Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo AS FF UKPraha, 12. září 2002Vážení kolegové,na základě korespondence s panem místopředsedou AS FF UK Michaelem Voříškem sděluji, že ve věci stížností Mgr. Velka a Mgr. Velkové jsem podnikl následující kroky a přijal níže uvedená opatření:1. Akademickému senátu FF UK jsem v dopise ze dne 27.11.2001 poskytl stanovisko k otevřenému dopisu čtyř doktorandů a dvou odborných asistentů rektorovi UK. Toto stanovisko tvořilo součást podkladů pro mimořádné jednání AS FF UK dne 29.11.2001, kterého jsem se též zúčastnil.
2. Po podání stížností Mgr. Velka a Mgr. Velkové rektorovi UK (čj. 724 z 5.2.2002 a čj. 725 z 5.2.2002) jsem panu rektorovi poskytl též stanovisko.
3. Na základě vyřízení stížnosti Mgr. Velka rektorem UK (čj.1817-02/I-1 ze 4.4.2002) jsem a) vytknul předsedovi příslušné komise pro výběrové řízení, prof. Skřivanovi pochybení komise, které mělo vliv na výsledek výběrového řízení a které spočívalo v nedostatečném zdůvodnění závěru, že uchazeč nesplnil stanovené podmínky (čj. 31/SD/2002 z 8.4.2002) ; b) vypsal nové výběrové řízení na obsazení místa asistenta (uveřejněno v LN 26.6.2002).
4. Na základě vyřízení stížnosti Mgr. Velkové rektorem UK (čj.1816-02/I-1 z 29.3.2002) jsem seznámil předsedu příslušné komise pro výběrové řízení, prof. Kuklíka s nesrovnalostmi, ke kterým došlo ve výběrovém řízení a které neměly vliv na výsledek řízení (čj. 32/SD/2002 z 8.4.2002).
5. Pro zajištění toho, aby při výběrových řízeních nedocházelo k pochybením, vypracovalo vedení FF UK jednotný postup a jednotnou dokumentaci pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a ve spolupráci s AS FF UK důsledně zve k výběrovým řízením delegované členy AS FF UK.Pro informaci AS FF UK též sděluji, že od 1.2.2000 dosud proběhlo celkem 96 výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků fakulty, z toho pouze u dvou výše zmíněných (konaných 28.2.2000) bylo shledáno pochybení, resp. nesrovnalost v jednání komise. Skutečnosti uvedené v bodech 3-5 výše naplňují výzvu rektora, obsaženou v nálezech zaslaných Mgr. Velkovi a Mgr. Velkové.Se srdečným pozdravemPetr Kolář
děkan