorie a vyspělé tržní ekonomiky, specializace dějiny japonského ekonomického myšlení

1991 – 1994 Universita Saga (Japonsko)

– graduační studium (M.A.), fakulta ekonomická, obor finanční a hospodářská politika

– stipendium japonského ministerstva školství

1994 – dosud Universita Karlova, filosofická fakulta

– doktorandské studium (externí) v oboru moderní japonská společnost

– závěrečná doktorandská zkouška složena v květnu 2000, předpokládaný termín obhajoby práce („Formování ekonomické společnosti vobdobí Tokugawa a počátky japonského ekonomického myšlení“) březen 2002

Praxe od ukončení VŠ studia:

1984 – 1988 Vysoká škola ekonomickáv Praze, fakulta obchodní, katedra ekonomiky zahraničního obchodu

– studijní pobyt

– od září 1987 odborný asistent

1992 – dosud Universita Karlova, filosofická fakulta, Ústav Dálného východu

– odborný asistent

– 1994 – 2000 vedoucí oddělení japanologie

1998 – dosud Západočeská universita Plzeň, fakulta ekonomická, obor japonská

ekonomická studia – externí učitel

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

 • Tokugawa džidai kóki ni okeru keizai šisó no kósacu – Šódži Kóki no keiseiron wo čúšin ni(Ekonomické myšlení pozdní fáze období Tokugawa – teorie keiseiv pojetí Šódžiho Kókiho). In:Hamaguchi, Eshun (ed.),“Nihon šakai to wa nani ka“(Jaká je „japonská společnost“?). Tokio, NHK Books 1998
 • Kinsei šónin no sekai – Micui Takafusa „Čónin kóken roku“ wo čúšin ni (Svět tokugawských obchodníků – Micui Takafusa „Zápisky o obchodnících“). Kjóto, Nichibunken 1998
 • Nihon ojobi nihondžin – Soto kara manazaši (Japonsko a Japonci – pohled zvnějšku).Kjóto, Nichibunken 1998
 • Čínský znak v japonském písmu . In: Hana Třísková (ed.)„Transkripce čínštiny“. Praha, Česko čínská společnost 1999
 • Japonsko český studijní znakový slovník. Spoluautor David Labus. Praha, Paseka 2000
 • Japonsko 90. let. In E. O. Reischauer,Dějiny Japonska. Praha, Lidové noviny 2000
 • Diderot – Velký encyklopedický slovník I. – XXIV. Praha, Diderot 1998^(hesla z oblasti japonské dějiny, japonská politika)
 • A New Dialogue Between Central Europe and Japan: A Tension Between Continuity and Change. Sborník z mezinárodní konference pořádané oddělením japanologie ÚDV FF UK Praha ve dnech 26. – 27. 7. 2000 (v tisku)
 • Robin Heřman (ed.),Slovník japonské kultury. Praha, Aurora (v tisku) – hesla z oblast japonského myšlení (konfucianismus, neokonfucianismus) a všedního života

Údaje o působení v zahraničí:

1991 – 1994 Universita Saga (Japonsko)

– graduační studium (M.A.), fakulta ekonomická, obor finanční a hospodářská politika

– stipendium japonského ministerstva školství

1997 Mezinárodní centrum pro japanologická studia (International Research

Center for Japanese Studies – Nichibunken), Kjóto, Japonsko

– hostující profesor (visiting associate professor) – 12 měsíců

2000 – 2001 Universita Seinan gakuin (Fukuoka, Japonsko)

– hostující vědecký pracovník (Visiting Research Fellow), na pozvání The Japan Foundation (12 měsíců)

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Česká ekonomická společnost

Česko japonská společnost – místopředseda společnosti (1984 -1998)

Japonské centrum v Praze – člen řídícího výboru

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Mgr. Martin Tirala

nar. 6. června 1975

Zabezpečuje předměty:

Úvod do klasické japonštiny

Překladatelský seminář I – III (s Hanou Zobalovou a Ivanem Krouským)

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:odb. asistent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1994 – 2001 FF UK, obor japanologie, dipl. práce zoblasti klasické japonské literatury „EstetikaPříběhů zIse-smělý projev vytříbeného vkusu“,

2001 – dosud vpostgraduálním studiu na FF UK, studijní program filologie, obor teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (forma kombinovaná); pracovní název doktorské disertační práce: „Prolínání prózy a poezie vklasické japonské literatuře“.

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

spolupráce na časopisuAikidó(ročník III. až ročník VII.), Praha, 1997-2001.

 • Ise monogatari(bakalářská práce), FF UK, Praha, 1998.
 • spolupráce na katalogu Pascal Krieger – Kaligrafie , Praha, 1998
 • spolupráce naTématické encyklopedii Larousse, 4. svazek, Umění a literatura, Albatros, Praha, 1999.
 • Estetika Příběhů zIse – smělý projev vytříbeného vkusu(magisterská diplomová práce), FF UK, Praha,

2001.

 • Literární periodika vzahraničí V, Japonsko, Praha: Literární noviny, roč. XII, č. 39, 26/9/2001, str.9.

Údaje o působení v zahraničí:

1997Japan Foundation Study Tour to Japan (studijní cesta po Japonsku, 1 měsíc)

1999 – 2001 Univerzita Doshisha (Kjóto, Japonsko)

 • research student (student zabývající se výzkumem) na literární fakultě, obor japonská

literatura, zaměření klasická literatura

– stipendium japonského ministerstva školství

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Česko-japonská společnost

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Mgr. Hana Zobalová

nar. 25.4.1973

Zabezpečuje předměty:

Gramatika I a II

Překladatelský seminář (s Martinem Tiralou a Ivanem Krouským)

Písmo (cvičení) 1 a 2 (s Janem Sýkorou)

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:student PGS

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání adalší kvalifikace:

1994 – 99 FF UK , anglistika-japanologie

Praxe od ukončení VŠ studia:

1998-99 David Holiš – jazyková škola

1995-99 SPUSA

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

Údaje o působení v zahraničí:

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Ivan Krouský, prom. filolog

nar. 23.5.1933 vNáchodě

Zabezpečuje předměty:

Překladatelský seminář I – III (s Hanou Zobalovou a Martinem Tiralou)

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli: externista

Název, sídlo a právníforma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Důchodce

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1952-57 studium na FF UK, obor japanologie

Praxe od ukončení VŠ studia:

1970-1993 profesor Jazykové školy vPraze, japonština

1994 externí lektor FF UK, obor japanologie

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

(překlady japonské literatury)

17 japonských povídek (Hirošima-Nagasaki), nakl Paseka 1996

Kenzaburó Óe: Chov (Šiiku), nakl. H + H, 1999

Seičó Macumoto: Mimo podezření (Sosa kengai no džóken), I.Železný 1999

Masudži Ibuse: Kosatec (Kakicubata), nakl. H + H 2000

Údaje o působení v zahraničí:

1967-69 a 1976-77 studijní pobyty na univerzitě Waseda vTokiu (jap. literatura a japonština jako

cizí jazyk)

1992 studijní pobyt na univerzitě Hósei vTokiu (lit. stematikou atomové bomby)

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

 1. Přehled pracovišť zabezpečujících studium

  Vedle Ústavu Dálného východu se příležitostně na výuce podílejí pracovníci Národní galerie a Orientálního ústavu ČAV vrámci mimořádných přednášek. Trvale zde působí lektor The Japan Foundation.

 2. Finanční zabezpečení studijního programu

  Viz souborně za celý program.

 3. Materiálně technické zabezpečení studijního programu

Viz souborně za celý program.

 1. Studijní plán a obsah vyučovaných předmětů

  1. Rozpis studijního plánu

   a) předměty, které je třeba absolvovat vpředepsaných ročnících

   1.rok

   101

   Japonská společnost

   2/1 Z

   2/1 Z, Zk

   8

   102

   Japonské písmo

   2/-

   2/- Zk

   4

   103

   Gramatika 1

   2/- ZK

   2/- Zk

   8

   104

   Konverzace 1

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   105

   Písmo (cvičení) 1

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   106

   Náslech 1

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   107

   Překlad. sem. 1

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   36

   2. rok

   108

   Japonské dějiny

   2/1 Z

   2/1 Z, Zk

   8

   109

   Gramatika 2

   2/- Z

   2/- Zk

   6

   110

   Konverzace 2

   -/4 Z

   -/4 Z

   4

   111

   Písmo (cvičení) 2

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   112

   Náslech 2

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   113

   Překlad. sem. 2

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   32

   3.rok

   114

   Japonská literatura

   2/1 Z

   2/1 Z, Zk

   8

   115

   Úvod do klas japonštiny

   2/-

   2/- Zk

   4

   116

   Překlad. sem. 3

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   117

   Tlumočnická cvičení 1

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   118

   Japonský jazyk 1

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   119

   Japanol. seminář 1

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   30

   4. rok

   120

   Teorie japonského jazyka

   2/1 Z

   2/1 Z, Zk

   8

   121

   Japonština médií

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   122

   Japonský jazyk 2

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   123

   Japonština v pís. Styku

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   124

   Japanol. seminář 2

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   125

   Tlumočnická cvičení 2

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   34

   b) předměty, které musí být splněny kdykoli během studia

   198

   Úvod do obecné lingvistiky

   2/- Zk

   4

   199

   Myšlení Dálného východu

   2/-

   2/- Zk

   4

   8

   c) předměty společného základu

   001

   filosofie

   2/- Zk

   4

   002

   světový jazyk I

   -/2

   -/2 Zk

   4

   003

   Světový jazyk II

   -/2

   -/2 Zk

   4

   004

   tělesná výchova

   -/2Z

   -/2 Z

   4

   16

   Celkem za 4 roky bakalářského studia: 156 bodů

   Státní bakalářská zkouška(viz též 7.2)

   Obhajoba bakalářské práce

   Moderní spisovná japonština

   Úvod do teorie japonského jazyka
   Japonská literatura
   Japonské dějiny

   Myšlení Dálného východu

  2. Rozpis jednotlivých vyučovaných předmětů

101 Japonská společnost

Jan Sýkora

Kurz poskytuje základní informace zoblasti kulturních a společenských reálií současného Japonska. Východiskem přednáškového cyklu je přehled teoretických přístupů kjaponskému etniku, tzv. nihondžiron, včetně jejich kritiky. Na tento teoretický základ pak navazuje výklad jednotlivých problémů současné společnosti – demografická struktura a perspektivy jejího dalšího vývoje, postavení ženy vsoučasné společnosti, problematika mládeže a posun vžebříčku hodnot apod. Další kapitolou je oblast hospodářsko politických reálií, která zahrnuje následující témata: politická kultura, vývoj politicko správního systému, ekonomická struktura a její změny vpoválečném Japonsku, Japonsko vmezinárodních vztazích.

Na přednášky navazuje seminář, ve kterém se student zvolí jedno zpřednášených témat zpracuje kněmu seminární práci vrozsahu min. 20 NS. Předložení seminární práce je nutným předpokladem ke získání zápočtu.

Literatura:

E. O. Reischauer, The Japanese Today: Change and Continuity , C.E. Tuttle, 1988

R. Benedict, The Chrysanthemum and the Sword , C.E. Tuttle, 1954

Ch. Nakane, Japanese Society , Weidenfeld and Nicolson, 1970

K. Kishimoto, Politics in Modern Japan: Development and Organization , Japan Echo, 1997

M. Yamazaki, Individualism and the Japanese: An Alternative Approach to Cultural Comparison , Japan Echo, 1994

Japan: Profile of a Nation , The Kodansha International, 1995

102 Japonské písmo

Jan Sýkora

Cílem přednášky je seznámit posluchače s procesem adaptace čínských znaků najaponské prostředí a svývojem japonského grafemického systému. Zvláštní pozornost je věnována teoretickému výkladu čínských znaků, zejména jejich klasifikaci podle radikálů, a nechybí ani praktický návod jak pracovat se znakovým slovníkem (určení radikálu, počtu tahů, správného pořadí jednotlivých tahů apod.). Kurz je ukončen písemnou zkouškou.

Literatura:

Labus, Sýkora,Japonsko český studijní znakový slovník, Paseka, 2000

Vochala, Pucek, Novák,Úvod do čínského, japonského a korejského písma I., SPN, 1978

V. Krupa, J. Genzor, L. Drozdík, Jazyky sveta , Obzor, 1983

V. Krupa, J. Genzor, Písma sveta , Obzor, 1989

103 Gramatika 1

Hana Zobalová

Ucelený výklad základní japonské mluvnice(fonetika, tvarosloví, syntax). Přehled slovních druhů, slovesných vzorů, typy ohebných a neohebných částic, kategorie zájmen. Podstatné jméno vjaponštině – japonská a sinojaponská substantiva. Číslovky a číselné výrazy, dvě skupiny přídavných jmen. Jednoduchá věta a hlavní větně členy; tři základní typy přísudku.

Literatura:

Novák, Miroslav. Gramatika japonštiny I, Praha, SPN, 1989.

Mizutani, Osamu a Mizutani, Nobuko. An Introduction to Modern Japanese , Tokyo, The Japan Times, 1977.

Iwazawa, Kazuhiro. Japonština pro samouky I – III,(přel. Z. Švarcová),Rožnov, PCentrum, 1993

Krouský, Ivan.Učebnice japonštiny 1,Jinočany, H H, 2001.

104 Konverzace 1

lektor (rodilý mluvčí)

Cílem je nácvik základní každodenní konverzace se zřetelem nasprávnou výslovnost, intonaci i nagramatickou správnost a konverzační pohotovost.

Literatura:

Takayanagi, Kazuko, ed. Nihongo de hanasó(Mluvme japonsky) , Tokyo, ELEC, 1992.

Sasaki, Mizue a Kadokura Masami. Kaiwa no nihongo (Japonská konverzace), Tókjó, The Japan Times, 1996.

105 Japonské písmo – cvičení 1

Jan Sýkora, Hana Zobalová

Cvičení zjaponského písma tvoří nedílnou součást bloku jazykové výuky a probíhá paralelně svýkladem příslušných partií japonské gramatiky a konverzace. Posluchač by měl aktivně zvládnout přibližně 250 znaků za semestr, tzn. zhruba 20 znaků za týden. Výběr znaků a postup jejich výkladu odpovídá základní učebnici, která je společná pro gramatická, konverzační a znaková cvičení. Kurz je ukončen vkaždém semestru písemným testem.

Literatura:

Labus, Sýkora,Japonsko český studijní znakový slovník,Praha, Paseka, 2000

Henshall, Kenneth G. A Guide to Remembering Japanese Characters , Rutland, Charles E. Tuttle Company, 1988.

106 Náslech 1

lektor

Cílem kurzu je v návaznosti na výuku gramatiky naučit studenty poslouchat živou japonštinu, orientovat se v jednoduchém mluveném textu, reprodukovat jeho obsah vlastními slovy. Obsahově by poslouchané texty měly být zaměřeny jak na dialogy, tak na souvislejší promluvy, poskytující informace týkající se Japonska.

Literatura:

Japanese for Beginners , Tokyo, Gakken, 1975.

Japanese for Today, Tokyo, Gakken, 1973.

107 Překladatelský seminář 1

Martin Tirala, Hana Zobalová, Ivan Krouský

Studenti se mají po zvládnutí základních prvků gramatiky a po nastudování určitého počtu čínských znaků naučit pracovat s jednoduchým textem a orientovat se ve struktuře ne příliš složité japonské věty. Doma si připravují slovní zásobu, promyslí si varianty možných překladů japonských vět do češtiny, aby vsemináři mohly být návrhy srovnávány a opravovány. Texty budou jazykově i tematicky navazovat na obsah látky, probírané v dalších předmětech a měly by studenty seznámit i se základními japonskými reáliemi.

Literatura:

Kol.,Gendai Nihon džidžó (Japanese Life Today), Tokyo, 3A Corporation, 1987.

Aktuálně vybírané, snadnější texty zdenního tisku případně literatury.

108 Japonské dějiny

David Labus

Rozsah – od počátků japonského státu po okupaci Japonska (do 1952).

Obsah – těžiště přednášek je vobecných dějinách sdůrazem na vysvětlování specifik jednotlivých historických epoch, otázek historické kontinuity a diskontinuity, přednášky budou doplněny japonskými historickými pojmy a japonskými interpretacemi některých klíčových jevů. Částečně budou zmíněny i otázky společenského a kulturního vývoje podle svého významu, zejména však vmoderní době, tj. po r. 1868.

1. semestr začíná prvními státními útvary na území Japonska a končí krizí tokugawského šógunátu na konci 1. pol. 19. stol., 2. sem. navazuje, začíná tzv. otevřením Japonska a končí okupací Japonska a krátkým přehledem poválečného vývoje, zejm. zahraničně-politickým postavením Japonska vsoučasném světě.

Seminář je věnován referátům, kde studenti samostatně zpracovávají témata, doplňující průběžný výklad, zvláštní zřetel je kladen na kulturu a společnost.

Literatura:

Vasiljevová, Z.,Dějiny Japonska, Svoboda, Praha 1986

Boháčková, L. a Winkelhöferová, V., Vějíř a meč, Panorama, Praha 1987

Reischauer, E. O. a Craig, A. M.,Dějiny Japonska, Nakladatelství Lidových novin, 2000.

TheCambridge History of Japan, 6 svazků, Cambridge UP

1. sv. Ancient Japan , ed. Brown, Delmer M., 1993

2. sv. Heian Japan , ed. McCullough, William H. a Shively, Donald H., 1999

3. sv. Medieval Japan , ed. Kozo Yamamura, 1990,

4. sv. Sengoku and Edo , ed. J. W. Hall, 1981,

5. sv. The Nineteenth Century , ed. M. B. Jansen, 1989,

6. sv. The Twentieth Century , ed. P. Duus, 1989

Beasley, W. G., The Modern History of Japan , New York 1974

Sansom, G. B., Sir, A History of Japan (Vol. 1: To 1334, Stanford, 1958, Vol. 2:1334-1615, tamtéž 1961, Vol. 3: 1615-1867, tamtéž 1963)

Totman, Conrad, A History of Japan , Oxford, Blackwell Publishers, 1999

Varley, P., Japanese Culture , Ch. E. Tuttle 1983

109 Gramatika 2

Hana Zobalová

Japonská mluvnice – syntax a sémantika. Osobníorientace a kategorie osobně laděných výrazů.

Rozvité souvětí, utváření přívlastku, typy vedlejších vět a mezivětných partikulí. Rozvíjení textu a funkční větná perspektiva (aktuální členění) vjaponštině. Charakter slovní zásoby – významové nuance a stylistické zvláštnosti; synonyma, onomatopoea, metafory, aj. Rozdíl mezi mluvenou a psanou japonštinou.

Literatura:

Novák, Miroslav. Gramatika japonštiny II, Praha, SPN, 1982.

Krouský, Ivan.Učebnice japonštiny I1,Praha, SPN, 1982.

Okuyama, Masuró. Gendai keigo džiten (Slovnik současných osobně laděných výrazů), Tókyó,

Tókyódó shuppan, 1976.

Alfonso, Anthony, ed. Japanese Language Patterns I -III, Tókyó, Sophia University, 1974.

110 Konverzace 2

lektor

Pokračování nácviku konverzace z 1. ročníku se zvýšenou pozorností na společenské okolnosti použití, důraz na zvyšování plynulosti projevu. Nácvik používání základních zdvořilostních frází.

Literatura:

Nagara, Susumu ed. Japanese for Everyone (A Functional Approach to Daily Communication) , Tókyó, Gakken, 1990.

Kol., Nihongo kaiwa(Japonská konverzace) , Tókyó, Tókyó nihongo kenkjúšo, 1993.

111 Japonské písmo – cvičení 2

Jan Sýkora, Hana Zobalová

Cvičení zjaponského písma tvoří nedílnou součást bloku jazykové výuky a probíhá paralelně svýkladem příslušných partií japonské gramatiky a konverzace. Kurz je pokračováním kurzu Japonské písmo – cvičení zI. ročníku. Posluchač by měl aktivně zvládnout přibližně 250 znaků za semestr, tzn. zhruba 20 znaků za týden. Výběr znaků a postup jejich výkladu odpovídá základní učebnici, která je společná pro gramatická, konverzační a znaková cvičení. Kurz je ukončen vkaždém semestru písemným testem.

Povinná literatura:

Labus, Sýkora,Japonsko český studijní znakový slovník,Praha, Paseka, 2000.

Habein, Yaeko S. a Mathias, Gerald B. The Complete Guide to Everyday Kanji , Tókyó, Kódanša, 1991.

112 Náslech 2

lektor

Kurz naváže na stejný předmět z 1. roč., přičemž by měl seznamovat se složitějšími obraty i s různými způsoby vyjadřování (např. mužský i ženský jazyk, vyjadřování mediálních moderátorů). Kurz bude přípravou pro Tlumočnická cvičení ve 3. ročníku.

Literatura:

Japanese for Today, Tókyó, Gakken, 1973.

113 Překladatelský seminář 2

Ivan Krouský, Martin Tirala, Hana Zobalová

Kurz bude pokračováním Četby z 1. roč., přičemž texty budou obsahovat komplikovanější gramatické jevy a další znaky. Obsah bude navazovat na výuku gramatiky a písma. Je možné zařadit i četbu písemně zpracovaných rozhovorů. Tematicky by se kurz měl zaměřit kromě obecných námětů i na články, týkající sejaponské historie a kultury, jejichž přehled bude podán v tomto ročníku.

Literatura:

vybrané aktuální texty (periodika, např. Nihongo džánaru)

Krouský, Ivan.Cvičebnice japonštiny, Praha, SPN, 1986.

114 Japonská literatura

Zdenka Švarcová

Přednáška a seminář pro studenty třetího ročníku oboru japanologie (příp. pro další zájemce o svět. literaturu zjiných oborů). Průřez dějinami japonské literatury od 8. století do současnosti sdůrazem na obecně uznávaná díla a autory. Od studentů se očekává, že budouzpočátku číst japonskou literaturu vpřekladech a postupně budou přecházet kpůvodním japonsky psaným dílům. Své vlastní názory a rozbory vybraných děl budou presentovat na seminářích.

Literatura:

Kató, Šúiči.Nihon bungaku ši,(sv.l a II), Tókjó: Čikuma šobó, 1975 a 1980.

Keen, Donald. Dawn to the West , Japanese Literature in the Modern Era , Fiction, New York: Henry Holt and Company, 1984

Novák, Miroslav . Japonská literatura , sv. I, Praha: SPN, 1989.

Novák, Miroslav a Winkelhöferová, Vlasta . Japonská literatura , sv. II, Praha, SPN, 1977.

Miner, Odagiri, Morrell. The Princeton Companion to Classical Japanese Literature ,

Princeton University Press, 1985.

Pavelka, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání , Brno, Masarykova univerzita vBrně, 1998.

Rimer, J. Thomas. A Reader´s Guide to Japanese Literature , Tokyo, Kodansha Interanational, 1988.

Wellek, René and Warren, Austin. Theory of Literature , New York:Harcourt, Brace-World, Inc., 1956 (k dispozici I v českém překladu).

Líman, Antonín. Krajiny japonské duše , Praha, Mladá fronta, 1999.

Nakamaru, Micuo. Nihon no kindai šósecu ( Moderní jaonský roman ),

Jamanouči, Hisaaki.The Search for Authenticity in Modern Japanese Literature, Cambridge University Press, 1978.

Mijoši, Masao. Accomplices of Silence: The Modern Japanese Novel, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1974.

115 Úvod do klasické japonštiny

Martin Tirala

Přednáška pro studenty třetího ročníku zaměřená na základní mluvnici staré japonštiny, především na ohebné slovní druhy a znich na ohebné částice džodóši, které representují nejzřetelnější odchylku od současné japonštiny. Studenti se učí pracovat sjaponskými slovníky (kogojiten), aby se dokázali orientovat v anotovaných textech voriginále.

Literatura:

Komai, Akira and Rohlich, Thomas H. An Introduction to Classical Japanese(Úvod do klasické japonštiny), Tókjó, Bondžinša, 1991.

Ikeda Tadaši , Classical Japanese Grammar (Illustrated with Texts)

McCullough, H. C. Bungo Manual, Selected Reference Materials for Students of Classical Japanese, Ithaca, New York, Cornell University, 1988

Novák, Miroslav. Gramatika japonštiny , (sv.II), Praha, SPN 1978.

116 Překladatelský seminář3

Ivan Krouský

Kurz naváže na Četbu z 2. roč., texty by měly obsahovat již všechny gramatické jevy a napomoci k tomu, aby studenti zvládli během tohoto ročníku všechny tzv. Kjóiku kandži. Předpokladem je, že se studenti budou na výuku samostatně připravovat, že si budou vyhledávat ve slovníku znaky a pedagog že se omezí jen na výklad nejasných prvků a na pomoc při interpretaci textu. Tematicky by texty měly být zaměřeny mj. na japonskou literaturu, která bude v tomto roce přednášena.

Literatura:

vybrané literární texty

117 Tlumočnická cvičení 1

David Labus

Probíhá v jazykové laboratoři s použitím moderní audiotechniky s možností průběžné kontroly porozumění slyšenému. Důraz je kladen na pohotovou volbu vhodného jazykového výrazu pro obsahově správnou reprodukci sdělení v odlišném syntaktickém modelu cílového jazyka (obousměrně).

Literatura:

Mainiči kikitori, 2. díl, Bonjinsha, Tókjó 1992 (skazetami).

118 Japonský jazyk 1

lektor

Rozvinutí komunikačních, gramatických a dalších schopností z předcházejících ročníků, práce s delšími větnými strukturami, vyjadřování vlastního názoru na kratší texty v japonštině. Písemné kompozice vjaponštině.

Literatura:

Brown, Delmer M. An Introduction to Advanced Spoken Japanese , Yokohama, Nihon kenkyú sentá, 1987.

119Japanologický seminář 1

David Labus

Seminář je zaměřen na výklad techniky psaní krátkých studentských prací snáslednými ukázkami a komentáři studentských prací. Konkrétně jde o zásady shromažďování materiálů a informací, volba tématu zrůzných hledisek (dostupnost literatury, přínosnost tématu, kritické shrnutí dostupné literatury apod.), logická výstavba práce, předpokládáme ukázku práce sjaponským internetem (v závislosti na připojení nově instalované místní sítě jazykové laboratoře na internet). Opakovány jsou formální náležitosti každé práce, práce sreferenčními příručkami, tvorba poznámkového aparátu apod.Část semináře je věnována dějinám česko-japonských vztahů, resp. souvisejícím rešeršním pracem.

Literatura:

Kraemerová, Alice. Úvod do japanologie, Olomouc, Univ. Palackého, 2000.

120 Teorie japonského jazyka

Zdenka Švarcová

Přednáška a seminář pro čtvrtý ročník je koncipována jako shrnující výklad o japonském jazyce, který studentům umožní utřídit si vědomosti nabyté vkursech zaměřených na praktické jazykové znalosti a dovednosti. Náplní přednášky jsou témata zokruhu tvarosloví, skladby a sémantiky. Nejčastěji diskutované otázky (např. osobně laděné výrazy, osobní zájmena, hodnotící adverbia, apod.) jsou probírány vsemináři. Cílem je, aby studenti japonštiny „věděli, co mluví“, aby jazykové problémy, na které vpraxi narazí, dokázali správně vysvětlit sobě a posléze i svým případným žákům. Část přednášky a semináře je věnována i metodice výuky.

Literatura:

Čermák, František. Jazyk a jazykověda, Praha, Pražská imaginace, 1994.

Watanabe, Minoru. Kokugo bunpóron(Japonská gramatika,) Tókyó, Kasama šoin, 1997.

Watanabe, Minoru.O podstatě japonského jazyka, přel. Z. Švarcová, Praha, Karolinum, 2000.

Martin, Samuel E. A Reference Grammar of Japanese , Charles E. Tutle Comp., 1998..

Kindaichi, Haruhiko. Nihongo , Tókjó, Iwanami šoten, 1977.

121 Japonština médií

Jan Sýkora

Kurz seznamuje posluchače sformoujaponského jazyka, která je běžně užívaná vmasmediích. Studenti pracují sjaponským tiskem, televizním a rozhlasovým zpravodajstvím i sagenturním zpravodajstvím tak, aby si osvojili nejen specifický novinářský styl, ale také obohatili svoji slovní zásobu o terminologii zoblasti politicko ekonomických reálií. Vtomto smyslu kurz úzce souvisí sTlumočnickými cvičeními a spředmětem Japonština vpísemném styku.

Literatura:

(Jednotlivé texty budou rozdávány přímo na cvičení)

Mizutani, Osamu a Mizutani, Nobuko. An Introduction to Newspaper Japanese , Tókyó, The Japan Timse, Ltd. 1981.

122 Japonský jazyk 2

lektor

Koordinace jednotlivých jazykových schopností (četba, psaní, náslech a konverzace), práce s novinovou japonštinou, vyjadřování vlastních názorů na daná témata.

Literatura:

Okano, Kimiko a kol., Total Japanese , Tokyo, Waseda Univ., 1994.

123 Japonština vpísemném styku

lektor

Předmětem cvičení je naučit posluchače psaní běžné korespondence osobního i obchodního rázu. Posluchači jednak analyzujíběžné japonské dopisy, jednak si osvojují vlastní dovednosti. Důraz je přitom kladen nejen na gramatickou stránku, ale především na odlišnosti vrovině stylistické. Pozornost bude věnována také psaní krátkých esejů.

Literatura:

P. G. O´Neil, A Reader of Handwritten Japanese

K. Tatematsu, Writing Letters in Japanese

124 Bakalářský seminář

David Labus, Jan Sýkora, Zdenka Švarcová, Martin Tirala

Obsahem semináře je průběžná diskuse nad jednotlivými bakalářskými pracemi. Studenti postupně presentují výsledky své práce a tyto jsou podrobeny kritice ostatních seminaristů. Zvláštní zřetel je kladen na logickou výstavbu tématu, způsob argumentace, konzistentnost celé práce. Studenti se také učí zásadám vedení odborné diskuse a připravují se na obhajobu bakalářské práce.

Literatura:

Ecco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci, Olomouc, Votobia, 1997

125 Tlumočnická cvičení 2

David Labus

Viz Tlumočnická cvičení 1; vtomto pokročilém kursu je důraz kladen na tlumočení delších úseků promluvy a na nácvik specifických tlumočnických dovedností, zvládání situačních stereotypů, typicky japonských zdvořilostních frází, atp. Projev tlumočníka je nahráván, aby mohl být průběžně hodnocen a korigován. Zásady společenského styku při praktickém tlumočení jsou vysvětlovány vždy vkonkrétním kontextu simulovaných situací.

Literatura:

Kol. Nihon wo kataru, Talking about Japan, Tókjó, ALC Press, 1995.

198 Úvod do obecné lingvistiky

studenti si vybírají znabídky Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky

199

O. Král, J. Maršálek (sinologie), J. Sýkora (japanologie), Vl. Pucek (koreanistika), A. Oberfalzerová (mongolistika), L. Hlavatá (vietnamistika)

Kolektivní přednáška, jejímž cílem je poskytnout základní přehled o náboženském a filosofickém myšlení střední, východní a jihovýchodní Asie. Konfuciánství, taoismus a buddhismus vČíně a ostatní regionech oblasti, šamanismus, šintoismus.

Literatura:

A Source Book in Chinese Philosophy . Translated and Compiled by Wing-tsit Chan. Princeton University Press, 1963 (1. vyd.).

Grollová, I., Ptáček, D. Zbavitel. Svět tibetského buddhismu. Brabapress, Slovart, 1993.

Earhart, H. Byron.Náboženství Japonska (Mnoho tradic na jedné svaté cestě), přel. Robin Heřman, Praha, Prostor, 1998.

Najita, Tetsuo. Visions of Virtue in Tokugawa Japan , The University of Chicago Press, 1987.

Miyoshi, Masao a Harootunian, H.D., ed. Postmodernism and Japan, Durham and London, Duke University Press, 1989.

Státní bakalářská zkouška

Obhajoba bakalářské práce (rozsah min. 40 stran)

Návrhy témat:

Úloha vlády při ekonomickém rozvoji Japonska vobdobí Meidži

Vyjádření osoby vjaponském jazyce

Motiv zvířecích podob vpovídkách moderních autorů

Moderní spisovná japonština

Předmětem zkoušky jsou praktické znalosti moderní japonštiny vrozsahu jazykových kursů bakalářského programu (náslech, četba a konverzace, písemný test zgramatiky).

Úvod do teorie japonského jazykaZákladní přehled japonskémluvnice.

Japonská literaturaPřehled japonské literatury od 8. století do současnosti. Znalost českých překladů.

Japonské dějiny

Přehled od nejstarších dob do poloviny 20. století.

Myšlení Dálného východu

Hovory Konfuciovy

Šíření buddhismu

Taoismus, šintoismus, konfuciánství, buddhismus