Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Nová verze žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studia japonských studií

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

U N I VE R ZI T A KA R L O VA V P R A ZE

F I L O ZO F I C KÁ F A KU L T A

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského prezenčního studia ve studijním programu: Filologie

Obor: japonská studia

Praha, únor 2002

Evidenční list

Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Fakulta. která návrh předkládá:Filozofická fakulta, nám. J.Palacha 2, 116 42 Praha 1

Žádost o akreditaci

Předmět žádosti o akreditaci:………………………… …….……………. nová akreditace

Přesný název studijního programu s přihlédnutí, k číselníku KKOV: …………..filologie

Název studijního oboru, pokud se program člení, popř kombinace oborů:japonská studia

Typ studijního programu: …………………………….… navazující magisterské studium

Přiznání akademického titulu: …………………………………………….magistr (Mgr.)

Forma studia: …………………………………………………….…… ……. prezenční

Standardní doba studia: ………………………………………….…… 2 roky (4 semestry)

Garant studijního programu: …………………………. Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc .

Garant studijního oboru: …………………………………… Doc. Zdenka Švarcová, Dr.

Kontaktní osoba: ………………………………………………. Dr. Jarmila Handzelová

Zpracovatel návrhu: ………………………….…………… Doc. Zdenka Švarcová, Dr.

Pořadí předložené verze:………………………………..….. …. 3. verze, 6. února 2002


 1. Charakteristika návrhu

  Vnávrhu jsou zpracovány podklady pro navazující magisterské studium japonských studií(dále jen JS), jednoho zoborů vrámcifilologického studijního programu Jazyky a kultury Dálného východu.Toto magisterské studium staví na znalosti japonského jazyka, literatury a hospodářských, politických a kulturních dějin v rozsahu bakalářského programu. Během dvou let (4 semestrů) magisterského studia absolvují studenti Studijním řádem stanovený počet hodin, vněmž jsou zahrnuty přednášky, semináře a pokročilé jazykové kursy společné a dále přednášky a semináře volitelné. Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou specializovaných bloků, jazykově-literárního a společensky-historického. Poté co si student zapíše jeden zpovinně-volitelných bloků, má možnost účastnit se výběrově i přednášek bloku druhého. Specializované přednášky vobou blocích garantují současní učitelé oboru, počítá se však i spřispěním hostujících profesorů zjaponských i mimo-japonských univerzit (zkušenost posledních deseti let je vtomto směru mimořádně dobrá).

  1. Teoretická a praktická východiska studia

  Japonská kultura vnejširším smyslu slova je vyspělá a představuje významnou součást lidské civilizace. Vjejím vývoji dochází kneustálému srovnávání domácího se zámořským, kpřijímání cizích podnětů a jejich rozvíjení ve specifických podmínkách daných bohatou kulturní tradicí země. Ostrovní poloha a jiné faktory zapříčinily vyzrání některých civilizačních modelůdo stavu amíry překvapivě dobře srovnatelné se západní kulturou. Značný současný vliv Japonska vglobalizovaném světě se odráží vzájmu o studium a vědecké bádání ve všech disciplinách – přírodních vědách, technice, společenských vědách, medicině, filosofii i filologii. Filologicky a společensko-historicky zaměřená japonská studia na UK navazují na poválečnou tradici a opírají se o základy položené badateli a prvními pedagogy, zejména V. Hilskou a M. Novákem. V poslední době vznikají další učebnice, slovníky a příručky. Polovládní nadace The Japan Foundation eviduje JS na Karlově Univerzitě jako jednu ztzv. kmenových institucí a všestranně je podporuje, např. spolupořádá konference, vysílá špičkové hostující profesory, doplňuje knihovní fondy, poskytuje výzkumné a publikační granty. (V lednu 2002 navštívila rektora UK japonská ministryně školství). Hlavním teoretickým východiskem magisterského studia je otevření cesty kpoznání „předmětu“ Japonská studia jako svébytného komplexu a kpoznávání detailních částí tohotocelku pomocí reflektované a současné úrovni odpovídající metodiky. Praktickým cílem je dovést studenty kzvládnutí japonského jazyka slovem a písmem na úrovni umožňující jim vstoupit do postgraduálních kursů na japonských univerzitách, případně účastnit sena vědecké a pedagogické spolupráci sjaponskými a dalšími zahraničními univerzitami, výměnných stážích atp.

 2. Profil a uplatnění absolventa

  1. Profil absolventa a uplatnění vpraxi

  Absolvent magisterského studia se může uplatnit jako vědecký pracovník, pedagog nebo odborník ve vědeckých akulturních institucích, na vysokých a středních školách, vOrientálním ústavu ČAV (případně i vjiných ústavech této instituce -srovnávací lingvistika, srovnávací literatura, atp.),ve speciálně zaměřených muzeích a knihovnách, vnakladatelstvích, v jazykových školách nebo vdiplomacii či státní správě. Navazující magisterský program také poskytuje základ pro další studium a bádání jak voblasti klasických JS, tak i vsouvislosti s problematikou moderního Japonska a vširoké škále komparativních studií. Absolvování magisterského programu a složení závěrečné magisterské zkoušky včetně obhajoby diplomové práce je základním předpokladem pro přijetí do doktorského studia vjedné zakreditovaných specializací (jazyky zemí Asie aAfriky, teorie a dějiny literatury Asie a Afriky, dějiny a kultura AA).

 3. Organizace studia

  1. Forma studia, jeho členění a délka

   Magisterské studium JS je možné pouze vprezenční formě, jen ve výjimečných případech ve formě distanční (např. pro uchazeče ze Slovenska). Základní délka navazujícího magisterského studia jsou dva roky. (Předpokládá se předchozí čtyřleté bakalářské studium na FF UK případně na jiné univerzitě).


  2. Plánovaný počet přijímaných

   Každý rok přibližně 10 studentů. Přesný počet vyplyne vždy zvýsledků přijímacího pohovoru.

  3. Podmínky kpřijetí

   Do magisterského studia může být student přijat na základě úspěšně ukončeného bakalářského studia JS, případně jiného oboru humanitního zaměření, pokud prokáže adekvátní znalost japonského jazyka. Přijetí do magisterského studia je podmíněno přijímacím pohovorem.

  4. Splnění podmínek vprůběhu studia

   Podmínky, které musí splnit student vprůběhu studia, stanoví studijní plán. Viz oddíl 7.

  5. Ukončení studia

  Studium magisterského stupně je ukončeno obhajobou písemné magisterské práce a státní závěrečnou (magisterskou) zkouškou, jak je specifikováno vbodě 7.

 4. Návaznost na další studium

  Absolvování magisterskéhoprogramu je základní podmínkou pro přijetí do programudoktorského.

 5. Koncepce rozvoje studijního programu

  Cílem dalšího rozvoje studijního programu JS je výchova budoucích magistrů tohoto oboru kvědecké a pedagogické práci, kpublikační činnosti, k získávání zkušeností vzahraničí, atd. Cílem zůstává i rozvíjení oboru interdisciplinárně. Perspektivně se uvažuje o habilitaci učitelů ve specializaci filologické i společenské-historické. Oboru prospěje i přítomnost interních doktorandů vzdělávajících se vjednotlivých specializacích, kteří mohou využívat možnosti dlouhodobých stipendií od japonské vlády a přinášet cenné zkušenosti a poznatky zjaponských univerzit.

 6. Doklady o zabezpečení studijního programu

  1. Personální zabezpečení studijního programu

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Doc.Zdenka Švarcová, Dr.

nar. 3.2.1942

Zabezpečuje předměty:

Diplomový seminář

Japonská lingvistika

Literární seminář

Překladatelský seminář

Japonská poetika a literární estetika (s M. Tiralou)

Jazykový seminář (s M. Tiralou a H. Zobalovou)

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli: docent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:


Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1967-73 studium na FF UK, obory japanologie/anglistika.

1973 obhajoba dipl. práce z oblasti moderní japonské literatury„Osamu Dazai, japonský zpovědní

román“.

1993obhajoba doktorské disertační práce na téma „Výklad původního semiotického modelu a ukázky

jeho použití na vzorku veršů zklasické japonské poezie“ a složení rigorozní zkoušky na FFUK.

2001/4 habilitace před vědeckou radou FF UK; přednáška: Bašó a Issa – haiku a haibun, jmenování docentem

UK od 1.8.2001

Praxe od ukončení VŠ studia:

1972 – 76 práce tlumočnická, překladatelská a pedagogická.

1976 – 90 zaměstnání v Jazykové škole vPraze. Výuka japonského a anglického jazyka. Publikační činnost.

1990 – zaměstnání na FFUK, katedře Dálného východu jako docent. Specializace: japonský jazyk

a literatura. Publikační činnost.

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2001:

Monografie :

Vesmír vnás (Útěcha a inspirace vjaponském jazyce a literatuře), Praha, Academia 1999

Učebnice, slovníky:

Česko-japonská konverzace, I – III, spoluautorka: Macumija Hiroko, Rožnov, PCentrum, 1992-3, 129 str.

Iwazawa Kazuhiro.Učebnicejaponštiny pro samouky. Dílprvní.(Překlad a fonetický přepis). Rožnov, PCentrum, 1995, 74 stran.

Velká všeobecná encyklopedie – 1.- 3. dílJaponská literatura , Praha, Diderot, 1998-2001

Velká všeobecná encyklopedie – 4.- 6. díl Japonská literatura , Praha, Diderot, 2001.

Č Články:

Od výkladu k překladu poetického textu, (ve sborníku „9 x o překladu“ ed. Milan Hrdlička, vyd. l.), Praha, JTP

Jednota tlumočníků a překladatelů, 1995, str. 52-56.

L Loving Things: On Kóda Rohan´s Taróbó, in The Japanese Thought and the Present,

(sborník ksymposiu, Praha, únor 1996), Rožnov, PCentrum, 1999.

J Japanese Studies at Charles University, Praha: Archív orientální, (Quarterly Journal of African and Asia

Studies), ACADEMIA PRAHA, no. 1, vol. 66/1998, pp. 31 – 37.

Vlajkonoš dvacátého století, doslov ke knize Člověk ve stínu, Praha, Mladá fronta, 1966, str. 323-334.

Fujiwara Kintó“s Dual Poetical Taste in Wakanróeishú, Praha, Archiv Orientální, Quarterly Journal of African

and Asian Studies, 69/2001, pp. 485-494 .

Tvář – oči – zjev, Praha, Souvislosti (Revue pro křesťanství a kulturu), 2/48/2001, ss. 55-59.

Semiotic Aspects of the Refined Expression in Classical Japanese: Language and Literaturein Copeland, Rebecca and Oyler, Elizabeth and Marcus, Marvin, eds. Acts of Writing (Proceedings of the Associacion for Japanese Literary Studies), vol. 2 (Summer 2001), AJLS, pp. 3 – 18.

Recenze:

Japonští básníci: mistři haiku, Praha, Nedělní Lidové noviny, číslo 35, 31.8.1996, str. XIV.

Japonská literatura u nás , Praha, Lidové noviny, (Národní), 26.10.96, str. V.

Sanširó – japonský student před devadesáti lety, Praha, Nový Orient, 9/96, str. 360.

Odporný vrásčitý dědek, Praha: Literární noviny, roč.IX, č. 9, 4/.3/98, str. 9.

Společná sebevražda milenců z čajovny U dvojího roubení aneb Povinnosti a city , Praha, Literární noviny, roč.

IX, č. 15, 15/4/98, str. 8.

Žít, či nežít. Dvakrát moderní japonská literatura. Praha, Literárrní noviny, roč. X, č. 31, 4/8/99, str. 10.

Snová žena , Praha, Literární noviny, roč. XI, č. 18, 26/4/2000, str. 8.

Dny jsou poutí a cesta příbytkem , Praha, Literární noviny, roč. XI, č. 37, 6/9/2000, str.8.

Manjóšú,Praha, Literární noviny, roč. XII, č. 20, 16/5/2001, str. 8.

Země našich představ, nebe vnašich představách, Praha, Literární noviny, roč. XII, č. 31, 1/8/200l, str. 9.

Překlady:

Kenzaburó Óe.Japonsko, mnohoznačné, a já(přednáška při převzetí Nobelovzy ceny), Praha, Literární

noviny, roč. VI, č. 9, str. 1 a 12.

Osamu Dazai. Vzpomínky, Cugaru, Selhání vČlověk ve stínu, Praha, Mladá fronta, 1996.

Hjakken Učida,Vrbové šlahouny (Rjúsó),Praha, Nový Orient, roč. 51, 1/97, str. 28-29.

Hjakken Učida,Cesta záhrobní (Meido), Praha, Nový Orient, roč. 51, 1/97, str. 30

Pohledy zhloubi duše, doslov v: A. Líman, Krajiny japonské duše, Praha, Mladá fronta, 2000, str. 275 – 282.

Minoru Watanabe,O podstatě japonského jazyka (Nihongo gaisecu).(Odborná monografie), Praha, Univerzita

Karlova vPraze, Nakladatelství Karolinum, 2000.

Nakahara Čúja- Vítr vkorunách borovic (cca 220 veršů), vysíláno, Čs. rozhlas 3/ 9/2001.

Údaje o působení v zahraničí:

Vědecké stáže

1986 absolutorium letního kursu pro zahraniční učitele japonštiny na Tokijské universitě pořádaného

nadací The Japan Foundation.

19. 12. 1993 do 20. 2. 1994 stáž na Kjótské universitě. (Sponsor: The Japan Foundation).

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Habilitační řízení: 19. 4.2001, jmenování od 1. 8. 2001

Ohlasy:

1983 – Asahi šinbun. Gaikai bunka(Kultura vzámoří), Kwabata, Enčóvčeském překladu,mj. o překladu Kawabatovy knihy Příběh zjednoho města na řece.

1994 – Löwensteinová, Miriam.Poezie z kvetoucího Kjóta o věčných útrapách lásky, MF Dnes, 29. 12. 1994, s. 19.

1995 –Šinkokinwakašú wo Čekogo ni honjaku(Český překlad básnické sbírky Šinkokinwakašú); Asahi šinbun, 23. 1. 1995.

1995 – Šrut, Pavel.Květy východní Asie vhlomozu dneška, Lidové noviny, 15. 5. 1995, s. XI.

1996 – Rérych, Zdeněk. Opožděný příjezd vlaku vzpomínek , Tvar, č. 8, 1996, s. 22.

1996 – Slomek, Jaromír.Osamu Dazai: Člověk ve stínu (Vzpomínky, zápisky, zpovědi).Literární noviny (Knihovnička), č. 8, 21. 2. 1996.

1998 – Pavlovský, Petr. Slavík po orientálsku,Literární noviny č. 23, 10. 6. 1998, s.14. Odkazna čl. Z.Š vLtn č. 15/1998.

2000 – Nymburská, Dita. Zdenka Švarcová, Vesmír vnás , Nový Orient, 1/2000, s.39-40.

2001 – Arntzen, Sonja. The Wakan róeishú: Cannibalization or Singing in Harmony?, p. 156 and 171. Odkaz na text přednášky Z.Š. (Yamato Morokoshi: Fujiwara Kintó´s Dual Poetical

Taste in Wakan Róeishú ), EAJS, Lahti, Finland, 200.

2001 – Copeland, Rebecca. In Proceedings of the Association for Japanese Literary Studies (Acts of Writing), Vol. 2, Summer, 2001, AJLS, Purdue University, USA.

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Obec českých překladatelů

Česko japonské- společnosti

Pražský lingvistický kroužek

Evropské sdružení japonských studií (European Association forJapanese Studies)

Účast na vědeckých konferencích (referáty):

1988 – Konference Svazu překladatelů. Příspěvek: Souborný přístup khodnocení textu vymezený hledisky objektivních dimenzí, smyslového vnímání a bytostného ladění.

1990 – (Orientální ústav ČSAV). 5 thInternational Symposium: Theoretical Problems of African and Asian Languages. Příspěvek:A Comprehensive Approach to Texts´Evaluation from the Viewpoints of Ojective Dimensions, Adjective Senses and Subjective Motivations.

1991 – (European Association for Japanese Studies). The 6 thInternational Conference of the EAJS. Příspěvek:Twentieth Century Standard-Bearer: The Man Tsushima Shúji as Reflected in Dazai Osamu´s Writings.

1991 – (The Japan Foundation Language Institute). Dai sankai kaigi (3. symposium). Příspěvek:: Čekosurobakia ni okeru nihongo kjóiku no genjó to kadai (Podmínky pro výuku japonštiny vČSSR vsoučasnosti).

1992 – (Japonské Centrum vPraze), International symposium: Time, Space nad Order in Asian and European Tradition. Příspěvek: Ogju Sorai, Great Japanese Thinker.

1993 – (Japonské centrum a Ústav Dál. východu FF UK). International symposium: Traditional and Modern in Japanese Literature and Language. Příspěvek:: The Master and His Disciples(věnováno Miroslavu Novákovi, in memoriam).

1994 – (Společnost pro vědy a umění, Washington, Rada českých vědeckých společností, Praha). 17. světový kongres společnosti pro vědy a umění. Příspěvek: Racionalita jako jev, termín a pojem vjaponském prostředí a jazyce.

1994 – (Obec českých překladatelů). Překladatelská konference Havlíčkův Brod. Příspěvek: Od výkladu kpřekladu poetického textu.

1994 – (European Association for Japanese Studies). The 7 thInternational Conference of the EAJS. Příspěvek:

Shinkokin wakashu – Love songs: a semiotic analysis.

1996 – (Japonské centrum vPraze), International Symporium: The Japanese Thought and the Present, Příspěvek:Loving Things: On Kóda Rohan´s Taróbó,

2000 – (European Association for Japanese Studies). The 6 th International Conference of the EAJS.Příspěvek:

Yamato – Morokoshi: Kintó´s Double Poetical Taste in Wakanróeishú.

2000 – (Washington University, St. Louis, USA ) Semiotic Aspects of the Refined Expression in Classical

Japanese: Language and Literature , key note presententation.

Granty :

zkumný záměr 112 100003, „Jazyky ve struktuře, vývoji a komunikaci“

Výzkumný záměr 112 100005, „Srovnávací poetika vmultikulturním světě“

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:David Labus

nar. 5.1.1967 vLiberci

Zabezpečuje předměty:

Diplomový seminář

Dějiny Japonska I a II

Historický seminář

Interpretace textů

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:odb. asistent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1985 – 1990 FF UK, obor japanologie-orientalistika, dipl.práce „Otevření Japonska a první

období stylů se zahraničím“,

1994 vpostgraduálním studiu na FF UK,

Praxe od ukončení VŠ studia:

1992 asistent ÚDLV, od 1995 odborný asistent

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

2000 – Znakový japonsko-český slovník (spolu sJ.Sýkorou)

2000 – Dějiny Japonska, Nakl. LN (překlad sautorskými zásahy)

časopisecké články (Dějiny a současnost, Kokoro)

Údaje o působení v zahraničí:

1991-2 Roční postgraduálního kurs japonských dějin a literatury, Tokyo Gakugei Univ.

1993 Dvouměsíční školící pobyt pro učitele japonštiny – nejaponce

1996 Půlroční doktorská stáž, Tokyo Ochanomizu Univ.

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

1995 – Města vs. Katastrofy (Zemětřesení Hanšin: japonská společnost na rozcestí, vyšlo ve sborníku)

1996 – The Traditional Japanese Thought and the Present (Sakuma Shozan: Reinterpretation As a New Prospect,

vyjde ve sborníku)

1999 – symposium Japonské umění doby Meidži 1868-1912 (Poznání Japonska vnašich zemích na přelomu

století)

2000 – univerzita Ochanomizu, Tokyo, sympozium „Budování nové japanologie“ (Sakuma Shozan a jeho

„praktičnost“ při přijímání západní kultury, a Koncepce znakového japonsko-českého slovníku)

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:ing. Jan Sýkora, M.A.

n ar. 20. května 1961

Zabezpečuje předměty:

Diplomový seminář

Kapitoly zjaponského myšlení

Poválečná japonská společnost

Aktuální problémy současného Japonska

Seminář ksoučasnému Japonsku

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:odb. asistent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1980 – 1984 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta obchodní

– obor ekonomika zahraničního obchodu

1984 – 1988 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta obchodní

– externí aspirantura v oboru vnější ekonomické vztahy

1985 – 1988 Universita Karlova, filosofická fakulta

– obor orientalistika-japanologie (mimořádné studium)

1988 – 1992 Ekonomický ústav ČSAV

 • interní aspirantura v oboru obecná ekonomická teorie a vyspělé tržní ekonomiky, specializace dějiny japonského ekonomického myšlení

1991 – 1994 Universita Saga (Japonsko)

– graduační studium (M.A.), fakulta ekonomická, obor finanční a hospodářská politika

– stipendium japonského ministerstva školství

1994 – dosud Universita Karlova, filosofická fakulta

– doktorandské studium (externí) v oboru moderní japonská společnost

– závěrečná doktorandská zkouška složena v květnu 2001, předpokládaný termín obhajoby práce říjen 2001

Praxe od ukončení VŠ studia:

1984 – 1988 Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta obchodní, katedra ekonomiky zahraničního obchodu

– studijní pobyt

– od září 1987 odborný asistent

1992 – dosud Universita Karlova, filosofická fakulta, Ústav Dálného východu

– odborný asistent

– od září 1994 vedoucí oddělení japanologie

1998 – dosud Západočeská universita Plzeň, fakulta ekonomická, obor japonská

ekonomická studia – externí učitel

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

 • Tokugawa džidai kóki ni okeru keizai šisó no kósacu – Šódži Kóki no keiseiron wo čúšin ni(Ekonomické myšlení pozdní fáze období Tokugawa – teorie keiseiv pojetí Šódžiho Kókiho). In: Hamaguchi, Eshun (ed.),“Nihon šakai to wa nani ka“(Jaká je „japonská společnost“?). Tokio, NHK Books 1998
 • Kinsei šónin no sekai – Micui Takafusa „Čónin kóken roku“ wo čúšin ni (Svět tokugawských obchodníků – Micui Takafusa „Zápisky o obchodnících“).Kjóto, Nichibunken 1998
 • Nihon ojobi nihondžin – Soto kara manazaši(Japonsko a Japonci – pohled zvnějšku).Kjóto, Nichibunken 1998
 • Čínský znak v japonském písmu . In: Hana Třísková (ed.) „Transkripce čínštiny“ . Praha, Česko čínská společnost 1999
 • Japonsko český studijní znakový slovník. Spoluautor David Labus. Praha, Paseka 2000
 • Japonsko 90. let. In E. O. Reischauer,Dějiny Japonska. Praha, Lidové noviny 2000
 • Diderot – Velký encyklopedický slovník I. – XXIV. Praha, Diderot 1998^(hesla z oblasti japonské dějiny, japonská politika)
 • A New Dialogue Between Central Europe and Japan: A Tension Between Continuity and Change. Sborník z mezinárodní konference pořádané oddělením japanologie ÚDV FF UK Praha ve dnech 26. – 27. 7. 2000 (v tisku)
 • Robin Heřman (ed.),Slovník japonské kultury. Praha, Aurora (v tisku) – hesla z oblast japonského myšlení (konfucianismus, neokonfucianismus) a všedního života

Údaje o působení v zahraničí:

1991 – 1994 Universita Saga (Japonsko)

– graduační studium (M.A.), fakulta ekonomická, obor finanční a hospodářská politika

– stipendium japonského ministerstva školství

1997 Mezinárodní centrum pro japanologická studia (International Research

Center for Japanese Studies – Nichibunken), Kjóto, Japonsko

– hostující profesor (visiting associate professor) – 12 měsíců

2000 – 2001 Universita Seinan gakuin (Fukuoka, Japonsko)

– hostující vědecký pracovník (Visiting Research Fellow), na pozvání The Japan Foundation (12 měsíců)

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Česká ekonomická společnost

Česko japonská společnost – místopředseda společnosti (1984 – 1998)

Japonské centrum v Praze – člen řídícího výboru

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Mgr. Martin Tirala

nar. 6. června 1975

Zabezpečuje předměty:

Diplomový seminář

Dějiny japonského jazyka

Úvod do kanbunu

Kanbun vjaponské literatuře

Japonská poetika a literární estetika (se Z. Švarcovou)

Jazykový seminář (se Z. Švarcovou a H. Zobalovou)

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:odb. asistent, úvazek 1.0

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1994 – 2001 FF UK, obor japanologie, dipl. práce zoblasti klasické japonské literatury „EstetikaPříběhů zIse-smělý projev vytříbeného vkusu“,

2001 – dosud vpostgraduálním studiu na FF UK, studijní program filologie, obor teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (forma kombinovaná); pracovní název doktorské disertační práce: „Prolínání prózy a poezie vklasické japonské literatuře“.

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

spolupráce na časopisuAikidó(ročník III. až ročník VII.), Praha, 1997-2001.

 • Ise monogatari(bakalářská práce), FF UK, Praha, 1998.
 • spolupráce na katalogu Pascal Krieger – Kaligrafie , Praha, 1998
 • spolupráce naTématické encyklopedii Larousse, 4. svazek, Umění a literatura, Albatros, Praha, 1999.
 • Estetika Příběhů zIse – smělý projev vytříbeného vkusu(magisterská diplomová práce), FF UK, Praha,

2001.

 • Literární periodika vzahraničí V, Japonsko, Praha: Literární noviny, roč. XII, č. 39, 26/9/2001, str.9.

Údaje o působení v zahraničí:

1997 Japan Foundation Study Tour to Japan (studijní cesta po Japonsku,1 měsíc)

1999 – 2001 Univerzita Doshisha (Kjóto, Japonsko)

 • research student (student zabývající se výzkumem) na literární fakultě, obor japonská

literatura, zaměření klasická literatura

– stipendium japonského ministerstva školství

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Česko-japonská společnost

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Mgr. Hana Zobalová

nar. 25.4.1973

Zabezpečuje předměty:

Jazykový seminář (se Z. Švarcovou a M. Tiralou)

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli:student PGS

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1994 – 99 FF UK , anglistika-japanologie

Praxe od ukončení VŠ studia:

1998-99 David Holiš – jazyková škola

1995-99 SPUSA

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

Údaje o působení v zahraničí:

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací:

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

Jméno a příjemní, tituly, rok narození:Ivan Krouský, prom. filolog

nar. 23.5.1933 vNáchodě

Zabezpečuje předměty:

četba textů

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu k žadateli: externista

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního pracovního poměru:

důchodce

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

1952-57 studium na FF UK, obor japanologie

Praxe od ukončení VŠ studia:

1970-1993 profesor Jazykové školy vPraze, japonština

1994 externí lektor FF UK, obor japanologie

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 1995-2000:

(překlady japonské literatury)

17 japonských povídek (Hirošima-Nagasaki), nakl Paseka 1996

Kenzaburó Óe: Chov (Šiiku), nakl. H + H, 1999

Seičó Macumoto: Mimo podezření (Sosa kengai no džóken), I.Železný 1999

Masudži Ibuse: Kosatec (Kakicubata), nakl. H + H 2000

Údaje o působení v zahraničí:

1967-69 a 1976-77 studijní pobyty na univerzitě Waseda vTokiu (jap. literatura a japonština jako

cizí jazyk)

1992 studijní pobyt na univerzitě Hósei vTokiu (lit. stematikou atomové bomby)

Členství vorganizacích a jiné odborné aktivity:

 1. Přehled pracovišť zabezpečujících studium

  Vedle Ústavu Dálného východu se příležitostně na výuce podílejí vrámci mimořádných přednášek pracovníci Národní galerie a Orientálního ústavu. ČAV. Trvale zde působí lektor vyslaný nadací The Japan Foundation.

 2. Finanční zabezpečení studijního programu

  Viz souborně za celý program.

 3. Materiálně technické zabezpečení studijního programu

Viz souborně za celý program.

 1. Studijní plán a obsah vyučovaných předmětů

  1. Rozpis studijního plánu

   1. rok

   a) společné předměty

   130

   Odborná koverzace

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   131

   Úvod do kanbunu

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   132

   Diplomový seminář

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   16

   b) povinněvolitelné bloky

   ba) jazykově-literární

   133A

   Japonská lingvistika

   2/-

   2/- Zk

   4

   134A

   Japonská poetika a literární estetika

   2/- Z

   -2- Zk

   6

   135A

   Jazykový seminář

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   14

   bb) společensko-historický

   133B

   Dějiny Japonska I

   2/-

   2/- Zk

   4

   134B

   Interpretace textů

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   135B

   Poválečná jap. společnost

   2/- Z

   2/- Zk

   6

   14

   2. rok

   a) společné předměty

   136

   Sakubun – slohové práce

   -/2 Z

   -/2 Zk

   6

   137

   Kapitoly zjap. myšlení

   2/-

   2/- Z, Zk

   6

   138

   Diplomový seminář

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   16

   b) povinněvolitelné bloky

   ba) jazykově-literární

   139A

   Dějiny japonského jazyka

   2/-

   2/- Zk

   4

   140A

   Interpretace čínsky psaných textů

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   141A

   Literární seminář

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   142A

   Překladatelský seminář

   -/2 Z

   2

   14

   bb) společensko-historický

   139B

   Dějiny Japonska II

   2/-

   2/- Zk

   4

   140B

   Aktuální problémy současného Japonska

   2/-

   2/- Zk

   4

   141B

   Seminář ksoučasnému Japonsku

   -/2 Z

   -/2 Z

   4

   142B

   Historický seminář

   -/2 Z

   2

   14

   Celkem za magisterský program 60 bodů

   Společně za bakalářský a magisterský stupeň studia celkem: 216 bodů


   Státní magisterská zkouška

   Obhajoba magisterské práce

   Japonský jazyk: odborná konverzace, interpretace textu, vysvětlení vybraného jazykového jevu
   Podle specializace: buď (1) otázka zjaponské lingvistiky a (2) z teorie japonské literatury,

   nebo (1) otázka zjaponských dějin a (2) ze současné japonské společnosti

   Japonské myšlení

  2. Rozpis jednotlivých vyučovaných předmětů

130 Odborná konverzace

lektor, rodilý mluvčí

Kurs spovinnou domácí přípravou. Lektor řídí diskusi na daná odborná témata, poté co si studenti předem pročetli zadaný text, připravili si slovní zásobu a diskusní příspěvky. Používány jsou články zdenního tisku, odborných časopisů a publikací. Je možné použít i úryvky videonahrávek a záznamů zrozhlasových diskusí, snimiž je možné polemizovat apod.

Doplňková literatura:

Mizutani, Osamu a Mizutani Nobuko. Newspaper Japanese , Tókjó, The Japan Times, 1989.

Takamizawa, Hadžime, ed.Business Japanese (A Guide to Improved Communication), Tókjó, Nissan, 1984.

131 Úvod do kanbunu

Martin Tirala

Kurs je zaměřen na studium základů gramatiky a slovní zásoby klasické čínštiny, tak jak je po staletí užívána vjaponském prostředí pod názvemkanbun. Ovládnutí těchto základních dovedností by mělo studentům umožnit orientovat se vpůvodních čínských textech, spomocí speciálních značek a slovníků je správně japonsky přečíst a interpretovat. Student se tak bude moci bezprostředně seznámit s čínskými literárními, biografickými, historickými a filozofickými díly čínských klasiků a japonských učenců, která zásadním způsobem přispěla k formování celé japonské kultury. Nezbytným předpokladem pro zapsání se do tohoto kurzu je zvládnutí základů klasické japonštiny.

Literatura:

Akacuka, Eiko., Endó Tecuo. Kanbun no kiso, Tókjó, Óbunša, 1994.

Crawcour, Sydney. An Introduction to Kambun , University of Michigan, 1965.

Pulleyblank, Edwin G. Outline of Classical Chinese Grammar, Vancouver, UBC Press, 1995

Vochala, J., Vochalová Ž. Úvod do gramatiky klasické čínštiny, Praha, SPN, 1980

132 Diplomový seminář

všichni učitelé, vedoucí diplomových prací

Vzhledem ktematické různorodosti diplomových prací se diplomový seminář uskutečňuje formou individuálních konzultací stím učitelem oboru, který danou práci vede. (Mimo tento rámec má student možnost požádat o doplňkovou konzultaci kteréhokoli zučitelů včetně externistů.) Základní návyky metodické a technické má student vtéto fázi již zvládnuty, protože jsou mj. náplní japanologického semináře zařazeného vbakalářském programu. Navíc je získává průběžně na seminářích spojených sodbornými předměty. Pod vedením učiteledospěje student kpokud možno přesné představě o náplni své práce, o metodě zpracování materiálů a utřídění poznatků, i o adekvátní formě jejich prezentace.

133 A Japonská lingvistika

Z. Švarcová, příp. hostující profesor

Vybrané kapitoly zmoderní japonské lingvistiky. Seznámení studentů se základními díly navazujícími na dlouhou tradici domácího lingvistického myšlení. Otázky japonské syntaxe, slovních druhů, větotvorné funkce a větné modality. Závislostní syntax a funkční větná perspektiva. Nová funkční terminologie (Watanabe).

Literatura:

Kindaiči, Haruhiko, ed. Nihongo hjakka daidžiten(Encyklopedie japonského jazyka), Tókyó, Taišúkan, 1988.

Huszcza, Romuald a Ikushima, Maho a Majewski, Jan.Gramatyka Japońska, tom I, Warszawam Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1998.

Bachnik, Jane M. and Quinn, Charles J. Jr., ed. Situated Meaning , Princeton, NJ, Princeton University Press, 1994.

Jamaguči, Iwao.Paróru no fukken, Rehabilitation of the Concept of „Parole“, Tókjó, Jumani šobó, 1999.

Fiala, Karel. Nihongo no džóhó kózo to tógo kózó(FSP a závislostní syntax), Tókjó, Hicudži šobó, 2000.

Neustupný, Jiří.Gengo seisaku(Language policy), vGengogaku daidžiten, sv. 6, str. 425-29, Tókjó,

Sanseidó, 1996.

Kinsui, Satoši. „Koku bunpó“, Bunpó(Mluvnice vůbec a mluvnice našeho jazyka), Tókjó, Iwanami

šoten, 1997.

Saussure, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky(z franc. přel. František Čermák), Praha: Odeon, 1989

133 B Dějiny Japonska I

David Labus, příp. hostující profesor

Přednáška je zaměřena na období Tokugawa (17. – 19. stol.) a je koncipována jako soubor několika bloků – klíčových témat daného období jako např. míra autokratičnosti tokugawského režimu, postavení žen, obecné právní vědomí, představy o zahraničí, mechanismy šíření informací apod. Nejedná setedy o výklad obecných dějin, důraz je spíše na srovnání hodnocení jednotlivých jevů a faktů různými autory a seznámení studentů s novými trendy ve výzkumu.

Literatura:

Totman, C.D., Early Modern Japan , Univ. of California Press, 1993

Walthall A., Social Protest and Popular Culture in Eighteenth-Century Japan , The University of Arizona Press, 1986

Maruyama, M., Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan , Univ. of Tokyo Press, 1974

134 A Japonská poetika a literární estetika

Z. Švarcová, M. Tirala, příp. hostující profesor

Vybrané kapitoly z dějin japonské poetiky a literární estitiky of 10. století fo současnosti. Ideál „žít uměním“ – příklad poezie, prózy, divadla. Prolínání žánrů. Transformace tradičně pojímaných estetických hodnot v moderním Japonsku. Přejímání podnětů západní kultury, proměny vkusu a dobové příznaky kulturní „poptávky a nabídky“ v porovnání s prvky trvalé hodnoty.

Literatura:

Shirane, Haruo. The bridge of Dreams (A Poetics of ´The Tale of Genji´) , Stanford, California, Stanford

University Press, 1987.

Tanizaki, Džuničiró. Chvála stínů (In´ei raisan), přel. V. Winkelhoferová, Košice: Knižná dielna Timotej, 1998.

Plutschow, H. E. Chaos and Cosmos: Ritual in Early and Medieval Japanese Literature , Leiden, E.J.Brill, 1990.

LaFleur, William R. The Karma of Words (Buddhism and the Literary Arts in Medieval Japan), Berkeley, University of California Press, 1983.

Keen, Donald. Landscapes and Portraits, Appreciations of JapaneseCulture, Tokyo,Kodansha International Ltd., 1971.

Hisamacu, Sen´ichi. (ed.) Karonšú, Nógakuronšú (Sbírka poetik a literárních teorií: waka, divdlo nó), Nihon koten bungaku taikei 65, Iwanami šoten, Tókjó, 1961.

Hisamacu, Sen´iči.The Vocabulary of Japanese Literary Aesthetics, Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo, 1963.

Hume, Nancy. (ed.) Japanese Aesthetics and Culture, SUNY Press, Albany, 1995.

Idžiči, T., Omote, A., Kurijama, R. (ed.)Rengaronšú, Nógakuronšú, Haironšú (Sbírka poetik a literárních teorií:renga, divadlo nó, haiku), Nihon koten bungaku zenšú, Šógakkan, Tókjó, 1973.

Imamiči, Tomonobu.Bi ni cuite, Kódanša (O kráse), Tókjó, 1973.

Kanbajaši, Cunemiči. (ed.)Nihon no bi no katači (O krásnu vJaponsku),Sekai šisóša, Kjóto, 1991.

Kaneda, Tamio .Nihon kindai bigaku džosecu (Úvod do moderní japonské estetiky),Hóricu bunkaša, Kjóto, 1990

Karatani, Kódžin.Hihjó to posutomodan (Kritika a postmoderna), Fukutake šoten, Tókjó, 1985.

Kusanagi, Masao. Júgenbi no bigaku (Estetika ideálu júgen), Hanawa šobó, Tókjó, 1973.

Marra, Michele. The Aesthetics of Discontent: Politics and Reclusion in Medieval Japanese Literature, University of Hawaii Press, Honolulu, 1991.

Marra, Michele .Modern Japanese Aesthetics: A Reader, University of Hawaii Press, Honolulu, 1999.

Marra, Michele .Representations of Power: The Literary Politics of Medieval Japan, University of Hawaii Press, Honolulu, 1993.

Mezaki, Tokue.Óčó no mijabi (Dvorská estetika mijabi),Jošikawa kóbunkan, Tókjó, 1978.

Nakao, Tacuró. Sui, cú, iki: Edo no biišiki kó (Sui, cú, iki: Pojednání o estetických ideálech období Edo), Mijai šoten, Tókjó, 1984.

Takeniši, Hiroko .Nihon no bungakuron (Japonské literární teorie), Kódanša, Tókjó, 1998.

Ueda, Makoto. Literary and Art Theories in Japan, Press of Western Reserve University, Cleveland, 1967.

Zima, Petr V. Literární estetika, Votobia, Olomouc, 1998.

Zuska, Vlastimil.Estetika, úvod do současnosti tradiční disciplíny,Triton, Praha, 2001.

134 B Interpretace textů

David Labus, příp. hostující profesor

Tento kurz navazuje na přednášku 133 B a formou četby historických pramenů a návazné diskuse prohlubuje vědomí problému, nabízí metodické přístupy a učí studenty zacházet s primárními prameny. Součástí hodnocení bude samostudium k diskusím.

Literatura:

ŘadaNihon šisó taikei(Přehled japonského myšlení), Iwanami,

135 A Jazykový seminář

Z. Švarcová, M. Tirala, příp. hostující profesor

Studenti se průběžně seznamují se základní lingvistickou metodologií a metodami analýzy japonského textu. Předem zadané texty si doma připravují a v semináři si v diskusi s učitelem a spolužáky ověřují správnost svého přístupu a provedení rozboru, i pochopení textu ve všech jazykových vrstvách. Vybírány jsou texty gramaticky obtížné, žánrově a stylisticky různorodé.

Doplňková literature:

Okuaki, Jošinobu.Nihongo no bunšódžucu(Japonský jazyk – stylistika), Tókjó, Sótakuša, 1993.

135 B Poválečná japonská společnost

Obsahem kurzu je výklad základních vývojových trendů poválečné japonské společnosti. Studenti si nejprve osvojí nutné teoretické přístupy a základní metodologický aparát. Poté se postupně seznámí s jednotlivými aspekty života v poválečném Japonsku. Značná váha je přitom přikládána specifikům institucionálního rámce moderní japonské společnosti a budování osobitých vztahů mezi státem a jednotlivcem. Na rozdíl od předmětu Aktuální problémy současného Japonska je důraz kladen spíše na chronologický přístup než na průřezjednotlivými problémovými okruhy. Doporučená literatura bude průběžně doplněna o oktuální články z japonského i světového odborného tisku.

Literatura:

Eccleston, B., State and Society in Post-War Japan ,Cambridge, Polity Press 1993

Gordon, A., ed., Postwar Japan as History , Berkeley, University of California Press 1993

Sakakibara, E., Beyond Capitalism: The Japanese Model of Market Economics , Boston, University Press of America, 1993

Wakamiya, Y., The Postwar Conservative View of Asia, Tokyo, LTCB International Library Foundation 1998

136 Sakubun – slohové práce

lektor, rodilý mluvčí

Cílem výuky v tomto předmětu je aktivní psaní v japonštině pod vedením zkušeného lektora. (V japonštině je tato disciplína ztížena nutností dodržovat několik úrovní zdvořilosti podle věku a postavení mluvčího i adresáta.)

Student by měl zvládnout dikci odborného článku, úředního dopisu, stručné zprávy, atp. Témata zadává japonský lektor podle úrovně studentů a vlastního uvážení.

Doplňková literature:

Kol. Sakubun (Slohové práce), Tókjó, Asia University, 1988.

137 Kapitoly z japonského myšlení

Jan Sýkora, příp. hostující profesor

Kurz poskytuje studentům zevrubný výklad vývoje japonského myšlení, zejména s důrazem na předmoderní období (období Tokugawa). Cílem však není pouhý chronologický přehled vývoje jednotlivých filozofických proudů, ale hlavní váha je kladena především na pochopení kořenů současného japonského myšlení v kontextu vývoje japonské společnosti. Kurz předpokládá, že studenti úspěšně absolvovali bakalářský cyklus přednášek z myšlení Dálného východu. Vzhledem k tomu, ževlastní výklad bude doplněn ukázkami původních textů, u studentů se předpokládá poměrně solidní znalost klasické i moderní japonštiny.

Literatura:

Bellah, Robert N., Tokugawa Religion: The Cultural Roots of Modern Japan , New York, Free Press 1985

Boháčková, L., Wihkelhoferová, V.,Vějíř a meč, Praha, Panorama 1987

Kolektiv překladatelů, Duchovní prameny života, Praha, Vyšehrad 1997

Král, O., ed.,I-ťing, Kniha proměn, Praha, Maxima 1996

Konfucius, Rozpravy , Praha, Mladá fronta 1995

Maruyama, Masao, Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan , Princeton, Princeton University Press 1974

Najita, Tetsuo, „History and Nature in Eighteenth-century Tokugawa Thought“, In: Hall, John Whitney (ed.), The Cambridge History of Japan , Volume 4, Early Modern Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 1991

Nakamura, H., The Way of Thinking of Eastern People: India, China, Tibet, Japan , Honolulu, University of Hawai Press 1964

Sawada, Janine Anderson, Confucian Values and Popular Zen: Sekimon Shingaku in Eighteenth-century Japan, Honolulu, Hawai University Press 1992

138 Diplomový seminář

všichni učitelé, vedoucí diplomových prací

Student postupně předkládá první variantu své práce a upravuje ji podle připomínek vedoucího I na základě nových poznatků, jichž nabyl během práce na daném úkolu. Formuluje záívěry, ke který dospěl a konzultuje je s vedoucím práce. V posledním semestru magisterského studia práci dokončuje a probírá se svým učitelem poslední detailní úpravy. Díky nově získaným poznatkům může většinou obohatit i úvodní kapitolu, kde by měl umět zaujmout nastolením svého tématu, motivace a konkrétního problému.

139 A Dějiny japonského jazyka

Martin Tirala, případně hostující professor

Proces přejímání čínských znaků pro zápis japonského jazyka. Vznik slabičného písma a první písemné památky v japonštině. Tradiční způsob morfologického, lexikálního, gramatického, sémantického a kontextového rozboru a výkladu textů . Historické slovníky, učebnice a příručky. Vůdčí postavykokugogaku– nauky o národním jazyce – Motoori Norinaga, Fudžitani Nariakira, Todžó Gimon, aj. Devatenácté století a požadavek sjednocení psaného a mluveného jazyka – Genbun ičči undo.

Literatura:

Miller, Roy Andrew. The Japanese Language , Chicago a London, The University of Chicago Press, 1967.

Watanabe, Minoru. Nihongoši jósecu(Výklad kdějinám japonského jazyka), Tókjó, Iwanami, 1997.

Koten bunpó džújóten( Hlavní rysy mluvnice starého jazyka ), Tókjó, Óbunša, 1969.

Sansom, George. Historical Grammar of Japanese , Oxford, The Clarendon Press, 1928.

Furuta, Tosaku a Cukišima, Hiroši. Kokugogaku ši(Dějiny japonské jazykovědy), Tókjó, Tókjó daigaku šuppan,

1972.

139 B Dějiny Japonska II

David Labus, případně hostující profesor

Přednáška je koncipována podobně jako 133 B, pokrývá období od počátku 19. stol. do doby meziválečné. Nová témata – povaha koloniální expanze, charakter japonského imperialismu, existence politických stran, sociální otázky apod. – rozšiřují otázky interpretace navíc o možnosti komparace moderních japonských dějin sdějinami některých západních států.

Literatura:

Jansen, M.B., Rozman, G., ed., Japan in Transition from Tokugawa to Meiji , Princeton Univ. Press, 1986

Westney, D.E., Imitation and Innovation, The Transfer of Western Organizational Patterns to Meiji Japan , Harvard Univ. Press, 1987

Najita, T., Koschmann, J.V., ed., Conflict in Modern Japanese History, The Neglected Tradition , Princeton University Press,1982

140 Interpretace čínsky psaných textů

Martin Tirala

Tento kurs bezprostředně navazuje na Úvod do kanbunu (131) a zaměřuje se na čtení a interpretaci čínských literárních textů napsaných Japonci. Bude se jednat o výběr textů zrůzných údobí čínsky psané japonské literatury, hlavní důraz bude kladen na rozvíjení jazykových a interpretačních schopností, nasamostatnost při četbě textů bez pomocných značek a na schopnost rozpoznat případné odchylky oprotiČíňany psané klasické čínštině (to se týká hlavně slovosledu).

Literatura:

Kawaguči, Hisao. Heiančó no kanbungaku,Tókjó, Jošikawa kóbunkan, 1981.

Watson, Burton. Japanese Literature in Chinese, 2 vols., New York, Columbia University Press, 1975.

Nihon koten bungaku taikei, Tókjó, Iwanami šoten, 1957-1966.

140 B Aktuální problémy současného Japonska

Jan Sýkora, případně hostující profesor

Kurz, který zastřešuje blok společensko vědních předmětů v rámci magisterského studia, poskytuje studentům zevrubný výklad základních problémů současné japonské společnosti. Přednáška do jisté míry navazuje na předmět Poválečná japonská společnost, hledisko chronologickéhovývoje je však zcela potlačeno a hlavní váhu je věnována jednotlivým problémovým okruhům – politický a ekonomický život, problematika mládeže a žen, postavení minorit v japonské společnosti, Japonsko v mezinárodním kontextu a další. Od studentů se kromějazykového vybavení předpokládá elementární znalost z obalsti politologie, ekonomie, sociologie, právní vědy apod. Přednáška je doplněna seminářek k vybraným problémům současné japonské společnosti.

Literatura:

Davis, W., Japanese Religion and Society: Paradigms of Structure and Change , Albany, State University of New York Press 1992

Miyoshi, M., Harootunian, H.D., eds., Japan in the World , Durham, Duke University Press 1993

Ochiai, E., The Japanese Family System in Transition , Tokyo, LTCB International Library Foundation 1996

Tachi, R., The Contemporary Japanese Economy , Tokyo, University of Tokyo Press 1993

Tsuru, K., The Japanese Market Economy System: Its Strengths and Weaknesses , Tokyo, LTCB International Library Foundation 1995

Woronoff, J., Japan: The Coming Social Crisis , Tokyo, The Yohan Publications 1980

141 A Literární seminář

Z. Švarcová

Metodicky zaměřené seminář obeznamující studenty se vzásadě dvojím přístupem kliterárnímu dílu (tzv. intrinsic / extrinsic study), vztahy dílo/autor, dílo/čtenář, problematika literatury jako kulturního fenomenu, atd. Nástin interpretačních modelů a jejich aplikace na konkrétní ukázky literárních děl, jejichž výběr je přizpůsoben zájmu frekventantů semináře a tématům literárně zaměřených magisterských prací

Doporučená literatura:

Koniši, Džin´iči.A History of Japanese Literature, Volume Two:the Early Middle Ages ,

transl. Aileen Gatten, ed. Earl Miner, Princeton University Press, 1986 .

Jošida, Seiiči. Nihon bungaku kanšó džiten (koten),Slovník japonských literárních děl (klasická díla),Tókjó, Tókjódó šuppan, 1960.

Jošida, Seiiči. Nihon bungaku kanšó džiten (kindai), Slovník japonských literárních děl (moderní díla),Tókjó, Tókjódó šuppan, 1960.

Naruse, Masakacu. Kindai nihon bungaku ši(Dějiny moderní japonské literatury), Tókjó, Kadokawa zenšo 26,1957.

Hirakawa, S. a Curuta K. Nihon bungaku no tokušicu(Specifické rysy japonské literatury), Tókjó, Meidži šoin, 1991.

Fudžii, Sadakazu. Monogatari bungaku seiricu ši (Dějiny vzniku příběhů monogatari),Tókjó, Tókjó daigaku šuppanša, 1987.

Curuta, Kinja. Swan, E. Thomas. Approaches to the Modern Japanese Novel , Tókjó, Sophia University, 1976.

141 B Seminář ksoučasnému Japonsku

Jan Sýkora

Seminář navazuje na přednášku Aktuální problémy současného Japonska. Studenti se v něm seznámí s praktickými problémy tak, jak jsou prezentovány v japonském běžném i odborném tisku. Cílem je naučit studenta kritickému hodnocení jednotlivých společenských jevů na základě analýzy různých pramenů nestejnorodého charakteru.Vzhledem k tomu, že osu semináře tvoří práce s primárními prameny, od studentů se předpokládá schopnost čtení japonských textů. Podmínkou zápočtu je referát ke zvoleného tématu a zpracování seminární práce.

Literatura:

Aktuální literatura z japonských odborných periodik.

142 A Překladatelský seminář

Zdenka Švarcová

Jednosemestrový seminář je koncipován jako praktický kurs překládání jazykově obtížných a žánrově různorodých ukázek psané japonštiny, ať už jsou to úryvky kritických statí zkonce 19. století, výňatky románů sdialogy vněkterém zdialektů, ukázka volného verše, vědecké stati, apod.

Doplňková literatura:

Tojama, Šigehiko. Nihongo no ronri(Logika japonštiny), Tókjó, Čúókóronša, 1973.

142 B Historický seminář

David Labus

Na tomto semináři budou studenty zpracovávána témata odpovídající přednáškám 139 B, a nová témata podle zájmu studentů, aby jednotlivé tematické okruhy byly s ohledem na dostupnost literatury plně zpracovány. Důraz bude na kritickém hodnocení literatury a na práci s primárními prameny.

Literatura:

Odborné časopisy Monumenta Nipponica, The Journal of Japanese Studies,

monografie


STÁTNÍ MAGISTERSKÁ ZKOUŠKA

(K zápisu k magisterské zkoušce je nutno splnit všechny atestace magisterského studia a odevzdat diplomovou práci)

Obhajoba magisterské práce vrozsahu min. 90 stran.

Návrhy témat:

Kulturní odkazy vTanizakiho díle (na příkladu pěti rozebíraných próz)

Japonský jazyk vobdobí modernizace Japonska

Některé aspekty japonské zahraniční politiky vpoválečném období

Japonský jazyk:

Základem zkoušky je interpretace moderního textu střední náročnosti. Text je vybírán sohledem na specializaci studenta. Součástí interpretace je jazyková analýza a kulturní kontext.

Specializace:

Otázky jsou voleny vnávaznosti na jazykově-literární nebo společensko-historickou specializaci studenta. Součástí zkoušky je diskuse o problematice vširším kontextu dějin a kultury Japonska a spřihlédnutím kobecným metodologickým otázkám.

Doplňkový kurzprostudenty jiných oborů(Sinologie: 149, 150)

Japonština pro nejapanology

lektor

Cílem čtyřsemestrálního kurzu je poskytnout studentům základy japonské gramatiky, písma a konverzace. Kurz je výběrově povinný jako druhý orientální jazyk pro východoasijské obory a výběrový pro jiné asijské obory i pro další obory FF UK, případně i jiné fakulty. Ideální formou by bylo rozdělit studenty do dvou skupin – na studenty znakových jazyků (čínština, případně korejština) a na ostatní.

Literatura:

Krouský, Ivan.Učebnice japonštiny 1. a 2. díl,Praha, SPN, 1982.

Iwazava, Kazuhiro.Učebnice japonštiny pro samoukyRožnov, PCentrum, 1995.

Švarcová, Z. a Macumija, H.:Česko-japonská konverzace, Rožnov, PCentrum, 1992.

Japanese for Beginners,Tókjó, Gakken, 1975.

Japanese for Today , Tókjó, Gakken, 1973.